Lietuvos Respublikos Seimo

1995 m. balandžio 4 d.

nutarimo Nr.I-839

2 priedėlis

 

 

EUROPOS KONVENCIJOS DĖL EKSTRADICIJOS

PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

Strasbūras, 1975 m. spalio 15 d.

 

Valstybės Europos Tarybos narės, šio Protokolo signatarės,

atsižvelgdamos   "1957  metų  gruodžio  mėnesį    pasirašytą

Europos konvenciją  dėl ekstradicijos  (toliau -  Konvencija)  ir

ypač į jų 3 ir 9 straipsnius;

laikydamosi nuomonės,  kad norint  sustiprinti  žmonijos  ir

paskirų  asmenų   gynimą,  yra   pageidautina  šiuos  straipsnius

papildyti,

s u s i t a r ė :

 

I skyrius

1 straipsnis

Taikant Konvencijos  3 straipsnį,  būtina atkreipti dėmesį į

tai, kad politiniai nusikaltimai neapima šių nusikaltimų:

a) nusikaltimų žmonijai, tiksliai apibrėžtų Konvencijoje dėl

apsaugojimo ir  baudimo už  genocido nusikaltimus,  kurią  priėmė

1948 metų gruodžio 9 dieną Generalinė Jungtinių Tautų Asamblėja;

b)  pažeidimų,   detaliai  apibrėžtų   1949   metų   Ženevos

konvencijos dėl  gyvenimo  sąlygų  pagerinimo  sužeistiesiems  ir

praradusiesiems sveikatą  veikiančiose ginkluotosiose pajėgose 50

straipsnyje, 1949  metų Ženevos  konvencijos dėl  gyvenimo sąlygų

pagerinimo sužeistiems,  praradusiems sveikatą bei nukentėjusiems

laivo   katastrofoje   ginkluotųjų   jūrų   pajėgų   nariams   51

straipsnyje,  1949  metų  Ženevos  konvencijos  dėl  elgimosi  su

kariniais nusikaltėliais  130 straipsnyje  ir 1949  metų  Ženevos

konvencijos dėl civilių žmonių gynimo karo metu 147 straipsnyje;

c) bet kokių panašių karo įstatymų, veikiančių šio Protokolo

įsigaliojimo metu,  pažeidimų  atvejai,  kaip  ir  to  meto  karo

papročių, kurių  pažeidimų atvejai  dar  nėra  numatyti  aukščiau

minėtose Ženevos konvencijos nuostatose.

 

II skyrius

2 straipsnis

Konvencijos 9  straipsnis yra  papildomas  žemiau  išdėstytu

tekstu; pradinis 9 straipsnis tampa 1 dalimi, o toliau išdėstytos

nuostatos tampa 2, 3 ir 4 dalimis:

"2.  Jei   galutinis  nuosprendis   buvo  priimtas  asmeniui

trečiojoje valstybėje,  kuri yra šios Konvencijos susitariančioji

Šalis,  už   nusikaltimą  ar   nusikaltimus,  dėl  kurių  prašoma

ekstradicijos, ekstradicija gali būti nesuteikta šiais atvejais:

a) jei anksčiau minėtu nuosprendžiu jis buvo išteisintas;

b) jei  įkalinimo terminas  ar kitos  priemonės, kurios buvo

skirtos nuteistajam:

buvo visiškai įvykdytos;

visiškai arba  iš  dalies  neįsigaliojo  dėl  amnestijos  ar

suteiktos malonės;

c) jei teismas nuteisė nusikaltėlį nepaskirdamas sankcijos.

3. Nepaisant  to, 2  dalyje minimais  atvejais  ekstradicija

gali būti suteikiama:

a) jei  nusikaltimas, už  kurį buvo  paskelbtas nuosprendis,

buvo padarytas  prieš asmenį,  įstaigą ar kurį kitą prašančiojoje

Šalyje visuomeninį statusą turintį objektą;

b)  jei   asmuo,  dėl   kurio  buvo   priimtas  nuosprendis,

prašančioje ekstradicijos Šalyje turėjo visuomeninį statusą;

c) jei  nusikaltimas, dėl  kurio buvo  priimtas nuosprendis,

buvo padarytas  ekstradicijos prašančios Šalies teritorijoje, jos

dalyje arba vietovėje, laikomoje jos teritorija.

4. 2  ir 3  dalių nuostatos neturėtų trukdyti plačiau Šalies

viduje taikyti  baudžiamiesiems nuosprendžiams  "ne bis  in idem"

principą užsienio baudžiamųjų nuosprendžių atžvilgiu.

 

III skyrius

3 straipsnis

1. Šį  Protokolą gali  pasirašyti  visos  valstybės  Europos

Tarybos   narės,    Konvencijos   signatarės.   Jis   turi   būti

ratifikuotas, priimtas  arba patvirtintas.  Ratifikavimo  raštai,

priėmimo ar  patvirtinimo dokumentai  deponuojami Europos Tarybos

Generaliniam Sekretoriui.

2.  Protokolas  įsigalioja  praėjus  90  dienų  po  trečiojo

ratifikavimo   rašto,    priėmimo   ar   patvirtinimo   dokumento

deponavimo.

3. Vėliau  ratifikavusioje, priėmusioje  ar  patvirtinusioje

valstybėje Protokolas  įsigali praėjus 90 dienų po šios valstybės

ratifikavimo   rašto,    priėmimo   ar   patvirtinimo   dokumento

deponavimo.

4. Valstybė Europos Tarybos narė negali ratifikuoti, priimti

ar patvirtinti  šio Protokolo,  jei ji tuo pačiu metu ar anksčiau

nebuvo ratifikavusi Konvencijos.

 

4 straipsnis

1. Bet kuri prie Konvencijos prisijungusi Šalis, įsigaliojus

šiam Protokolui, gali prisijungti ir prie jo.

2.   Prisijungimas   įsigalioja   praėjus   90   dienų   nuo

prisijungimo dokumento  pateikimo  Europos  Tarybos  Generaliniam

Sekretoriui.

 

5 straipsnis

1.   Deponuodamos    ratifikavimo   raštus,    priėmimo   ar

patvirtinimo dokumentus, visos valstybės gali nurodyti teritoriją

arba teritorijas, kuriose bus taikomas šis Protokolas.

2.  Visos   valstybės,  deponuodamos   ratifikavimo  raštus,

priėmimo ar  patvirtinimo dokumentus  ar kada  nors vėliau  gali,

pranešdamos apie  tai Europos  Tarybos Generaliniam  Sekretoriui,

išplėsti  šio   Protokolo  taikymo   sritį  pranešime  nurodytoje

teritorijoje ar teritorijose, už kurių tarptautinius ryšius Šalis

yra atsakinga arba kurių vardu prisiima įsipareigojimus.

3. Visi  pranešimai, padaryti ankstesnės dalies tikslui, dėl

juose  minimų   teritorijų  gali   būti  atšaukti  laikantis  šio

Protokolo 8 straipsnyje nurodytos procedūros.

 

6 straipsnis

1.  Visos  valstybės  pasirašymo  arba  ratifikavimo  rašto,

priėmimo  ar   patvirtinimo  dokumento   deponavimo   metu   gali

pareikšti, jog jos nepritaria I ar II skyriui.

2.  Visos   susitariančiosios  Šalys   gali  atšaukti  pagal

ankstesnę  dalį   padarytus  pareiškimus,  apie  tai  pranešdamos

Europos Tarybos  Generaliniam Sekretoriui.  Atšaukimas įsigalioja

nuo jo gavimo dienos.

3. Negalima daryti išlygų dėl šio Protokolo nuostatų.

 

7 straipsnis

Apie šio Protokolo taikymą reikia informuoti Europos Tarybos

Nusikaltimų problemų  komitetą, kuris  gali daryti viską, kas yra

būtina   draugiškam    visų   iškylančių    problemų   sprendimui

palengvinti.

 

8 straipsnis

1. Visos valstybės gali denonsuoti šį Protokolą, pranešdamos

apie tai Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

2. Toks  denonsavimas įsigalioja  po šešių  mėnesių nuo  tos

dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna pranešimą.

3. Denonsavus  Konvenciją, tuo  pačiu denonsuojamas  ir  šis

Protokolas.

 

9 straipsnis

Europos  Tarybos   Generalinis  Sekretorius   turi  pranešti

valstybėms Europos Tarybos narėms apie:

a) kiekvieną pasirašymą;

b) kiekvieną  ratifikavimo rašto,  priėmimo ar  patvirtinimo

dokumento deponavimą;

c) kiekvieną  šio Protokolo  įsigaliojimo pagal  3 straipsnį

datą;

d)  kiekvieną   pareiškimą,  gautą   5  straipsnio  nuostatų

tikslui, ir kiekvieną tokio pareiškimo atšaukimą;

e) kiekvieną  pareiškimą, padarytą  6  straipsnio  1  dalies

nuostatų tikslui;

f) 6 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimo atšaukimą;

g) pranešimus,  gautus 8  straipsnio  nuostatų  tikslui,  ir

kiekvieną denonsavimo įsigaliojimo datą.

 

Protokolą  patvirtina   visus  įgaliojimus  turintys  žemiau

pasirašiusieji.

Protokolas sudarytas  1975 metų  spalio 15  dieną  Strasbūre

anglų ir  prancūzų kalbomis.  Abu tekstai  autentiški  ir  sudaro

vieną egzempliorių,  kuris turi  būti  saugomas  Europos  Tarybos

archyvuose. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius turi pasiųsti

kiekvienai signatarei  ir prisijungusiai  valstybei  patvirtintus

nuorašus.

____________