LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 22 d. Nr. IX-1519

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818; 2002, Nr. 45-1707)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politines organizacijas, valstybės ir savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės bei savivaldybių institucijas ir Lietuvos banką. Įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, parama pagal šį įstatymą yra pripažįstama, jeigu jos neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus su Finansų ministerija, arba pagal sutartis su valstybės garantija; „.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS