LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. sausio 28 d. Nr. IX-1321

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085)

 

1 straipsnis. 20 straipsnio 2, 6, 7 ir 10 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams taikomi individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai (jeigu gyventojas atitinka ne vieną iš 1–5 punktuose nustatytų kriterijų, taikomas didžiausias individualus NPD):

1) I grupės invalidams – 430 litų per mėnesį;

2) II grupės invalidams – 380 litų per mėnesį;

3) asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, – 430 litų per mėnesį, be to, už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 46 litais;

4) motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena), – 335 litai per mėnesį, be to, už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 53 litais;

5) žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams – 330 litų per mėnesį.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD), kuris lygus 0,1 pagrindinio NPD. Šios dalies nuostatos netaikomos šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams.“

3. Pakeisti 20 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Mokestiniu laikotarpiu PNPD taikomas toje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje, kur taikomas NPD, dalijant PNPD sumą kiekvienam iš tėvų (įtėvių) per pusę.“

4. Pakeisti 20 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – MNPD) nustatomas sudedant tam gyventojui pagal šio straipsnio nuostatas taikytinus mokestinio laikotarpio atitinkamų mėnesių NPD dydžius ir atimamas bendrai iš visų mokestinio laikotarpio pajamų apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas. Šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais iš pajamų atimama MNPD dalis, apskaičiuota tame straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio Įstatymo nuostatos taikomos apmokestinant gyventojo pajamas, gautas po 2003 m. sausio 1 d.

2. Jeigu apskaičiuojant pajamų mokestį nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kurios buvo apskaičiuotos už 2003 m. sausio mėnesį, buvo pritaikytas mažesnis NPD, negu nustatytas šiame Įstatyme, nepritaikyta šiuo Įstatymu nustatyto NPD dalis gali būti pritaikyta apskaičiuojant pajamų mokestį nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kurios bus apskaičiuotos už 2003 m. vasario ar vėlesnius mėnesius.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________