LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKYBOS LEDAIS SPAUDOS KIOSKUOSE

 

2003 m. kovo 14 d. Nr. B1-260

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893) 4 straipsnio 2 ir 3 punktų bei 11 straipsnio 4 ir 5 punktų reikalavimus bei vadovaudamasis Lietuvos higienos normos HN 15:2001 „Maisto higiena“ (Žin., 2002, Nr. 9-324) 35.1, 35.2, 35.3 ir 35.4.6 punktų reikalavimais:

1. Nurodau apskričių, miestų, rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkams užtikrinti, kad:

1.1. ledais prekiaujantiems kioskams, kurie tampa valstybinės maisto kontrolės objektu, būtų išduotas maisto tvarkymo įmonės patvirtinimo pažymėjimas (Žin., 2001, Nr. 24-816);

1.2. prekyba ledais spaudos kioske būtų vykdoma laikantis HN 15:2001 reikalavimų;

1.3. ledais prekiaujantys darbuotojai pasitikrintų sveikatą bei įgytų higieninių įgūdžių Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

1.4. ledais būtų prekiaujama tik iš stacionarių šaldiklių, kuriuose užtikrinama ne aukštesnė kaip -18 °C temperatūra, o darbuotojai būtų aprūpinti kontroliniais termometrais šalčio režimui sekti; šaldikliai turi būti techniškai sutvarkyti, tinkamai įrengiami, valomi, tvarkomi ir eksploatuojami; turi būti parengiama sutartis su tiekėju dėl šaldiklių priežiūros ir tvarkymo;

1.5. prekybos darbuotojai darbo vietoje pildytų savikontrolės žurnalus (žymėtų ledų pristatymo datą, temperatūros režimą šaldymo įrenginyje, priežiūros procedūras);

1.6. ledais prekiaujančiuose kioskuose būtų parengta greito nesaugaus maisto pašalinimo iš rinkos instrukcija, kurioje būtų numatyti maisto kontrolės institucijų informavimo veiksmai;

1.7. prekybos darbuotojai darbo metu laikytųsi asmens higienos reikalavimų.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Maisto ir veterinarijos audito tarnybai.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

______________