LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS ĮSTATYMO 7 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1460

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 33-1250)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 3 punkto pakeitimas

7 straipsnio 3 punkte vietoj žodžių „kvotą, parengtinį tardymą“ įrašyti žodžius „ikiteisminį tyrimą“, vietoj žodžių „patikrinimus, revizijas“ įrašyti žodį „tyrimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) įstatymų nustatyta tvarka vykdyti operatyvinę veiklą, atlikti ikiteisminį tyrimą, ūkinės finansinės veiklos tyrimą;“.

 

2 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies pakeitimas

20 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „kvotą ir parengtinį tardymą“ įrašyti žodžius „ikiteisminį tyrimą“, vietoj žodžio „kontroliuoja“ įrašyti žodžius „organizuoja ir jam vadovauja“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tarnybos atliekamą ikiteisminį tyrimą įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir jam vadovauja prokuroras.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS