LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 28 d. Nr. 138

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 19-755):

1. Statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ techniniams reikalavimams įgyvendinti tvirtinu:

1.1. statybos rekomendacijas R 33-02 „Automobilių kelių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai“;

1.2. statybos rekomendacijų R 33-01 „Automobilių kelių žemės sankasa“ 1 priedą „Žemės sankasos stabilumas“.

2. Nustatau, kad šios rekomendacijos taikomos projektuojant, tiesiant, taisant, remontuojant ir prižiūrint valstybinės reikšmės automobilių kelius.

3. Paskelbiu šias rekomendacijas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto puslapyje adresu www.lra.lt.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

______________