VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 10 d. Nr. V-103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų“ (Žin. 2002, Nr. 94-4051), Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formą (toliau – FR0477 formą);

1.2. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą (toliau – FR0478 formą);

1.3. Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisykles).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0477 ir FR0478 formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0477 ir FR0478 formose įrašytiems duomenims apdoroti. Programinę įrangą parengti per terminą, suderintą su viršininko pavaduotoja B. Černiuviene.

2.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0477 ir FR0478 formų blankų pagaminimą spaustuviniu būdu ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas.

2.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2003 04 02 raštu Nr. (14.16-01)-5K-0305762/0303791

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. V-103

 

PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS BEI PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 forma bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma pildomos pagal šiuo įsakymu patvirtintas taisykles (toliau Taisyklės), kurios yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818; 2002, Nr. 2-50, toliau – LP įstatymas) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl paramos teikėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų“ (Žin., 2002, Nr. 94-4051).

2. Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formą (toliau – FR0477 formą) privalo teikti LP įstatymo 5 str. 2 d. 1 punkte nurodyti paramos teikėjai, išskyrus fizinius asmenis ir LP įstatymo 7 str. 1 dalyje išvardytus paramos gavėjus, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą LP įstatymo nustatyta tvarka;

3. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą (toliau – FR0478 formą) privalo teikti LP įstatymo 7 str. 1 dalyje išvardyti paramos gavėjai, gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LP įstatymo nustatyta tvarka.

4. Paramos teikėjai ir (ar) gavėjai metinės ataskaitos FR0477 formą ar FR0478 formą iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. privalo pateikti apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų skyriams pagal vienetų registravimo mokesčių mokėtojais vietas (toliau – AVMI) kalendoriniams metams pasibaigus.

Kadangi vienetai (paramos teikėjai) FR0477 formas teikia už metus, tam pačiam paramos gavėjui per metus suteikta parama gali būti parodoma bendra suma vienoje eilutėje. Tačiau tais atvejais, kai parama suteikiama materialinėmis vertybėmis, tai jų vertės sumos nurodomos atskirose eilutėse pagal kiekvieną materialinių vertybių grupę, kurią sudaro tos pačios naudojimo paskirties daiktai (pvz., maisto produktai, kompiuterinė technika, drabužiai ir pan.). Tokia pat tvarka vienetai (paramos gavėjai) gali pildyti FR0478 formas, įrašydami duomenis apie iš to paties paramos teikėjo gautą paramą.

5. FR0477 forma ir FR0478 forma pildomos teikiant 2002 – aisiais ir vėlesniais kalendoriniais metais suteiktos paramos ir gautos paramos panaudojimo duomenis.

6. Paramos teikėjai ir gavėjai AVMI turi pateikti po vieną užpildytų metinių ataskaitų FR0477 formų ar FR0478 formų egzempliorių. Jei jiems reikalingas vienas FR0477 formos ar FR0478 formos egzempliorius, jų pageidavimu gali būti pateikti du šios ataskaitos egzemplioriai. Tuomet vienas formos egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir tą formą priėmusio atsakingo AVMI darbuotojo parašu grąžinamas paramos teikėjui ar gavėjui.

7. Paramos gavėjai ir teikėjai turi pildyti ir teikti AVMI platinamas spaustuviniu būdu pagamintas FR0477 ir FR0478 formas arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje (www.vmi.lt) paskelbtas ataskaitų formas.

8. Pildydami FR0477 formas ir FR0478 formas, paramos teikėjai ar gavėjai turi laikytis tokių taisyklių:

8.1. FR0477 formas ir FR0478 formas pildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;

8.2. Raides ir skaičius įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;

Kai į FR0477 formą arba FR0478 formą įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu kad atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti tarpeliai) gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus atvejį, kai 1 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kurį įrašant tuščios vietos paliekamos laukelio dešinėje pusėje);

8.3. tekstą rašyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

8.4. įrašomas sumas apvalinti: 49 centus ir mažiau atmesti, 50 centų ir daugiau laikyti litu;

8.5. prie įrašomų skaičių nepridėti jokių kitų simbolių (pvz., kablelių, brūkšnių ar pan.);

8.6. eilutes, kurios nepildomos, palikti tuščias (nerašyti jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar kitokių simbolių.);

8.7. kompiuteriniu būdu simbolius įrašyti į apibrėžtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.

8.8. kompiuteriu atspausdintoje formoje turi išlikti originalios FR0477 formos ir FR0478 formos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių kryželių ir atstumai tarp kryželių bei papildomų laukų).

9. Užpildytą FR0477 formą ar FR0478 formą pasirašo ją pateikusio vieneto vadovas (savininkas) ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas (jei savininkas yra vienas asmuo). FR0477 formą ar FR0478 formą pasirašantys asmenys turi nurodyti savo asmens kodus, vardus ir pavardes.

Jei vienetas neturi vyr. buhalterio (buhalterio) pareigybės ir pagal sutartį jam apskaitos tvarkymo paslaugas teikia ir FR0477 formą ar FR0478 formą rengia kitas vienetas, tai vietoj vyr. buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) tos įmonės įgaliotas asmuo. Tuo atveju FR0477 formoje ar FR0478 formoje turi būti nurodomas to įgalioto asmens kodas, vardas, pavardė, pareigos bei apskaitos paslaugas teikiančio vieneto pavadinimas.

 

II. FR0477 FORMOS UŽPILDYMO TVARKA

 

10. FR0477 forma užpildoma taip:

10.1. 1 laukelyje įrašomas FR0477 formą pateikiančio mokesčio mokėtojo (paramos teikėjo) kodas;

10.2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo (paramos teikėjo) pavadinimas;

10.3. 3 laukelyje – mokesčių mokėtojo (paramos teikėjo) buveinės adresas;

10.4. 4 laukelyje – faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (nurodyti klasę arba poklasį, t. y., ne mažiau kaip 4 kodo reikšminius skaitmenis);

10.5. 5 laukelyje – telefono numeris;

10.6. 6 laukelyje – elektroninio pašto adresas (jei turi);

10.7. Jeigu FR0477 forma ataskaitiniais metais teikiama pirmą kartą, tai „X“ ženklu pažymimas 7 laukelio „Pirminė“ langelis. Jeigu po FR0477 formos pateikimo nustatoma, kad informacija pateikta klaidingai, tikslinama visa FR0477 forma. Patikslintoje formoje „X“ ženklu pažymimas FR0477 formos 7 laukelio „Patikslinta“ langelis;

10.8. 8 laukelyje nurodoma FR0477 formos pildymo data ir registracijos numeris pagal įmonės nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

10.9. 9 laukelyje įrašomi kalendoriniai metai, kurių FR0477 forma teikiama;

10.10. 10 laukelyje pateikiamas įrašo eilės numeris. Jeigu eilučių neužtenka, pildomas papildomas FR0477P lapas.

10.11. 11 laukelyje įrašomas mokesčio mokėtojo (paramos gavėjo) kodas;

10.12. 12 laukelyje įrašomas paramos gavėjo pavadinimas, kuris gali būti sutrumpintas, pvz., Sporto VŠĮ (ne Sporto viešoji įstaiga) ir pan.;

10.13. 13 laukelyje įrašomas paramos teikimo tikslo kodas pagal FR0477 formoje pateiktą kodų sąrašą. Jeigu šiame laukelyje nurodomas kodas „Kiti tikslai“, tai skyrelyje „Pastabos“ įrašomas konkretus tikslo pavadinimas, nurodant eilutės, kurioje toks kodas įrašytas, eilės numerį;

10.14. 14 laukelyje paramos teikėjas įrašo materialinių vertybių, kurios buvo suteiktos kaip parama, pavadinimus (materialinių vertybių pavadinimai nurodomi grupėmis pagal šių vertybių naudojimo paskirtį, pvz., maisto produktai, kompiuterinė technika, drabužiai ir pan., Jeigu teikiamos skirtingos paskirties materialinės vertybės, pildoma atskira eilutė);

10.15. 15 laukelyje įrašoma materialinėmis vertybėmis suteiktos paramos vertė;

10.16. 16 laukelyje – suteiktos paramos suma pinigais;

10.17. 17 laukelyje – paslaugomis suteiktos paramos vertė;

10.18. 18 laukelyje – paramos gavėjui suteiktos paramos vertė (15, 16 ir 17 laukelių suma);

10.19. 19 laukelyje – paramos gavėjams suteiktos paramos vertė (šio lapo 18 stulpelio suma);

10.20. 20 laukelyje – visa paramos gavėjams suteiktos paramos suma kartu su papildomuose lapuose įrašytomis sumomis (19 laukelio su papildomų lapų 19 laukelių sumomis, kai pildomi papildomi FR0477P lapai). Jeigu papildomi FR0477P lapai nepildomi, 20 laukelyje pakartojami FR0477 formos 19 laukelio duomenys.

10.21. 21 laukelyje – papildomų FR0477P lapų skaičius.

10.22. Papildomas FR0477P lapas pildomas, kai FR0477 formoje neužtenka eilučių paramos teikimo atvejams nurodyti. FR0477P formos 27 laukelyje įrašomas papildomo FR0477P lapo numeris. 1, 7, 8, ir 9 laukeliuose pakartojami FR0477 formos atitinkamų laukelių duomenys. Jei pateikiama patikslinanti FR0477 forma ir tikslinami ne visi anksčiau pateikti papildomi FR0477P lapai, tai žyme „Patikslinta“ pažymimi tik tikslinamų papildomų FR0477P lapų 7 laukeliai. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 laukeliai pildomi tokia pat tvarka kaip FR0477 formos atitinkami laukeliai.

 

III. FR0478 FORMOS UŽPILDYMO TVARKA

 

11. FR0478 forma užpildoma taip:

11.1. 1 laukelyje įrašomas FR0478 formą pateikiančio mokesčio mokėtojo (paramos gavėjo) kodas;

11.2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo (paramos gavėjo) pavadinimas;

11.3. 3 laukelyje – mokesčių mokėtojo (paramos gavėjo) adresas;

11.4. 4 laukelyje – mokesčių mokėtojo (paramos gavėjo) vykdomos pagrindinės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (nurodyti klasę arba poklasį, t. y. nurodoma ne mažiau kaip 4 kodo reikšminius skaitmenis);

11.4. 5 laukelyje – mokesčių mokėtojo (paramos gavėjo) telefono numeris;

11.5. 6 laukelyje – mokesčių mokėtojo (paramos gavėjo) elektroninio pašto adresas (jei turi);

11.6. jeigu FR0478 forma ataskaitiniais metais teikiama pirmą kartą, tai „X“ ženklu pažymimas 7 laukelio „Pirminė“ langelis. Jeigu po FR0478 formos pateikimo nustatoma, kad informacija buvo pateikta klaidingai, tuomet pateikiama kita, teisingai užpildyta FR0478 forma. Šiuo atveju „X“ ženklu pažymimas šios patikslintos FR0478 formos 7 laukelio „Patikslinta“ langelis;

11.7. 8 laukelyje nurodoma FR0478 formos pildymo data ir registracijos numeris pagal įmonės nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

11.8. 9 laukelyje įrašomi kalendoriniai metai, kurį teikiama FR0478 forma;

12. FR0478 formos I dalyje pateikiami duomenys apie iš Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų gautą paramą. FR0478 formos I dalis pildoma taip:

12.1. 10 laukelyje pateikiamas įrašo formoje eilės numeris. Jeigu eilučių neužtenka, pildomas papildomas FR0478P1 lapas;

12.2. 11 laukelyje įrašomas mokesčio mokėtojo (paramos teikėjo) kodas. Jeigu paramą teikia fizinis asmuo, tai jo asmens kodas nenurodomas;

12.3. 12 laukelyje įrašomas paramos teikėjo pavadinimas, pagal kurį galima identifikuoti paramos teikėją, jo statusą ir buvimo miestą (rajoną), pvz., UAB Šiluminiai tinklai, Marijampolė. Paramos gavėjo pavadinimas gali būti trumpinamas: vietoje UAB „Šiluminiai tinklai“ įrašoma UAB Šil. tinkl. Jeigu paramą suteikia fizinis asmuo, tai įrašoma šio asmens pavardė, vardas ir miestas (rajonas);

12.4. 13 laukelyje įrašomi materialinių vertybių pavadinimai (materialinių vertybių pavadinimai nurodomi pagal šių vertybių jų naudojimo paskirties grupes, pvz., maisto produktai, kompiuterinė technika, drabužiai ir pan. Jeigu teikiamos skirtingos paskirties materialinės vertybės, pildoma atskira eilute);

12.5. 14 laukelyje įrašoma materialinėmis vertybėmis gautos paramos vertė;

12.6. 15 laukelyje – pinigais gautos paramos suma;

12.7. 16 laukelyje – paslaugomis suteiktos paramos vertė;

12.8. 17 laukelyje – gautos paramos vertė, litais (15, 16 ir 17 laukelių suma);

12.9. 18 laukelyje – paramos teikėjų gautos paramos suma (17 stulpelio suma). Šiame laukelyje neįrašoma gauta parama, kurios vertė pagal kiekvieną paramos teikėją mažesnė kaip vienas MGL;

12.10. 19, 20, 21 ir 22 laukeliuose – visa iš paramos teikėjų gauta parama, kurios vertė pagal kiekvieną paramos teikėją ne didesnė kaip vienas MGL per metus, suma;

12.11. 23 laukelyje – papildomų FR0478P1 lapų, jeigu jie pildomi, skaičius;

12.12. 24 laukelyje – visa iš paramos teikėjų gautos paramos suma kartu su papildomuose lapuose įrašytomis sumomis (18 laukelio su papildomuose FR0478P1 lapuose nurodytomis gautos paramos sumomis (kai papildomi lapai pildomi) ir 22 laukelio suma). Jeigu papildomi FR0478P1 lapai nepildomi, 24 laukelyje įrašoma 18 ir 22 laukelio suma.

12.13. FR0478 formos I dalies papildomas lapas FR0478P1 pildomas, kai pagrindinėje FR0478 formoje neužtenka eilučių paramos gavimo atvejams įrašyti. Papildomo lapo 66 laukelyje įrašomas papildomo lapo numeris, 1, 7, 8 ir 9 laukeliuose pakartojami FR0478 formos 1 lapo atitinkamų laukelių duomenys. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 laukeliai užpildomi tokia pat tvarka kaip FR0478 I dalies atitinkami laukeliai. 18 laukelyje įrašomos iš papildomame FR0478P1 lape išvardytų paramos teikėjų gautos paramos sumos (17 stulpelio suma);

13. FR0478 formos II dalyje pateikiami duomenys apie iš užsienio valstybių paramos teikėjų gautą paramą. Ši dalis pildoma taip:

13.1. FR0478 II dalyje pakartojami FR0478 formos 1 lapo 1, 7, 8 ir 9 laukelio įrašai;

13.2. 10 laukelyje nurodomas įrašo formoje eilės numeris. Jeigu eilučių neužtenka, pildomas papildomas FR0478P2 lapas;

13.3. 11 laukelyje nurodomas paramą suteikusio užsienio vieneto identifikacinis numeris arba analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įsteigtas (jeigu paramos teikimo dokumente užsienio vieneto identifikacinis arba analogiškas numeris yra nurodytas);

13.4. 12 laukelyje įrašomas paramos teikėjo pavadinimas (jis gali būti sutrumpintas) ir valstybė, kurioje šis paramos teikėjas yra įregistruotas;

13.5. 13, 14, 15, 16 ir 17 laukeliai pildomi tokia pat tvarka, kaip ir FR0478 formos I dalies atitinkami laukeliai. Šiuose laukeliuose neįrašoma parama, kurią kaip techninę pagalbą teikia užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos, finansuodamos mokymo, pažangios patirties perdavimo, gyvenimo bei verslo sąlygų, infrastruktūros gerinimo ir kitus projektus bei programas, pvz., pagal PHARE, SAPARD programas;

13.6. 25 laukelyje įrašoma FR0478 formos II dalies 1 lape išvardytų užsienio šalių paramos teikėjų suteiktos paramos suma (17 stulpelio suma);

13.7. 26, 27, 28 ir 29 laukeliuose įrašoma iš užsienio gauta parama, kurios vertė pagal kiekvieną paramos teikėją ne didesnė kaip vienas MGL per metus;

13.8. 30 laukelyje įrašomas papildomų FR0478P2 lapų skaičius;

13.9. 31 laukelyje įrašoma visa iš užsienio šalių paramos teikėjų gautos paramos suma kartu su papildomuose lapuose įrašytomis sumomis (25 laukelio kartu su papildomuose FR0478P2 lapuose (kai papildomi lapai yra pildomi) įrašytomis gautos paramos sumomis ir 29 laukelio suma). Jeigu papildomi lapai nepildomi, tai 31 laukelyje įrašoma 25 ir 29 laukelių suma;

13.10. FR0478 formos II dalies papildomas FR0478P2 lapas pildomas, kai pagrindinėje FR0478 formoje neužtenka eilučių paramos atvejams iš užsienio įrašyti. Papildomo lapo 66 laukelyje įrašomas papildomo lapo numeris, o 1, 7, 8 ir 9 laukeliuose pakartojami FR0478 formos 1 lapo atitinkamų laukelių duomenys. Papildomo lapo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 laukeliai užpildomi tokia pat tvarka kaip FR0478 II dalies atitinkami laukeliai. Papildomo lapo 25 laukelyje įrašomos papildomame lape išvardytų paramos teikėjų suteiktos paramos sumos (17 stulpelio suma);

14. FR0478 formos III dalies 32, 33, 34 ir 35 laukeliuose įrašoma anonimiškai gautos paramos vertė (parama gauta LP įstatymo nustatyta tvarka, neidentifikuojant paramos teikėjo);

15. FR0478 formos 36 laukelyje įrašoma iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių paramos teikėjų bei anonimiškai gautos paramos visa suma (sudedama FR0478 formos I dalies 24 laukelio, II dalies 31 laukelio ir III dalies 35 laukelio sumos).

16. FR0478 formos IV dalyje pateikiami gautos paramos panaudojimo duomenys. FR0478 formos IV dalies A, B ir C stulpeliuose įrašomos gautos paramos panaudojimo sumos pagal gautos paramos dalykus (materialinės vertybės, suteiktos paslaugos, piniginės lėšos), o D stulpelyje – visa gautos paramos panaudojimo suma. FR0478 formos IV dalis pildoma taip:

16.1. 37 laukelyje įrašomas paramos likutis kalendorinių metų pradžioje (praėjusių kalendorinių metų FR0478 formos IV dalies 50 laukelio „Paramos likutis laikotarpio pabaigoje“ suma);

16.2. 38 laukelyje – visa per kalendorinius metus gautos paramos suma, įrašyta FR0478 formos 36 laukelyje;

16.3. 39 laukelyje – visa paramos suma, kurią jos gavėjas galėjo per kalendorinius metus panaudoti visuomenei naudingiems tikslams (37 ir 38 laukelio suma);

16.4. 40 laukelyje – visa per kalendorinius metus panaudotos paramos suma (FR0478 formos IV dalies 41, 47, 48 ir 49 laukelių suma);

16.5. 41 laukelyje atitinkamuose stulpeliuose įrašoma pagal gautos paramos dalykus paramos gavėjo savo įstatuose numatytai veiklai vykdyti panaudotos paramos dalies vertė ir bendra šiems tikslams panaudotos paramos vertė (42, 43, 44, 45 ir 46 laukelių sumos);

16.6. 42, 43, 44, 45 ir 46 laukeliuose paramos gavėjas įrašo, kuriam tikslui savo veikloje panaudojo gautą paramą, pvz., personalo atlyginimui išmokėti, technikai įsigyti ir pan.;

16.7. 47 laukelyje įrašoma visa iš gautos paramos kitiems paramos gavėjams suteiktos paramos suma. Duomenys į šią eilutę įrašomi iš FR0478 formos papildomo lapo FR0478P3. FR0478 formos papildomame lape FR0478P3 įrašoma, kokiems konkretiems paramos gavėjams iš savo lėšų suteikta parama ir koks konkretus paramos dalykas suteiktas.

16.8. Papildomas FR0478P3 lapas pildomas analogiškai kaip nustatyta šių Taisyklių II dalyje. Papildomo lapo laukelyje „Iš viso“ pateikiamos suteiktos paramos sumos pagal paramos dalykus (materialinės vertybės, suteiktos paslaugos, piniginės lėšos) ir bendra suteiktos paramos suma. Šios sumos įrašomos į FR0478 formos IV dalies 47 laukelio atitinkamus stulpelius.

47 laukelyje ir papildomuose lapuose neįrašomos vienam paramos gavėjui suteiktos paramos sumos, mažesnės kaip 1 MGL per metus;

16.9. 48 laukelyje – kitiems paramos gavėjams suteiktos paramos, kurios vertė kiekvienam gavėjui ne didesnė kaip 1 MGL per metus;

16.10. 49 laukelyje – visa fiziniams asmenims suteiktos labdaros suma;

16.11. 50 laukelyje – paramos likutis kalendorinių metų gruodžio 31 dieną (39 ir 40 laukelių skirtumas);

16.12. 51 laukelyje nurodomas paramos gavėjų papildomų lapų skaičius;

17. FR0478 formos V dalis pildoma tuo atveju, kai paramos gavėjas skiria paramą iš nuosavų lėšų. FR0478 formos V dalis pildoma tokia tvarka:

17.1. 52 laukelyje nurodomas įrašo formoje eilės numeris;

17.2. 53 laukelyje įrašomas mokesčio mokėtojo (paramos gavėjo) kodas;

17.3. 54 laukelyje – sutrumpintas paramos gavėjo pavadinimas;

17.4. 55 laukelyje „Tikslo kodas“ – paramos teikimo tikslo kodas pagal FR0478 formoje pateiktą kodų sąrašą. Jeigu laukelyje nurodomas kodas „Kiti tikslai“, tai skyrelyje „Pastabos“ įrašomas konkretus tikslo pavadinimas, nurodant eilutės, kurioje toks kodas įrašytas, eilės numerį;

17.5. 56 laukelyje – materialinių vertybių, atiduotų kaip parama, pavadinimas (materialinių vertybių pavadinimai nurodomi grupėmis pagal šių vertybių naudojimo paskirtį, pvz., maisto produktai, kompiuterinė technika, drabužiai ir pan. Jeigu teikiamos skirtingos paskirties materialinės vertybės, pildoma atskira eilutė);

17.6. 57 laukelyje – materialinėmis vertybėmis suteiktos paramos suma;

17.7. 58 laukelyje – piniginėmis lėšomis suteiktos paramos suma;

17.8. 59 laukelyje – kaip parama suteiktų paslaugų vertė;

17.9. 60 laukelyje – visa suteiktos paramos suma;

17.10. 61 laukelyje – visa paramos gavėjams suteiktos paramos suma (60 stulpelio suma);

17.11. 62 laukelyje – bendra suteiktos labdaros suma, FR0478 formoje nenurodant konkrečių labdaros gavėjų. Labdaros teikimas konkretiems labdaros gavėjams įforminamas vieneto (labdaros teikėjo) vidaus apskaitos nustatyta tvarka;

17.12. 63 laukelyje – visa suteiktos labdaros, paramos suma (61 ir 62 laukelio suma).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Už deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą ar neteisingą jos užpildymą atsako vieneto vadovas.

______________