LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVYZDINĖS ANTSTOLIŲ BYLŲ NOMENKLATŪROS PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 18 d. Nr. 358

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 43 straipsnio 2 dalimi, tvirtinu Pavyzdinę antstolių bylų nomenklatūrą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo Ministras                                                                                           Vytautas Markevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2002 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. 358

 

PAVYZDINĖ ANTSTOLIŲ BYLŲ NOMENKLATŪRA

 

Pavyzdinė antstolių bylų nomenklatūra parengta vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006 (toliau – Rodyklė).

 

Bylos indeksas

Bylos antraštė

 

Saugojimo terminas

Rodyklės punktas

Pastabos

1

2

3

4

5

 

1. TVARKOMOJI ORGANIZACINĖ VEIKLA

 

1.1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai ir įsakymais patvirtinti kiti teisės aktai, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimai antstolių veiklos klausimais

10 m.

1

 

1.2.

Antstolių jungtinės veiklos sutartys

10 m.1

 

1Po sutarties pasibaigimo

1.3.

Antstolio profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentai (draudimo liudijimas (polisas) ir kt.)

10 m.1

 

1Pasibaigus liudijimo (poliso) galiojimo terminui

1.4.

Sutartys dėl antstolio atstovavimo ar pavadavimo

10 m.1

 

1Po sutarties pasibaigimo

1.5.

Antstolio įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais

10 m.

10

 

1.6.

Antstolio įsakymų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais registracijos žurnalas

10 m.

60a

 

1.7.

Antstolio veiklos tikrinimo dokumentai

10 m.

40a

 

1.8.

Susirašinėjimo su Teisingumo ministerija, Antstolių rūmais, kitomis institucijomis ir įstaigomis antstolio veiklos klausimais dokumentai

10 m.

37

 

1.9.

Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų (faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų įteikimo ir perdavimo), išieškotojams neišmokėtų išieškotų piniginių lėšų bei perimto, bet išieškotojams neperduoto turto, vykdymo išlaidų panaudojimo pagal nebaigtas vykdomąsias bylas, antstolio archyvo perdavimo ir priėmimo, inventorizavimo aktai

10 m.1

32a

1Pasibaigus antstolio įgaliojimams

1.10.

Vykdomųjų bylų ir kitų dokumentų (faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų įteikimo ir perdavimo), išieškotojams neišmokėtų išieškotų piniginių lėšų bei perimto, bet išieškotojams neperduoto turto, vykdymo išlaidų panaudojimo pagal nebaigtas vykdomąsias bylas, antstolio archyvo perdavimo ir priėmimo, inventorizavimo aktų registracijos žurnalai

10 m.1

32a

1Pasibaigus antstolio įgaliojimams

 

2. PERSONALO VALDYMAS

 

2.1.

Įsakymai personalo klausimais

75 m.

12

 

2.2.

Įsakymų personalo klausimais registracijos žurnalas

75 m.

60b

 

2.3.

Darbo sutartys

75 m.

135

 

2.4.

Darbo sutarčių registracijos žurnalas

75 m.

136

 

2.5.

Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, nemokamų atostogų suteikimą

5 m.

1371

 

2.6.

Pranešimų apie apdraustųjų socialiniu draudimu priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, nemokamų atostogų suteikimą registracijos žurnalai

5 m.

 

 

2.7.

Atostogų grafikai

1 m.

149

 

 

3. RAŠTVEDYBA, DOKUMENTŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

3.1.

Antstolio metų bylų nomenklatūra

10 m.1

53

1Suderinus tų metų bylų apyrašus ir naikinti atrinktų dokumentų (bylų) aktus

3.2.

Gautų vykdomųjų dokumentų registracijos žurnalas

10 m.

 

 

3.3.

Siunčiamųjų vykdomųjų dokumentų registracijos žurnalas

10 m.

 

 

3.4.

Vykdomųjų bylų žurnalas (vykdomųjų bylų sąrašas)

10 m.

 

 

3.5.

Gautų dokumentų registracijos žurnalas

3 m.

60d

 

3.6.

Siunčiamųjų dokumentų registracijos žurnalas

3 m.

60d

 

3.7.

Ilgo saugojimo dokumentų registracijos žurnalai

Pagal žurnale registruotų dokumentų saugojimo terminą

 

 

3.8.

Laikino saugojimo dokumentų registracijos žurnalai

Pagal žurnale registruotų dokumentų saugojimo terminą

 

 

3.9.

Įteikiamų dokumentų registracijos žurnalas

10 m.

 

 

3.10.

Siunčiamųjų dokumentų registrai

1 m.

61

 

3.11.

Prašymai pažymoms, pažymėjimams gauti ir išduotų pažymų, pažymėjimų kopijos

3 m.1

72

1Dokumentus nuosavybės klausimais saugoti 10 m.

3.12.

Išduotų pažymų, pažymėjimų registracijos žurnalas

10 m.

73

 

3.13.

Bylų perdavimo ir priėmimo į antstolio archyvą aktai

1 m.1

 

1Suderinus tų metų, kuriais sudaryti dokumentai įrašyti į aktą, bylų apyrašus ir naikinti atrinktų dokumentų (bylų) aktus

3.14.

Bylų perdavimo ir priėmimo į antstolio archyvą aktų registracijos žurnalas

1 m.1

 

1Suderinus tų metų, kuriais sudaryti dokumentai įrašyti į aktą, bylų apyrašus ir naikinti atrinktų dokumentų (bylų) aktus

3.15.

Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktai

10 m.1

63

1Suderinus tų metų, kuriais sudaryti dokumentai įrašyti į aktą, bylų apyrašus

3.16.

Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktų registracijos žurnalas

10 m.1

63

1Suderinus tų metų, kuriais sudaryti dokumentai įrašyti į aktą, bylų apyrašus

3.17.

Dokumentų patikrinimo, dingusių dokumentų (bylų) aktai

10 m.

63

 

3.18.

Dokumentų patikrinimo, dingusių dokumentų (bylų) aktų registracijos žurnalai

10 m.

 

 

3.19.

Ilgo saugojimo bylų apyrašai, dokumentų sutvarkymo pažymos

75 m.

54b

 

3.20.

Laikino saugojimo bylų sąrašai

10 m.

55

 

3.21.

Vienarūšių bylų sąrašai

Iki bylų įrašymo į apskaitos dokumen-tus

 

 

3.22.

Dokumentų (bylų) išdavimo laikinam naudojimui aktai

3 m.1

68

1Po visų bylų (dokumentų) grąžinimo

3.23.

Dokumentų (bylų) išdavimo laikinam naudojimui aktų registracijos žurnalas

3 m.1

 

1Po visų bylų (dokumentų) grąžinimo

3.24.

Dokumentų (bylų) išdavimo laikinam naudojimui ir grąžinimo žurnalas

3 m.1

69

1Po visų bylų (dokumentų) grąžinimo

 

4. BUHALTERINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

 

4.1.

Metų finansinės atskaitomybės dokumentai

15 m.

91a

 

4.2.

Ketvirčių finansinės atskaitomybės dokumentai

10 m.1

91b

Jei nėra metų dokumentų – 15 m.

4.3.

Deklaracijos apie sumokėtą pajamų mokestį į biudžetą

10 m.

93

 

4.4.

Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos, pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas, nedarbingumo pažymėjimai

10 m.

94, 97, 105

 

4.5.

Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinių apyskaitų, pranešimų apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas registracijos žurnalai

10 m.

 

 

4.6.

Kasos dokumentai

10 m.

100

 

4.7.

Banko dokumentai

10 m.

101

 

4.8.

Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės

75 m.

102

 

4.9.

Darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščiai, darbo laiko apskaitos, atostogų žiniaraščiai

10 m.1

105

1Jei nėra

darbuotojų asmens

sąskaitų kortelių, darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo

žiniaraščius saugoti 75 m.

4.10.

Darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščių registracijos žurnalas

10 m.1

 

1Jei nėra

darbuotojų asmens

sąskaitų kortelių, saugoti 75 m

4.11.

Didžioji knyga

10 m.

107

 

4.12.

Kasos knyga

10 m.

106

 

4.13.

Žurnalai-orderiai

10 m.

107

 

4.14.

Priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygos

10 m.

107

 

4.15.

Avanso apyskaitos

10 m.

107

 

4.16.

Sąskaitų, įgaliojimų, mokėjimo paraiškų, pavedimų registracijos žurnalai

10 m.

108

 

4.17.

Inventorizacijos aprašai

10 m.

111

 

4.18.

Inventorizacijos aprašų registracijos žurnalas

10 m.

 

 

4.19.

Inventorinė knyga

10 m.

111

 

4.20.

Patalpų įsigijimą, nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinantys dokumentai

Kol reikia1

 

1Sutartys saugomos 10 m. po sutarties pasibaigimo

4.21.

Nekilnojamojo turto įvertinimo, perkainojimo, perdavimo ir priėmimo dokumentai

10 m.

114a

 

4.22.

Materialių vertybių apskaitos dokumentai

10 m.

112, 115

 

4.23.

Pažymos dėl mokestinių lengvatų

10 m.

117

 

4.24.

Čekių knygelių, išduotų įgaliojimų šaknelės

10 m.

118

 

4.25.

Įgaliojimai

10 m.1

119

1Po įgaliojimo termino pasibaigimo

4.26.

Antstolio ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimų dokumentai

10 m.

121

 

4.27.

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apskaičiavimo tikrinimo dokumentai

10 m.

122

 

4.28.

Specialių apskaitos dokumentų blankų apskaitos žurnalas

10 m.

123

 

4.29.

Sugadinti specialių apskaitos dokumentų blankai

10 m.

 

 

4.30.

Darbų bei paslaugų sutartys, atliktų darbų bei paslaugų aktai, pažymos

10 m.1

125

1Po sutarties pasibaigimo

4.31.

Visiškos materialios atsakomybės sutartys

10 m.1

126

1Po materialiai atsakingo asmens pakeitimo

4.32.

Perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis materialiai atsakingiems darbuotojams

10 m.

127

 

4.33.

Darbų bei paslaugų sutarčių, atliktų darbų bei paslaugų aktų, pažymų, visiškos materialios atsakomybės sutarčių, perdavimo ir priėmimo aktų keičiantis materialiai atsakingiems darbuotojams registracijos žurnalai

10 m.1

 

1Po sutarties pasibaigimo

4.34.

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžiai

10 m.1

128

1Po parašo pakeitimo

4.35.

Antstolio kvitų knygelės

10 m.

 

 

4.36.

Antstolio kvitų knygelių apskaitos žurnalas

10 m.

123

 

4.37.

Išduotų pažymų dėl darbinių pajamų kopijos

5 m.

 

 

4.38.

Išduotų pažymų dėl darbinių pajamų registracijos žurnalas

5 m.

 

 

4.39.

Antstolio depozitinės sąskaitos lėšų apskaitos žurnalai (knygos)

10 m.

 

 

4.40.

Antstolio sąskaitų lėšų apskaitos žurnalai (knygos)

10 m.

 

 

4.41.

Susirašinėjimo buhalterinės apskaitos, finansiniais klausimais dokumentai

5 m.

129

 

 

5. SAUGA DARBE IR SVEIKATA, ŪKIS, PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

 

5.1.

Norminiai dokumentai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Iki pakeitimo1

151

1Antstolio parengtus saugoti 10 m.

5.2.

Antstolio norminių dokumentų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais registracijos žurnalas

10 m.

 

 

5.3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės tikrinimo dokumentai (protokolai, aktai, pažymos ir kt.)

5 m.

153

 

5.4.

Įvadinio instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žurnalas

75 m.

154

 

5.5.

Instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais darbo vietoje žurnalas

10 m.

155

 

5.6.

Avarijų tyrimo dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos, išvados, susirašinėjimo dokumentai ir kt.)

10 m.1

157

1Didelių materialių nuostolių ir žmonių aukų atveju – 75 m.

5.7.

Avarijų registracijos žurnalas

10 m.

158

 

5.8.

Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, išvados, susirašinėjimo dokumentai ir kt.)

45 m.1

159

1Sunkių ir mirtinų

nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų atveju – 75 m.

5.9.

Nelaimingų atsitikimų darbe registracijos žurnalas

75 m.

160

 

5.10.

Statistinės ataskaitos apie saugą darbe, nukentėjusius nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

10 m.

163

 

5.11.

Saugumo technikos būklės dokumentai

10 m.

164

 

5.12.

Darbo sąlygų ir aplinkos tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, susirašinėjimo dokumentai ir kt.)

5 m.

166

 

5.13.

Susirašinėjimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais dokumentai

5 m.

167

 

5.14.

Antspaudų ir spaudų registracijos žurnalai

10 m.

168

 

5.15.

Antspaudų ir spaudų naikinimo aktai

10 m.

169

 

5.16.

Transporto priemonių pasai, techninės būklės ir apžiūros bei kiti jų eksploatavimo dokumentai

3 m.

175

 

5.17.

Telekomunikacijų galinių, energetikos įrenginių pasai, aprašymai, techninės charakteristikos

1 m.1

182

1Po įrangos nurašymo

5.18.

Avarijų ir pažeidimų elektros, šilumos ir vandens tiekimo linijose dokumentai (aktai, suvestinės, žinios, pranešimai ir kt.)

3 m.

186

 

5.19.

Statinių pasai, patalpų planai

Kol reikia

 

 

5.20.

Statinių rekonstravimo, palaikomojo ir kapitalinio remonto dokumentai

10 m.

191, 193

 

5.21.

Apsaugos ir priešgaisrinės saugos būklės dokumentai

5 m.

198

 

5.22.

Šilumos, ryšių, vandens tiekimo ir kitų paslaugų tiekimo sutartys

10 m.1

 

1Po sutarties pasibaigimo

5.23.

Priešgaisrinės saugos instruktavimo žurnalas

10 m.

202

 

5.24.

Gaisrų aktai

10 m.

204

 

5.25.

Žmonių evakavimo planai

1 m.1

205

1Po plano pakeitimo

 

6. ANTSTOLIO FUNKCIJŲ VYKDYMAS

 

6.1.

Vykdomosios bylos dėl teismo nutarčių ieškinio užtikrinimo

10 m.

 

 

6.2.

Vykdomosios bylos, kuriose buvo realizuotas skolininko nekilnojamasis turtas arba kilnojamasis turtas

10 m.1

 

1 Pasibaigus bylos saugojimo terminui turto perdavimo aktai saugomi 75 m.

6.3.

Vykdomosios bylos dėl alimentų (išlaikymo) nepilnamečiams vaikams išieškojimo

3 m.

 

 

6.4.

Vykdomosios bylos dėl išlaikymo išieškojimo kitiems asmenims

3 m.

 

 

6.5.

Vykdomosios bylos dėl žalos, padarytos sveikatos sužalojimu, suluošinimu ar maitintojo sveikatos, gyvybės atėmimu, išieškojimo

3 m.

 

 

6.6.

Vykdomosios bylos dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų (negyvenamųjų) patalpų ar įkeldinimo į gyvenamąsias (negyvenamąsias) patalpas

3 m.

 

 

6.7.

Vykdomosios bylos dėl turto padalijimo, įpareigojimų atlikti veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, ar nuo šių veiksmų susilaikyti, vykdymo

3 m.

 

 

6.8.

Vykdomosios bylos dėl darbo užmokesčio ar kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo, kitos vykdomosios bylos dėl sprendimų, kylančių iš darbo teisinių santykių, vykdymo

3 m.

 

 

6.9.

Vykdomosios bylos dėl administracinių baudų išieškojimo

3 m.

 

 

6.10.

Vykdomosios bylos dėl administracinių baudų išieškojimo, kai skolininkas baudą sumokėjo geruoju

2 m.

 

 

6.11.

Vykdomosios bylos dėl baudų, paskirtų teismo nuosprendžiu, išieškojimo, kai bauda paskirta kaip pagrindinė kriminalinė bausmė

5 m.

 

 

6.12.

Vykdomosios bylos dėl baudų, paskirtų teismo nuosprendžiu, išieškojimo, kai bauda paskirta kaip papildoma bausmė

3 m.

 

 

6.13.

Vykdomosios bylos dėl turto konfiskavimo

5 m.

 

 

6.14.

Vykdomosios bylos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimus dėl skolos išieškojimo į biudžetą iš ūkio subjektų, kurie gavo kreditus arba kreditų grąžinimą garantavo valstybė

5 m.

 

 

6.15.

Turto aprašai, sudaryti priimant palikimą

75 m.

 

 

6.16.

Teismo pavedimai, fizinių ir juridinių asmenų prašymai, pareiškimai dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai

10 m.

 

 

6.17.

Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų registracijos žurnalas

10 m.

 

 

6.18.

Teismo siunčiamų ir kitų dokumentų perdavimo (įteikimo) fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentai

3 m.

 

 

6.19.

Prašymų ir pavedimų perduoti (įteikti) dokumentus registracijos žurnalas

3 m.

 

 

6.20.

Sutartys su klientais dėl paslaugų teikimo ir sutarčių vykdymo dokumentai

10 m.1

 

1Po sutarties pasibaigimo

6.21.

Sutarčių su klientais dėl paslaugų teikimo registracijos žurnalas

10 m.

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Dokumentų ekspertų komisijos pirmininkas                                                          Remigijus Norvaišis

 

SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

generalinis direktorius

Vidas Grigoraitis

______________