LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 28 d. Nr. 137

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 19-755):

1. Tvirtinu statybos taisykles ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ (toliau – taisyklės), skirtas statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ techniniams reikalavimams įgyvendinti.

2. Nustatau, kad šios taisyklės taikomos projektuojant, tiesiant, taisant, remontuojant ir prižiūrint valstybinės reikšmės automobilių kelius.

3. Paskelbiu šias taisykles Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto puslapyje adresu www.lra.lt.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                     VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

______________