LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO V DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA“ DA-02 PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 1 d. Nr. 14

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 5 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Kelių priežiūros vadovo V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 (pridedama)*.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

 

 


 


 

 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

 

 

 

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

KPV

 

 

V DALIS

 

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ

APSKAITA

DA-02

 

 

 

 

 

 

Kaunas,

2002

 

 

TURINYS

 

1.

TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1

2.

NUORODOS

1

3.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2

4.

KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA

2

4.1.

Bendrieji nurodymai

2

4.2.

Kelių priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas

3

4.3.

Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų apskaita

5

4.4.

Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų apskaita

6

5.

KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

7

5.1.

Bendrieji nurodymai

7

5.2.

Įmonėms skirtų kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumas

7

5.3.

Atliktų kelių priežiūros darbų ir sunaudotų lėšų ataskaitos

9

 

Priedai:

 

1

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ IR NUSIDĖVĖJIMĄ MAŽINANČIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITOS DOKUMENTAI

 

10

2

KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ NUSTATYMO IR ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITŲ DOKUMENTAI

 

18

 

 

 

 

Lietuvos automobilių kelių

direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Kelių priežiūros vadovas penktoji dalis

KPV DA-02

Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita

Keičia DAM-99

1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) penktoji dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ taikoma vienodai kelių priežiūros (toliau – KP) darbų kiekių apskaitai atlikti, vienodu metodu analizuoti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių (toliau – įmonių (KP darbų Rangovų)) ekonominius rodiklius.

1.2. KP darbus sudaro:

1) vertės nekeičiantys darbai, tokie kaip: kelio dangų ir kitų elementų valymas, žolės pjovimas, išplovų užtaisymas, kelio ženklų pataisymas ir panašiai. Šių darbų kiekiai nustatomi, atlikus darbus;

2) nusidėvėjimą mažinantys darbai, tokie kaip: išdaužų, plyšių kelio dangose užtaisymas, atitvarų, kelio ženklų pakeitimas ir panašiai. Šių darbų kiekiai numatomi iš anksto ir jų sąmatos sudaromos prieš darbų pradžią.

1.3. Vadovaujantis šioje KPV dalyje nurodyta tvarka, kiekvieną atliktą KP darbą, ne tik nusidėvėjimą mažinantį, kurio kiekiai nustatyti sąmatoje, bet ir vertės nekeičiantį, rekomenduojama registruoti, apskaičiuoti jo vertę, kad įmonės struktūriniuose padaliniuose (toliau  SP) būtų galima paruošti atliktų vertės nekeičiančių KP darbų aktus vidaus apskaitai ir nustatyti įmonės fizinius bei ekonominius rodiklius.

 

2. NUORODOS

KPV penktojoje dalyje pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

2.1. Rekomendacijas „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymas“ (Žin., 1998, Nr. 8-190; Žin., 1999, Nr. 83-2481);

2.2. KAM-99 „Kelių apžiūrų metodika“. – Kaunas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 1999. – 31 p.;

2.3. Kelių priežiūros vadovo pirmąją dalį KPV PN-01 „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. 4-134);

2.4. Kelių priežiūros vadovo antrąją dalį KPV DT-01 „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ (Žin., 2002, Nr. 48-1871);

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

generalinio direktoriaus

200… m. …………………… d. įsakymu Nr.

 

2.5. Kelių priežiūros vadovo trečiąją dalį KPV EN-01 „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. 4-134);

2.6. DMMS-KP 01 „Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinys“ (Žin., 2002, Nr. 48-1871);

2.7. Kelių priežiūros vadovo ketvirtąją dalį KPV TKDP-02 „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ (Žin., 2003, Nr. 16-694).

 

3. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3.1. Šioje KPV dalyje naudojamos pagrindinės sąvokos: „kelių priežiūra“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“ atitinka jų apibrėžimus, nurodytus Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 1997, Nr. 96-2424; 2002, Nr. 101-4492), „KP darbų Užsakovas“, „KP darbų Rangovas“ atitinka jų apibrėžimus, nurodytus KPV TDKP-02 [2.7].

4. KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA

4.1. Bendrieji nurodymai

4.1.1. KP darbų apskaitai įmonių SP techniniai darbuotojai (darbų vykdytojai, meistrai arba kiti administracijos paskirti asmenys) pildo gamybinę-techninę dokumentaciją.

4.1.2. Įmonės SP techniniai darbuotojai, atliekantys darbų apskaitą, turi būti susipažinę su vertės nekeičiančių ir nusidėvėjimą mažinančių KP darbų sudėtimis (žr. KPV DT-01 [2.4]), šių darbų sugrupavimu į darbų grupes (žr. KPV EN-01 [2.5]), galiojančių normatyvų rinkiniais darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti.

4.1.3. Vienodai KP darbų apskaitai atlikti rekomenduojama įmonėse pildyti 1 lentelėje nurodytus dokumentus (dokumentų pavyzdžiai pateikti 1 priede).

 

1 lentelė. Atliktų vertės nekeičiančių ir nusidėvėjimą mažinančių

kelių priežiūros darbų apskaitos dokumentai

 

Dokumentas

1 priedas

Duomenų šaltinis

Periodiškumas

Atsakingi

1. Patrulinių apžiūrų aktai

(privalomasis)

 

1.1 lentelė

Patrulinės apžiūros

Pagal KAM-99 [2.2] nurodymus

Kelio meistrai

2. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalas

(privalomasis)

1.1 dalis,

1.2 lentelė

Įmonės SP patrulinių apžiūrų aktai ir kelio meistrų operatyvinė informacija apie kas dieną atliktus vertės nekeičiančius KP darbus

Kiekvieną dieną

Įmonės SP darbuotojai

3. Kiekvieno įmonės SP

atliktų per mėnesį vertės nekeičiančių KP darbų sąrašas pagal kelių rūšis, darbų grupes ir kelio elementus

(privalomasis)

1.3 lentelė

Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalas

Kiekvieną mėnesį

Įmonės SP techniniai darbuotojai

4. Įmonės SP atliktų per mėnesį nusidėvėjimą mažinančių KP darbų kaupiamieji žiniaraščiai

(informacinis)

1.4 lentelė

Darbų priėmimo aktai (F2)

Kiekvieną mėnesį

Įmonės SP techniniai darbuotojai

 

4.2. Kelių priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas

4.2.1. Skaičiuojamoji KP darbų kaina skirta lėšų panaudojimui kontroliuoti, palyginti ją su faktinėmis išlaidomis (žr. 5 skyrių) ir mažinančių nusidėvėjimą KP darbų sąmatoms sudaryti. Įmonės savo nuožiūra gali sudaryti sąmatas pagal 4.2.7 punkte arba rekomendacijose [2.1] nurodytus pavyzdžius.

4.2.2. Skaičiuojamųjų kainų bendrieji ekonominiai normatyviai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu. Pagal šiuo metu galiojantį įsakymą KP darbams taikomi tokie ekonominiai normatyvai:

pridėtinės išlaidos – 70%;

socialinio draudimo išlaidos – 31% pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 110-325);

kitos išlaidos – 3%;

pelnas – 8%;

pridėtinės vertės mokestis – 18%.

4.2.3. KP darbų skaičiuojamosios kainos nustatomos apskaičiuojant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas (žr. 4.2.7 punkte pateiktą pavyzdį).

4.2.4. Tiesiogines išlaidas pagal rekomendacijų [2.1] nurodymus sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių sąnaudų (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio) vertė.

4.2.4.1. Medžiagų vertė apskaičiuojama sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų medžiagų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių.

4.2.4.2. Mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių;

4.2.4.3. Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių.

Statybvietės darbuotojų (darbų vykdytojų, meistrų, linijinių mechanikų, energetikų, buhalterinės apskaitos, geodezininkų ir kt. prižiūrimuose keliuose tiesiogiai dirbančių specialistų) darbo užmokestis priskaičiuojamas 17,3% nuo darbininkų darbo užmokesčio. Šis procentas yra normatyvinis, nurodytas rekomendacijose [2.1] ir taikomas Aplinkos ministerijos nurodymu.

4.2.5. Prie apskaičiuotų tiesioginių išlaidų pridedamos netiesioginės išlaidos, kurių rūšis ir ekonominių normatyvų dydį nustato Aplinkos ministerija (žr. 4.2.2 punktą) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD (KP darbų Užsakovas)) nurodomi sutartyse.

4.2.6. Netiesioginės išlaidos (socialinio draudimo, pridėtinės išlaidos, kitos išlaidos, pelnas, pridėtinės vertės mokestis) yra nesusietos su tiesioginėmis materialinėmis sąnaudomis darbui atlikti. Užsakovo nurodymu gali būti įvertintos ir kitos objektyviai būtinos išlaidos, o jų dydis nustatomas pagal Aplinkos ministerijos nurodymus.

4.2.6.1. Socialinio draudimo išlaidos priskaičiuojamos nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos, neįskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio.

4.2.6.2. Pridėtinės išlaidos priskaičiuojamos pagal Aplinkos ministerijos nurodytus procentus nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos, neįskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio.

4.2.6.3. Kitos išlaidos apskaičiuojamos detaliai pagal konkrečias KP privalomų darbų sąlygas arba procentais nuo tiesioginių išlaidų. Jų procentą reglamentuoja Aplinkos ministerija, ir šios išlaidos taikomos Užsakovo nurodymu.

4.2.6.4. Pelnas priskaičiuojamas pagal Aplinkos ministerijos nurodytą procentą nuo tiesioginių, pridėtinių, socialinio draudimo ir kitų išlaidų sumos.

4.2.6.5. Įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuotas pridėtinės vertės mokestis yra priskaičiuojamas pagal Aplinkos ministerijos nurodytą procentą nuo bendros darbų vertės.

4.2.7. Pagal 4.2.4 ir 4.2.6 punktų nurodymus atliekami skaičiavimai, ir nustatomos atskirų KP darbų skaičiuojamosios kainos (žr. pavyzdį).

 

PAVYZDYS: KP darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas

Darbo kodas

Darbų ir išlaidų aprašymas

Vidutinė kategorija

Mato vnt.

Kiekis

Skaičiuojamoji kaina, Lt

Vieneto

Iš viso

KP 1.2  9

Žolės pjovimas žemės sankasos šlaituose mechanizuotu ir rankiniu būdu

 

100 m2

47,00

 

 

 

Darbo sąnaudos

4,00

žm. val.

22,56

8,572

193,38

 

150006 Traktorius su žolės pjovimo

 

 

 

 

 

 

įranga

 

maš. val.

7,05

30,44

214,60

 

489245 Rankinė šienapjovė

 

maš. val.

6,58

11,30

74,35

 

489247 Krovininis automobilis (1,0 t)

 

maš. val.

7,52

22,44

168,75

KP 2.1  2

Užterštų a/b dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima

 

 

 

 

 

 

nuvalyti mechanizuotu būdu)

 

100 m2

12,00

 

 

 

Darbo sąnaudos

1,84

žm. val.

22,80

6,885

156,98

 

489247 Krovininis automobilis (1,0 t)

 

maš. val.

4,80

22,44

107,71

 

Iš viso

 

 

 

 

915,77

 

Tm. sk.: Darbo užmokestis

 

 

 

 

350,36

 

Mechanizmai

 

 

 

 

565,41

 

Statybvietės darb. d. u. (nuo darb. d. u.)

 

17,3

 

60,61

 

Tiesioginės išlaidos iš viso

 

 

 

 

976,38

 

Pridėtinės išlaidos (nuo darb. d. u.)

 

70

 

245,25

 

Socialinis draudimas (nuo viso. d. u.)

 

31

 

127,40

 

Kitos išlaidos (nuo tiesioginių išlaidų)

 

3

 

29,29

 

Iš viso:

 

 

 

 

1378,32

 

Pelnas

 

8

 

110,26

 

Iš viso:

 

 

 

 

1488,58

 

PVM

 

18

 

267,94

 

Iš visų viso:

 

 

 

 

1756,52

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų apskaita

4.3.1. Priskirtuose prižiūrėti magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose įmonių kelio meistrai, atlikdami vertės nekeičiančius KP privalomus darbus, vadovaujasi sutartyse nurodytų priežiūros lygių reikalavimais (žr. KPV PN-01 [2.3]), darbų atlikimo nurodymais (žr. KPV DT-02 [2.4]) ir atlieka patrulines apžiūras KAM-99 [2.2] nurodytu periodiškumu.

Kiekvieną dieną operatyvinę informaciją apie atliktus kiekviename kelyje vertės nekeičiančius KP darbus, tame skaičiuje ir užfiksuotus nustatytos formos Patrulinių apžiūrų aktuose (žr. 1 priedo 1.1 lentelę), kelio meistrai pateikia SP techniniam darbuotojui surašyti į Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalą (žr. 1 priedo 1.1 dalį ir 1.2 lentelę), kad būtų galima atlikti tikslią darbų apskaitą.

Vertės nekeičiančius KP darbus surašo, nurodydami oro sąlygas (tik žiemą, kai jos yra mainios), darbų vietą, jų aprašymus ir kiekius.

4.3.2. Suregistruotus vertės nekeičiančių KP darbų kiekius mėnesio pabaigoje kiekvienas įmonės SP sudeda pagal darbų grupes, parengia suvestinius sąrašus (žr.1 priedo 1.3 lentelę) pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius), kelio elementų dalis.

Vertės nekeičiančių KP darbų sąrašais tikslinga naudotis parengiant metines darbų ataskaitas (žr. 5.3 poskyrį ir 2 priedą).

4.3.3. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašus kiekvieną mėnesį SP gali pateikti įmonės tarnybai, atsakingai už darbų apskaitą, kuri parengia visos įmonės suvestinį sąrašą ir nustato skaičiuojamąją darbų kainą (žr. 4.2 papunktį), arba patys SP, vadovaudamiesi rekomendacijomis [2.1] ir DMMS–KP 01 [2.6] arba kitais galiojančiais normatyvų rinkiniais, gali nustatyti darbų skaičiuojamąją kainą, kartu parengiant vidaus darbų priėmimo aktą (F2). Pagal SP darbų sąrašus sudaromas bendras įmonės darbų sąrašas ir vidaus vertės nekeičiančių KP darbų priėmimo aktas (F2) (žr. KPV TKDP-02 [2.7] 4 priedo 4.1 dalį). Įmonės vidaus vertės nekeičiančių KP darbų priėmimo aktai (F2) naudojami darbų apskaitai, faktinių išlaidų palyginimui su skaičiuojamosiomis kainomis ir skirtomis lėšomis.

4.3.4. Vertės nekeičiančių KP darbų apskaitos dokumentai saugomi tam tikrą nustatytą laiko tarpą: kiekvieno SP Patrulinių apžiūrų aktai – trejus metus, Atliktų vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų registracijos žurnalai – penkerius metus, kiekvieno SP ir visos įmonės suvestiniai darbų sąrašai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

4.3.5. Vertės nekeičiančių KP darbų apskaitos dokumentų pavyzdžiai pateikti 1 priede.

4.4. Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų apskaita

4.4.1. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitą atlieka įmonės techniniai darbuotojai, kiekvieną mėnesį tikrinimais, bandymais, matavimais nustatydami faktinius atliktų darbų kiekius.

4.4.2. Faktiniai atliktų darbų kiekiai naudojami darbų priėmimo aktų (F2) ir pažymos (F3) (žr. KPV TDKP-02 [2.7]) sudarymui pagal atitinkamas sąmatas ir darbų grupes.

Atliktus darbus, rekomenduojama surašyti į nustatytos formos kaupiamuosius žiniaraščius, pridedamus prie sąmatų (žr. 1 priedo 1.4 lentelę). Tokiu būdu kontroliuojamos atliekamų darbų apimtys.

Pildyti kaupiamuosius žiniaraščius tikslinga tuomet, kai nusidėvėjimą mažinantys KP darbai, nurodyti toje pačioje sąmatoje, vykdomi ilgiau kaip vieną mėnesį.

4.4.3. Vienodam įmonių veiklos fizinių ir ekonominių rodiklių nustatymui (žr. 5.2 poskyrį) nusidėvėjimą mažinantys KP darbai, taip pat, kaip ir vertės nekeičiantys, suskirstomi pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius kelius).

4.4.4. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitos dokumentai SP saugomi tam tikrą laiko tarpą: sąmatos ir kaupiamieji žiniaraščiai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

4.4.5. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitos dokumentai pateikti 1 priede.

 

5. KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

5.1. Bendrieji nurodymai

5.1.1. Taikant šioje KPV dalyje nurodytą KP darbų apskaitos pagal kelių ir priežiūros darbų rūšis metodiką, gali būti vienoda tvarka nustatomi įmonių ūkinės veiklos (kelių priežiūros) fiziniai ir ekonominiai rodikliai. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie įmonėms skiriamų KP lėšų naudojimo efektyvumą ir taupumą, lyginti įmonių ūkinės veiklos rodiklius.

5.1.2. Vienodam rodiklių nustatymui įmonės pildo 2 lentelėje nurodytus dokumentus.

 

2 lentelė. Kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo ir

atliktų darbų ataskaitų dokumentai

Dokumentas

2 priedas

Duomenų šaltinis

Periodiškumas

Atsakingi

1. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodikliai

(privalomasis)

2.1 lentelė

Įmonei vertės nekeičiantiems darbams skirtos lėšos ir nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktai F(2) bei faktinės išlaidos

Metinė (su įmonės balansu pristatoma į LAKD)

Įmonės techniniai darbuotojai

2. Įmonės atliktų per metus KP darbų ataskaitos pagal kelių rūšis

(privalomasis)

2.2,

2.3,

2.4,

2.5

lentelės

Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašai, nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktai (F2) ir kaupiamieji žiniaraščiai

Metinės (su įmonės balansu pristatomos į LAKD)

 

Įmonės techniniai darbuotojai

5.2. Įmonėms skirtų kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumas ir taupumas

5.2.1. Kiekvieną mėnesį rekomenduojama suvesti kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rezultatus, o metinius rodiklius (žr. 2 priedo 2.1 lentelę) kartu su balansais pristatyti į LAKD.

5.2.2. Pavyzdinė forma, pateikta 2 priedo 2.1 lentelėje, užpildoma remiantis atitinkamais sutarties priedais, faktinėmis išlaidomis pagal buhalterijos duomenis.

5.2.3. Vienodai suvedant faktines išlaidas, rekomenduojama taikyti rekomendacijose [2.1] nurodytas ir 5.2.3.1, 5.2.3.2 papunkčiuose išvardintas pridėtinių bei kitų išlaidų sudėtis.

5.2.3.1. Pridėtines išlaidas sudaro:

1) administracijos ūkio išlaidos:

– administracijos darbuotojų (neįskaitant linijinio personalo) atlyginimas;

– valstybinio socialinio draudimo priskaičiavimai nuo administracijos darbuotojų atlyginimo;

– ūkio išlaidos (pašto, ryšių, transporto, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo, komandiruočių ir kt.);

– ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, inventoriaus įsigijimo, nusidėvėjimo ir remonto išlaidos, kai jos neįskaičiuotos į tiesiogines bei kitas pridėtines išlaidas;

2) kelius prižiūrinčių darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos:

– sanitarinė ir higieninė priežiūra bei buitinės paslaugos;

– žmonių sauga darbe;

3) darbų organizavimo kelių priežiūros ir taisymo ruožuose išlaidos:

– prietaisų ir įrangos amortizaciniai atskaitymai, nusidėvėjimo, remonto, priežiūros, pervežimo išlaidos, kai jos nėra įskaičiuotos į tiesiogines (mechanizmų darbo valandos kainą) bei kitas pridėtines išlaidas;

– priešgaisrinės apsaugos, racionalizacijos, normatyvų rengimo, geodezinių tyrimų, gamybinės laboratorijos darbų, darbų atlikimo vietos priežiūros ir tvarkymo išlaidos;

– darbo įrankiai, drabužiai, avalynė bei apsauginės priemonės;

– laikinų statinių (buitinių ir sargybos patalpų, kontorų, sandėlių, privažiavimų ir pan.) statybos (įrengimo, pritaikymo), eksploatacijos, nugriovimo ir pašalinimo išlaidos, išskaičiavus jų liekamąją vertę;

4) kitos pridėtinės išlaidos:

– patalpų nuoma;

– privalomas draudimas;

– mokestis už žemę;

– mokestis už kelius;

– gamybinio personalo parengimas;

– palūkanos už kreditus ir mokestis už banko paslaugas;

– juridinių kontorų paslaugos ir kt.

5.2.3.2. Kitas išlaidas sudaro:

kvalifikuotų darbininkų komandiruotės;

darbas pamainomis ar pakaitiniu būdu;

darbininkų pervežimas;

elektros energija, eksploatuojant mechanizmus;

garas, kuras ir kt.

5.3.4. Pagal pateiktus įmonių rezultatus ir rodiklius, atsižvelgiant į prižiūrimų kelių rūšis ir kilometrų skaičių, LAKD arba jos įgaliota kita valstybinė įstaiga gali analizuoti ir daryti išvadas apie kiekvienos įmonės ūkinę veiklą bei pateikti atitinkamus duomenis įvairioms institucijoms.

5.4. Atliktų kelių priežiūros darbų ataskaitos

5.4.1. Remiantis įmonės vertės nekeičiančių KP darbų sąrašais arba vidaus darbų priėmimo aktais (F2), nusidėvėjimą mažinančių darbų priėmimo aktais (F2) arba kaupiamaisiais žiniaraščiais, įmonės pildo atliktų per metus KP darbų ataskaitas (žr. 2 priedo 2.3, 2.4, 2.5 lenteles).

5.4.2. Ataskaitų pavyzdinės formos parengtos atskirai pagal kelių rūšis. Į šias pavyzdines formas įrašyti KPV DT-01 [2.4] nurodyti KP darbai, kurie sugrupuoti į nustatytas ir KPV EN-01 [2.5] bei sutarčių prieduose nurodytas darbų grupes (pasikeitus darbų grupėms, KP darbai gali būti perskirstomi). Kelio elementų kiekių mato vienetai nurodyti tokiais pačiais sustambintais mato vienetais (SMV), kokiais jie pateikti KPV EN-01 [2.5].

5.4.3. Užpildant ataskaitas, rekomenduojama vadovautis 2 priede pateiktu pavyzdžiu. Duomenys ataskaitose pateikiami pagal pavyzdinių formų reikalavimus, t. y. eilutėse, kuriose užbraukti brūkšneliai, duomenys nekartojami ir vykdomi formose esančių išnašų nurodymai. Jeigu buvo atlikta tokių darbų, kurie šiose formose neįvardinti, tačiau įmonė juos yra priskyrusi tam tikrai darbų grupei, tokie darbai pateikiami papildomose eilutėse, nurodant darbų pavadinimą, mato vienetą ir kiekį.

5.4.4. Pasibaigus ataskaitiniams metams, kartu su įmonės balansu ataskaitos pristatomos kontrolei į LAKD.

5.4.5. Įmonėse ir LAKD šių ataskaitų duomenys pritaikomi kelių priežiūros informacijai kaupti, kitų metų KP darbams numatyti ir užduotims rengti, pasitikrinti (savikontrolei) ir kontroliuoti vertės nekeičiančių darbų periodiškumo atitiktį reikalaujamai pagal kelių priežiūros lygius, normatyviniams darbų kiekiams ir darbų sudėtims tikslinti.

______________


1 priedas

 

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ IR NUSIDĖVĖJIMĄ MAŽINANČIŲ

KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITOS DOKUMENTAI

(1.1 lentelė. Patrulinių apžiūrų akto pavyzdinė forma)

 

VĮ „ ……………….………. “……………..……. struktūrinio padalinio

 

PATRULINIŲ APŽIŪRŲ AKTAS Nr. ….

 

Kelio Nr., km

Pastebėtos kliūtys pažaidos

(aprašymas ir priimtos priemonės)

Atžymos apie įvykdymą

Kontroliuojančių asmenų pastabos (pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžiūros data …………………… Meistras ...........................................

                                                                                           parašas, vardas ir pavardė

 


1 priedo tęsinys

 

(1.1 lentelė. Patrulinių apžiūrų akto užpildymo pavyzdys)

VĮ „MarijampolėsVilkaviškio kelių tarnyba

 

PATRULINIŲ APŽIŪRŲ AKTAS Nr. 59

 

Kelio Nr., km

Pastebėtos kliūtys pažaidos

(aprašymas ir priimtos priemonės)

Atžymos apie

įvykdymą

Kontroliuojančių asmenų pastabos (pareigos, parašas,

vardas ir pavardė, data)

 

 

 

 

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

…………….

…………………………………………

……………………….

………………………

Nr. A.7,

17,9 km, pakrypęs kelio ženklas

kelio ženklai

 

17,1–22,1 km

19,3 km, nukritęs kelio ženklas

tuoj pat buvo

 

 

21,7 km, pakrypęs kelio ženklas

pataisyti (2002 06 28)

 

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

Nr. 5107,

Danga ties trimis nuovažomis į

Atlikta

Šlavimą pakartoti

4,8–10,6 km

laukus užteršta purvu (duotas

2002 06 28

(direktorius (parašas)

 

nurodymas nugrandyti purvą

 

2002 07 02)

 

rankiniu būdu ir po to nušluoti)

 

 

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

……………..

…………………………………………

………………………

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžiūros data 2002 06 28                  Meistras _________(parašas)______________

                                                                                                                parašas, vardas ir pavardė

 


1 priedo tęsinys

 

 

(1.1 dalis. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalo titulinio lapo užpildymo pavyzdys)

 

VĮ „Marijampolės RK“ Vilkaviškio kelių tarnyba

 

 

 

 

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

 

200 2 metai

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio kelių tarnybos

 

Vadovas ___________(parašas)___________

                                          (parašas, vardas ir pavardė)

 

Pradėtas 2001 m. sausio 02 d.

Baigtas ……… m. ……………. d.

______________

 

 

1 priedo tęsinys

 

 

(1.2 lentelė. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalo vidurinių lapų užpildymo pavyzdys)

 

ištrauka iš 12 ir 39 psl.

Įrašo Nr.

Data

Oro sąlygos (pildoma tik žiemą)

Darbų vieta

(kelio Nr., km)

Darbų

aprašymas

Mato vnt.

Kiekis

Užpildžiusio asmens parašas, pavardė

Techninę kontrolę vykdančių asmenų pastabos ir nurodymai (data, pareigos, parašas, pavardė

63

2002 02 21

Plikledis,-2°C

Nr. A7,

Šlapios druskos

1000 m²

40,000

K. Jonaitis

 

 

 

 

 

17,1–22,1 km

skleidimas

 

 

(parašas)

 

 

……………...

………..…….

……………………..

…………….

…………………………………

………

………..

………………………….

 

 

…………..…..

……………..

……………………..

……………

…………………………………

………

…….…

…………………………..

 

 

165

2002 06 27

 

Nr. 5107,

Dangos valymas

100 m²

185,50

K. Jonaitis

 

 

 

 

 

4,4–30,9 km

 

 

 

(parašas)

 

 

 

–“–

 

Nr. 5107,

Pralaidų valymas

pralaida

4,00

K. Jonaitis

 

 

 

 

 

4,4–30,9 km

 

 

 

(parašas)

 

 

 

–“–

 

Nr. 137,

Žolės pjovimas šlaituose

100 m²

40,50

K. Jonaitis

 

 

 

 

 

5,0–15,0 km

 

 

 

(parašas)

 

 

 

…………..…..

…..…………..……

…………….…

………………………………….

……….

……….

……………………………

 

 

 

………….…..

…………………...

…………….…

………………………………….

………

………

………….………………..

 

 

 

………….…..

……………………

………….……

…………………………………..

……..

………

…………………………..

 

 

166

2002 06 28

 

Nr. A7,

Žolės pjovimas šalikelėse

100 m²

96,00

K. Jonaitis

 

 

 

 

 

17,1–22,1 km

 

 

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–“–

 

Nr. A7,

Ženklų skydų pataisymas

vnt.

3

K. Jonaitis

18,54 km ženklo H nuokr.

 

 

 

 

17,1–22,1 km

(patrulinių apžiūrų

 

 

(parašas)

didesnis už leistinąjį, patai-

 

 

 

 

 

aktas Nr. 59)

 

 

 

syti tuoj pat (2002 06 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

techn. tarnyb. inž. (parašas)

 

 

–“–

 

Nr. 137,

Signalinių stulpelių pakeitimas

vnt.

12

K. Jonaitis

 

 

 

 

 

0,5–6,0 km

 

 

 

(parašas)

 

 

…………

…….……..

…………………….

…………….

………………………………..

………

………

…………………….…..

…………………….….

 

………….

….………..

……………………

……………

………………………………..

………

………

……………………….

………………………

 

 


1 priedo tęsinys

 

(1.3 lentelė. Per mėnesį atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašo pavyzdinė forma)

 

VĮ „ …………………………“………………….…. struktūrinio padalinio ………………………. keliuose[1])

 

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ SĄRAŠAS

 

(pagal darbų grupes)

 

………m. ………………………mėn.

 

Darbų

grupė

Kelio elementų dalys2

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbų kiekius pateikė: ……………..…………………………

Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

Darbų kiekius patikrino: ………………………………...……

Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

 

1 priedo tęsinys

 

(1.3 lentelė. Per mėnesį atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašo užpildymo pavyzdys)

 

VĮ „Marijampolės RKVilkaviškio kelių tarnyba

magistraliniuose keliuose

 

ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ SĄRAŠAS

 

(pagal darbų grupes)

 

200 2 m. birželio mėn.

 

Darbų grupė

Kelio elementų dalys

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

6.1

1.2

Žolės pjovimas šlaituose

100 m²

1240,00

 

1.4

Žolės pjovimas šalikelėse

100 m²

320,00

 

2.1

A/b dangos valymas

100 m²

750,00

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

6.3

6.4

Ženklų skydų pataisymas

vnt.

15

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

6.4

8.2

Signalinių stulpelių (plastikinių) pastatymas

vnt.

 

 

8.2

Sugadintų plastikinių atšvaitų pakeitimas

vnt.

 

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

6.5

5.5

Pavėsinių valymas

100 m²

14,40

 

5.6

Tualetų valymas

 

126,00

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

6.6

KOSIS priežiūra

vnt.

1

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

6.7

8.2

Sulaužytų signalinių stulpelių pakeitimas

vnt.

5

 

9.1

Audros išverstų medžių pašalinimas

vnt.

11

……….

………..

…………………………………………………

…………….

………...

6.8

4.1

Pralaidų valymas

pralaida

6.8

 

Darbų kiekius pateikė:_________(parašas)__________

                                                              Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

Darbų kiekius patikrino: _____(parašas)_____________

                                                                    Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

______________

 

 

 

1 priedo tęsinys

 

(1.4 lentelė. Atliktų per mėnesį / nuo metų pradžios nusidėvėjimą mažinančių

KP darbų kaupiamojo žiniaraščio užpildymo pavyzdys)

 

Sąmatos Nr. 14

eilutė

Darbo kodas

Darbo ir išlaidų aprašymas

Mato vnt.

Kiekis

Suma

Lt

1 mėn.

(balandis)

2 mėn.

(gegužė)

Nuo metų pradžios

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

1.

KP 6.3 – 10

Sulaužytų arba deformuotų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metalinių atramų pakeitimas

vnt.

26

4026,36

6

926,16

6

926,16

12

1852,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

KP 6.4 – 8

Kelio ženklų skydų pakeitimas

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

naujais rankiniu būdu, kai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skydai tvirtinami prie dvistiebių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atramų ir skydų kraštinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgesnė kaip vienas metras

vnt.

13

3153,48

3

727,73

3

727,73

 

1455,46

 

 

Iš viso:

 

 

7179,84

 

1656,89

 

1656,89

 

3313,78

 

 

Statybvietės darbuotojų d. u.

%

17,3

95,93

 

22,14

 

22,14

 

44,28

 

 

Iš viso tiesioginių išlaidų

 

 

7275,77

 

1679,03

 

1679,03

 

3358,06

 

 

Pridėtinės išlaidos (nuo 554,52 Lt)

%

70

388,16

 

89,57

 

89,57

 

179,14

 

 

Socialinio draudimo išlaidos

%

31

201,64

 

46,53

 

46,53

 

93,06

 

 

Kitos išlaidos

%

3

218,27

 

50,37

 

50,37

 

100,74

 

 

Iš viso:

 

 

8083,84

 

1916,53

 

1916,53

 

3833,06

 

 

Pelnas

%

8

646,71

 

153,32

 

153,32

 

306,64

 

 

Iš viso:

 

 

8730,55

 

2069,85

 

2069,85

 

4139,70

 

 

Pridėtinės vertės mokestis

%

18

1571,50

 

372,57

 

372,57

 

745,14

 

 

Iš viso:

 

 

10302,05

 

2442,42

 

2442,42

 

4884,84


1 priedo tęsinys

1.4 lentelė (2 lapas)

 

Sąmatos Nr. 14

3 mėn.

(birželis)

Nuo metų pradžios

4 mėn.

(liepa)

Nuo metų pradžios

 

 

Skirtumas

eilutė

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

Kiekis

Suma

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

6

926,16

18

2778,48

8

1247,88

26

4026,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

727,73

9

2183,19

4

970,29

13

3153,48

 

 

 

 

0

0

 

 

1656,89

 

4970,67

 

2209,17

 

7179,84

 

 

 

 

0

0

 

 

22,14

 

66,42

 

29,51

 

95,93

 

 

 

 

0

0

 

 

1679,03

 

5037,09

 

2238,68

 

7275,77

 

 

 

 

0

0

 

 

89,57

 

268,71

 

119,45

 

388,16

 

 

 

 

0

0

 

 

46,53

 

139,59

 

62,05

 

201,64

 

 

 

 

0

0

 

 

50,37

 

151,11

 

67,16

 

218,27

 

 

 

 

0

0

 

 

1916,53

 

5749,59

 

2334,25

 

8083,84

 

 

 

 

0

0

 

 

153,32

 

459,96

 

186,75

 

646,71

 

 

 

 

0

0

 

 

2069,85

 

6209,55

 

2521,00

 

8730,55

 

 

 

 

0

0

 

 

372,57

 

1117,71

 

453,79

 

1571,50

 

 

 

 

0

0

 

 

2442,42

 

7327,26

 

2974,79

 

10302,05

 

 

 

 

0

0

 

 

Žiniaraštį užpildė:______(parašas)________

                                                                                                                                                                                      Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

______________

 


2 priedas

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ NUSTATYMO IR ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITŲ DOKUMENTAI

 

(2.1 lentelė. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo pavyzdinė forma)

 

VĮ „………………………………..“

 

……….. m. ………….. METŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ

RODIKLIAI LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUM

Magistraliniai keliai – ……....…km

Krašto keliai – …………..….…. km

Rajoniniai keliai – …………….. km

 

(tūkst. Lt)

DARBŲ IR KELIŲ RŪŠYS

FAKTINĖS IŠLAIDOS

Faktinės išlaidos

(Su PVM)

Skirtos finansavimo apimtys

REZULTATAS ±

(Finansavimo apimtys minus faktinės išlaidos su PVM)

 

Iš visų viso

Iš jų:

 

Tiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos

 

Iš viso

Tm. skaičiuje:

Iš viso

Tm. skaičiuje:

 

Darbo užmok.

Medžiagos

Transportas ir mechanizmai

Soc. draudimo

Pridėtinės

Kitos

Iš viso

Statybv. darbuot. d. u.

Nuosavi

Samdomi

Vertės nekeičiantys

KP darbai iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tm. sk.: magistraliniuose keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krašto keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajoniniuose keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusidėvėjimą mažinantys KP darbai iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tm. sk.: magistraliniuose keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krašto keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajoniniuose keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš visų viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tm. sk.: magistraliniuose keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krašto keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajoniniuose keliuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĮ „…………………………………..“ direktoriaus pavaduotojas ……………………………………….…

                                                                                                             parašas, vardas ir pavardė

Užpildė:…………………………………

         pareigos, parašas, vardas ir pavardė


2 priedo (tęsinys)

 

(2.1 lentelė. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių užpildymo pavyzdys)

 

VĮ „Tauragės RK

 

200 2 METŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI

SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Magistraliniai keliai – 159,70 km

Krašto keliai – 643,50 km

Rajoniniai keliai – 1682,80 km

(tūkst. Lt)

DARBŲ IR KELIŲ RŪŠYS

FAKTINĖS IŠLAIDOS

Faktinės išlaidos

(Su PVM)

Skirtos finansavimo apimtys

REZULTATAS ±

(Finansavimo apimtys minus faktinės išlaidos su PVM)

 

Iš visų viso

Iš jų:

 

Tiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos

 

Iš viso

Tm. skaičiuje:

Iš viso

Tm. skaičiuje:

 

Darbo užmok.

Medžiagos

Transportas ir mechanizmai

Soc. draudimo

Pridėtinės

Kitos

Iš viso

Statybv. darbuot. d. u.

Nuosavi

Samdomi

Vertės nekeičiantys

KP darbai iš viso:

8387,1

6090,3

1551,3

329,4

1781,4

2367,6

390,0

2296,8

566,1

1434,6

296,1

9896,8

9060,0

–836,8

 

Tm. sk.: magistraliniuose keliuose

944,1

685,8

188,4

36,9

198,0

255,0

44.4

258,3

63,9

161,4

33,0

1114,0

1020,0

–94,0

 

krašto keliuose

3278,1

2386,5

653,1

107,7

699,0

889,2

145,2

891,6

219,9

557,1

114,6

3868,2

3519,0

–349,2

 

rajoniniuose keliuose

4164,9

3018,0

709,8

184,8

884,4

1223,4

200,4

1146,9

282,3

716,1

148,5

4914,6

4521,0

–393,6

 

Nusidėvėjimą mažinantys KP darbai iš viso:

3393,9

2464,5

627,9

133,2

720,9

957,9

157,8

929,4

229,2

580,5

119,7

4004,8

3666,0

–338,8

 

Tm. sk.: magistraliniuose keliuose

380,4

275,7

75,9

15,0

79,5

102,3

18,0

104,7

26,1

65,4

13,5

448,9

411,0

–37,9

 

krašto keliuose

1324,5

963,9

264,0

43,5

282,3

358,8

58,8

360,6

88,50

225,6

46,5

1562,9

1422,0

–140,9

 

rajoniniuose keliuose

1689,0

1224,9

288,0

74,7

359,1

496,8

81,0

464,1

114,9

289,5

59,7

1993,0

1833,0

–160,0

 

Iš visų viso:

11781,0

8554,8

2179,2

462,6

2502,3

3325,5

547,8

3226,2

795,3

2015,1

415,8

13901,6

12726,0

–1175,6

 

Tm. sk.: magistraliniuose keliuose

1324,5

961,5

264,3

51,9

277,5

357,3

62,4

363,0

89,7

226,8

46,5

1562,9

1431,0

–131,9

 

krašto keliuose

4602,6

3350,4

917,1

151,2

981,3

1248,0

204,0

1252,2

308,4

782,7

161,1

5431,1

4941,0

–490,1

 

rajoniniuose keliuose

5853,9

4242,9

997,8

259,5

1243,5

1720,2

281,4

1611,0

397,2

1005,6

208,2

6907,6

6354,0

–553,6

 

 

VĮ „ Telšių RK“ direktoriaus pavaduotojas _________(parašas)_______

parašas, vardas ir pavardė

Užpildė _______(parašas)__________

pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 


2 priedo tęsinys

 

(2.2 lentelė. Įmonės magistraliniuose keliuose atliktų per metus priežiūros darbų ataskaita pavyzdinė forma)

 

VĮ „.              “ MAGISTRALINIŲ KELIŲ KM

ATLIKTŲ PER 200….. M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

 

Darbų

grupė

DARBŲ PAVADINIMAS 1)

Kelio elementas

Atlikta darbų

Sustambintas

mato vnt. (SMV)*

Kiekis

Mato vnt.

Kiekis2)

6.1.

Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą

 

Valymas:

 

 

 

 

 

1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga

1000 m²

 

1000 m²

 

1.2.1. Šlaitų

km kelio

 

1000 m²

 

1.3.1. Griovių

km kelio

 

1000 m²

 

1.4.1. Šalikelių

km kelio

 

1000 m²

 

2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono;

2.3.1. Grindinių;

3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga

}

 

 

 

1000 m²

 

 

 

 

1000 m²

 

3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų

1000 m²

 

1000 m²

 

3.3.1. Kelkraščių su vejos danga

1000 m²

 

1000 m²

 

5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga

1000 m²/vnt.

 

1000 m²

 

5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga

 

1000 m²/vnt.

 

 

100 m²

 

6.1.1. Salelių kelio ženklams

100 vnt.

 

100 m²

 

6.3.1. Atramų kelio ženklams

100 vnt.

 

100 m²

 

6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų

100 vnt.

 

100 m²

 

8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų

 

 

 

 

– sijinių

1000 m

 

1000 m

 

– parapetinių

1000 m

 

1000 m

 

– trosinių

1000 m

 

1000 m

 

8.2.1-1. Signalinių stulpelių:

 

 

 

 

– plastikinių

100 vnt.

 

100 vnt.

 

– gelžbetoninių

100 vnt.

 

100 vnt.

 

8.3.1. Tvorų

1000 m

 

1000 m

 

12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus

100 vnt.

 

1000 m²

 

Žolės pjovimas:

 

 

 

 

1.1.5. Skiriamosiose juostose

1000 m²

 

1.2.4. Šlaituose

1000 m²

 

1000 m²

 

1.3.4. Grioviuose

1000 m²

 

1000 m²

 

1.4.8. Šalikelėse

1000 m²

 

1000 m²

 

3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga;

5.2.4. Salelėse kelio ženklams

}

 

 

 

1000 m²

 

Krūmų kirtimas:

 

 

 

 

1.2.4. Šlaituose

100 m²

 

1.3.4. Grioviuose

100 m²

 

1.4.2. Šalikelėse

100 m²

 

 

1) darbų pavadinimo šifras atitinka šifrą, nurodytą KPV EN-01 [2.5]; darbų grupės – nurodytas sutarties prieduose;

2) šio stulpelio eilutėse įrašomi per metus atliktų darbų kiekiai (darbų kiekiai 6.1–6.8 darbų grupėms surenkami pagal darbų sąrašus ir jie, atsižvelgiant į tai kiek kartų per metus kartojasi, gali viršyti kelio elementų kiekius) 6.9-6.16 darbų grupėms – pagal aktus F2 ir kaupiamuosius žiniaraščius prie sąmatų);

* SMV kiekiai įrašomi, pridedant prilygintų magistraliniams krašto kelių SMV kiekius.


2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (2 lapas)

magistraliniai keliai

 

Darbų

grupė

DARBŲ PAVADINIMAS 1)

Kelio elementas

Atlikta darbų

Sustambintas

mato vnt. (SMV)*

Kiekis

Mato vnt.

Kiekis2)

 

Išplovų užtaisymas:

 

 

 

 

1.2.2. Šlaituose

 

Sąnašų pašalinimas:

 

 

 

 

4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių, šulinėlių

 

1000 m

 

 

 

 

8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų

 

 

Kiti darbai:

 

 

 

 

 

2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose 3.1.2 ir kelkraščiuose iš asfalto

 

 

 

10 m²

 

 

2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dan- 3.1.3 gose ir kelkraščiuose iš asfalto

 

 

 

10 m

 

 

3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų, skersinių nuolydžių ištaisymas kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas)

 

 

 

 

 

 

 

1000 m²

 

 

**

 

 

 

 

 

 

6.2.

Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą

 

Sniego valymas nuo:

 

 

 

 

1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų

1000 m²

 

1000 m²

 

1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų

1000 m²

 

1000 m²

 

1.3.5. Griovių

1000 m²

 

2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais;

5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga

 

 

 

1000 m²

 

5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga

1000 m²

 

5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui

10 vnt./100 m²

 

100 m²

 

5.4.5. Poilsio aikštelių

1000 m²

 

100 m²

 

5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų,

10 vnt.

 

100 m²

 

5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių

10 vnt.

 

100 m²

 

5.6.7. Tualetų

10 vnt.

 

100 m²

 

5.9.4. Laiptų

100 m

 

100 m²

 

5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų

100 m

 

100 m²

 

5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių

vnt.

 

100 m²

 

6.4.1-4. Ženklų skydų

100 m²

 

8.1.1-3. Apsauginių atitvarų

100 m²

 

8.2.1-2. Signalinių stulpelių

100 vnt.

 

10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų

1000 m²/ km

 

1000 m²

 

11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių

1000 m²

 

1000 m²

 

11.2.6. Šalitilčių

1000 m²

 

1000 m²

 

12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus

1000 m²

 

Barstymas:

 

 

 

 

2.1.15. Asfalto ir betono dangų;

10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų;

11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių;

12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 m²

 

5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių;

5.6.7. Tualetų;

5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių;

5.10.3. Priėjimų prie šulinių;

11.2.6. Šalitilčių

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 m²

 

1), 2), * žr. 3.3 dalies pirmą lapą

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei


2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (3 lapas)

magistraliniai keliai

 

Darbų

grupė

DARBŲ PAVADINIMAS 1)

Kelio elementas

Atlikta darbų

Sustambintas

mato vnt. (SMV)*

Kiekis

Mato vnt.

Kiekis2)

 

Priežiūra per polaidį:

 

 

 

 

4.1.6. Pralaidų

vnt.

 

100 m³

 

4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių

1 pralaidai

 

100 m³

 

4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių

vnt.

 

vnt.

 

4.4.3. Greitviečių, latakų

1000 m

 

100 m

 

 

Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:

 

 

 

 

 

8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių

100 m

 


 

8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių

100 m

 

8.2.2-7. Signalinių gairių

100 vnt.

 

 

Kiti darbai:

 

 

 

 

 

2.1.2, 2.3.2. Laikinas išdaužų užtaisymas

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

6.3.

Sugadintų ženklų atstatymas

 

Atstatymas:

 

 

 

 

6.4.3-1. Standartinių ženklų

100 vnt.

 

vnt.

 

6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m

 

100 vnt.

 

 

vnt.

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas

 

 

 

 

 

Pastatymas:

 

 

 

 

8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių

vnt.

 

8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių

vnt.

 

Pakeitimas:

 

 

 

 

8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių

vnt.

 

8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių

vnt.

 

8.1.3-(12,14), 8.2.2-5. Atitvarų ir sig-nalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plastikinių)

vnt.

 

8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios

plėvelės

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

6.5.

Pakelės statinių ir želdinių priežiūra

 

Valymas:

 

 

 

 

5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui

100 m²

 

5.4.1. Poilsio aikštelių

100 m²

 

5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių

 

 

 

100 m²

 

5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos

100 m²

 

5.7.2. Šiukšlių dėžių

100 vnt.

 

100 vnt.

 

5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių

100 m²

 

5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos

100 m²

 

10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų

1000 m²

 

9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų;

9.1.3. Gyvatvorių

}

 

100 m²

 

 

100 m²

 

9.2.1 – (3,4). Gėlynų

100 m²

 

100 m²

 

1), 2), * žr. 3.3 dalies pirmą lapą

3) išvardinti

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei


2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (4 lapas)

magistraliniai keliai

 

Darbų grupė

DARBŲ PAVADINIMAS 1)

Kelio elementas

Atlikta darbų

Sustambintas

mato vnt. (SMV)*

Kiekis

Mato vnt.

Kiekis2)

 

**

 

 

 

 

 

 

6.6.

KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra

 

 

 

 

 

Priežiūra:

 

 

 

 

KOSIS

vnt.

 

vnt.

 

Apšvietimo įrenginių

vnt.

 

vnt.

 

Eismo apskaitos įrenginių

vnt.

 

vnt.

 

Kitų kelio įrenginių3)

vnt.

 

vnt.

 

6.7.

Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejos dangų sutvarkymas:

 

 

 

 

 

1.1.2-1. Skiriamosiose juostose

100 m²

 

 

3.3.2-1. Kelkraščiuose

100 m²

 

 

Pakeitimas:

 

 

 

 

 

6.3.4-(1,2). Kelio ženklų atramų

vnt.

 

 

6.4.3-4. Kelio ženklų

vnt.

 


 

8.1.3. Sijinių, parapetinių, trosinių atitvarų

100 m

 

 

8.2.2-3. Gelžbetoninių signalinių stulpelių

vnt.

 

 

8.2.2-4. Plastikinių signalinių stulpelių

vnt.

 

 

11.4.4-3 Tiltų turėklų

100 m

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.

Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė

priežiūra

 

 

 

 

 

Valymas:

 

 

 

 

4.1.1. Pralaidų

vnt./m³

 

4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių

100 m/m³

 

11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies

1000 m²

 

11.2.1. Šalitilčių

1000 m²

 

11.3.1. Apsauginių atitvarų

100 m

 

1000 m²

 

11.4.1. Turėklų

100 m

 

100 m

 

11.5.1. Patilčių, kūgių

1000 m²

 

1000 m²

 

11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais

 

1000 m²

 

 

1000 m²

 

Išplovų sutvarkymas:

 

 

 

 

4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose

 

 

 

 

11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose

 

Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas):

 

 

 

 

11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse

 

11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose / iš vandens surinkimo šulinėlių

m³/m³

 

11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais

 

 

 

 

Deformacinių pjūvių priežiūra:

 

 

 

 

11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse

m

 

m

 

11.2.3. Šalitilčiuose

m

 

m

 

Medinės dangos priežiūra:

 

 

 

 

11.2.4. Šalitilčiuose

 

 

1), 2), * žr. 3.3 dalies pirmą lapą,

** į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei


2 priedo tęsinys

2.2 lentelė (5 lapas)

magistraliniai keliai

 

Darbų

grupė

DARBŲ PAVADINIMAS 1)

Kelio elementas

Atlikta darbų

Sustambintas

mato vnt. (SMV)*

Kiekis

Mato vnt.

Kiekis2)

 

Metalinių elementų priežiūra

 

 

 

 

11.2.5. Šalitilčiuose

 

 

Perdažymas:

 

 

 

 

11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų

10 m

 

11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų

10 m

 

Įtvirtinimų sustiprinimas:

 

 

 

 

11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų

vnt.

 

Krūmų kirtimas:

 

 

 

 

11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose

100 m²

 

 

Žolės pjovimas:

 

 

 

 

 

11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose

100 m²

 

 

**

 

 

 

 

 

 

6.9.

Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas

 

 

 

 

 

Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų

ištaisymas***:

 

 

 

 

 

1.1.2. Skiriamosiose juostose

m² (m²)

 

 

1.2.2. Šlaituose

m³ (m³)

 

 

1.4.3. Šalikelėse

m³(m³)

 

3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga

m³(m³)

 

5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja

m³(m³)

 

6.1.2. Salelėse kelio ženklams

m³(m³)

 

12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus

m²/m³

(m³/m³)

 

Susikaupusio grunto pašalinimas:

 

 

 

 

1.1.3. Skiriamosiose juostose

100 m/m³

 

1.3.2. Grioviuose

100 m/m³

 

Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas:

 

 

 

 

1.1.4. Įgaubtose skiriamosiose juostose:

 

 

 

 

– vamzdžių

m

 

– šulinėlių

vnt.

 

4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių

m/m³

 

4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos, šulinėlių

vnt.

 

4.4.2. Greitviečių, latakų

m/m³

 

Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas***:

 

 

 

 

1.2.3. Šlaituose

m²/m³

(m²/m³)

 

1.3.3. Grioviuose

m²/m³

(m²/m³)

 

Sankasos briaunų atstatymas:

 

 

 

 

3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių briaunų

 

km

 

 

 

3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių

briaunų

 

km

 

 

m²/m³

 

 

**