VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 7 d. Nr. V-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 34 str. 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 305 patvirtintos Iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos (Žin., 2002, Nr. 95-4151) 6 punktu bei 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formą (toliau – FR0512 forma).

1.2. Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) darbuotojams, atliekantiems mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas, kontroliuoti, kad būtų naudojama FR0512 forma ir būtų laikomasi Taisyklių.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0512 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti Taisyklių ir FR0512 formos pagaminimą spaustuviniu būdu.

2.4. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0512 formoje pateiktiems duomenims apdoroti.

2.5. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. vasario 7 d.

įsakymu Nr. V-45

 

PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, norinčio pervesti dalį sumokėto pajamų mokesčio asmenims, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą (toliau – LPĮ; Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818), prašymo (toliau – prašymas) užpildymo ir pateikimo apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams (toliau – AVMI) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ; Žin., 2002, Nr. 73-3085) 34 str. 3 dalies nuostatomis.

 

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos turi teisę tai AVMI, kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, pateikti prašymą.

4. Prašyme gali būti nurodytas vienas arba keli paramos gavėjai, tačiau bendra prašomo pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai per mokestinį laikotarpį sumokėto pajamų mokesčio sumos.

5. Jei pagal GPMĮ nuostatas nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija.

6. Jei minėtos deklaracijos gyventojas pateikti neprivalo, pateikiamas tik prašymas. Tokiu atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę prašymą pateikti ir per asmenį, su kuriuo jis yra susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pastarajam sutikus.

7. Nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą asmeniui, susijusiam su juo darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, turi pateikti voke ir ant užklijos linijos pasirašyti taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.

8. Minėtas asmuo (darbdavys) privalo iki atitinkamų metų gegužės 1 dienos prašymą pateikti tai AVMI, kuriai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka turi būti pateikiama pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija.

9. Prašymo blankus išduoda AVMI. VMI prie FM interneto tinklapyje (www. vmi. lt) skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

 

III. PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

10. AVMI turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas.

11. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

12. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.

13. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

14. 1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas.

15. 2 laukelyje nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė.

16. 3 laukelyje gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo, buto numeris).

17. 4 laukelyje telefono numeris.

18. 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas (jeigu toks yra).

19. 6 laukelyje – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t. y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti.

20. 7 laukelyje prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena).

21. 8 laukelyje pažymima „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas.

22. 9 laukelyje nurodomas paramos gavėjo (-ų) eilutės numeris.

23. 10 laukelyje – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t. y. tas paramos gavėjo numeris (kodas), kurį jam suteikė Įmonių rejestro tarnyba.

24. 11 laukelyje pilnas paramos gavėjo pavadinimas.

25. 12 laukelyje paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris).

26. 13 laukelyje banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita, pavadinimas.

27. 14 laukelyje banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita, kodas.

28. 15 laukelyje – paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią bus pervesta pajamų mokesčio dalis, numeris.

29. 16 laukelyje – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai, bendra 16 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų.

30. 17 laukelyje – nurodomas papildomų lapų skaičius (jeigu papildomi lapai pridedami).

31. Papildomas lapas užpildomas tuo atveju, jeigu nurodomi daugiau kaip 4 paramos gavėjai.

32. 18 laukelyje (papildomo lapo) – nurodomas papildomo lapo numeris.

33. Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę.

34. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys.

35. Prašymą, kuriame nurodyti ne visi reikalaujami duomenys, nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę patikslinti, pateikdamas naują patikslintą prašymą (naujai pilnai užpildytą), tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kuriuos pateikiamas prašymas, liepos 1 dienos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. AVMI darbuotojai, vykdantys mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas, privalo kontroliuoti, kad būtų laikomasi šių Taisyklių.

______________