LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO IV DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOS PARUOŠIMAS, TECHNINĖ KONTROLĖ, PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS“ TKDP-02 PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 11 d. Nr. V-5

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 5 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Kelių priežiūros vadovo IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ TKDP-02 (pridedama)*.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

 


 

 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

KPV

 

 

IV DALIS

 

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ

PROGRAMOS PARUOŠIMAS, TECHNINĖ KONTROLĖ, PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

TKDP-02

 

Kaunas

2002

 

TURINYS

 

1.                             TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS                                                           1

2.                             NUORODOS                                                                                                                                     2

3.                             TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI                                                                                                   3

4.                             KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOS PARUOŠIMAS                                         3

4.1.                          Optimali kelių priežiūra                                                                                                                   3

4.2.                          Lėšų poreikio kelių priežiūros darbams nustatymas                                                                  6

4.3.                          Kelių priežiūros programos (užduoties) tvirtinimas ir sutarčių paruošimas                           7

5.                             TECHNINĖ KONTROLĖ                                                                                                            11

5.1.                          Bendrieji nurodymai                                                                                                                        11

5.2.                          Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų techninė kontrolė                                                  11

5.3.                          Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų techninė kontrolė                                      13

6.2.                          Darbų priėmimo vidaus tvarka Rangovo įmonėje                                                                    17

6.3.                          Darbų priėmimas ir apmokėjimas                                                                                                 17

6.4.                          Piniginės išskaitos už kelių priežiūros darbų defektus ir trūkumus                                          18

                                Priedai:                                                                                                                                             

1                           KELIŲ PRIEŽIŪROS METINĖS DARBŲ PROGRAMOS (UŽDUOTIES) PARUOŠIMO DOKUMENTAI       

19

2                           KELIŲ PRIEŽIŪROS METINĖS DARBŲ PROGRAMOS (UŽDUOTIES)

TVIRTINIMO IR SUTARČIŲ SUDARYMO DOKUMENTAI  

38

3                              TECHNINĖS KONTROLĖS DOKUMENTAI                                                                        47

4                              DARBŲ PRIĖMIMO DOKUMENTAI                                                                                       61

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Kelių priežiūros vadovas ketvirtoji dalis

KPV TKDP-02

Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas

Keičia TKDPI-99

 

1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) ketvirtoji dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ taikoma kelių priežiūros lėšų poreikio nustatymo ir skirstymo, darbų techninės kontrolės, priėmimo, apmokėjimo vienodai tvarkai nustatyti.

KPV ketvirtoji dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ skirta vadovautis valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms Susisiekimo ministerijos įsteigtomis valstybės įmonėms (toliau – įmonėms) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD), planuojant ir apskaičiuojat lėšų poreikį, ruošiant kelių priežiūros metines darbų programas, sudarant sutartis, kontroliuojant kelių būklės ir priežiūros kokybę, priimant ir apmokant už atliktus kelių priežiūros darbus.

1.2. Pirminio lėšų poreikio metams kelių priežiūros (toliau – KP) darbams projektas parengiamas pagal KPV trečiąją dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (EN-01), atsižvelgiant į kelio elementų kiekių pokyčius valstybinės reikšmės keliuose ir numatomus priežiūros lygius pagal KPV pirmąją dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (PN-01).

1.3. Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatoje nustatytas lėšas apskaičiuojamos KP privalomų darbų finansavimo apimtys, jos paskirstomos įmonėms ir sudaromos sutartys.

1.4. KP privalomų darbų finansavimo apimtys skirstomos pagal darbų rūšis, t. y. darbus, kurie nekeičia kelių pradinės vertės (toliau – vertės nekeičiančius darbus) ir kurie mažina kelių nusidėvėjimą (toliau – nusidėvėjimą mažinančius darbus).

1.4.1. Vertės nekeičiantiems priežiūros darbams yra taikomas apmokėjimo už galutinį rezultatą principas. Visiems prižiūrimiems keliams yra nustatomi tam tikri priežiūros lygiai, kurie, vadovaujantis KPV pirmąja dalimi „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (PN-01), apibrėžia minimalius reikalavimus visiems kelio elementams. Įvykdžius šiuos reikalavimus, nepriklausomai nuo atliktų darbų kiekių ir faktinių išlaidų, už darbus apmokamos sutartyse numatytos fiksuotos sumos.

1.4.2. Nusidėvėjimą mažinantiems priežiūros darbams taikomas apmokėjimo už atliktus darbus principas. Darbai atliekami ir priimami pagal iš anksto nustatytus darbų kiekius ir skaičiuojamosiomis kainomis sudarytas sąmatas.

1.5. KP darbai atliekami pagal KPV antrąją dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ (DT-01). Prižiūrimų kelių būklės atitiktis nustatytiems lygiams ir atliekamų darbų kokybė kontroliuojami pagal KPV pirmąją dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (PN-01) ir (arba) kitus, sutartyse nurodytus, normatyvinius dokumentus1), jei reikia, matavimais patikrinant sutvarkytų kelio elementų parametrus.

1.6. Vertės nekeičiantys KP darbai priimami, atlikus eilines apžiūras pagal „Kelių apžiūrų metodika“ (KAM-99) nuostatas bei patikrinus kelių būklę, neatsižvelgiant į atliktų darbų kiekius.

1.7. Nusidėvėjimą mažinantys KP darbai priimami pagal atliktų darbų kiekius, nurodytus sąmatose.

1.8. KP darbai apmokami, pateikus tinkamai įformintus atliktų darbų priėmimo ir valstybinių kelių priežiūros kokybės įvertinimo aktus bei pažymas sutartyse numatytais terminais.

 

 

2. NUORODOS

Kelių priežiūros vadovo ketvirtoje dalyje pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

2.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 1997, Nr. 96-2424; 2002, Nr. 101-4492);

2.2. Organizacinį techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

2.3. KAM-99 „Kelių apžiūrų metodika“. – Kaunas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 1999. – 31 p.;

2.4. Kelių priežiūros vadovo pirmąją dalį KPV PN-01 „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. 4-134);

2.5. Kelių priežiūros vadovo antrąją dalį KPV DT-01 „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ (Žin., 2002, Nr. 48-1871);

2.6. Kelių priežiūros vadovo trečiąją dalį KPV EN-01 „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. 4-134);

2.7. DMMS-KP 01 „Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinys“ (Žin., 2002, Nr. 48-1871);

2.8. Rekomendacijas „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos „(Žin., 1998, Nr. 8-190; Žin., 1999, Nr. 83-2481);

2.9. Statybos rekomendacijas R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“

(Informaciniai pranešimai 2002, Nr. 18-60);

2.10. Metodiką „Ekonominio įvertinimo metodika kelių priežiūros lygių pagrindimui“.– Kaunas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 1999. – 145 p.

 

3. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

3.1. Šioje kelių priežiūros vadovo dalyje naudojamos pagrindinės sąvokos „kelias“, „kelių priežiūra“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“ atitinka jų apibrėžimus, nurodytus Lietuvos Respublikos kelių įstatyme [2.1].

3.2. Optimali (tinkamiausia) kelių priežiūra – tai tokia kelių priežiūra, kurią atliekant kelio naudotojų2) ir kelių priežiūros suminės išlaidos tampa minimaliomis, o kelių būklė, įvertinant nuolatinį eismo intensyvumo augimą, – neblogėjanti arba palaipsniui gerėjanti.

3.3. KP darbų Užsakovas - tai Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD), kuri nustato valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms valstybės įmonėms privalomus kelių priežiūros darbus (užduotis), vykdo priežiūros darbų organizavimo ir šių darbų Užsakovo funkcijas, kontroliuoja, kad valstybinės reikšmės kelius prižiūrėtų tik asmenys, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3.4. KP darbų Rangovai - tai valstybės įmonės ar kiti juridiniai asmenys, pagal sutartį su LAKD vykdantys kelių priežiūros darbus. Susisiekimo ministerijos įsteigtoms valstybės įmonėms kelių priežiūros darbai yra privalomi.

 

4. KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOS PARUOŠIMAS

4.1. Optimali kelių priežiūra

4.1.1. Ruošiant KP darbų programą, pirmiausia atsižvelgiama į lėšų poreikį optimaliai priežiūrai. Optimaliai tam tikrų kelio elementų priežiūrai užtikrinti, vadovaujantis mažiausių visuomenės išlaidų principu kaip pagrindiniu kriterijumi, pagal metodiką [2.10] nustatomi ekonomiškai optimalūs priežiūros lygiai.

4.1.2. Ekonomiškai optimaliems priežiūros lygiams pagrįsti nustatomi šie rodikliai:

1) kelio elementų priežiūros darbų kainos pagal KPV trečiąją dalį, esant įvairiems priežiūros lygiams;

2) kelio elementų priežiūros darbų įtaka kelio naudotojų išlaidoms (kelionės gaišties ar avarijų nuostoliams ir kt.);

3) kelio naudotojų išlaidų apimtys, esant skirtingiems tam tikro kelio elemento priežiūros lygiams.

Pagal šiuos rodiklius nustatoma, prie kurio priežiūros lygio suminės kelio elemento priežiūros ir kelio naudotojų išlaidos yra mažiausios. Suminės mažiausios išlaidos nusako, kad šiam kelio elementui nustatytas priežiūros lygis bus optimalus.

4.1.3. Metodikoje [2.10] nurodyti kelio elementai, kuriems optimalių priežiūros lygių pagrindimui taikomi ekonominiai principai. Likusiems kelio elementams optimalių priežiūros lygių pagrindimui taikomi inžineriniai-techniniai bei administraciniai motyvai.

4.1.4. Nustatytieji optimalūs priežiūros lygiai (žr. 1 lentelę) pagrindžiami naujai, jeigu iš esmės pasikeičia eismo intensyvumas, transporto srautų sudėtys, priežiūros darbų resursų vertės, tačiau ne rečiau kaip kas penkeri metai.

 

1 lentelė. Optimalūs kelio elementų priežiūros lygiai

Elemento Nr.

Kelio elementai

Kelio rūšis ir eismo intensyvumo grupė

Magistraliniai I kategorijos keliai

Kiti magistraliniai keliai

63,37 km

<4000

318,137 km 4000–10000

108,005 km >10000

246,25 km <2000

653,825 km 2000–4000

334,165 km >4000

1

Žemės sankasa

III

II

I

III

II

I

2

Važiuojamoji dalis

 

 

 

 

 

 

2.1

Asfalto ir betono dangos (priežiūra vasarą)

I

I

I

I

I

I

2.1

Asfalto ir betono dangos (priežiūra žiemą)

I

I

I

I

I

I

2.3

Grindiniai (priežiūra vasarą)

 

 

 

I

I

I

2.3

Grindiniai (priežiūra žiemą)

 

 

 

I

I

I

3

Kelkraščiai

III

II

I

III

II

I

4

Vandens nuleidimo įrenginiai

III

II

I

III

II

I

5

Kelių pastatai ir inžinerinė įranga

III

II

I

III

II

I

6

Kelio ženklai

II

I

I

II

I

I

7

Ženklinimas

II

I

I

II

I

I

8

Apsauginiai atitvarai

III

II

I

III

II

I

9

Želdiniai

III

II

I

III

II

I

10

Pėsčiųjų ir dviračių takai

III

II

I

III

II

I

11

Tiltai, viadukai

II

I

I

II

I

I

12

Nuovažos

III

II

I

III

II

I

 

 

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

 

 

1958,635 km <1000

2180,83 km 1000–2500

660,695 km >2500

3668,37 km <100

8684,31 km 100–400

2313,87 km >400

1

Žemės sankasa

III

II

I

III

III

II

2

Važiuojamoji dalis

 

 

 

 

 

 

2.1

Asfalto ir betono dangos (priežiūra vasarą)

II

I

I

III

III

II

2.1

Asfalto ir betono dangos (priežiūra žiemą)

II

II

I

III

II

I

2.2

Žvyro arba skaldos dangos (priežiūra vasarą)

I

I

I

III

I

I

2.2

Žvyro arba skaldos dangos (priežiūra žiemą)

I

I

I

I

I

I

2.3

Grindiniai (priežiūra vasarą)

II

I

I

III

III

I

2.3

Grindiniai (priežiūra žiemą)

II

II

I

III

II

II

3

Kelkraščiai

III

II

I

III

III

II

4

Vandens nuleidimo įrenginiai

III

II

I

III

III

II

5

Kelių pastatai ir inžinerinė įranga

III

II

I

III

III

II

6

Kelio ženklai

II

II

I

II

II

II

7

Ženklinimas

II

I

I

III

II

II

8

Apsauginiai atitvarai

III

II

I

III

III

II

9

Želdiniai

III

II

I

III

III

II

10

Pėsčiųjų ir dviračių takai

III

II

I

III

III

II

11

Tiltai, viadukai

II

II

I

II

I

I

12

Nuovažos

III

II

I

II

II

II

 

4.1.5. Nustatytai optimaliai kelių priežiūrai užtikrinti (1998 m. kainomis) reikia 417,58 mln. Lt lėšų (žr. 2 lentelę). Atsižvelgiant į kainų pasikeitimus, šiuo metu optimaliai kelių priežiūrai užtikrinti reikalinga suma 2001 m. kainomis sudaro 509,45 mln. Lt.

 

2 lentelė. Optimalaus finansavimo apimčių pasiskirstymas pagal KP darbų rūšis

Darbų pavadinimas

Finansavimo apimtys, mln. Lt

1999 m

2002 m

Vertės nekeičiantys darbai

Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4,5,6,7,8,9 mėn.)

89,94

109,53

Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1,2,3,10,11,12 mėn.)

177,74

216,84

Sugadintų ženklų atstatymas

3,21

3,92

Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas

2,36

2,88

Pakelės statinių ir želdinių priežiūra

2,14

2,61

KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra

1,05

1,28

Kelių ženklinimo atnaujinimas

17,13

20,90

Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas

 

1,95

 

2,38

Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra

2,14

2,61

Iš viso:

297,66

363,15

Nusidėvėjimą mažinantys kelių priežiūros darbai

Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas

16,06

19,59

Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas

51,39

62,70

Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas

27,84

33,96

Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

6,00

7,32

Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

4,28

5,22

Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas

3,64

4,44

KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas

 

1,50

 

1,83

Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas

9,21

11,24

Iš viso:

119,92

146,30

Iš visų viso:

417,58

509,45

 

4.2. Lėšų poreikio kelių priežiūros darbams nustatymas

4.2.1. KP lėšų poreikiui, įvertinančiam numatomą ateinantiems metams Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo apimtį, apskaičiuoti rekomenduojama parengti 3 lentelėje nurodytus dokumentus.

 

3 lentelė. Kelių priežiūros metinės darbų programos (užduoties) paruošimo dokumentai

Dokumentas

1 priedo dalis arba lentelė

Duomenų šaltinis

Terminai

Atsakingas

1. Numatomi kelių priežiūros lygiai

1.1 lentelė

 

 

Informacinė sistema „LAKIS“*, KPV PN-01 [2.4]

Iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos

LAKD

2. Pirminio lėšų poreikio KP darbams projektas

1.2

lentelė

KPV EN-01 [2.6], informacinė sistema „LAKIS“*, numatomi kelių priežiūros lygiai

Iki einamųjų

metų gruodžio 25 dienos

LAKD

3. KP darbų finansavo apimtys metams ir jų paskirstymas

1.3

lentelė

Pirminio lėšų poreikio darbams KP projektas, atitinkamas valstybės biudžeto straipsnis

Patvirtinus valstybės biudžetą

LAKD

4. Įmonių pastabos ir pasiūlymai dėl metinio lėšų poreikio KP darbams

1.1 dalis ir 1.4,

1.5 lentelės

1.2 dalis ir 1.6, 1.7, 1.8 lentelės

LAKD informacija apie finansavimo paskirstymą, KPV PN-01 [2.4] ir einamųjų metų faktinis lėšų naudojimas

Per 10 dienų nuo LAKD informacijos pateikimo apie finansavimo paskirstymą

Įmonės

* LAKIS – Lietuvos automobilių kelių informacinė sistema

4.2.2. LAKD (atliekanti KP darbų organizavimo ir jų Užsakovo funkcijas) ateinančių metų KP darbams reikalingų lėšų poreikiui nustatyti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos patikslina priežiūros lygius pagal kelių rūšims priklausančius kilometrus, atsižvelgiant į eismo intensyvumo pokyčius (žr. 1 priedo 1.1 lentelę).

Pagal nustatytus priežiūros lygius ir patikslintus kelio elementų sustambintų mato vienetų (SMV) (žr. KPV EN-01 [2.6]) kiekius, kuriuos įmonės privalo pateikti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos, taikant KPV EN-01 [2.6] nurodytus normatyvus, apskaičiuojamas pirminis lėšų poreikis KP darbams (parengiamas projektas).

4.2.3. Metų pabaigoje, patvirtinus valstybės biudžetą, LAKD, atsižvelgdama į biudžete numatytas lėšas, redukuoja pirminį lėšų poreikį KP darbams, nustatydama tam tikrą bedefektės priežiūros procentą (žr. 4.2.4 punktą) ir kelio elementų bei KP darbų svarbą.

4.2.4. Bedefektės priežiūros procentas nustatomas remiantis daugiamete apžiūrų (žr. KAM-99 [2.3]) atlikimo ir KP darbų finansavimo nustatymo patirtimi.

Įvertinant nustatytą leidžiamą defektų procentą prižiūrimuose keliuose, pirminis KP lėšų poreikis (projektas), apskaičiuotas pagal KPV EN-01 [2.6], mažinamas proporcingai defektingumo lygiui. Pagal kelio elementų ir atliekamų darbų svarbą kiekvienai darbų grupei (darbų grupių pavadinimai ir jų skaičius LAKD nurodymu gali būti keičiami) taikomi skirtingi finansavimo apimčių mažinimo kriterijai.

Jeigu KP darbams skiriamas didesnis lėšų kiekis, atitinkamai mažinamas defektingumo lygis.

4.2.5. Kiekvienai įmonei pagal jos nuosavybėje esančius kelius LAKD pateikia numatomus kelių priežiūros lygius ir KP darbų numatomas finansavimo apimtis, apskaičiuotas remiantis pirminio lėšų poreikio redukavimo rezultatais bei kiekvienos įmonės kelio elementų kiekiais, kad įmonės per 10 dienų pateiktų savo pastabas ir pasiūlymus (žr. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 lenteles).

4.2.6. Vadovaudamasi patikslintomis KP privalomų darbų finansavimo apimtimis ir įmonių pateiktomis pagrįstomis pastabomis, LAKD parengia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos projekto Kelių priežiūros skyrių.

4.3. Kelių priežiūros programos (užduoties) tvirtinimas ir sutarčių paruošimas

4.3.1. Vyriausybei patvirtinus metinę Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą, KP darbų programai (užduočiai) tvirtinti, o po to sutartims sudaryti, parengiami 4 lentelėje nurodyti dokumentai.

 

4 lentelė. Kelių priežiūros programos (užduoties) tvirtinimo ir sutarčių sudarymo dokumentai

Dokumentas

2 priedo dalis arba lentelė

Duomenų šaltinis

Terminai

Atsakingas

1. Priežiūros lygiai pagal kelių rūšis

2.1 lentelė

 

KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir įmonių duomenys

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų Užsakovas

 

 

4 lentelės pabaiga

Dokumentas

2 priedo dalis arba lentelė

Duomenų šaltinis

Terminai

Atsakingas

2. KP privalomų darbų finansavimo apimčių paskirstymas pagal darbų grupes

2.1 dalis

 

KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir įmonių duomenys

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų Užsakovas

3. KP privalomų darbų finansavimo apimtys įmonėms

2.2 dalis

KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir įmonių duomenys

Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą

KP darbų Užsakovas

4. Sutartys

Civilinis kodeksas

LAKD patvirtinus KP darbų programą (užduotį)

KP darbų Užsakovas

5. Sutarčių priedai arba specialiosios dalys:

– „Metinė įmonės finansavimo apimtis pagal darbų grupes“

– „Sutarties specialioji dalis“ („Papildomos sutarties sąlygos“)

 

 

2.2 lentelė

 

 

2.3 dalis

Patvirtinta KP darbų programa (užduotis) ir programos rengimo duomenys pagal 1.3 lentelę

Sudarant sutartis

KP darbų Užsakovas

 

4.3.2. LAKD, jei reikia, koreguoja KP darbų finansavimo apimtis ir tvirtinta parengtas KP privalomų darbų užduotis ir papildomus dokumentus:

1) valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygius pagal kiekvienai įmonei priklausančių prižiūrėti kelių rūšis ir kilometrus (žr. 2 priedo 2.1 lentelę);

2) valstybinės reikšmės kelių priežiūros privalomų darbų finansavimo metines apimtis pagal darbų grupes (žr. 2 priedo 2.1 dalį);

3) privalomų KP darbų metines finansavimo apimtis pagal įmones (žr. 2 priedo 2.2 dalį);

4.3.3. Po to, kai KP darbų programa patvirtinta, einamųjų metų pradžioje LAKD (toliau – Užsakovas) paruošia atitinkančias Civilinio kodekso reikalavimus sutartis su kiekviena įmone (toliau – Rangovu) KP privalomiems darbams atlikti.

4.3.4. Sutarčių prieduose arba specialiosiose dalyse, remiantis metinio lėšų poreikio KP darbams skaičiavimais bei patvirtintais KP darbų programos dokumentais, nurodomos kiekvieno Rangovo metinės KP privalomų darbų finansavimo apimtys pagal darbų rūšis ir grupes (žr. 2 priedo 2.2 lentelę).

Specialiojoje sutarties dalyje, tai gali būti priedas arba papildomos sutarties sąlygos (žr. 2 priedo 2.3 dalį), nurodomi bedefektės KP procentai ir kiek kilometrų, kokios rūšies kelių turi būti prižiūrimi pagal patvirtintus lygius, kontrolės būdai ir kt.

4.3.5. Po sutarčių pasirašymo Rangovai Užsakovui pristato nusidėvėjimą mažinančių KP privalomų darbų sąmatų projektus, kurie sudaromi pagal rekomendacijų [2.8],

DMMS-KP 01 [2.7] arba kitų galiojančių normatyvinių dokumentų nurodymus. Darbų kiekiai sąmatoms sudaryti apskaičiuojami pagal defektinius aktus, kurie turi būti suderinami su užsakovo atstovais, atsakingais už KP lėšų panaudojimą. Sąmatos turi būti patvirtintos prieš darbų pradžią.

4.3.6. Kiekvienas Rangovas metinę finansavimo apimtį savo nuožiūra paskirsto struktūriniams padaliniams (toliau – SP).

4.3.7. Tam tikri vertės nekeičiantys KP darbai, pvz.: „Kelių ženklinimo atnaujinimas“, „Hidrometeorologinė informacija“ (priskirta „Nuolatinei kelių priežiūrai žiemą“) ir pan., pavedami atlikti kitoms rangovinėms įmonėms, sudarant sutartis įstatymų nustatyta tvarka.

4.3.8. KP programos paruošimo ir sutarčių sudarymo procesas pavaizduotas schemoje.

 

KP programos (užduoties) paruošimo ir sutarčių sudarymo schema

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS LYGIAI 
IR ELEMENTŲ KIEKIAI
,Patikslinto KP darbų finansavimo apimtys metams ir jų 
paskirstymas
,Pirminio lėšų poreikio metams KP darbams projektas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kelių priežiūros ir plėtros programos“ finansavimo sąmata
,KP privalomų darbų metinio finansavimo paskirstymas pagal Rangovus ir darbų grupes
,METINĖ KP PROGRAMA (UŽDUOTIS),VĮ
…
,VĮ
…
,VĮ
….
,VĮ
….
,VĮ
….
,VĮ
….
,VĮ
….
,VĮ
….
,VĮ
….
,VĮ
….
,VĮ
….
,UŽSAKOVO SUTARTYS SU RANGOVAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. TECHNINĖ KONTROLĖ

 

5.1. Bendrieji nurodymai

5.1.1. KP darbų techninė kontrolė – tai faktinių kokybės ir kiekybės rodiklių, pasiektų atliekant KP darbus, nustatymas.

5.1.2. KP darbų techninę kontrolę sudaro savikontrolės tikrinimai, kuriuos atlieka Rangovas darbų metu, ir kontroliniai tikrinimai, kuriuos atlieka Užsakovas arba asmenys (toliau – techniniai prižiūrėtojai), turintys reikalingą kvalifikaciją bei įgaliojimus kontroliuoti darbų kokybę ir nustatyti atliktų darbų kiekius. KP darbų kokybę jie tikrina darbų metu ir priimdami darbus, vadovaudamiesi STR 1.09.05:2002 [2.2] reglamentuojamomis teisėmis, kurias galima taikyti ir kelių priežiūrai, ir šios Kelių priežiūros vadovo dalies nurodymais.

5.1.3. KP darbai kontroliuojami nuolat, tikrinant kelio elementų būklės, atliekamų darbų technologijos, vartojamų medžiagų, naudojamų gaminių atitiktį reikalaujamai pagal KAM-99 [2.3], KPV PN-01 [2.4], KPV DT-01 [2.5] ir kitus sutartyse nurodytus normatyvinius dokumentus.

5.1.4. KP darbų techninės kontrolės dokumentacija saugoma įmonėse ne trumpiau kaip penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

5.2. Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų techninė kontrolė

5.2.1. Vertės nekeičiančių KP darbų techninei kontrolei galioja KAM-99 [2.3], KPV PN-01 [2.4] ir KPV DT-01 [2.5].

5.2.2. Vertės nekeičiančių KP darbų savikontrolę darbų metu atlieka Rangovo meistrai, SP techniniai darbuotojai, administracijos atsakingi darbuotojai (toliau – Rangovo darbuotojai).

5.2.2.1. Rangovo darbuotojai, vykdydami vertės nekeičiančių KP darbų savikontrolę vasarą, patikrina:

– visų kelio elementų atitiktį KPV PN-01 [2.4] pagal nustatytus priežiūros lygius;

– visų darbų, kurie pagal KPV EN-01 [2.6] priskirti kelių vertės nekeičiantiems priežiūros darbams, periodiškumo ir kokybės atitiktį KPV PN-01 [2.4] bei KPV DT-01 [2.5] reikalavimams;

5.2.2.2. Rangovo darbuotojai, atlikdami vertės nekeičiančių KP darbų savikontrolę žiemą, patikrina:

– visų kelio elementų atitiktį KPV PN-01 [2.4] pagal nustatytus priežiūros lygius;

– sniego nuvalymo nuo kelių, tiltų važiuojamosios dalies, barstymo mažinant slidumus savalaikiškumą, barstymui vartojamų medžiagų atitiktį KPV DT-01 [2.5] nurodymams;

– esant apledėjimams, sningant ir (arba) pustant, – SP darbo laiką (ar jo trukmė atitinka KPV PN-01 [2.4] nurodymus);

– esant normalioms oro sąlygoms: dangų būklės atitiktį KPV PN-01 [2.4] nurodytai ir, ar skubos tvarka laikinai užtaisomi pavojingi eismo saugumui defektai (išdaužos, plyšiai), sniego nuvalymą nuo ženklų skydų, atšvaitų, pėsčiųjų ir dviračių takų, kitų kelio statinių, šalitilčių, nuovažų į sodybas ir laukus;

– sniego volų savalaikį pašalinimą;

– patvankų savalaikį pašalinimą per polaidį.

5.2.2.3. Apie nustatytus pažeidimus ir trūkumus Rangovo darbuotojai įrašo pastabas į Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalus (žr. KPV penktosios dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ 1 priedą) ir nurodo jų pašalinimo terminus, atžymi apie ankstesnių nurodymų įvykdymą.

5.2.3. Vertės nekeičiančių KP darbų kontrolinius tikrinimus atlieka techniniai prižiūrėtojai. Kiekvieną mėnesį techniniai prižiūrėtojai eilinių apžiūrų metu tikrina kelių būklės atitiktį sutarties specialiojoje dalyje papildomose sąlygose nurodytam priežiūros lygiui, fiksuodami defektus ir apskaičiuodami bedefektės priežiūros rodiklį pagal KAM-99 [2.3] nurodytą metodiką.

5.2.3.1. Kiekvienoje įmonėje vertės nekeičiančių KP darbų kontrolinius tikrinimus techninis prižiūrėtojas turi atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Kiekvienam patikrinimui turi surašyti aktą (žr. 3 priedą 3.1 lentelę). Akte turi būti išvardinti visi patikrinti keliai.

5.2.3.2. Žiemos metu visus magistralinius, krašto ir jiems prilygintus rajoninius kelius techninis prižiūrėtojas turi patikrinti ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Rajoninius kelius – ne mažiau kaip 30% jų ilgio, – kiekvieną mėnesį, tačiau per žiemos sezoną kiekvieną rajoninį kelią turi patikrinti ne rečiau kaip du kartus.

5.2.3.3. Vasaros metu magistralinius, krašto ir jiems prilygintus rajoninius kelius techninis prižiūrėtojas turi patikrinti ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, rajoninius kelius – ne mažiau kaip 15% jų ilgio – kiekvieną mėnesį, tačiau per vasaros sezoną kiekvieną rajoninį kelią turi patikrinti ne rečiau kaip vieną kartą.

5.2.3.4. Jei techninis prižiūrėtojas, priimdamas vertės nekeičiančius KP darbus, nustato KPV PN-01 [2.4], KPV DT-01 [2.5], sutarčių priedų arba specialiųjų dalių (papildomų sąlygų) reikalavimų pažeidimus, neleistinus defektus, surašo priežiūros normatyvų pažeidimo aktus (žr. 3 priedo 3.1 dalį). Akte nurodo terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Su aktu supažindina Rangovą. Už pakartotinius pažeidimus ir didelius defektus, keliančius pavojų eismo saugumui, siūlo taikyti pinigines išskaitas (žr. 6 skyrių).

Jeigu Rangovas iki nustatyto termino nepašalino trūkumų ir neištaisė defektų, techninis prižiūrėtojas surašo pakartotinį aktą ir siūlo taikyti didesnes pinigines išskaitas (žr. 6 skyrių).

Jeigu Rangovas tris mėnesius iš eilės neįvykdo bedefektės KP užduoties arba nuolat pažeidžia KP normatyvų reikalavimus, Užsakovas gali nutraukti sutartį.

5.2.3.5 Techniniai prižiūrėtojai taip pat, patikrina vertės nekeičiančių KP darbų savikontrolės vykdymą, t. y. Rangovo darbuotojų atžymas Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnale (žr. KPV penktosios dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ 1 priedą). Kiekvieną mėnesį techniniai prižiūrėtojai patikrina ir daro atžymas kiekvieno SP Patrulinių apžiūrų žurnaluose.

5.3. Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų techninė kontrolė

5.3.1. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų techninei kontrolei galioja KPV PN-01 [2.4], KPV DT-01 [2.5] ir kiti sutartyse nurodyti normatyviniai dokumentai (žr. pirmojo skyriaus 1.5 punktą).

5.3.2. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų kokybė kontroliuojama tikrinant: ar darbai vykdomi pagal jų atlikimo technologiją, ar laikomasi normatyvinių statybos techninių dokumentų ir darbų saugos reikalavimų; nustatant atliktų darbų kiekius, atliekant reikalingus matavimus, bandymus ir tyrimus.

5.3.3. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų savikontrolę atlieka Rangovo darbuotojai, reikalingais matavimais, bandymais ir tyrimais tikrindami darbų vykdymo kokybę.

5.3.4. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų savikontrolė vykdoma 5.3.4.1–5.3.4.5 papunkčiuose nurodyta tvarka.

5.3.4.1. Užtaisant asfaltbetonio arba betono dangų išdaužas, plyšius, – kokybė tikrinama ne rečiau kaip kas 100 m, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai taisomo ruožo pradiniame pikete. Jeigu tikrinimui priklausančiame taške (kas 100 m) nėra lopo ar plyšio, priimamas 10 m zonoje nuo šio taško pirmyn arba atgal esantis lopas ar plyšys, nesant ir šioje zonoje lopų ar plyšių, žiniaraštyje ties šiuo piketu braukiamas brūkšnys. Jeigu visame ruože ties piketais neaptinkama lopų ar plyšių, tuomet kiekviename kilometre matuojama bet kuriose trijose vietose, parenkant vietas su didžiausiais lopais. Paaukštėjimo-pažemėjimo dydis, tikrinant lopo sujungimo su esama danga lygumą, matuojamas, dedant 4 metrų ilgio liniuotę ant lopo lygiagrečiai su kelio ašimi (leistinas plyšys po liniuote – ne didesnis kaip 4 mm). Užtaisant išdaužas, asfaltbetonio mišinio pavyzdžiai kokybės tikrinimui imami kiekvienam 1000 m² lopų plotui (vienas pavyzdys), tačiau ne mažiau kaip vienas pavyzdys 10 km kelio, jei lopų plotai labai maži. Asfaltbetonio mišinio pavyzdžių bandymai atliekami pagal R 35-01 [2.9] nurodymus.

Atstatomo dėvimojo dangos sluoksnio pločiai, skersiniai nuolydžiai, sluoksnio storiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m. Atlikti matavimus tikslinga tada, kai dėvimasis dangos sluoksnis yra paklotas ištisai ne trumpesniame kaip 200 m ilgio kelio ruože. Matavimai atliekami pagal R 35-01 [2.9] nurodymus.

Dėvimajam sluoksniui vartojamo asfaltbetonio mišinio pavyzdžiai imami ir bandymai atliekami pagal R 35-01 [2.9] nurodymus.

Matavimų, tikrinimų ir bandymų rezultatai pateikiami atitinkamame žiniaraštyje (žr. 3 priedo 3.2 lentelę).

5.3.4.2. Užtaisant išdaužas ir provėžas žvyro dangose, – skersiniai nuolydžiai, lygumas tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai taisomo ruožo pradiniame pikete. Skersiniai nuolydžiai patikrinami nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis ±0,5%), lygumas tikrinamas, apžiūrint, ar yra pasilikę išdaužų, bangų provėžų (žr. 3 priedo, 3.3 lentelę).

Jeigu atstatomas žvyro dangos profiliuojamasis sluoksnis, – skersiniai nuolydžiai, lygumas, pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m.

Skersiniai nuolydžiai tikrinami nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis – ±0,5%), lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote (leistinas plyšys po ja – ne didesnis kaip 2,0 cm).

Plotis tikrinamas matavimo juosta (leistini nuokrypiai – ne didesni kaip ±10,0 cm).

Pakloto profiliuojamojo sluoksnio storis nustatomas pagal viso atstatomo ruožo atskirų storio reikšmių aritmetinį vidurkį. Matuojama ne rečiau kaip kas 200 m, kiekviename skersiniame pjūvyje trijose vietose (dangos ašyje ir atidedant po trečdalį dangos pločio nuo ašies į abi puses).

Aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas, neimant 1,5 cm storesnių už sąmatose nurodytą storį reikšmių. Leistinas minimalus atskiros sluoksnio storio reikšmės nuokrypis – ne didesnis kaip minus 20%, o vidutinio storio (vidurkio) – ne didesnis kaip minus 15% nuo sąmatose nurodyto storio.

Sutankinimo rodiklis DPr tikrinamas kas 200 m viename skerspjūvio taške, jis turi būti ne mažesnis kaip 100%.

Vartotų mineralinių medžiagų pavyzdžiai kokybei tikrinti imami kas 200 m ir bandymai atliekami pagal R 35-01 [2.9] nurodymus.

Matavimų, tikrinimų ir bandymų rezultatai pateikiami atitinkamame žiniaraštyje (žr. 3 priedo 3.3 lentelę).

5.3.4.3. Atstatant kelkraščius iš biriųjų medžiagų, – nuolydžiai, lygumas, sujungimas su asfalto danga tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m abiejose kelio pusėse, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai atstatomo ruožo pradiniame pikete. Skersiniai nuolydžiai tikrinami, apžiūrint, ar jie tenkina vandens nuotėkio sąlygą: ar nėra nulinių arba atvirkštinių nuolydžių. Lygumas tikrinamas apžiūrint ar nėra išdaužų, provėžų. Sujungimas su danga (paaukštėjimai-pažemėjimai) tikrinamas, dedant matuoklę ant sujungimo statmenai dangos ašiai ir išmatuojant plyšį po ja (leistini nuokrypiai nurodyti KPV PN-01 [2.4] pagal reikalaujamą priežiūros lygį). Kokybei tikrinti imami ne mažiau kaip trys vartojamų mineralinių medžiagų pavyzdžiai kiekvieniems 4000 m² kelkraščių ploto. Bandymai atliekami pagal R 35-01 [2.9] nurodymus taip kaip profiliuojamojo sluoksnio atstatymui.

Tikrinimų, matavimų ir bandymų rezultatai surašomi į atitinkamą žiniaraštį (žr. 3 priedo 3.4 lentelę).

5.3.4.4. Atstatant kelio griovius, – gylis, šlaitų statumas, dugno plotis ir išilginis nuolydis tikrinami ne rečiau kaip kas 20 m. Gylis tikrinamas niveliuojant (leistinas nuokrypis ±5 cm, tačiau turi būti užtikrinama vandens nuotėkio sąlyga), šlaitų statumas matuojamas nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis ±10% (santykinai)), dugno plotis matuojamas matavimo juosta (leistinas nuokrypis ±5 cm), išilginis nuolydis matuojamas niveliuojant (leistinas nuokrypis ±10% (santykinai), tačiau pagal KPV PN-01 [2.4] išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,5%, išimties atveju – 0,3%).

Matavimų rezultatai surašomi į atitinkamą žiniaraštį (žr. 3 priedo, 3.5 lentelę).

5.3.4.5. Kitų kelio elementų nusidėvėjimą mažinančių KP darbų savikontrolei atlikti surašomi kokybės kontrolės aktai (žr. 3 priedo 3.6 lentelę), kuriuose įrašomi atitinkamais matavimais nustatyti neleistini nuokrypiai, pastabos apie vartojamų medžiagų, gaminių atitiktį.

Rangovo darbuotojai patikrina:

1) atstatant kelio ženklus, – atramų nuokrypius nuo kelkraščio briaunos, nuokrypius nuo vertikalės; ženklų skydų pritvirtinimo aukščio nuokrypius, atramų atitiktį reikalaujamai;

2) atstatant atitvarus, – kiekvienos atstatytos atitvarų sekcijos: ašies plane, sijų aukščio ir skersinio profilio nuokrypius; gaminių ir vertikaliojo ženklinimo ant jų atitiktį reikalaujamai;

3) atstatant signalinius stulpelius – vietas plane, aukščių, vertikalumo nuokrypius, stulpelių atitiktį reikalaujamai;

4) remontuojant kelio pastatus ir inžinerinę įrangą, – vartojamų remontui medžiagų ir gaminių atitiktį reikalaujamai, bordiūrų nudažymą pagal vertikaliojo ženklinimo reikalavimus, perdažytų paviršių padengimo dažais vientisumą ir kt. pagal sąmatose nurodytus darbus;

5) ištaisant tiltų ir vandens pralaidų defektus, – naudotų gaminių, medžiagų atitiktį reikalaujamai, atliktų darbų kokybę.

5.3.5. Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų kontrolinius tikrinimus techniniai prižiūrėtojai gali atlikti bet kuriuo metu, kai numatomas jų reikalingumas, ir būtinai – kiekvieną mėnesį priimdami darbus.

Vykdydami kokybės kontrolę, techniniai prižiūrėtojai gali pareikalauti iš Rangovo darbuotojų kelio elementų parametrų savikontrolės matavimų (atlikus darbus) ir patys asmeniškai atlikti kontrolinius matavimus.

Jeigu techniniai prižiūrėtojai dalyvauja atliekant savikontrolės tikrinimus, tai, priimant nusidėvėjimą mažinančius KP darbus, kartu atlikti matavimai užskaitomi kaip kontroliniai matavimai. Techniniai prižiūrėtojai kontrolinius matavimus atlieka tris kartus mažesne apimtimi nei savikontrolės (žr. 5.3.4 punktą).

Techninių prižiūrėtojų matavimai turi lemiamą reikšmę atliktų nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimui.

5.3.7. Jeigu techniniai prižiūrėtojai nustato didesnius nuokrypius nei leistinieji, nurodytus 5.3.4 punkte ir sutartyse nurodytuose normatyviniuose dokumentuose (žr. 5.3.1 punktą), jie, priimdami atliktus darbus, gali nepriimti visų darbų arba tam tikros jų dalies, už tai taikydami pinigines išskaitas (žr. 6 skyriaus 6.4 poskyrį).

5.3.8. Techninės kontrolės dokumentų suvestinė pateikta 5 lentelėje, pavyzdžiai 3 priede.

 

5 lentelė. Techninės kontrolės dokumentai

Dokumentas

3 priedo

lentelė arba dalis

Duomenų

šaltinis

Periodiškumas

Atsakingas

1 Kelių priežiūros darbų kokybės patikrinimo aktas

3.1 lentelė

Vertės nekeičiančių KP darbų kontroliniai tikrinimai

Pagal šios vadovo dalies 5.2.4 punktą

Techninis prižiūrėtojas

2. Valstybinės reikšmės kelių būklės patikrinimo ir priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavipažeidimo aktas

3.1

dalis

Vertės nekeičiančių KP darbų eilinių apžiūrų rezultatai

Priimant darbus, kai pažaidos, viršija normatyvų leistinuosius nuokrypius

Techninis prižiūrėtojas

3.             Kelio parametrų, atlikus darbus, matavimų žiniaraščiai, kokybės kontrolės aktai

3.2,

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, lentelės

Matavimo rezultatai, atlikus nusidėvėjimą mažinančius KP darbus

Atliekant nusidėvėjimą mažinančius KP darbus ir juos priimant

Rangovo atstovas ir (arba) techninis prižiūrėtojas

 

6. KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PRIĖMIMAS

 

6.1. Bendrieji nurodymai

6.1.1. Atliktus KP darbus Rangovas priduoda Užsakovui, o Užsakovas priima juos pagal techninės kontrolės, eilinių apžiūrų rezultatus ir darbų kiekių patikrą, pasirašydamas tinkamai įformintus dokumentus.

Kad Rangovas galėtų priduoti, o Užsakovas – priimti atliktus KP darbus, pildomi 6 lentelėje nurodyti dokumentai (dokumentų pavyzdžiai pateikti 4 priede).

6.1.2. Darbų priėmimo dokumentai (tiek atskirų Rangovo SP, tiek bendrieji) saugomi įmonėje ne trumpiau kaip penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

 

6 lentelė. Darbų priėmimo dokumentai

Dokumentas

4 priedo

dalis

Duomenų

šaltinis

Periodiškumas

Atsakingas

1. Rangovo SP atliktų vertės nekeičiančių KP darbų priėmimo aktai(F2) (įmonės vidaus tvarka)

4.1

Darbų sąrašai pagal atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalus (žr. KPV penktąją dalį)

Kiekvieną mėnesį

Rangovo SP techniniai darbuotojai

2. Rangovo SP atliktų nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktai(F2) (įmonės vidaus tvarka)

4.2

Sudarytos sąmatos nusidėvėjimą mažinantiems KP darbams, techninės kontrolės rezultatai

Kiekvieną mėnesį

Rangovo SP techniniai darbuotojai

3. Rangovo atliktų nusidėvėjimą mažinančių darbų aktai (F2) atsiskaitymui su Užsakovu

4.3

Rangovo visų SP atliktų darbų aktai (F2)

Kiekvieną mėnesį

Rangovo techniniai darbuotojai ir Užsakovo atstovas (techninis prižiūrėtojas)

4. Valstybinės reikšmės kelių priežiūros kokybės įvertinimo ir darbų priėmimo aktas

4.4

Eilinių apžiūrų rezultatai, vertės nekeičiantiems KP darbams skirtos finansavimo apimtys, normatyvų pažeidimo aktai

Kiekvieną mėnesį

Užsakovo atstovas (techninis prižiūrėtojas) ir Rangovo atstovai

5. Atliktų darbų apmokėjimo pažyma (F3)

4.5

Atliktų KP darbų priėmimo aktai

Kiekvieną mėnesį

Užsakovas

 

6.2. Darbų priėmimo vidaus tvarka Rangovo įmonėje

6.2.1. Atliktų KP darbų vertes Rangovo įmonėje rekomenduojama apskaičiuoti atskirai vertės nekeičiantiems ir nusidėvėjimą mažinantiems KP darbams.

6.2.2. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų piniginėms apimtims nustatyti kiekvieną mėnesį Rangovo meistrai SP techniniams darbuotojams pateikia atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašus.

Sąrašus meistrai užpildo pagal Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų apskaitos žurnalus (žr. KPV penktąją dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“). Remiantis atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašais, kiekvieno SP techniniai darbuotojai paruošia padalinio atliktų vertės nekeičiančių KP darbų pagal darbų grupes priėmimo aktus įmonės vidaus apskaitai (žr. 4 priedo 4.1 dalį);

6.2.3. Atliktų nusidėvėjimą mažinančių KP darbų vertę meistrai arba darbų vykdytojai apskaičiuoja pagal faktinius atliktų darbų kiekius ir sąmatines kainas. Atliktiems per einamąjį mėnesį nusidėvėjimą mažinantiems KP darbams kiekvienas SP surašo aktą (F2) (žr. 4 priedo 4. 2 dalį).

6.2.4. Rangovo įmonės atsakingi techniniai darbuotojai patikrina atliktus darbų kiekius ir, vadovaudamiesi savikontrolės matavimų rezultatais, priima iš visų SP paruoštus atliktų nusidėvėjimą mažinančių KP darbų aktus pagal darbų grupes. Atsiskaitymui su Užsakovu parengia įmonės suvestinius aktus (F2) (žr. 4 priedo 4.3 dalį).

6.3. Darbų priėmimas ir apmokėjimas

6.3.1. Kiekvieną mėnesį Užsakovo atstovai (techniniai prižiūrėtojai), priimdami iš Rangovų vertės nekeičiančius KP darbus, atlieka eilines apžiūras pagal normatyvinį dokumentą KAM-99 [2.3]. Vadovaudamiesi apžiūrų ir techninės kontrolės (žr. 5.2 poskyrį) rezultatais, užpildo valstybinės reikšmės kelių priežiūros kokybės įvertinimo ir darbų priėmimo aktą (žr. 4 priedo 4.4 dalį).

Pildant šį aktą, įrašo apžiūrų metu nustatytą defektinių kilometrų skaičių pagal kelio elementus ir apskaičiuotą bedefektės priežiūros procentą, kuris palyginamas su sutarties specialiojoje dalyje (papildomose sąlygose) nurodytuoju. Taip pat, įrašo vertės nekeičiantiems KP darbams mėnesiui skirtą sumą, jei reikia, siūlo taikyti pinigines išskaitas, neįvykdžius bedefektės priežiūros užduoties ir (arba) dėl KP normatyvų pažeidimų.

Jei bedefektės priežiūros užduotis įvykdyta, Užsakovo atstovas (techninis prižiūrėtojas) pasirašo šį aktą, patvirtindamas kelių būklės ir priežiūros lygio atitiktį sutartyje nurodytai. Po to, visą akte nurodytą sumą, kuri turi neviršyti kiekvienai darbų grupei sutartyje nurodytos finansavimo apimties (nepriklausomai nuo atliktų darbų kiekių) Rangovas, dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui, įrašo į atliktų darbų pažymą (F3) (žr. 4 priedo 4.5 dalį).

6.3.2. Užsakovo atstovai (techniniai prižiūrėtojai), priimdami iš Rangovų nusidėvėjimą mažinančius KP darbus, patikrina:

– faktinę darbų kiekių atitiktį kiekiams, Rangovų pateiktiems nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktuose (F2);

– savikontrolės žiniaraščius arba patys matuoja per einamąjį mėnesį sutvarkytų kelio elementų parametrus.

Jei darbai atlikti nekokybiškai (kelio elementų parametrų nuokrypiai viršija leistinuosius pagal KPV PN-01 [2.4] arba pagal kitus, sutartyse nurodytus, normatyvinius dokumentus), tai tokie darbai nepriimami.

6.3.3. Po to, kai Užsakovo atstovas (techninis prižiūrėtojas) pasirašo nusidėvėjimą mažinančių KP darbų aktus, Rangovas, dalyvaujant Užsakovo atstovui (techniniam prižiūrėtojui), pagal priėmimo rezultatus atitinkamai baigia pildyti atliktų darbų apmokėjimo pažymą (F3) (žr. priedo 4.5 dalį), kurią Užsakovo atstovas (techninis prižiūrėtojas) vizuoja, kad ją galėtų pasirašyti Užsakovas ir pateikti apmokėjimui.

6.3.4. Užsakovas Rangovams už KP atliktų darbų apmokėjimo pažymoje (F3) nurodytas sumas sutartyse nurodytais terminais.

6.3.5. Darbų priėmimo tvarka gali būti pakeista Susisiekimo ministerijos įgaliotos institucijos arba Užsakovo nurodymu.

6.4. Piniginės išskaitos už kelių priežiūros darbų defektus ir trūkumus

6.4.1. Jei vertės nekeičiančių KP darbų bedefektės priežiūros užduotis neįvykdyta, už kiekvieną nepasiektą bedefektės priežiūros vieną dešimtąją procento išskaitoma 0,5% tam mėnesiui vertės nekeičiantiems KP darbams skirtos sumos.

6.4.2. Jei surašytas KP normatyvų pažeidimo aktas (žr. 3 priedo 3.1 dalį), už kiekvieno akte nurodyto punkto reikalavimų nevykdymą išskaitoma iki 1% tam mėnesiui vertės nekeičiantiems KP darbams skirtos sumos.

Jei surašomas pakartotinis KP normatyvų pažeidimo aktas, išskaitoma nuo 1% iki 5% vertės nekeičiantiems KP darbams skirtos sumos.

Jeigu Rangovas tris mėnesius iš eilės neįvykdo bedefektės KP užduoties arba nuolat pažeidžia KP normatyvų reikalavimus, Užsakovas gali nutraukti sutartį.

6.4.3. Užsakovui suderinus su Rangovu, išskaitytos lėšos gali būti panaudotos atlikti papildomus vertės nekeičiančius KP darbus.

6.4.4. Jei nusidėvėjimą mažinantys KP darbai atlikti nekokybiškai, techninės kontrolės metu nustatyti neleistini nuokrypiai (žr. 5.3.4, 5.3.5 punktus), vartotų medžiagų kokybės trūkumai, tokie darbai nepriimami, o jų kiekis apskaičiuojamas pagal kontrolinių tikrinimų matavimus arba bandymus, kuriais nustatomas brokui priklausantis ilgis ir (arba) plotas, pvz., jeigu kas 100 m buvo tikrinta išdaužų užtaisymo kokybė ir vienoje vietoje buvo nustatytas neleistinas defektas, tuomet iš darbų kiekio išbraukiamas lopų plotas, tenkantis 50 m prieš ir už tikrinimo vietos.

6.4.5. Nekokybiškai atliktų darbų kiekiai išbraukiami iš atliktų per mėnesį darbų kiekių. Piniginių išskaitų dydis nustatomas, apskaičiuojant defektinių darbų kiekio vertę. Jeigu nustatomi kelių kontroliuojamų parametrų leistinų nuokrypių viršijimai, už kuriuos išskaitomi pinigai, tai išskaitos sudedamos.

Jeigu Rangovas ištaiso defektus, kitą mėnesį šie darbų kiekiai priimami.

______________


1 priedas (informacinis)

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS METINĖS DARBŲ PROGRAMOS (UŽDUOTIES) PARUOŠIMO DOKUMENTAI

 

1.1 lentelė. (Pavyzdinė forma) Valstybinės reikšmės kelių 200 … metų numatomi priežiūros lygiai pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį„Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ kilometrai

Valstybės įmonė

I-as priežiūros lygis

II-as priežiūros lygis

III-as priežiūros lygis

Iš viso

 

Magistraliniai

keliai

Magistraliniai, krašto keliai

Krašto keliai, prilyginti magistraliniams keliams

Likusieji krašto keliai

Rajoniniai keliai, prilyginti krašto keliams

Rajoniniai keliai, sutampantys su miestų ir miestelių gatvėmis

Rajoniniai, krašto keliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 lentelė. (Užpildymo pavyzdys). Valstybinės reikšmės kelių 200 2 metų numatomi priežiūros lygiai pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį„Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ kilometrai

 

Valstybės įmonė

I-as priežiūros lygis

II-as priežiūros lygis

III-as priežiūros lygis

Iš viso

 

Magistraliniai

keliai

Likusieji magistraliniai, keliai

Krašto keliai, prilyginti magistraliniams keliams

Likusieji krašto keliai

Rajoniniai keliai, prilyginti krašto keliams

Rajoniniai keliai, sutampantys su miestų ir miestelių gatvėmis

Likusieji rajoniniai keliai

„Alytaus regiono keliai“

 

95,02

 

390,19

46,89

4,44

933,14

1473,68

„ Kauno regiono keliai“

 

187,07

 

572,65

91,20

15,20

1802,01

2672,1

„ Klaipėdos regiono keliai“

 

76,85

 

489,10

29,11

3,75

1489,90

2092,71

„Marijampolės regiono keliai“

 

111,47

5,59

346,55

49,47

22,24

1017,58

1546,01

„Panevėžio regiono keliai“

 

135,03

 

509,76

67,65

7,09

1713,48

2437,01

„Šiaulių regiono keliai“

 

203,85

 

608,73

78,38

10,17

1872,06

2777,19

„Tauragės regiono keliai“

 

66,09

 

337,22

25,40

4,67

792,86

1230,24

„Telšių regiono keliai“

 

67,23

 

344,25

14,75

1,54

878,85

1310,63

„Utenos regiono keliai“

 

157,78

 

572,21

71,29

9,16

1635,51

2514,91

„Vilniaus regiono keliai“

 

206,71

 

687,79

86,82

23,04

1831,64

2840,97

„Automagistralė“

104,80

312,30

 

 

 

 

95,05

417,10

Iš viso:

104,80

1619,40

5,59

4858,45

560,96

101,30

14062,08

21312,58

 

 

 

1.2 lentelė. Kelių priežiūros darbų pirminis lėšų poreikis 2002 metams (projektas)

Nustatyti priežiūros lygiai: MAGISTRALINIAM (AI) KELIUI – 104,8 KM (priežiūra žiemą magistralinių kelių I lygiu, kiti priežiūros darbai magistralinių kelių II lygiu),

KITIEMS MAGISTRALINIAMS IR JIEMS PRILYGINTIEMS KRAŠTO KELIAMS – 1624,99 KM (priežiūra magistralinių kelių II lygiu),

KRAŠTO IR JIEMS PRILYGINTIEMS RAJONINIAMS KELIAMS – 5419,41 KM (priežiūra krašto kelių II lygiu),

RAJONINIAMS KELIAMS – 14163,38 KM (priežiūra rajoninių kelių III lygiu)

 

Kelio elementai

Elemento sudėtinės dalys

Keliai

SMV (sustam- bintasis mato vienetas)

SMV kiekis

PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

Vertės nekeičiantys darbai

1. Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4,5,6,7,8,9 mėn.)

2. Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1,2,3,10,11,12 mėn.)

3. Sugadintų ženklų atstatymas

4. Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas

5. Pakelės statinių ir želdinių priežiūra

6. KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra

Kelių ženklinimo atnaujinimas

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

Žemės sankasa

1.1. Skiriamoji juosta

MAG.

t. m2

174.13

0.65184

113.50

0.02995

5.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Įgaubta

t. m2

3556.39

0.65184

2318.20

0.01842

65.51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

t. m2

5.90

0.48888

2.88

0.01381

0.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Išgaubta

MAG.

t. m2

293.90

0.09913

29.13

0.04668

13.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

t. m2

104.04

0.09913

10.31

0.02489

2.59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

t. m2

48.60

0.07435

3.61

0.01866

0.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Šlaitai

MAG.

1 km kelio

1729.79

1.55248

2685.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

1 km kelio

5419.41

1.16436

6310.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

1 km kelio

14163.38

0.05358

758.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Grioviai

MAG.

1 km kelio

104.80

0.23654

24.79

0.11474

12.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1 km kelio

1624.99

0.23654

384.38

0.04590

74.59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

1 km kelio

5419.41

0.04883

264.63

0.03442

186.54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

1 km kelio

14163.38

0.01628

230.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Šalikelės

MAG.

1 km kelio

1729.79

0.44612

771.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

1 km kelio

5419.41

0.09999

541.89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

1 km kelio

14163.38

0.03333

472.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Žemės sankasa

Iš viso:

 

-

-

14922.15

-

361.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tm. sk.:

MAG.

 

-

-

6337.47

-

173.64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

 

-

-

7123.16

-

187.52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

 

-

-

1461.52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Važiuojamoji dalis

2.1. Asfaltbetonio

MAG.

t. m2

1794.24

0.44680

801.67

4.05154

7269.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ir betono dangos

t. m2

17767.16

0.44680

7938.37

2.40111

42660.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

t. m2

36043.65

0.36103

13012.84

1.80085

64909.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

t. m2

30653.78

0.07854

2407.55

0.23177

7104.63

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

2.2. Žvyro, žvyro-

MAG.

t. m2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-skaldos dangos

KR.

t. m2

648.66

0.02682

17.40

0.39512

256.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(žvyrkeliai)

RAJ.

t. m2

68307.60

0.03983

2720.69

0.07589

5183.86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Grindiniai

MAG.

t. m2

3.26

0.03900

0.13

1.50265

4.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

t. m2

30.40

0.02925

0.89

1.12699

34.26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

t. m2

95.12

0.00239

0.23

0.12120

11.53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Važiuojamoji dalis

Iš viso:

 

-

-

26899.75

-

127435.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tm. sk.:

MAG.

 

-

-

8740.16

-

49935.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

 

-

-

13031.13

-

65199.77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

 

-

-

5128.47

-

12300.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


 

Elemento sudėtinės dalys

Keliai

PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

 

Nusidėvėjimą mažinantys darbai

7. Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas

8. Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra

9. Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas

10. Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas

11. Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas

12. Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

13. Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

14. Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas

15. KOSIS, eismo apskaitos apšvietimas ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas

16. Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

1.1.

MAG.

-

-

-

-

0.65133

113.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

0.65133

2316.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a)

KR.

-

-

-

-

0.48850

2.88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

MAG.

-

-

-

-

0.04577

13.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

0.04577

4.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

0.03433

1.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

MAG.

-

-

-

-

0.26524

458.81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

0.19893

1078.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

0.04144

586.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

MAG.

-

-

-

-

0.57088

59.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

0.57088

927.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

0.18563

1006.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

0.06188

876.43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

MAG.

-

-

-

-

0.10832

187.37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

0.05078

275.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

0.01693

239.79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Iš viso:

-

-

-

-

-

8148.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

MAG.

-

-

-

-

-

3895.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

-

2362.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

-

1703.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

MAG.

-

-

-

-

-

-

0.51978

932.61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

0.51978

9235.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

-

-

0.38983

14050.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

-

-

0.08122

2489.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

MAG.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

-

-

-

-

0.80237

520.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

-

-

-

-

0.19664

13432.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

MAG.

-

-

-

-

-

-

0.07106

0.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

-

-

0.05329

1.62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

-

-

0.01110

1.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Iš viso:

-

-

-

-

-

-

-

26711.13

-

13952.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

MAG.

-

-

-

-

-

-

-

10167.86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

-

-

-

14052.52

-

520.47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-

-

-

-

2490.76

-

13432.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

Kelio elementai

Elemento sudėtinės dalys

Keliai

SMV (sustambintasis mato vienetas)

SMV kiekis

PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

Vertės nekeičiantys darbai

1. Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4,5,6,7,8,9 mėn.)

2. Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1,2,3,10,11,12 mėn.)

3. Sugadintų ženklų atstatymas

4. Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas

5. Pakelės statinių ir želdinių priežiūra

6. KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra

Kelių ženklinimo atnaujinimas

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

Kelkraščiai

3.1. Kelkraščiai iš

MAG.

t. m2

334.03

0.64311

214.82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

asfaltbetonio

t. m2

3399.22

0.64311

2186.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

t. m2

1145.45

0.50423

577.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

t. m2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Kelkraščiai iš

MAG.

t. m2

7120.87

0.27497

1958.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

biriųjų mineralinių

KR.

t. m2

18326.89

0.13446

2464.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

medžiagų

RAJ.

t. m2

21995.99

0.06710

1475.93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3. Kelkraščiai

MAG.

t. m2

744.49

0.18424

137.16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(kelkraščių dalys),

KR.

t. m2

803.47

0.06416

51.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

apželdinti veja

RAJ.

t. m2

2.34

0.02139

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Kelkraščiai

Iš viso:

 

-

-

9065.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Tm. sk.:

MAG.

 

-

-

4496.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

KR.

 

-

-

3093.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

RAJ.

 

-

-

1475.98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vandens nuleidimo įrenginiai

4.1. Pralaidos

MAG.

1 pralaida

1606

-

-

0.00100

1.61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

1 pralaida

4737

-

-

0.00075

3.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

1 pralaida

17772

-

-

0.00016

2.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Įtekamieji ir

MAG.

1 pralaidai

1192

-

-

0.03356

40.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ištekamieji pralaidų

KR.

1 pralaidai

4097

-

-

0.02517

103.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

grioviai

RAJ.

1 pralaidai

11815

-

-

0.00524

61.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. Drenažas,

MAG.

1000 m

65.82

0.55257

36.37

0.11024

7.26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kanalizacija,

KR.

1000 m

2.09

0.41443

0.87

0.08268

0.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

šulinėliai

RAJ.

1000 m

0.06

0.06169

0.00

0.01723

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4. Greitvietės,

MAG.

1000 m

27.94

1.04236

29.12

0.22451

6.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

latakai

KR.

1000 m

3.49

0.78177

2.73

0.16838

0.59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

1000 m

4.57

0.08144

0.37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Vandens nuleidimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įrenginiai

Iš viso:

 

-

-

69.46

-

227.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tm. sk.:

MAG.

 

-

-

65.49

-

55.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

 

-

-

3.59

-

107.43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

 

-

-

0.38

-

64.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Elemento sudėtinės dalys

Keliai

PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

 

Nusidėvėjimą mažinantys darbai

7. Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas

8. Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra

9. Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas

10. Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas

11. Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atstatymas

12. Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

13. Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

14. Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas

15. KOSIS, eismo apskaitos apšvietimas ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas

16. Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

EN tūkst. Lt

Suma tūkst. Lt

3.1.

MAG.

-

-

-

-

-

-

0.15910

53.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

0.15910

540.82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

KR.

-

-

-

-

-

-

0.11932

136.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

RAJ.

-

-

-

-