LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 5, 9, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 3 d. Nr. IX-1425

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2000, Nr. 45-1297, Nr. 64-1932, Nr. 75-2274; 2001,

Nr. 103-3656; 2002, Nr. 38-1360)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

5 straipsnio 2 dalies 3 punkte vietoj žodžio „nusikaltimus“ įrašyti žodžius „nusikalstamas veikas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) asmenų, padariusių ar įtariamų padarius nusikalstamas veikas, paieškos ir sulaikymo, policijos kompleksinių priemonių ir operacijų organizavimas bei detalūs planai;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 5 dalies 5 ir 12 punktų pakeitimas

1. 9 straipsnio 5 dalies 5 punkte vietoj žodžių „valstybinį nusikaltimą“ įrašyti žodžius „nusikaltimą Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai“, po žodžio „sunkų“ įrašyti žodžius „ar labai sunkų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) buvo nuteistas už nusikaltimą Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai ar už kitą sunkų ar labai sunkų nusikaltimą;“.

2. 9 straipsnio 5 dalies 12 punkte vietoj žodžių „tyčinį nusikaltimą“ įrašyti žodžius „tyčinę nusikalstamą veiką“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12) yra asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas operatyvinis tyrimas, arba yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už tyčinę nusikalstamą veiką;“.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

10 straipsnio 1 dalies 4 punkte vietoj žodžių „valstybinio nusikaltimo ar už tyčinio nusikaltimo“ įrašyti žodžius „nusikaltimo Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai ar už kitos tyčinės nusikalstamos veikos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) asmuo nuteisiamas už nusikaltimo Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai ar už kitos tyčinės nusikalstamos veikos padarymą;“.

 

4 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

13 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžių „kvotą, iškėlus baudžiamąją bylą“ įrašyti žodžius „ikiteisminį tyrimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl valstybės paslaptį sudarančios informacijos praradimo ar atskleidimo;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________