LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. 643

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327) 12 straipsnio 2 dalimi bei vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 25-910) patvirtinto Teisės derinimo priemonių 2002 metų plano priemonę 3.22.4–T8:

1. Tvirtinu pridedamą Valstybinės geriamojo vandens kontrolės tvarką.

2. Nustatau, kad Valstybinės geriamojo vandens kontrolės tvarka įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

3. Pavedu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriui bei apskričių, miestų ir rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

______________


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu

Nr. 643

 

VALSTYBINĖS GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS TVARKA

 

Valstybinės geriamojo vandens kontrolės tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2327) ir ES Tarybos direktyva 98/83/EB.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės geriamojo vandens kontrolės tikslas – užtikrinti, kad geriamojo vandens tiekėjų viešai tiekiamo vartotojams geriamojo vandens kokybė atitiktų teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus.

2. Valstybinę geriamojo vandens kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Apskričių, miestų ir rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų maisto inspektoriai (toliau – inspektoriai) tikrina geriamojo vandens saugą ir kokybę vandens gavybos, ruošimo ir tiekimo vartotojams etapais, siekdami nustatyti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Lietuvos Respublikos maisto (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574) įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su geriamajam vandeniui keliamais reikalavimais.

3. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Geriamojo vandens sauga – vandens išteklių ir vandenviečių apsaugos, vandens kokybės, jo gavybos, ruošimo, tiekimo ir programinės priežiūros reikalavimų visuma, užtikrinanti, kad vartojant geriamąjį vandenį įprastomis tiekėjo ar fasuoto vandens gamintojo nustatytomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis, įskaitant ilgalaikį vartojimą, nebus jokios rizikos vartotojų gyvybei ir sveikatai arba rizika bus ne didesnė negu ta, kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama ir laikoma atitinkančia aukštą vartotojų apsaugos lygį.

Geriamojo vandens tiekėjai – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistravę savo veiklą vandens išteklių, vandens tiekimo ar fasavimo įrenginių naudotojai, kurie ruošdami vandenį keičia jo savybes ir tiekia geriamąjį vandenį vartotojams, įskaitant geriamąjį vandenį naudojančias maisto įmones, arba dalyvauja fasuojant geriamąjį vandenį ir jį tiekiant į rinką.

Geriamojo vandens viešasis tiekimas – ūkinė komercinė veikla, skirta nenutrūkstamai vandentiekio skirstomuoju tinklu, tankais ar cisternomis geriamąjį vandenį tiekti gyvenamajai vietovei, jos daliai ar grupei vandens vartotojų daugiau kaip 60 parų per metus. Viešajam tiekimui priskiriama ir nekomercinė veikla, kai geriamuoju vandeniu apsirūpinama individualiai, jeigu vandens tiekimo įrenginiais per parą patiekiama daugiau kaip 10 m3 vandens arba vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų.

Geriamojo vandens programinė priežiūra – teisės aktuose nustatyta tvarka atliekamas programuotas pasirinktinis vandens mėginių ėmimas, mėginių tyrimas ir tam tikrų vandens rodiklių registravimas ir (ar) perdavimas, siekiant įvertinti, ar šie rodikliai atitinka saugos ir kokybės reikalavimus.

Geriamojo vandens ruošimas – gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius.

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija – geografiškai apibrėžta teritorija, kuriai geriamasis vanduo tiekiamas iš vieno ar daugiau geriamojo vandens šaltinių ir kurioje geriamojo vandens kokybė laikoma vienoda.

Pastatų vidaus vandentiekis – vamzdynas ir kita geriamojo vandens vartotojų statiniuose esanti vandens ruošimo ir skirstomoji įranga, įvadu sujungta su vandentiekio skirstomuoju tinklu.

Rodiklis – geriamojo vandens mėginyje tyrimais nustatomas vandens kokybės duomuo (mikrobiologinis, cheminis ir fizikinis).

Vandentiekis – inžinerinių įrenginių kompleksas vandeniui išgauti, gerinti ir tiekti vartotojams.

Vandentiekio skirstomasis tinklas – lauko vamzdynas, skirtas geriamajam vandeniui tiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado.

4. Šioje Tvarkoje pateikiamos nuorodos į teisės aktus ir kitus dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327);

4.2. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 1388 „Dėl vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3753);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“ (Žin., 1998, Nr. 85-2373);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 80-2792);

4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1491 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4105);

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 439 „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1307);

4.8. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 218 „Dėl pavedimų formos tikrinimams atlikti“ (Žin., 2000, Nr. 72-2249);

4.9. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 257 „Dėl tipinių formų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 52-1857);

4.10. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 290 „Dėl baudos kvito tipinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3414);

4.11. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 221 „Dėl tipinių formų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 72-2251);

4.12. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3323);

4.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 416 „Dėl privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 66-1996, Nr. 86-2645; 2001, Nr. 13-406);

4.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 98/69 „Dėl keitimosi informacija apie užkrečiamąsias ligas“ (Žin., 2001, Nr. 15-466);

4.15. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl apskričių, miestų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų kontrolės centrų veiklos, gavus informacijos apie nesaugų maistą“;

4.16. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1040/346 „Dėl valstybės institucijų, dalyvaujančių lokalizuojant ir likviduojant pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinį, funkcijų“ (Žin., 2002, Nr. 70-2935);

4.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 685 „Dėl geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių bei procesų saugos sveikatai įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 9-325);

4.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361, Nr. 102-4583);

4.19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 23 „Dėl ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 54-1763);

4.20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 387 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 32-99 „Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 106-3087; 2002, Nr. 17-705, Nr. 81-3497);

4.21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“ tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263);

4.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 10 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 5-152);

4.23. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 138 „Dėl vandentiekio, nuotėkų šalintuvų ir jų veikimo bei gamtinių (suskystintų) dujų panaudojimo statistinių ataskaitų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 2-38, Nr. 95-3384);

4.24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 10 „Dėl požeminio vandens gavybos ataskaitos 1-PV formos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 98-3510);

4.25. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 167 „Dėl valstybinės maisto tvarkymo įmonių kontrolės programų patvirtinimo“;

4.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 476/442 „Dėl informacijos apie geriamojo vandens saugą teikimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 98-4379);

4.27. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 484 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos patvirtinimo“;

4.28. Lietuvos higienos norma HN 15:2001 „Maisto higiena“ (Žin., 2002, Nr. 9-324);

4.29. Lietuvos higienos norma HN 16:2001 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ (Žin., 2002, Nr. 28-1010);

4.30. Lietuvos higienos norma HN 24:1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“ (Žin., 1998, Nr. 105-2926; 1999, Nr. 69-2198);

4.31. Lietuvos higienos norma HN 26:1998 „Maisto žaliavos ir produktai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ (Žin., 1998, Nr. 99-2753; 1999, Nr. 50-1630);

4.32. Lietuvos higienos norma HN 44:2000 „Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higienos normos bei taisyklės“ (Žin., 2000, Nr. 20-515);

4.33. Lietuvos higienos norma HN 72-1997 „Maisto produktų, pašarų, dirvožemio ir vandens bandinių atrinkimo metodai radionuklidų savitajam ir tūriniam aktyvumui nustatyti“;

4.34. LST EN 25667-1:2001 „Vandens kokybė. mėginių ėmimas. 1 dalis. Nurodymai, kaip sudaryti mėginių ėmimo programas (ISO 5667-1:1980)“;

4.35. LST EN 25667-2:2001 „Vandens kokybė. mėginių ėmimas. 2 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius (ISO 5667-2:1991)“;

4.36. LST EN ISO 5667-3:1999 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir gabenti mėginius (ISO 5667-3:1994)“;

4.37. LST ISO 5667-5:1998 (en) „Vandens kokybė. Bandinių ėmimas. 5 dalis. Nurodymai, kaip imti geriamojo vandens ir vandens, naudojamo maisto produktų ir gėrimų pramonėje, bandinius“.

 

II. VALSTYBINĖS GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

 

5. Apskričių, miestų ir rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlieka geriamojo vandens tiekėjų viešai tiekiamo, fasuojamo ir naudojamo maisto įmonėse valstybinę geriamojo vandens kontrolę:

5.1. planinę;

5.2. neplaninę:

5.2.1. pagal vartotojų skundus, geriamojo vandens tiekėjų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų pranešimus,

5.2.2. gavusios pranešimus iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų apie išaiškintus žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkius, išplitusius per užterštą patogeniniais mikroorganizmais vandenį,

5.2.3. ekstremaliomis situacijomis.

5.3. Į valstybinę kontrolę įeina ir teminiai patikrinimai.

6. Planinės kontrolės tvarka:

6.1. apskričių, miestų ir rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos planinę valstybinę geriamojo vandens kontrolę atlieka pagal parengtas Vandens tiekimo įmonių ir geriamojo vandens kokybės kontrolės programas, patvirtintas atitinkamų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkų [4.25], ir šios Tvarkos nuostatas;

6.2. valstybinė geriamojo vandens kontrolė atliekama apie tai iš anksto neįspėjus kontroliuojamų geriamojo vandens tiekėjų [4.1];

6.3. inspektoriai turi teisę nevaržomi įeiti į geriamojo vandens tiekimo įmonių teritoriją, patalpas, sanitarines apsaugos zonas, jas tikrinti, imti geriamojo vandens mėginius, gauti visus reikalingus dokumentus [4.1];

6.4. inspektoriai, atvykę į įmonę, tiekiančią geriamąjį vandenį vartotojams, turi prisistatyti įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir pateikti tarnybinį pažymėjimą bei pavedimą atlikti objekto patikrinimą [4.4, 4.8];

6.5. patikrinimo pradžioje inspektoriai turi susipažinti su šiais dokumentais:

6.5.1. geriamojo vandens kokybės gerinimo programomis,

6.5.2. geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijomis, jų nustatymo principais ir kriterijais [4.3]; pagal geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas: aptarnaujamų gyventojų skaičiumi, aptarnaujamų objektų skaičiumi, iš jų – maisto tvarkymo įmonių skaičiumi,

6.5.3. įmonių teikiamomis statistinėmis ataskaitomis: Vandentiekio ir jo veikimo ataskaita VAN-01-metinė [4.23], Požeminio vandens gavybos ataskaita 1-PV [4.24],

6.5.4. teikiamomis ataskaitomis Lietuvos geologijos tarnybai apie atliekamus vandenvietėse požeminio vandens monitoringus [4.19],

6.5.5. gamtos išteklių naudojimo leidimais [4.20, 4.21],

6.5.6. gręžinių pasais [4.21],

6.5.7. leidimais – higienos pasais verstis ūkine komercine veikla; pažymėjimais dėl maisto tvarkymo įmonių patvirtinimo;

6.6. inspektoriai turi patikrinti pagal geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės ir saugos užtikrinimo sąlygas vandens gavybos [4.21, 4.32, 4.22], ruošimo [4.13, 4.17, 4.18, 4.28, 4.29, 4.30] ir tiekimo vartotojams etapais [4.6, 4.27] bei vykdomą geriamojo vandens programinę priežiūrą [4.1, 4.3, 4.30];

6.7. inspektoriai, atlikę patikrinimą, turi užpildyti Geriamojo vandens tiekėjo (įmonės) tikrinimo klausimyną ir Klausimyną dėl kontroliuojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių (1–2 priedai) ir surašyti Aktą dėl maisto tvarkymo įmonių atitikimo privalomuosius reikalavimus patikrinimo, o, nustatę, kad geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nustatę kitų pažeidimų, turi įpareigoti kontroliuojamą geriamojo vandens tiekėją iki nurodyto termino pašalinti nurodytus konkrečius pažeidimus [4.9]; aktas surašomas 2 egzemplioriais; pirmasis egzempliorius paliekamas geriamojo vandens tiekėjui; apskričių, miestų, rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turi kontroliuoti, kaip vykdomi geriamojo vandens tiekėjui duoti nurodymai; apskričių, miestų, rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gali skirti ir administracines nuobaudas Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta tvarka [4.11] bei priimti Sprendimą uždrausti tiekti geriamąjį vandenį [4.9, 4.12];

6.8. apskrities, miesto, rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nustačiusi geriamojo vandens saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir dėl to sustabdžiusi geriamojo vandens tiekimą, nustatyta tvarka [4.26] nedelsiant turi pranešti atitinkamos teritorijos visuomenės sveikatos centrui ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;

6.9. apskričių, miestų ir rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių atitikties įvertinimą turi atlikti akredituotoje Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje; mėginiai atrenkami vadovaujantis atitinkamais normatyviniais aktais [4.33–4.37, 4.15] ir metiniu inspekcinių tyrimų planu, parengtu vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtinta Geriamojo vandens kokybės kontrolės programa ir patvirtintu apskrities, miesto, rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo; geriamojo vandens mėginius gali imti įgaliotas kvalifikuotas asmuo;

6.10. imant geriamojo vandens mėginius turi dalyvauti ir geriamojo vandens tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo;

6.11. paėmus mėginį, surašomi 3 geriamojo vandens mėginių ėmimo akto egzemplioriai; pirmas akto egzempliorius paliekamas geriamojo vandens tiekėjui ar jo įgaliotam asmeniui, antras egzempliorius su mėginiu pristatomas į laboratoriją, trečiąjį egzempliorių pasiima mėginį paėmęs asmuo [4.5];

6.12. paėmus mėginį iš vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų ar iš geriamojo vandens ėmimo naudoti maisto įmonėse vietų, surašomi 4 geriamojo vandens mėginių ėmimo akto egzemplioriai: pirmas akto egzempliorius paliekamas geriamojo vandens vartotojui ar jo įgaliotam asmeniui, antras – vandens tiekėjui ar jo įgaliotam asmeniui, trečias – su mėginiu pristatomas į laboratoriją, ketvirtąjį egzempliorių pasiima mėginį paėmęs asmuo [4.3, 4.5];

6.13. kiekviena į laboratoriją siunčiama talpykla su mėginiu (-iais) turi būti užplombuojama arba antspauduojama paėmimo vietoje taip, kad nepažeidus plombos (antspaudo) būtų neįmanoma atidaryti arba nuimti etiketės su užrašu [4.5];

6.14. jeigu laboratorijoje nustatoma, kad ištirto geriamojo vandens mikrobiologiniai ar toksiniai (cheminiai) rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų, apskrities, miesto, rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nedelsdama turi pranešti geriamojo vandens tiekėjui, o šis – nedelsdamas geriamojo vandens vartotojams ir imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų atstatytos geriamojo vandens rodiklių vertės iki leidžiamų ribų;

6.15. apskričių, miestų ir rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos apie geriamojo vandens saugą ir kokybę bei vandentiekių sanitarinę būklę iki kiekvienų metų kovo 1 d. privalo informuoti savivaldybes;

6.16. apskričių, miestų ir rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turi tvarkyti kompiuterinį geriamojo vandens tiekėjų registrą, duomenis apie vandenvietes, kaupti ir sisteminti atliktų pagal atitinkamas geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijas geriamojo vandens tyrimų rezultatus.

7. Neplaninės kontrolės tvarka:

7.1. apskrities, miesto ar rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atsižvelgusi į vartotojo skundą ar įstaigos, organizacijos pranešimą (5.2.1 punktas), pati nustato, kaip turi būti atliekama geriamojo vandens valstybinė kontrolė [4.6, 4.27];

7.2. apskrities, miesto ar rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi pranešimą apie išaiškintus žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkius iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų ar ekstremalių situacijų atveju (5.2.2, 5.2.3 punktai), nedelsdama atlieka geriamojo vandens tiekimo įmonių ar kt. objektų patikrinimą ir teikia Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms protrūkio priežasčių nustatymui reikalingą informaciją [4.14, 4.15, 4.16].

8. Teminiai patikrinimai atliekami šalies, apskrities, miesto ir rajono mastu, kai siekiama išnagrinėti konkretų klausimą (5.3 punktas).

 

III. ATASKAITOS IR VARTOTOJŲ INFORMAVIMAS APIE GERIAMOJO VANDENS KOKYBĘ

 

9. Apskričių, miestų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turi pateikti planinės kontrolės ataskaitas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nustatyta tvarka.

10. Geriamojo vandens tiekėjai kasmet iki vasario 1 d. turi pateikti apskričių, miestų ir rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms metines ataskaitas apie viešai tiekiamo geriamojo vandens vykdomos programinės priežiūros rezultatus teisės akto nustatyta tvarka [4.1].

11. Apskričių, miestų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kasmet iki kovo 1 d. turi pateikti statistinę metinę ataskaitą „Geriamojo vandens saugos kontrolės savivaldybės teritorijoje 200_ metų rezultatai“ Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo teritorijų valstybinės geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės rezultatus teisės akto nustatyta tvarka [4.1, 4.26].

12. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kasmet iki balandžio 1 d. turi pateikti apibendrintą statistinę metinę ataskaitą „Geriamojo vandens saugos kontrolės savivaldybės teritorijoje 200_ metų rezultatai“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Respublikiniam mitybos centrui teisės akto nustatyta tvarka [4.1, 4.26] ir apibendrintą (trejų kalendorinių metų) ataskaitą Europos Komisijai apie Lietuvos Respublikos gyventojų vartojamo geriamojo vandens saugą ir kokybę teisės akto nustatyta tvarka.

13. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, apskričių, miestų ir rajonų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos per visuomenės informavimo priemones turi informuoti vartotojus apie geriamojo vandens saugą ir kokybę.

______________

 


Valstybinės geriamojo

vandens kontrolės tvarkos

1 priedas

 

 

__________ akto Nr._________

        (data)

 

priedas

 

______________________________________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBA

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO (ĮMONĖS) TIKRINIMO KLAUSIMYNAS

 

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai vandentiekio skirstomuoju

tinklu tiekiamo vandens kiekis ______ m3/d, vanduo tiekiamas iš______________________

________________________________________________________________________________

(Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai), adresas (-ai))

________________________________________________________________________________

(Vandenvietės (-čių) grupė ir pogrupis)

 

1. Geriamojo vandens gavybos sąlygos:

1.1. Ar sudarytos ir įteisintos vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), SAZ projektas parengtas ir suderintas, SAZ juostos pažymėtos teritoriniuose planavimo dokumentuose ?

Taip  Ne

1.2. Ar griežto režimo apsaugos juosta aptverta?

Jei atsakymas Ne, aprašykite trūkumus

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Taip  Ne

1.3. Ar griežto režimo apsaugos juostos teritorija prižiūrima?

Jei atsakymas Ne, aprašykite trūkumus

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Taip  Ne

1.4. Ar vykdoma bet kokia ūkinė veikla griežto režimo apsaugos juostoje, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu?

Taip  Ne

Jei atsakymas Taip, aprašykite, kokia veikla vykdoma

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

1.5. Ar yra vandenvietės SAZ juostose nenaudojamų gręžinių (išskyrus gręžinius, skirtus požeminio vandens būklei stebėti)?

Taip  Ne

Jei atsakymas Taip, aprašykite, ar gręžiniai užkonservuoti, ar likviduoti (teisės aktų nustatyta tvarka), apsaugoti/ neapsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo ar kt.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

1.6. Ar šachtos sandarios/uždengtos ?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite trūkumus

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

1.7. Ar šachtos dažytos ?

Taip  Ne

1.8. Ar vamzdynai nudažyti ?

Taip  Ne

1.9. Ar rakinamos siurblinės ?

Taip  Ne

1.10. Ar siurblinės žiemos metu šildomos?

Taip  Ne

Jei atsakymas Taip, nurodykite, kokiomis priemonėmis

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

1.11. Ar siurblinės apsemiamos vandenimis ?

Taip  Ne

Jei atsakymas Taip, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

1.12. Ar gręžinių žiotys sandarios?

Taip  Ne

1.13. Ar yra čiaupai geriamojo vandens mėginiams paimti?

Taip  Ne

PASTABA. Dideles vandenvietes pagal 1.2-1.13 klausimus tikrinti pasirinktinai

 

2. Geriamojo vandens ruošimas:

2.1. Ar yra geriamojo vandens ruošimo įrenginiai ? (geležies - mangano šalintuvai ar kt.)

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite, ar reikalingi/nereikalingi

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

2.2. Ar vandens ruošimo įrenginių techninė būklė gera, įrenginiai efektyvūs?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite trūkumus

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

2.3. Ar geležies-mangano koncentracijos vandenyje sumažinamos iki reikšmės, ne didesnės už nustatytą geriamojo vandens kokybę reglamentuojančiuose dokumentuose?

Taip  Ne

2.4. Ar vykdomas vandens kaupimo rezervuarų/vandentiekio bokštų praplovimas, dezinfekcija?

 

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite priežastis

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

2.5. Ar atliekama geriamojo vandens dezinfekcija ?

Taip  Ne

 

2.6. Ar vykdoma dezinfekcinių medžiagų likučių kontrolė geriamajame vandenyje, jei atliekama geriamojo vandens dezinfekcija?

Taip  Ne

 

Jei atsakymas Ne, aprašykite, kodėl

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

2.7. Ar viršijamos laisvojo chloro likučių vertės paruoštame geriamajame vandenyje?

Taip  Ne

 

Jei atsakymas Taip, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

2.8. Ar registruoti Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos geriamojo vandens dezinfekcijai naudojami nauji dezinfektantai?

Taip  Ne

 

Jei atsakymas Ne, parašykite, kodėl

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

2.9. Ar geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtos priemonės saugios sveikatai (turi Ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro) ?

Taip  Ne

 

Jei atsakymas Ne, parašykite, kodėl

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

 

3. Geriamojo vandens tiekimas vartotojams:

3.1. Ar gera vandens ėmimo kolonėlių techninė būklė?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite trūkumus

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

3.2. Ar vykdoma įvykusių avarijų vandentiekio tinkluose registracija?

Taip  Ne

3.3. Ar, likvidavus avarijas vandentiekio tinkluose, atliekami geriamojo vandens tyrimai (mikrobiologiniai, cheminiai)?

Taip  Ne

3.4. Ar teikiami pranešimai teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir vartotojams, jei sustabdomas vandens tiekimas maisto įmonėms, viešojo maitinimo, asmens sveikatos priežiūros, vaikų ugdymo įstaigoms (stambios avarijos, vykdomi vandentiekio profilaktikos darbai ir kt.) ?

Taip  Ne

3.5. Ar tiriami vartotojų skundai dėl geriamojo vandens kokybės?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, ar tiriami ne visi skundai?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

 

4. Geriamojo vandens programinė priežiūra:

4.1. Ar parengtas geriamojo vandens programinės priežiūros planas ?

Taip  Ne

 

4.2. Ar geriamojo vandens programinės priežiūros planas suderintas su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba?

Taip  Ne

 

4.3. Ar yra įmonėje geriamojo vandens tyrimų laboratorija ?

Taip  Ne

4.4. Ar geriamojo vandens tyrimų laboratorija atestuota/akredituota?

Taip  Ne

4.5.* Ar įmonės laboratorijoje nustatomi visi (teisės aktų nustatyta tvarka) programinės priežiūros (nuolatinės, periodinės) metu kontroliuojami geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai ?

Taip  Ne

4.6. * Ar sudaryta sutartis su kitomis atestuotomis/akredituotomis laboratorijomis geriamojo vandens tyrimams atlikti, jei nėra laboratorijos ar įmonės laboratorijoje nustatomi ne visi geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai?

Taip  Ne

4.7. Ar nuolatinei programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per metus atitinka teisės aktų reikalavimus?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

4.8. Ar periodinei programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per metus atitinka teisės aktų reikalavimus?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

4.9. Ar vykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra (nuolatinė ir periodinė) vandens vartojimo vietose (iš vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų, geriamojo vandens ėmimo naudoti maisto įmonėse vietų)?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

4.10. Ar programinei priežiūrai geriamojo vandens vartojimo vietose imamų mėginių normos atitinka teisės aktų reikalavimus ?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

4.11. Ar geriamojo vandens tiekėjas vykdytos per ataskaitinį laikotarpį geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus analizuoja ir įtraukia į vandens tiekėjų metines ataskaitas?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

4.12. Ar vandens tiekėjas informuoja teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kai ištirto geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų (kartu nurodydamas galimas geriamojo vandens saugos ir kokybės blogėjimo priežastis ir veiksmus, kurių ėmėsi geriamojo vandens tiekėjas)?

Taip  Ne

4.13. Ar vandens tiekėjas informuoja vartotojus, kai ištirto geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų?

Taip  Ne

5. Personalas:

 

5.1. Ar darbuotojai, atsakingi už geriamojo vandens saugą ir kokybę, dirba pagal pareigines instrukcijas, apibrėžiančias jų teises, pareigas, taip pat atsakomybę už geriamojo vandens saugą ir kokybę ?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

5.2. Ar įmonės darbuotojai išklausė higienos mokymo kursą nustatytais terminais (tie, kuriems priklauso išklausyti)?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

5.3. Ar darbo patalpose (geriamojo vandens ruošimo, chloravimo) dėvi tinkamus, švarius darbo drabužius ?

Taip  Ne

Jei atsakymas Ne, aprašykite

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

6. Kitos pastabos:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

*PASTABA. Pildyti ir Klausimyną dėl kontroliuojamų geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių

______________

 


Valstybinės geriamojo vandens kontrolės

tvarkos 2 priedas

 

 

________akto Nr.___

      (data)

 

priedas

 

___________________________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

KLAUSIMYNAS DĖL KONTROLIUOJAMŲ GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIŲ

 

I. VANDENTIEKIO SKIRSTOMUOJU TINKLU VARTOTOJAMS VIEŠAI TIEKIAMO

GERIAMOJO VANDENS NUOLATINĖS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS METU NUSTATOMI IR REGISTRUOJAMI GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI

 

Rodiklio pavadinimas

 

 

Viršija rodiklio leidžiamą vertę (žymėti )

Įmonės laboratorijoje nustatomi rodikliai

(žymėti )

Kitose laboratorijose (pagal sutartis) nustatomi rodikliai

(žymėti )

1

2

3

4

5

1.1. Mikrobiologiniai rodikliai

1.1. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml geriamojo vandens

 

 

 

1.2. Toksiniai (cheminiai) rodikliai

1.2. Nitritas (nustatomas tik tais atvejais, kai geriamasis vanduo dezinfekuojamas chloraminu)

 

 

 

1.3. Indikatoriniai rodikliai

1.3.1. Aliuminis (nustatomas, kai naudojamame flokuliante yra aliuminio)

 

 

 

 

1.3.2. Amoniakas

 

 

 

 

1.3.3. Bendroji geležis (nustatoma, kai naudojamame flokuliante yra geležies)

 

 

 

 

1.3.4. Drumstumas

 

 

 

 

1.3.5. Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml geriamojo vandens

 

 

 

 

1.3.6. Geriamajam vandeniui dezinfekuoti naudotų medžiagų likučiai (nustatomi, kai geriamasis vanduo dezinfekuojamas)

 

 

 

 

1.3.7. Kvapo slenkstis

 

 

 

 

1.3.8. Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) ir jų sporų skaičius 100 ml geriamojo vandens (nustatomas tik tais atvejais, kai geriamasis vanduo yra iš paviršinių šaltinių arba kai jį veikia paviršinis vanduo)

 

 

 

 

1.3.9. Savitasis elektros laidis

 

 

 

 

1.3.10. Skonio slenkstis

 

 

 

 

1.3.11. Spalva

 

 

 

 

1.3.12. Vandenilio jonų koncentracija

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

II. VANDENTIEKIO SKIRSTOMUOJU TINKLU VARTOTOJAMS VIEŠAI TIEKIAMO

GERIAMOJO VANDENS PERIODINĖS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS METU NUSTATOMI IR REGISTRUOJAMI GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI

 

Rodiklio pavadinimas

 

 

Viršija rodiklio leidžiamą vertę

(žymėti )

Įmonės laboratorijoje

nustatomi rodikliai

(žymėti )

Kitose laboratorijose (pagal sutartis) nustatomi rodikliai (žymėti )

1

2

3

4

5

2.1. Mikrobiolo-giniai rodikliai

2.1. Žarninių enterokokų skaičius 100 ml geriamojo vandens

 

 

 

2.2. Toksiniai (cheminiai) rodikliai

2.2.1. Arsenas

 

 

 

2.2.2. Benzenas

 

 

 

2.2.3. Benzpirenas

 

 

 

 

2.2.4. Boras

 

 

 

 

2.2.5. Bromatas

 

 

 

 

2.2.6. Cianidas

 

 

 

 

2.2.7. Chromas

 

 

 

 

2.2.8. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

 

 

 

 

2.2.9. 1,2 – dichloretanas

 

 

 

 

2.2.10. Fluoridas

 

 

 

 

2.2.11. Gyvsidabris

 

 

 

 

2.2.12. Haloformų suma

 

 

 

 

2.2.13. Kadmis

 

 

 

 

2.2.14. Nikelis

 

 

 

 

2.2.15. Nitratas

 

 

 

 

2.2.16. Nitritas

 

 

 

 

2.2.17. Pesticidai

 

 

 

 

2.2.18. Pesticidų suma

 

 

 

 

2.2.19. Selenas

 

 

 

 

2.2.20. Stibis

 

 

 

 

2.2.21. Švinas

 

 

 

 

2.2.22. Tetrachloretenas ir trichloretenas

 

 

 

 

2.2.23. Varis

 

 

 

2.3. Radiologiniai rodikliai

2.3.1. Metinė efektinė dozė

 

 

 

2.3.2. Tričio tūrinis aktyvumas

 

 

 

2.4. Indikatoriniai rodikliai

2.4.1. Aliuminis

 

 

 

2.4.2. Bendroji geležis

 

 

 

 

2.4.3. Bendroji organinė anglis

 

 

 

 

2.4.4. Chloridas

 

 

 

 

2.4.5. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens, pasėlį palaikius 72 + 4 val. 22 + 1 °C termostate

 

 

 

 

2.4.6. Manganas

 

 

 

 

2.4.7. Natris

 

 

 

 

2.4.8. Permanganato skaičius

 

 

 

 

2.4.9. Sulfatas

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

PASTABA. Išvardytų 2.2.2, 2.2.4–2.2.6, 2.2.9–2.2.11, 2.2.17–2.2.19, 2.2.22, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7–2.4.9 punktuose rodiklių nustatyti, registruoti ir stebėti iki geriamojo vandens vartojimo vietų nebūtina, jeigu tai atliekama paruošto geriamojo vandens patekimo į vandentiekio skirstomąjį tinklą vietose ir (ar) kitose skirstomojo tinklo vietose.

______________