LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 84 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. kovo 20 d. Nr. IX-1378

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

 

1 straipsnis. 84 straipsnio 11 punkto papildymas

Papildyti 84 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS