LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1270

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 1996, Nr. 67-1604, Nr. 125-2894; 1999, Nr. 48-1524,

Nr. 60-1949; 2000, Nr. 52-1483; 2001, Nr. 82-2831)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR
ĮSIGALIOJIMO TVARKOS 
ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ

SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimų ir nutarimų, kitų valstybės valdžios bei valdymo institucijų priimamų teisės aktų oficialaus skelbimo ir jų įsigaliojimo tvarką.

2. Šiame Įstatyme nustatoma oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ struktūra, „Valstybės žinių“ skyriuose skelbiamų teisės aktų rūšys bei pasirašytų įstatymų ir kitų teisės aktų pateikimo „Valstybės žinių“ redakcijai tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymų ir kitų teisės aktų oficialus paskelbimas ir jų oficialus tekstas

1. Oficialus įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimas yra jų paskelbimas leidinyje „Valstybės žinios“. Paskelbimo „Valstybės žiniose“ diena yra jų išleidimo diena. Ji nurodoma kiekvieno leidinio pirmajame puslapyje.

2. Oficialus įstatymo ar kito teisės akto tekstas yra tas, kurį prieš paskelbimą pasirašo pareigūnas, turintis šią teisę pagal įstatymus.

 

3 straipsnis. „Valstybės žiniose“ skelbiami teisės aktai

1. Pagal šį Įstatymą „Valstybės žiniose“ turi būti skelbiami:

1) Lietuvos Respublikos įstatymai;

2) Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

3) Respublikos Prezidento dekretai;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;

5) Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje numatytus prašymus ar teikimus;

6) įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis, jeigu šių aktų ir Konstitucijos ar įstatymų atitikimo kontrolė nepriklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai;

7) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai dėl galutinių referendumo, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir Respublikos Prezidento rinkimų rezultatų, pakartotinių rinkimų rezultatų, sprendimai dėl Seimo nario įgaliojimų pripažinimo ir jų pripažinimo nutrūkusiais bei kiti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ nustato įstatymai.

2. „Valstybės žiniose“ taip pat turi būti skelbiami kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai bei kiti teisės aktai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

3. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų bei kolegialių institucijų individualūs teisės aktai šiuos aktus pasirašiusių asmenų nuožiūra gali būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

4. Šiame straipsnyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus „Valstybės žiniose“ oficialiai skelbia juos pasirašę pareigūnai.

 

4 straipsnis. Įstatymų ir kitų teisės aktų išsiuntimas institucijoms bei asmenims

1. Lietuvos Respublikos įstatymai, Seimo priimti kiti teisės aktai, Respublikos Prezidento dekretai, Vyriausybės nutarimai bei Konstitucinio Teismo sprendimai, nors paskelbti „Valstybės žiniose“, turi būti išsiunčiami juose minimoms valstybės institucijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims.

2. Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, „Valstybės žiniose“ neskelbiami. Šie teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie aktai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.

 

5 straipsnis. Įstatymų įsigaliojimas

1. Lietuvos Respublikos įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Respublikos Prezidentas, jeigu pačiuose įstatymuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

2. Jeigu Konstitucijos 71 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Seimo Pirmininkas.

 

6 straipsnis. Referendumu priimto įstatymo ar kito teisės akto skelbimas ir įsigaliojimas

1. Referendumu priimtas įstatymas ar kitas teisės aktas skelbiamas Referendumo įstatymo 78 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Referendumu priimtas įstatymas, išskyrus Konstitucijos pataisas, ar kitas teisės aktas įsigalioja jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną, jeigu pačiame įstatyme ar kitame teisės akte nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

3. Referendumu priimtas įstatymas dėl Konstitucijos keitimo įsigalioja ne anksčiau kaip po mėnesio nuo jo priėmimo referendumu dienos.

 

7 straipsnis. Kitų Seimo priimtų teisės aktų įsigaliojimas

1. Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose aktuose nenustatyta kita įsigaliojimo tvarka.

2. Seimo nutarimas, kuriuo įvedama karo ar nepaprastoji padėtis, įsigalioja po to, kai jį pasirašo Seimo Pirmininkas ir jis oficialiai paskelbiamas visuomenės informavimo priemonėse.

 

8 straipsnis. Respublikos Prezidento dekretų įsigaliojimas

1. Respublikos Prezidento dekretai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose dekretuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data.

2. Respublikos Prezidento dekretas dėl karo ar nepaprastosios padėties įvedimo įsigalioja po jo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse.

 

9 straipsnis. Vyriausybės nutarimų ir Ministro Pirmininko potvarkių įsigaliojimas

1. Vyriausybės nutarimai įsigalioja kitą dieną po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasirašyti paskelbiami „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

2. Ministro Pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Ministro Pirmininko potvarkiai, paskelbti „Valstybės žiniose“, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

10 straipsnis. Konstitucinio Teismo sprendimų ir nutarimų įsigaliojimas

1. Konstitucinio Teismo sprendimas priimti nagrinėti Respublikos Prezidento teikimą ištirti, ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, arba sprendimas priimti nagrinėti Seimo nutarimą, kuriame prašoma ištirti, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją, įsigalioja kitą dieną po Konstitucinio Teismo sprendimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos.

2. Konstitucinio Teismo priimtas nutarimas, kad ginčijamas aktas neprieštarauja Konstitucijai, įsigalioja tą dieną, kurią jis buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“.

 

11 straipsnis. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų įsigaliojimas

1. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

2. Šiame straipsnyje nurodytų valstybės institucijų vadovų bei kolegialių institucijų norminiai teisės aktai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“.

 

12 straipsnis. Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų įsigaliojimas

Aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijų, savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

13 straipsnis. Teisės aktų paskelbimas interneto tinklapiuose

1. Šio Įstatymo 3 straipsnyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ turi būti paskelbti Seimo ir juos priėmusios institucijos interneto tinklapiuose.

2. Šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai per 3 dienas nuo jų įsigaliojimo dienos turi būti paskelbti jį priėmusios institucijos interneto tinklapyje.

3. Teisės aktai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, interneto tinklapiuose neskelbiami.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

„VALSTYBĖS ŽINIOS“

 

14 straipsnis. „Valstybės žinių“ leidimas

1. „Valstybės žinios“ leidžiamos vietoj „Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žinių“.

2. „Valstybės žinias“ leidžia valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“.

 

15 straipsnis. „Valstybės žinių“ leidimas lietuvių ir kitomis kalbomis

1. „Valstybės žinios“ lietuvių kalba leidžiamos ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę (8 kartus per mėnesį). Prireikus „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos ir dažniau.

2. Kitomis kalbomis „Valstybės žinios“ gali būti leidžiamos svarbiausiems šiame Įstatyme nurodytų valstybės institucijų priimtiems teisės aktams skelbti. Ant ne lietuvių kalba skelbiamo teisės akto užrašoma, kad tai yra vertimas iš lietuvių kalbos.

 

16 straipsnis. „Valstybės žinių“ raidinė-dalykinė rodyklė

Kas metai leidžiama „Valstybės žiniose“ išspausdintų teisės aktų raidinė-dalykinė rodyklė bei Teisingumo ministerijos parengta galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rodyklė.

 

17 straipsnis. „Valstybės žinių“ priedas „Informaciniai pranešimai“

1. „Valstybės žinių“ redakcija atskirais leidiniais leidžia „Valstybės žinių“ priedą „Informaciniai pranešimai“.

2. Šiame leidinyje skelbiami:

1) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų bei kolegialių institucijų individualūs teisės aktai;

2) informacija bei pranešimai, kurių skelbimą „Valstybės žiniose“ numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai;

3) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai ir pranešimai, išskyrus šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytus sprendimus;

4) įstatymų ir kitų teisės aktų projektai, kurie Seimo nutarimu skelbiami svarstyti visuomenei;

5) informaciniai pranešimai apie Seime ir jo komitetuose vykusius reikšmingesnius renginius – posėdžius, delegacijų priėmimus, vizitus.

 

18 straipsnis. „Valstybės žinių“ struktūra

„Valstybės žinios“ turi šiuos skyrius:

1) I skyrius. Lietuvos Respublikos įstatymai;

2) II skyrius. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

3) III skyrius. Kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai;

4) IV skyrius. Respublikos Prezidento dekretai;

5) V skyrius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;

6) VI skyrius. Konstitucinio Teismo sprendimai, nutarimai ir išvados bei įsiteisėję teismų sprendimai;

7) VII skyrius. Ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų norminiai teisės aktai;

8) VIII skyrius. Kolegialių institucijų norminiai teisės aktai.

 

19 straipsnis. „Valstybės žinių“ skyriuose skelbiami teisės aktai

„Valstybės žiniose“ skelbiama:

1) I skyriuje – visi Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai, kiti įstatymai, taip pat nutarimai dėl įstatymų įsigaliojimo tvarkos, Seimo statutas ar jo sudėtinės dalys;

2) II skyriuje – Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;

3) III skyriuje – Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, rezoliucijos, pareiškimai, kreipimaisi bei kiti dokumentai;

4) IV skyriuje – Respublikos Prezidento dekretai;

5) V skyriuje – Vyriausybės nutarimai, o prireikus – ir Ministro Pirmininko potvarkiai;

6) VI skyriuje – Konstitucinio Teismo nutarimai ir išvados, sprendimai priimti nagrinėti Konstitucijoje nurodytus prašymus ar teikimus, taip pat įsiteisėję teismų sprendimai, pripažįstantys negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius teisės aktus ar jų dalis;

7) VII skyriuje – ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų norminiai teisės aktai;

8) VIII skyriuje – kolegialių institucijų norminiai teisės aktai bei kiti teisės aktai, kuriuos „Valstybės žiniose“ skelbti nustato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

 

20 straipsnis. „Valstybės žiniose“ skelbiamų teisės aktų eilės numeris

„Valstybės žiniose“ skelbiamiems teisės aktams rašomas eilės numeris.

 

21 straipsnis. „Valstybės žinių“ prenumeravimas

1. Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės valdymo institucijos, teismai ir kitos teisėsaugos įstaigos, aukštesniųjų administracinių vienetų valdymo institucijos, savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti valstybės reguliavimo sričiai priklausantys juridiniai asmenys privalo prenumeruoti ir komplektuoti „Valstybės žinias“.

2. Valstybinės ryšių tarnybos privalo garantuoti, kad „Valstybės žinios“ šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems ir kitiems prenumeratoriams būtų įteikiamos ne vėliau kaip kitą dieną po jų išleidimo.

 

22 straipsnis. Oficialių teisės aktų rinkinių leidimas

„Valstybės žiniose“ paskelbtų teisės aktų pagrindu gali būti leidžiami oficialūs teisės aktų rinkiniai. Šiuos rinkinius gali leisti Seimo, Vyriausybės, Teisingumo ministerijos tarnybos, taip pat „Valstybės žinių“ redakcija.

 

23 straipsnis. Pasirašytų įstatymų ir kitų teisės aktų pateikimas „Valstybės žinių“ redakcijai

Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo bei kolegialių institucijų tarnybos privalo garantuoti, kad pasirašyti įstatymai ir kiti teisės aktai būtų įteikti „Valstybės žinių“ redakcijai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų pasirašymo. Redakcijai pateikiami teisės aktai turi būti suredaguoti. Pateikti skelbti teisės aktai „Valstybės žinių“ redakcijoje neberedaguojami.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS