LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 „DĖL LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ“ PAKEITIMO IR LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMITETO SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 7 d. Nr. 205

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73; 1996, Nr. 66-1586; 1997, Nr. 65-1581; 1999, Nr. 103-2970):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 2.4 punktą.

1.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos mokslo premijų nuostatuose:

1.2.1. išdėstyti 5 punktą taip:

5. Darbus premijai gauti siūlo Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, aukštųjų mokyklų senatai ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybos.“;

1.2.2. įrašyti 6 punkte vietoj skaičiaus „6“ skaičių „4“.

1.3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintų Lietuvos mokslo premijų komiteto nuostatuose:

1.3.1. išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos mokslo premijų komitetą (toliau vadinama – komitetas) Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu sudaro, jo sudėtį tvirtina ir prireikus keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Komiteto narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai siūlo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Švietimo ir mokslo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti komiteto sudėtį, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos nuomones. Komitetas susideda iš 47 narių: komiteto pirmininko, komiteto pirmininko pavaduotojo, komiteto mokslinio sekretoriaus ir po vienuolika keturių sekcijų narių. Komiteto sekcijos sudėtyje negali būti daugiau kaip 2 asmenys iš tos pačios mokslo ir studijų institucijos. Komiteto kadencija – 3 metai. Asmenys šio komiteto veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 komiteto kadencijas iš eilės. Asmenys, jau dalyvavę komiteto veikloje 2 komiteto kadencijas iš eilės, gali būti vėl tvirtinami komiteto nariais tik praėjus bent vienai komiteto kadencijai. Jeigu komiteto nariai (narys) keičiami (-as) nepasibaigus komiteto kadencijai, nauji komiteto nariai (narys) skiriami (-as) likusiam komiteto kadencijos laikui. Komitetas savo veikloje vadovaujasi šiuo nutarimu, taip pat savo darbo reglamentu.“;

1.3.2. įrašyti 3 punkte vietoj žodžių „mokslo institutų tarybų (senatų), mokslo draugijų“ žodžius „senatų ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybų“.

2. Patvirtinti Lietuvos mokslo premijų komiteto sudėtį (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 103-2970) 2 punktą;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-437);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 1446 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3457);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1577 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1321“ „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3939).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI MINISTRĄ PIRMININKĄ                                     DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. vasario 7 d. nutarimu

Nr. 205

 

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMITETAS

 

Prof. K. Makariūnas (komiteto pirmininkas)

Prof. V. Razumas (komiteto pirmininko pavaduotojas)

Prof. V. Vasiliauskienė (komiteto mokslinė sekretorė)

 

Komiteto nariai:

 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

 

Prof. T. Birmontienė

Prof. R. Ginevičius

Prof. R. Jucevičius

Prof. A. Kalėda

Prof. R. D. Kaunas

Habil. dr. V. Kazakevičius

Prof. A. J. Krikštopaitis

Prof. V. Mikelėnas

Prof. V. Rimkus

Habil. dr. G. Subačius

Prof. S. Vaitekūnas

 

FIZINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

 

Prof. S. Ašmontas

Prof. A. Audzijonis

Habil. dr. V. Baltrūnas

Prof. R. Čiegis

Prof. G. Juška

Prof. R. Karazija

Habil. dr. S. Klimašauskas

Prof. V. Paulauskas

Prof. M. Sapagovas

Habil. dr. A. Šačkus

Prof. A. Vaškelis

 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA

 

Prof. J. Balevičienė

Prof. Z. Dabkevičius

Prof. V. Grabauskas

Prof. V. Laurinavičius

Prof. A. P. Matusevičius

Prof. J. R. Naujalis

Prof. J. Pieškus

Prof. V. J. Sirvydis

Prof. V. Stanys

Prof. A. Toleikis

Habil. dr. M. Žalakevičius

 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

 

Prof. A. Baublys

Prof. K. Jarašiūnas

Prof. A. Kaminskas

Prof. V. Laurutis

Prof. J. Mockus

Prof. P. Poškas

Prof. L. Pranevičius

Prof. J. Raila

Prof. V. Stankevičius

Prof. S. Štaras

Prof. A. Targamadzė

______________