LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 75 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. kovo 13 d. Nr. IX-1365

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099)

 

1 straipsnis. 75 straipsnio 2 dalies papildymas

1. Papildyti 75 straipsnio 2 dalį nauju 4 punktu:

4) teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos institucijos valdymo funkcijas medicinos prietaisų atitikties įvertinimo srityje;“.

2. 75 straipsnio 2 dalies buvusį 4 punktą laikyti 5 punktu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________