LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SIDRŲ APIBŪDINIMO, GAMYBOS IR PREKINIO PATEIKIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-146

Vilnius

 

 

Siekdamas reglamentuoti sidrų apibūdinimą, jų gamybos procesus bei prekinį pateikimą:

1. Tvirtinu Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šis reglamentas įsigalioja 2003 m. liepos 1 d.;

2.2. iki šio reglamento įsigaliojimo pagaminti pagal šio reglamento nustatytas technologijas ir naudojant jame nurodytas žaliavas sidrai, atitinkantys šiuo reglamentu apibūdinamų sidrų rūšis, tačiau neatitinkantys ženklinimo reikalavimų, gali būti realizuojami iki pasibaigs jų atsargos.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-146

 

SIDRŲ APIBŪDINIMO, GAMYBOS IR PREKINIO PATEIKIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato bendrąsias sidro ir kriaušių sidro, aromatizuoto sidro/kriaušių sidro, putojančio sidro/kriaušių sidro, gazuoto sidro/kriaušių sidro (toliau – sidrų) apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo taisykles. Jo nuostatos privalomos visoms įmonėms Lietuvos Respublikos teritorijoje užsiimančioms sidrų gamyba, importu bei pardavimu.

2. Sidrai yra alkoholiniai gėrimai gaunami iš dalies arba visiškai fermentuojant vienos rūšies sultis, pridedant arba nepridedant šiuo reglamentu leidžiamus kitos rūšies sulčių, geriamojo vandens, cukraus bei maisto priedų kiekius.

Šis reglamentas netaikomas mažai alkoholio turintiems sidrams, kurių etilo alkoholio koncentracija yra mažesnė negu 1,2 tūrio procentų.

 

II. SĄVOKOS

 

3. Sidras – alkoholinis gėrimas, gaunamas iš dalies arba visiškai fermentuojant šviežias obuolių sultis ar šviežių obuolių ir kriaušių sulčių mišinį, ar koncentruotas obuolių sultis, ar koncentruotų obuolių ir kriaušių sulčių mišinį, ar mišinį iš tokių šviežių ir koncentruotų sulčių, pridedant arba nepridedant cukrų ir/ar geriamojo vandens.

4. Kriaušių sidras – alkoholinis gėrimas, gaunamas iš dalies arba visiškai fermentuojant šviežias kriaušių sultis ar šviežių kriaušių ir obuolių sulčių mišinį, ar koncentruotas kriaušių sultis, ar koncentruotų kriaušių ir obuolių sulčių mišinį, ar mišinį iš tokių šviežių ir koncentruotų sulčių, pridedant arba nepridedant cukrų ir/ar geriamojo vandens.

5. Aromatizuotas sidras – 3 punkte apibūdintas sidras, aromatizuotas kitomis nei obuolių skonio kvapiosiomis medžiagomis ar kitomis nei obuolių sultimis, nuspalvintas arba nenuspalvintas leistinais dažikliais.

6. Aromatizuotas kriaušių sidras – 4 punkte apibūdintas sidras, aromatizuotas kitomis nei kriaušių skonio kvapiosiomis medžiagomis ar kitomis nei kriaušių sultimis, nuspalvintas arba nenuspalvintas leistinais dažikliais.

7. Putojantis sidras/kriaušių sidras – sidras, atitinkantis 3 ar 4 punktuose apibūdintus sidrus ir kuriuose visas anglies dioksidas susidaro antrinio fermentavimo procese.

8. Putojantis aromatizuotas sidras/kriaušių sidras – sidras, atitinkantis 5 ar 6 punktuose apibūdintus sidrus ir kuriuose visas anglies dioksidas susidaro antrinio fermentavimo procese.

9. Gazuotas sidras/kriaušių sidras – sidras, atitinkantis 3 ar 4 punktuose apibūdintus sidrus, dirbtinai prisotintas anglies dioksido.

10. Gazuotas aromatizuotas sidras/kriaušių sidras – sidras, atitinkantis 5 ar 6 punktuose apibūdintus sidrus, dirbtinai prisotintas anglies dioksido.

11. Sidrų pusgaminis – produktas, gautas po sulčių fermentavimo, iki vartoti skirto konkrečios rūšies sidro.

 

III. PAGRINDINIAI KOKYBĖS RODIKLIAI

 

12. Visų rūšių sidras turi būti skaidrus, be nuosėdų ar kitų priemaišų. Spalva, aromatas ir skonis turi atitikti konkrečios rūšies sidro normatyvinio dokumento nustatytus reikalavimus, tačiau:

12.1. maksimalus spalvos intensyvumas gali būti 40 EBC vienetų sidrui/kriaušių sidrui, putojančiam sidrui/kriaušių sidrui, gazuotam sidrui/kriaušių sidrui, pagamintam vartojant leistiną karamelių spalvos dažiklį;

12.2. sidras, putojantis sidras, gazuotas sidras gali būti aromatizuotas tik natūraliomis obuolių aromato kvapiosiomis medžiagomis, kriaušių sidras, putojantis kriaušių sidras, gazuotas kriaušių sidras gali būti aromatizuotas tik natūraliomis ar natūralioms identiškomis kriaušių aromato kvapiosiomis medžiagomis.

13. Įpylus putojančio ar gazuoto sidro į stiklinę, turi susidaryti putojančiam ar gazuotam gėrimui būdinga puta ir išsiskirti anglies dioksido burbuliukai.

14. Sidruose turi būti:

14.1. etilo alkoholio ne mažiau kaip 1,2 tūrio proc. ir ne daugiau kaip 8,5 tūrio proc., esant 20o C temperatūrai;

14.2. cukraus, perskaičiuoto į invertuotąjį, ne daugiau kaip 80 g/dm3;

14.3. titruojamų (bendrųjų) rūgščių, perskaičiuotų į obuolių rūgštį, 3–8 g/dm3;

14.4. lakiųjų rūgščių, perskaičiuotų į acto rūgštį, ne daugiau kaip 1,3 g/dm3;

14.5. ekstrakto (be cukraus) ne mažiau kaip 8 g/dm3;

14.6. sieros dioksido ne daugiau kaip 200 mg/dm3, iš to kiekio laisvojo ne daugiau kaip 40 mg/dm3;

14.7. sorbo rūgšties ne daugiau kaip 200 mg/dm3;

14.8. metilo alkoholio ne daugiau kaip 0,3 g/dm3;

14.9. geležies ne daugiau kaip 20 mg/dm3;

14.10. švino ne daugiau kaip 0,2 mg/dm3;

14.11. putojančio ir gazuoto sidro slėgis buteliuose ne mažesnis kaip 150 kPa, kai temperatūra 20oC.

15. Leidžiami sidro cheminių rodiklių nuokrypiai nuo patvirtintų normų:

15.1. etilo alkoholio + – 1 tūrio proc.;

15.2. cukraus + –5 g/dm3;

15.3. titruojamų rūgščių, perskaičiavus į obuolių rūgštį, + – 1 g/dm3.

Pastaba. Jeigu nurodytas leistinas sidre rodiklių intervalas, nuokrypiai negalimi.

16. Teršalų ir pesticidų likučių koncentracija žaliavose (obuoliuose ir kriaušėse) neturi viršyti normų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 54:2001 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 681 (Žin., 2002, Nr. 34-1269).

 

IV. GAMYBAI NAUDOJAMOS ŽALIAVOS IR MEDŽIAGOS

 

17. Šviežios obuolių ar/ir kriaušių sultys.

18. Koncentruotos obuolių ar/ir kriaušių sultys, praskiestos tiek, kad bendras rūgščių kiekis, perskaičiuotas į obuolių rūgštį, būtų ne mažesnis kaip 8 g/dm3 obuolių sultims ir 2,5 g/dm3 kriaušių sultims (arba sausų medžiagų turi būti ne mažiau kaip 9 proc.).

19. Obuolių ar/ir kriaušių fermentuotos sultys.

20. Įvairūs cukrūs ir jų sirupai reikiamam etilo alkoholio kiekiui fermentavimo būdu gauti ir sidrui pasaldinti.

21. Geriamasis vanduo, pridedamas prieš ar po fermentacijos.

22. Gryna vyno mielių kultūra.

23. Fermentiniai preparatai.

24. Kitų, nei obuolių ar kriaušių, vaisių šviežios ar koncentruotos sultys, pridedamos po fermentacijos, sidrams aromatizuoti.

25. Anglies dioksidas (E 290).

25. Maisto priedai:

25.1. askorbo rūgštis (E 300);

25.2. natūralios arba identiškos natūralioms kvapiosios medžiagos;

25.3. sieros dioksidas E 220 arba kalio metabisulfitas E 224;

25.4. sorbo rūgštis E 200, kalcio sorbatas (E-203) arba kalio sorbatas E 202;

25.5. kiti 37 punkte nurodytos higienos normos leidžiami maisto priedai.

26. Įmonėje pagamintos sidrų gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus, visos kitos – atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus ir turėti atitikties deklaracijas, kuriose nurodomi jų kokybės ir saugos rodikliai.

27. Pagalbinės technologinio proceso medžiagos (toliau – medžiagos) – tokios medžiagos, kurios naudojamos tam tikroms sidrų kokybės savybėms pasiekti bei technologinėms operacijoms atlikti. Šioms medžiagoms priskiriamos skaidrinimo medžiagos, adsorbentai, fermentai, filtravimo ir kitos medžiagos.

Pagalbinių technologinio proceso medžiagų vartojimas turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija. Gamyboje naudojami fermentai turi būti registruoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 

V. SIDRŲ GAMYBOS LEISTINOS TECHNOLOGIJOS IR PROCESAI

 

28. Vaisių žaliavos perdirbimo technologijos ir procesai:

28.1. vaisių plovimas tekančiu vandeniu;

28.2. vaisių smulkinimas;

28.3. sulčių spaudimas iš vaisių masės.

29. Sidrų gamybos technologijos ir procesai:

29.1. sulčių centrifugavimas ir filtravimas;

29.2. apdorojimas pektolitiniais ir (arba) amilolitiniais fermentiniais preparatais;

29.3. sulčių sulfitavimas pridedant iki 80 mg/dm3 sieros dioksido;

29.3. sulčių fermentavimas, apdorojant fermentiniais preparatais;

29.4. mielių naudojimas: sulčių fermentavimui, sidrų kokybei pagerinti ir tam tikroms juslinėms savybėms suteikti;

29.5. mielių augimo skatinimas, aeruojant arba pridedant 30 punkto nuostatas atitinkančių medžiagų;

29.6. sulčių ir sidrų pusgaminio skaidrinimas, naudojant vieną ar kelias skaidrinančias medžiagas: bentonitą, maistinę želatiną, kizelzolį, žuvų klijus, kazeiną ir kalio kazeinatą, taniną;

29.7. sidrų ir sidrų pusgaminio filtravimas, pridedant arba nepridedant inertinio filtruojančio priedo kizelgūro. Filtruotame produkte turi nelikti nepageidaujamų nuosėdų;

29.8. sidrų pusgaminio ir sidrų sulfitavimas, pridedant sieros dioksido ar kalio metabisulfito – ne daugiau kaip 200 mg/dm3, iš jų laisvojo SO2 – 40 mg/dm3;

29.9. sidrų pusgaminio stabilizavimas:

29.9.1. šildant;

29.9.2. šaldant;

29.9.3. apdorojant aktyviąja anglimi – ne daugiau kaip 1 g/dm3;

29.9.4. pridedant askorbo rūgšties – ne daugiau kaip 150 mg/dm3;

29.9.5. pridedant akacijos gumos (gumiarabiko);

29.9.6. apdorojant pagalbine technologinio proceso medžiaga polivinilpirolidonu;

29.10. inertinių dujų atmosferos sluoksnio, saugančios sidrų pusgaminį nuo sąlyčio su deguonimi, sudarymas virš pusgaminio paviršiaus, naudojant anglies dioksidą, azotą, argoną ar jų mišinį;

29.11. sidrų pusgaminio konservavimas sorbo rūgštimi, kalcio sorbatu arba kalio sorbatu – ne daugiau kaip 200 mg/dm3;

29.12. sidrų pusgaminio apdorojimas kalio heksaciano feroatu (geltonąja kraujo druska) arba kalcio fitatu geležies pertekliui pašalinti;

29.13. mišinio sudarymas (receptūroje nurodytų sudedamųjų dalių sumaišymas);

29.14. sidrų pusgaminio gazavimas prisotinant anglies dioksidu.

30. Medžiagų, naudojamų gamybos procesuose technologiniais tikslais, įskaitant fermentus ir filtravimo medžiagas, vartojimas turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 

VI. GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ IR PROCESŲ REIKALAVIMAI

 

31. Konkretaus pavadinimo sidras gaminamas vadovaujantis įmonės standartu, technologine instrukcija, kurioje detalizuoti šio reglamento bei higienos normų reikalavimai.

32. Kiekviena įmonė privalo turėti sidrų gamybos ir tvarkymo instrukcijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Technologinės instrukcijos rengiamos, tvirtinamos ir registruojamos pagal Maisto produktų gamybos technologinių instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 285 (Žin., 1997, Nr. 43-1063), jei Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato kitaip.

33. Gaminant obuolių sidrą, leidžiama panaudoti iki 25 proc. kriaušių sulčių, o gaminant kriaušių sidrą – iki 25 proc. obuolių sulčių.

34. Etilo alkoholis sidruose turi būti gautas tik natūralios fermentacijos būdu.

35. Neleidžiama pridėti etilo alkoholio ir jokių spiritinių gėrimų ar kitokių medžiagų, kurios suteiktų spalvą ar kvapą, išskyrus leidžiamas šiame reglamente.

36. Leidžiama vartoti geriamąjį vandenį, atitinkantį Lietuvos higienos normos HN 24:1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 1998, Nr. 105-2926) reikalavimus.

37. Leidžiama vartoti Lietuvos higienos normoje HN 53: 1998 „Leidžiami vartoti maisto priedai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 794 (Žin., 1999, Nr. 3-76), sidrų gamybai leidžiamus maisto priedus, tačiau sidro/kriaušių sidro, putojančio sidro/kriaušių sidro, gazuoto sidro/kriaušių sidro gamybai gali būti vartojami tik karamelių spalvos (E 150a-d) dažikliai. Maisto priedai turi būti registruoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

Sidrų gamybai vartojamos kvapiosios medžiagos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 682 (Žin., 2002, Nr. 24-891), tačiau kvapiosios medžiagos, naudojamos sidro/kriaušių sidro, putojančio sidro/kriaušių sidro, gazuoto sidro/kriaušių sidro gamybai, turi atitikti šio reglamento 12.2 punkte nustatytus reikalavimus.

38. Sidrų pusgaminiui nuskaidrinti gali būti naudojamos tik tokios medžiagos, kurios veikia mechaniškai ar absorbcijos būdu ir kurios po to turi būti pašalinamos, neliekant jokių arba liekant sidruose tik tokioms liekanoms, kurios nesukelia pavojaus vartotojų sveikatai ir nepakeičia sidro skonio ir kvapo.

39. Sidrai pilstomi į stiklinius butelius, metalinius indelius, statines ar kitokią tarą. Sidrų tara sandariai uždaroma. Tara ir jos uždarymui naudojami kamščiai turi būti pagaminti iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos leidžiamų medžiagų, atitinkančių Lietuvos higienos normos HN 16:2001 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 680 (Žin., 2002, Nr. 28-1010), reikalavimus.

 

VII. PREKINIS PATEIKIMAS

 

40. Sidrus galima laikyti pardavimui ir parduoti vartotojui, jeigu jie atitinka šio reglamento, receptūros ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jeigu gėrimas gaminamas iš sidrams gaminti naudojamų žaliavų, taikant reglamento 28 ir 29 punktuose nurodytus sidrų gamybos procesus, tačiau neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jis negali būti apibūdinamas šio reglamento 3–10 punktuose nurodytais pavadinimais.

41. Sidrai ženklinami pagal LST (CODEX STAN 1) „Fasuotų maisto produktų ženklinimas. Bendrieji reikalavimai“, Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 (Žin., 2002, Nr. 50-1927), Lietuvos higienos normos 119:2002 „Maistų produktų ženklinimas“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530), kitus teisės aktus, reglamentuojančius alkoholinių gėrimų ženklinimą bei šiame reglamente pateiktus reikalavimus. Sidrų ženklinimą sudaro privalomoji ir kita informacija.

42. Sidrų etiketėje ar kitu būdu pateikiamame apibūdinime turi būti ši privalomoji informacija:

42.1. pavadinimas pagal reglamento 3–10 punktus;

42.2. grynasis kiekis, litrais, centilitrais ar mililitrais;

42.3. faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc., dešimtosiomis dalimis po kablelio;

42.4. sudedamųjų dalių (ingredientų) sąrašas mažėjančia tvarka; maisto priedui nurodomas grupinis pavadinimas ir tarptautinis (E) numeris arba maisto priedo grupinis pavadinimas ir pačios medžiagos individualus pavadinimas;

42.5. Lietuvoje arba Europos Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pavadinimas ar firmos vardas ir adresas. Lietuvoje pagamintam sidrui nurodomas konkretus gamintojas;

42.6. kilmės šalis: nurodoma, jeigu ji nesutampa su gamintojo šalimi;

42.7. tinkamumo vartoti terminas (jeigu gamintojas jį reglamentuoja);

42.8. sidro partija: gali būti nenurodoma tais atvejais, kai tinkamumo naudoti terminas nurodomas nekoduota data (bent jau diena ir mėnuo) ir ji pateikiama tokia seka – diena, mėnuo, metai;

42.9. kiti ženklinimo rekvizitai, nustatyti teisės aktuose.

43. Privaloma informacija, išskyrus reglamento 42.2, 42.3 ir 42.6 punktus (jeigu informacija pateikta lotynišku šriftu), nurodoma valstybine kalba. Valstybine kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.

44. Nevalstybine kalba, tačiau lotynišku šriftu gali būti nurodoma:

44.1. kiekis, litrais, centilitrais ar mililitrais;

44.2. faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc., dešimtosiomis dalimis po kablelio;

44.3. gamintojo pavadinimas ir adresas bei kilmės šalis;

44.4. specialiai tam sidrui suteiktas pavadinimas (vardas), kuris yra to produkto bendrojo pavadinimo dalis.

45. Sidrų apibūdinimą etiketėje ar kitu būdu ant prekinės taros pateikiamoje informacijoje galima papildyti kita informacija su sąlyga, kad toji informacija neklaidins vartotojų.

Jeigu nurodomas tinkamumo vartoti terminas, gali būti nurodomos laikymo sąlygos.

46. Reglamento 42.1–42.3, 42.7 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikiama:

46.1. ant prekinės taros visa kartu tame pačiame matymo plote;

46.2. aiškiais, įskaitomais ir neištrinamais ženklais, pakankamai dideliais, kad gerai išsiskirtų iš fono, kuriame jie atspausdinti, ir aiškiai skirtųsi nuo kitos rašytinės ar vaizdinės informacijos.

47. Gėrimo, išpilstyto į ne mažesnę kaip 0,5 dm3 talpos tarą, grupės pavadinimą, t. y. žodžių „ sidras; kriaušių sidras“, nurodančių raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Gėrimo, išpilstyto į mažesnę kaip 0,5 dm3 talpos tarą, grupės pavadinimo užrašo raidės gali būti mažesnės, tačiau ne žemesnės kaip 2 mm.

48. Ženklinant aromatizuotus sidrus/kriaušių sidrus vietoje žodžio „aromatizuotas“ leidžiama nurodyti konkrečią kvapiąją medžiagą ar aromatizavimui vartotų sulčių pavadinimą, pvz., „braškių skonio sidras“, „kriaušių sidras su persikų sultimis“.

49. Etiketėse nurodoma tik faktinė etilo alkoholio koncentracija. Ženklinime po skaičiaus, nurodančio faktinę etilo alkoholio koncentraciją, rašoma frazė „tūrio proc.“, o prieš skaičių gali būti rašoma „faktinė alkoholio koncentracija“ arba „faktinė alkoholio konc.“, arba „alk.“ Visa informacija apie alkoholio koncentraciją pateikiama ne mažesnėmis kaip 3 mm raidėmis ir skaičiais. Gėrimo, išpilstyto į mažesnę kaip 0,5 dm3 talpos tarą, raidės gali būti mažesnės, tačiau ne žemesnės kaip 2 mm.

50. Reglamento 42 punkte nurodyta informacija arba jos dalis gali būti pakartota viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

51. Sidrų, kurių kilmė – trečiosios šalys (ne Europos Sąjungos valstybės), ženklinime gali būti vartojama trečiosios šalies, kurioje sidrai buvo pagaminti, oficialioji kalba su sąlyga, kad reglamento 43 punkte minima informacija yra pateikiama ir lietuvių kalba.

52. Sidrų, kurių kilmė – Europos Sąjungos valstybės ir kurie yra skirti pardavimui Lietuvos Respublikoje, etiketėse ar kitame prekiniame apibūdinime reglamento 42 punkte minima informacija, pateikta kuria nors Europos Sąjungos oficialiąja kalba, turi būti pakartota lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktų nuostatas.

53. Kai parduodamų sidrų prekinė tara (pvz., buteliai) sudedama į nepermatomą pakuotę, ji turi būti paženklinta laikantis reglamento nuostatų ir papildomai turi būti nurodyta prekinės taros vienetų skaičius pakuotėje. Jei reikia, ant jos nurodomi įspėjamieji užrašai ir (arba) vaizdiniai ženklai.

54. Kai sidrų prekinį pateikimą papildo bendrovės prekiniai ženklai (firmos vardas ar prekės ženklas), tokiuose ženkluose negali būti jokių žodžių, skiemenų, ženklų ar iliustracijų, kurie galėtų būti neaiškūs vartotojams ar juos suklaidinti.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Sidrų gamintojai, importuotojai bei pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminamų, importuojamų ir parduodamų sidrų prekinis pateikimas atitiktų šio reglamento reikalavimus.

56. Kiekvienai Lietuvos Respublikoje pagaminto sidro siuntai įmonė gamintoja privalo išduoti atitiktį patvirtinančius dokumentus, parengtus pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 423 (Žin, 2002, Nr. 98-4392).

57. Sidrų importuotojai turi pateikti užsienio valstybės kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo) išduotus alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, kuriuose taip pat privalo būti pateikiami ir deklaruojami kokybės bei nekenksmingumo rodikliai.

58. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atitinkamoms institucijoms pareikalavus, turi būti pateikiama informacija apie sidrų gamybos technologiją ir procesus, sidrų gamyboje panaudotų žaliavų ir medžiagų sudėtį, kokybę bei kilmę.

59. Atitiktį patvirtinantieji dokumentai išduodami bei saugomi pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką, taikomą realizuojant alkoholio produktus, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 319 (Žin., 2002, Nr. 91-3917).

60. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos                     Respublikinio mitybos centro

2003 m. kovo 14 d. raštu Nr. B6-(1.8)-444                       2003 m. kovo 12 d. raštu Nr. 02-144

______________

 

 

part_ac99963da83849b4b93194bab7898fe7_end