LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 "DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR 1999 M. VASARIO 25 D. NUTARIMO NR. 210 "DĖL UŽMOKESČIO UŽ MEDŽIOKLĖS PLOTŲ, ESANČIŲ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ, LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS BEI VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDŲ ŽEMĖJE, NUOMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2003 m. sausio 13 d. Nr. 10

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3, 4, 6, 7, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 96-4170) 7 straipsniu ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 65-2634), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą skaičiavimo metodiką;

1.2. mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą tarifus.

2. Nustatyti, kad mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą tarifus kasmet indeksuoja Aplinkos ministerija, taikydama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktą vartotojų kainų indeksą, kuris nustatomas kiekvienų metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2002 metų gruodžio mėnesio kainomis.

3. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987):

3.1. išdėstyti 4.88 punktą taip:

4.88. licencijos sumedžioti medžiojamąjį gyvūną išdavimą                          1 litas“;

3.2. papildyti nurodytąjį sąrašą šiuo 4.881 punktu:

4.881. leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius

medžioklės plotų vienete išdavimą                                                                  10 litų“.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 210 „Dėl užmokesčio už medžioklės plotų, esančių valstybinių miškų, laisvos valstybinės žemės bei valstybinio vidaus vandenų fondų žemėje, nuomą dydžių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 21-601).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 10

 

MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

1. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą skaičiavimo metodika (toliau vadinama – Metodika) privalo vadovautis juridiniai ir fiziniai asmenys, mokantys mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (toliau vadinama – mokestis) pagal Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo (Žin., 1991, Nr. 11-274) reikalavimus.

2. Medžioklės plotų naudotojas, atsižvelgdamas į jo naudojamų medžioklės plotų dydį ir tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis, apskaičiuoja metinio mokesčio dydį pagal formulę:

M = P1 × T1 + P2 × T2 + … + P7 × T7, kur

M – metinio mokesčio dydis (litais);

P1, P2, … P7 – medžioklės plotų vienete esančių medžioklės plotų (pagal kategorijas) dydis (hektarais);

T1, T2, … T7 – nustatytieji metinio mokesčio už skirtingų kategorijų medžioklės plotuose per metus iš 1 hektaro potencialiai galimų išgauti (sunaudoti) medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą tarifai (litais).

3. Medžioklės plotų vienete esančių medžioklės plotų dydį ir jų pasiskirstymą kategorijomis pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis nustato atitinkamos savivaldybės komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti, sudaryta pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) reikalavimus. Medžioklės plotų dydis ir jų pasiskirstymas kategorijomis pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis medžioklės plotų naudotojui nurodomi leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, kuris išduodamas pagal Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 (Žin., 2002, Nr. 98-4344).

4. Jeigu medžiojamųjų gyvūnų ištekliai naudojami medžioklės plotų vienete, sudarytame daugiau kaip vienos savivaldybės teritorijoje, atskirai apskaičiuojama, kokios yra į skirtingų savivaldybių gamtos apsaugos fondus mokėtinos mokesčio dalys priklausomai nuo atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančių medžioklės plotų dydžio ir jų pasiskirstymo kategorijomis pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis.

5. Mokestis mokamas kas pusmetį lygiomis metinio mokesčio dalimis. Mokestis už praėjusį pusmetį sumokamas iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 15 dienos. 70 procentų apskaičiuoto metinio mokesčio mokama į savivaldybės, kurios teritorijoje naudojami medžiojamųjų gyvūnų ištekliai, gamtos apsaugos fondą, kiti 30 procentų – į valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 10

 

MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ TARIFAI

 

Medžioklės plotų kategorijos pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi bei veistis

 

Metinio mokesčio už skirtingų kategorijų medžioklės plotuose per metus iš 1 hektaro potencialiai galimų išgauti (sunaudoti) medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą tarifai (litais)

kategorija

charakteristika

 

 

 

I

lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai (spygliuočių – iki 50 procentų)

1,8

II

mišrūs spygliuočių su lapuočiais medynai (lapuočių – nuo 25 iki 50 procentų)

1,2

III

mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša medynai (lapuočių – nuo 11 iki 24 procentų)

0,9

IV

gryni pušynai su ne didesne kaip 10 procentų kitų medžių rūšių priemaiša

0,45

V

laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) Marijampolės apskrityje

0,3

VI

laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) kitoje Lietuvos Respublikos dalyje

0,25

VII

vandens telkiniai

0,1

 

 

 

______________