LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL JAUTIENOS IR VERŠIENOS ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ

 

2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 486/658

Vilnius

 

Įgyvendindami teisės derinimo priemonių 2002 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2002 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 25-910), priemonę 3.7.2.9-T5:

1. Tvirtiname Jautienos ir veršienos ženklinimo taisykles (pridedama).

2. Siūlome įmonėms parengti ir taikyti šių taisyklių nuostatas nuo 2003 m. kovo 31 d., o visiškam jautienos ir veršienos ženklinimo sistemos funkcionavimui įmonės turi būti pasirengusios nuo narystės Europos Sąjungoje dienos.

3. Informuojame, kad Jautienos ir veršienos ženklinimo taisyklės nuo narystės Europos Sąjungoje dienos neteks galios, o bus taikomos Tarybos 2000 m. liepos 17 d. reglamento (EB) Nr. 1760/2000, nustatančio galvijų identifikavimo ir registravimo bei jautienos ir jos produktų žymėjimo sistemą ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97, bei Komisijos 2000 m. rugpjūčio 25 d. reglamento (EB) Nr. 1825/2000, nustatančio išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 dėl jautienos ir jos produktų žymėjimo vykdymo taisykles, nuostatos.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

VALSTYBINĖS MAISTO

IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS                     KAZIMIERAS LUKAUSKAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 486/658

 

JAUTIENOS IR VERŠIENOS ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

 

Jautienos ir veršienos ženklinimo taisyklės parengtos pagal Tarybos 2000 m. liepos 17 d. reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, nustatantį galvijų identifikavimo ir registravimo bei jautienos ir jos produktų žymėjimo sistemą ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97, bei Komisijos 2000 m. rugpjūčio 25 d. reglamentą (EB) Nr. 1825/2000, nustatantį išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 dėl jautienos ir jos produktų žymėjimo vykdymo taisykles.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jautienos ir veršienos ženklinimo taisyklių tikslas – užtikrinti, kad į rinką būtų tiekiama saugi ir tinkama žmonių maistui galvijų mėsa, išlaikyti ir sustiprinti vartotojų pasitikėjimą jautienos bei veršienos sveikumu bei kokybe, pateikiant etiketėje išsamią informaciją apie prekę. Siekiant užtikrinti atsekamumą nuo galvijo iki mėsos, jautiena ir veršiena yra ženklinama visuose jos realizavimo etapuose.

2. Šios taisyklės taikomos skerdykloms, mėsos išpjaustymo, smulkinimo įmonėms, mėsos šaldymo sandėliams, pakavimo ir perpakavimo įmonėms, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėms, mėsos importuotojams bei kitiems ūkio subjektams (toliau – įmonėms), užsiimantiems veikla, susijusia su gyvulių skerdimu, mėsos gamyba, saugojimu, pakavimu, importu, teikimu į rinką galutiniam vartotojui.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Ženklinimas – ženklinimo rekvizitų pateikimas ant mėsos ar jos pakuotės arba bendros pakuotės priklijuojant etiketę, naudojant pritvirtinamą ženklą ar kitu būdu arba informacijos pirkėjui pateikimas šalia mėsos pardavimo vietoje.

Kompetentinga institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Mėsa – jautiena ir veršiena pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros (KPN) kodus: 02.01, 02.02, 0206.10.95 ir 0206.29.91 (šviežios atšaldytos ar užšaldytos skerdenos ir skerdenų pusės, kiti mėsos gabalai su kaulais ir be kaulų; šviežios atšaldytos arba užšaldytos storosios ir plonosios diafragmos), neapdorota jokiu kitu būdu, išskyrus šaltį. Taip pat priskiriama smulkinta mėsa, nuopjovos ir gabalai.

Smulkinta mėsa – šviežia mėsa, supjaustyta į mažus gabalėlius arba susmulkinta mėsmalėje.

Skerdena – paskersto ir nuleidus kraują, nulupus odą išdarinėto galvijo kūnas, pateiktas pašalinus galvą, kojas, krūtinės ląstos ir pilvo ertmės ir lyties organus, jų rišamuosius audinius, tešmenį.

Galvijo identifikavimo numeris – ausų įsaguose įrašytas galvijo individualus numeris, suteiktas vadovaujantis Gyvulių registravimo ir identifikavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 390/498 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 97-3459).

Partija – toje pačioje įmonėje tą pačią dieną išpjaustytų, susmulkintų ir/ar supakuotų skerdenų ar jos dalių grupė, gauta iš vienoje šalyje išaugintų ir tomis pačiomis sąlygomis per vieną dieną paskerstų galvijų.

Informacinis kodas – kiekvieno individualaus galvijo, iš kurio gauta mėsa, identifikavimo numeris arba partijai suteiktas specialus ją identifikuojantis numeris.

Tiekimas į rinką – mėsos pardavimas, laikymas arba tiekimas trečiajam asmeniui (galutiniam vartotojui arba juridiniam ar fiziniam asmeniui, tiekiantiems jautieną ir veršieną galutiniam vartotojui).

Atsakingas įmonės asmuo – įmonės savininkas arba įmonės įgaliotas asmuo.

Veterinarinio patvirtinimo numeris – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) patvirtintas leidimas (suteikiant numerį) įmonei gamybinėse patalpose vykdyti tam tikros rūšies produktų gamybą.

Etiketės aprašymas – ženklinimo rekvizitų, kurie etiketėje ar pritvirtinamame ženkle pateikiami vartotojui papildomai, nei reikalauja šios taisyklės bei kiti ženklinimą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, aprašas.

4. Visa į rinką tiekiama jautiena ir veršiena turi būti ženklinama etiketėmis, pritvirtinamu ženklu ar kitu būdu. Ženklinimo nuorodos turi būti pateikiamos ant skerdenų, pakuotės, bendrosios pakuotės. Ženklinama gerai matomoje vietoje, aiškiomis ir neištrinamomis raidėmis.

5. Parduodant neįpakuotą mėsą galutiniam vartotojui, ženklinimo rekvizitai pateikiami šalia etiketėse.

6. Mėsa ženklinama pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927), Šviežios mėsos paruošimo ir patiekimo į rinką taisykles, patvirtintas Valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 4-30 „Dėl Šviežios mėsos paruošimo ir patiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-438).

7. Skerdenos ženklinamos pagal Galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 216 „Dėl Galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2055).

8. Smulkinta mėsa ženklinama pagal Smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos ir tiekimo į rinką taisykles, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl Veterinarijos reikalavimų ir taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 16-517).

9. Be kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ženklinimą, nustatytų privalomųjų prekių ženklinimo rekvizitų, ant mėsos papildomai turi būti pateikiami šiose taisyklėse nurodyti rekvizitai.

10. Siekiant užtikrinti atsekamumą iki galvijo, kiekvienu atskiru jautienos ir veršienos gamybos ir/ar prekybos etapu turi būti taikoma ženklinimo ir išsamaus registravimo sistema.

 

II. JAUTIENOS IR VERŠIENOS ŽENKLINIMO REKVIZITAI

 

11. Skerdenų ženklinimo skerdyklose rekvizitai yra:

11.1. galvijo identifikavimo numeris, užtikrinantis atsekamumą iki konkretaus galvijo;

11.2. šalies, kurioje galvijas gimė, pavadinimas „Gimė (šalies pavadinimas)“;

11.3. šalies arba visų šalių, kuriose galvijas buvo nuo gimimo iki paskerdimo, pavadinimai „Augintas (šalies/šalių pavadinimai)“;

11.4. šalies, kurioje galvijas buvo paskerstas, pavadinimas „Paskerstas (šalies pavadinimas)“;

11.5. skerdyklos veterinarinio patvirtinimo numeris;

12. Jei galvijas ne ilgiau kaip 30 dienų buvo augintas šalyje, kurioje gimė arba buvo paskerstas, o kitoje šalyje jis buvo ilgesnį nei 30 dienų laikotarpį, tai nurodomas pastarosios šalies pavadinimas.

13. Jei galvijas gimė prieš 1998 m. sausio 1 d. ir nėra informacijos apie gimimo ir auginimo vietas, išskyrus paskutiniąją, vietoj gimimo ir auginimo šalies turi būti nurodyta „*Gimė iki 1998 m. sausio 1 d.“.

14. Jei galvijas gimė, augo ir paskerstas toje pačioje šalyje, šių taisyklių 11.2, 11.3, 11.4 punktuose nurodyti ženklinimo rekvizitai gali būti pakeisti įrašant „Kilmės šalis (šalies pavadinimas)“.

15. Jei galvijai importuoti gyvi ir nėra informacijos apie gimimo ir/ar auginimo vietas, išskyrus paskutiniąją, vietoj gimimo ir auginimo šalies turi būti nurodyta „*Galvijas importuotas į Lietuvą“ arba „*Galvijo importas iš (šalies pavadinimas)“.

16. Kai jautiena ir veršiena importuojama iš šalių, kuriose galvijai nėra registruojami ir identifikuojami ir todėl neįmanoma gauti informacijos apie gimimo ir/ar auginimo vietas, turi būti nurodyti šie ženklinimo rekvizitai:

16.1. „Kilmė: ne-ES“;

16.2. „Paskerstas (šalies pavadinimas)“.

17. Mėsos ženklinimo rekvizitai mėsos išpjaustymo įmonėse:

17.1. informacinis kodas, užtikrinantis atsekamumą iki konkretaus galvijo ar galvijų grupės.

Partija turi būti sudaroma iš vienos dienos produkcijos, pagamintos toje pačioje išpjaustymo įmonėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kai skerdenos gautos iš vienos skerdyklos, o galvijų gimimo ir auginimo šalys sutampa;

17.2. šalies, kurioje galvijas gimė, pavadinimas „Gimė (šalies pavadinimas)“;

17.3. šalies arba visų šalių, kuriose galvijas buvo nuo gimimo iki paskerdimo, pavadinimai „Augintas (šalies/šalių pavadinimai)“;

17.4. šalies, kurioje galvijas buvo paskerstas, pavadinimas „Paskerstas (šalies pavadinimas)“;

17.5. skerdyklos veterinarinio patvirtinimo numeris;

17.6. šalies, kurioje skerdenos išpjaustytos, pavadinimas „Išpjaustyta (šalies pavadinimas)“;

17.7. išpjaustymo įmonės veterinarinio patvirtinimo numeris.

18. Šaldymo sandėliuose laikoma mėsa bei mažmeninės ir/ar didmeninės prekybos įmonėse galutiniam vartotojui tiekiama mėsa turi būti paženklinta pagal visus 11–17 punktuose nurodytus rekvizitus.

 

III. SMULKINTOS MĖSOS ŽENKLINIMAS

 

19. Smulkintos mėsos ženklinimo rekvizitai yra:

19.1. informacinis kodas.

Partija turi būti sudaroma iš vienos dienos produkcijos, pagamintos toje pačioje smulkinimo įmonėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kai skerdenos ar išpjaustyta mėsa gauta iš vienos skerdyklos ar išpjaustymo įmonės, o galvijų gimimo ir auginimo šalys sutampa;

19.2. šalies, kurioje galvijas gimė, pavadinimas „Gimė (šalies pavadinimas)“;

19.3. šalies arba visų šalių, kuriose galvijas buvo nuo gimimo iki paskerdimo, pavadinimai „Augintas (šalies/šalių pavadinimai)“;

19.4. šalies, kurioje galvijas buvo paskerstas, pavadinimas „Paskerstas (šalies pavadinimas)“;

19.5. skerdyklos veterinarinio patvirtinimo numeris;

19.6. šalies, kurioje jautiena ar veršiena susmulkinta, pavadinimas „Smulkinta (šalies pavadinimas)“;

19.7. smulkinimo įmonės veterinarinio patvirtinimo numeris;

19.8. smulkinimo data.

20. Kai smulkinta mėsa buvo pagaminta iš įvairių rūšių gyvulių mėsos, ji ženklinama pagal šių taisyklių reikalavimus, jei jos sudėtyje yra daugiau nei 51 proc. jautienos.

 

IV. ETIKETĖS APRAŠYMAS

 

21. Jei įmonė pageidauja mėsą ženklinti papildomais ženklinimo rekvizitais, nurodydama mėsos savybes ar gamybos sąlygas (pvz., ūkio, kuriame buvo augintas galvijas, pavadinimas, galvijo lytis, amžius, šėrimo, skerdimo būdas ir t. t.), ji turi pateikti etiketės aprašymą kompetentingai institucijai.

22. Etiketės aprašyme turi būti nurodoma:

22.1. pageidaujami ženklinimo rekvizitai;

22.2. priemonės, įrodančios etiketėje pateiktos informacijos teisingumą;

22.3. visuose gamybos bei pardavimo etapuose taikoma kontrolės sistema.

22. Kompetentinga institucija per vieną mėnesį nuo prašymo priėmimo pateikia pareiškėjui atsakymą dėl sprendimo patvirtinti ar nepatvirtinti etiketės aprašymą. Sprendimas priimamas remiantis kompetentingos institucijos nustatyta ir patvirtinta etikečių aprašymų tvirtinimo tvarka.

23. Kompetentinga institucija sudaro patvirtintų etiketės aprašymų ir kiekvienos įmonės, atsakingos už mėsos ženklinimą, sąrašus.

 

V. ĮMONĖS PAREIGOS

 

24. Įmonės užtikrina, kad:

24.1. galutinį vartotoją ar kitą ūkio subjektą pasiekianti ženklinimo informacija yra teisinga;

24.2. visi dokumentai, užtikrinantys ryšį tarp galvijo identifikavimo numerio ir pagamintos bei teikiamos į rinką jautienos ir veršienos būtų surinkti ir saugomi ne mažiau kaip 2 metus;

24.3. kompetentingos institucijos atstovas patikrinimo metu turėtų galimybę patekti į įmonę ir gautų šių taisyklių laikymosi kontrolei vykdyti reikalingus dokumentus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Kompetentinga institucija nustato ir patvirtina kontrolės bei už šių taisyklių nuostatų nesilaikymą taikomų priemonių (uždraudžiant tiekti į rinką arba pašalinant iš jos klaidingai paženklintą mėsą, nurodant pašalinti per tam tikrą terminą trūkumus, sustabdant ar panaikinant įmonės veterinarinį patvirtinimą ir t. t.) tvarką.

26. Įmonės turi pasirengti šių taisyklių nuostatų galutiniam įgyvendinimui nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

______________