LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. balandžio 29 d. Nr. 543

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987):

1. Išdėstyti 4.303 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.303. naudojimąsi Įmonių rejestro registravimo kortelėse esančiais skelbtinais vienos įmonės duomenimis, išskyrus duomenis, kuriuos teikia valstybės įmonė Registrų centras:“.

2. Išdėstyti 4.304 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.304. juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, politines ir visuomenines organizacijas, profesines sąjungas, labdaros bei paramos organizacijas, taip pat juridinius asmenis ir jų padalinius, kuriuos pagal Įmonių rejestro įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-599; 2002, Nr. 60-2413) 3 straipsnį registruoja valstybės įmonė Registrų centras, įregistravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą:“.

3. Išdėstyti 4.304.3 ir 4.304.4 punktus taip:

„4.304.3.

uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės

500 litų

4.304.4.

įmonių susivienijimo (asociacijos), kooperatinių bendrovių sąjungos (asociacijos)

 

800 litų

4. Pripažinti netekusiais galios 4.304.6, 4.304.8–4.304.15 punktus.

5. Išdėstyti 4.305 ir 4.306 punktus taip:

„4.305.

įmonės steigimo akto ar steigimo sutarties arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dokumentų kopijos išdavimą, išskyrus juridinių asmenų ir jų padalinių dokumentus, kuriuos registruoja valstybės įmonė Registrų centras

 

 

 

15 litų

4.306.

įmonės, išskyrus juridinius asmenis ir jų padalinius, kuriuos registruoja valstybės įmonė Registrų centras, įstatų su pakeitimais kopijos išdavimą

 

 

25 litai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________