LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 6 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1470

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2002, Nr. 123-5543)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

6 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžio „kvotą“ įrašyti žodžius „ikiteisminį tyrimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) tiria Kelių eismo taisyklių pažeidimus, atlieka ikiteisminį tyrimą eismo įvykių bylose, įstatymų numatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas bei skiria administracines nuobaudas ir kitas įstatymų numatytas priemones;“.

 

2 straipsnis. 25 straipsnio 1 dalies pakeitimas

25 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „kvotą“ įrašyti žodžius „ikiteisminį tyrimą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Eismo įvykių tyrimą, ikiteisminį tyrimą, siekiant nustatyti eismo įvykio kaltininką, eismo įvykių bylose atlieka policija.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________