LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 551, 552, 553, 554, 555 STRAIPSNIAIS

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1245

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1153, Nr. 101-2017; 1995, Nr. 35-860, Nr. 59-1475, Nr. 84-1901; 1996, Nr. 68-1636; 1997, Nr. 38-924; 1998, Nr.65-1875, Nr. 98-2707, Nr. 115-3274; 1999, Nr. 66-2115, Nr. 113- 3283; 2000, Nr. 41-1165, Nr. 89-2751, Nr. 92-2862; 2001, Nr. 94-3309, Nr. 103-3658)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies 1, 6, 8, 11 ir 12 punktų pakeitimas

1. 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „viešojo administravimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) gaunantys atlyginimą už darbą asmenys: dirbantys pagal darbo sutartis, einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, dirbantys žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, kandidatai į notarus (asesoriai), valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šios dalies 3 ir 5 punktuose);“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) nedirbantys valstybės tarnautojų sutuoktiniai – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje;“.

3. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) verslo liudijimus turintys asmenys;“.

4. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktus ir juos išdėstyti taip:

11) motina (tėvas) – vaiko iki trejų metų priežiūros atostogų metu, jeigu tuo laikotarpiu motina (tėvas) neturi draudžiamųjų pajamų;

12) motina (tėvas), neturinti (neturintis) vaiko priežiūros atostogų ir draudžiamųjų pajamų, tuo laikotarpiu, kai augina vaiką iki trejų metų;“.

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimas

10 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Patentus įsigijusių“ įrašyti žodžius „Verslo liudijimus turinčių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Verslo liudijimus turinčių asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas įskaitomas pagal faktiškai įmokėtas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Tokia pat tvarka įskaitomas ir valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d. ūkininkams ir pilnamečiams jų šeimos nariams, dirbusiems ūkyje.“

 

3 straipsnis. 28 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Nesukakusiems 23 metų asmenims, kuriems pirmą kartą invalidumas arba sunkesnio invalidumo grupė nustatomi valstybinio socialinio pensijų draudimo laikotarpiu, suteikiama teisė gauti valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją, laikant, kad jie atitinka minimalaus ir būtinojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo invalidumo pensijai reikalavimus. Kitais atvejais nesukakusieji 23 metų asmenys įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją pagal šio įstatymo 27 straipsnio nuostatas.“

 

4 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija turintiems teisę gauti šią pensiją invalidams apskaičiuojama sudedant pagrindinę ir papildomą invalidumo pensijos dalis. Apskaičiuojant invalidumo pensijos papildomą dalį, bedarbio pašalpų gavimo laikas (8 straipsnio 2 dalies 2 punktas) įskaitomas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, o įskaitytu į stažą bedarbystės laikotarpiu gautos bedarbio pašalpos – į asmens draudžiamąsias pajamas (13 straipsnis), jeigu invalidui tai naudinga. Tokios pat nuostatos laikomasi ir tuo atveju, kai asmuo gavo bedarbio pašalpą išėjimo į invalidumo pensiją metais.“

 

5 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Asmenys, turintys teisę gauti našlių pensiją

Teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją turi vienas iš šių asmenų:

našlė arba našlys, auginantys mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugantys namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) I grupės invalidus, tapusius invalidais iki 18 metų, jeigu šiems vaikams (įvaikiams) mokama našlaičių pensija;

našlė arba našlys, kurie sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti invalidais tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) I grupės invalidus, tapusius invalidais iki 18 metų, jeigu šie vaikai (įvaikiai) tuo metu gavo ar turėjo teisę gauti našlaičių pensiją;

našlė arba našlys, kurie sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti invalidais iki sutuoktinio mirties arba sukako tokį amžių ar pripažinti invalidais per 5 metus po sutuoktinio mirties. Našlė arba našlys, neturėję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, turi teisę gauti pensiją tik tuo atveju, jei nuo santuokos įregistravimo nustatyta tvarka iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai;

faktinis sutuoktinis, jei turėjo su mirusiuoju vaikų, kuriuos augina iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), arba kuriuos slaugo namuose dėl to, kad jie yra I grupės invalidai, tapę invalidais iki 18 metų, jeigu šiems vaikams mokama našlaičių pensija ir jeigu nėra mirusio asmens sutuoktinio, kuriam gali būti paskirta našlių pensija.

Jei nėra šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardytų asmenų, teisę gauti našlių pensiją turi Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nustatyta tvarka pripažintas globėju (rūpintoju) asmuo, auginantis mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), taip pat nustatyta tvarka pripažintas globėju asmuo, slaugantis namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) I grupės invalidus, tapusius invalidais iki 18 metų, jeigu šiems vaikams (įvaikiams) mokama našlaičių pensija.

Našlei ar našliui, taip pat faktiniam sutuoktiniui, gaunančiam našlių pensiją, pensijos mokėjimas nutraukiamas naujai susituokus. Asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias našlių pensijas, jo pasirinkimu skiriama ir mokama tik viena iš jų.“

 

6 straipsnis. 35 straipsnio 2 dalies pakeitimas

35 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „vidurinių“ įrašyti žodžius „bendrojo lavinimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentai ir moksleiviai turi teisę gauti našlaičių pensiją iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai.“

 

7 straipsnis. 38 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal nuolatinę arba faktinę pensininko gyvenamąją vietą. Paslaugas, susijusias su pensijų pristatymu, už sutartą kainą gali teikti pašto ir kitos įmonės konkurso tvarka. Konkursai rengiami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu konkurse dalyvauja daugiau kaip viena įmonė ir jų siūloma pensijų pristatymo kaina ir kitos sąlygos vienodos, pirmenybė teikiama paštui.“

 

8 straipsnis. 39 straipsnio 5 dalies pakeitimas

39 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „tokio pat“ įrašyti žodžius „paskirtos pensijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Pensininkui mirus, pensija išmokama jį laidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar paskirtos pensijos dydžio už du mėnesius.“

 

9 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas ir papildymas

40 straipsnio 1 dalyje po žodžio „senatvės“ įrašyti žodžius „ar invalidumo“, papildyti straipsnį nauja 2 dalimi, buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

40 straipsnis. Pensijos skyrimas iš naujo

Jei asmuo, kuriam paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensija, įgyja papildomą, ne mažesnį kaip 3 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, pensija jo prašymu gali būti paskirta iš naujo pagal naujus duomenis.

Jeigu senatvės ar invalidumo pensininkas, kuriam pagal šio įstatymo nuostatas buvo paskirta pensija turint minimalų, bet neturint būtinojo stažo, po pensijos paskyrimo dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba dirbdamas savarankiškai įgyja būtinąjį stažą, jo prašymu senatvės ar invalidumo pensija jam gali būti skiriama iš naujo, nepaisant to, kad po pensijos paskyrimo jo įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas buvo mažesnis kaip 3 metai.

Jei asmeniui nustatoma sunkesnio invalidumo grupė, valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija jo pageidavimu skiriama iš naujo pagal naujus duomenis arba mokama pagal ankstesnius stažo ir uždarbio duomenis, didinant ją dvigubai (nustačius vietoj III grupės II) arba pradedant mokėti 1,5 bazinės pensijos dydžio pagrindinę pensijos dalį (nustačius vietoj II grupės I). Jei nustatoma lengvesnio invalidumo grupė, valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija (jeigu ji buvo paskirta anksčiau) neskiriama iš naujo, o mokama pagal ankstesnius stažo ir uždarbio duomenis pradedant mokėti bazinės pensijos dydžio pagrindinę pensijos dalį (nustačius vietoj I grupės II) arba mokama 50 procentų mažesnė pensija (nustačius vietoj II grupės III).“

 

10 straipsnis. 45 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 45 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Asmenų, kuriems valstybinė socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensija buvo paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kuriems po to ne mažiau kaip 3 metais padidėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, pageidavimu pensija gali būti paskirta iš naujo remiantis šio įstatymo nuostatomis dėl naujai skiriamų pensijų (šio įstatymo 40 straipsnis). Remiantis nurodytomis nuostatomis, taip pat gali būti iš naujo paskirta senatvės ar invalidumo pensija tiems senatvės ar invalidumo pensininkams, kuriems pensijos iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paskirtos neturint viso tuo metu reikalauto stažo pensijai skirti ir kurie po pensijos paskyrimo dirbdami pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba dirbdami savarankiškai įgyja (įgijo) šio įstatymo nustatytą būtinąjį stažą, nepaisant to, kad po pensijos paskyrimo jų įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas buvo mažesnis kaip 3 metai.“

2. Pakeisti 45 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Ištarnauto laiko pensija perskaičiuojama į valstybinę socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją tik tuo atveju, jeigu jos gavėjas buvo sukakęs šio įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių arba pripažintas invalidu iki šio įstatymo įsigaliojimo. Priešingu atveju pensininkui mokama paskirtoji pensija, indeksuojant ją šio įstatymo 50 straipsnyje nustatyta tvarka. Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, krašto apsaugos, valstybės saugumo ir prokuratūros sistemų pareigūnų ir karių pensijų perskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas.“

 

11 straipsnis. 49 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 49 straipsnį 4 dalimi:

„Jeigu asmeniui, kuriam buvo mokama neperskaičiuota invalidumo pensija ir buvo nustatyta sunkesnio ar lengvesnio invalidumo grupė ir invalidumo pensija buvo paskirta iš naujo pagal šio straipsnio antrosios dalies 1 arba 2 punktų ar trečiosios dalies 1 arba 2 punktų nuostatas, vėl nustatoma iki paskiriant invalidumo pensiją iš naujo turėta lengvesnio ar sunkesnio invalidumo grupė, pagal kurią buvo mokama neperskaičiuota invalidumo pensija, šio asmens pageidavimu jam gali būti atnaujinta neperskaičiuota invalidumo pensija pagal turėtą lengvesnio ar sunkesnio invalidumo grupę. Atnaujinta neperskaičiuota invalidumo pensija toliau indeksuojama 50 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. 54 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 54 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Nuo šio įstatymo įsigaliojimo asmens draudžiamųjų pajamų koeficientai apskaičiuojami atskirai pagal penkerius paeiliui einančius to asmens pasirinktus palankiausius kalendorinius jo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (toliau šiame straipsnyje - stažas), metus iš laikotarpio nuo 1984 metų sausio 1 dienos iki 1994 metų sausio 1 dienos ir atskirai pagal visus metus, įskaitytus į stažą nuo 1994 metų sausio 1 dienos, bet ne daugiau kaip už 20 metų iš viso. Nuo 2009 metų sausio 1 dienos asmens stažo metai, buvę iki 1994 metų sausio 1 dienos, vidurkiui skaičiuoti neįskaitomi. Asmenims, iki 2009 metų sausio 1 dienos įgijusiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomos dalies apskaičiavimo formulė (21 straipsnis) sudaroma iš dviejų atskirų dalių: 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D. Senatvės pensijos papildomos dalies pirmojoje dalyje įrašomas asmens stažas ir draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 metų sausio 1 dienos, antrojoje dalyje - asmens stažas ir draudžiamųjų pajamų koeficientas nuo 1994 metų sausio 1 dienos. Asmenims, įgijusiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją pradedant 2009 metų sausio 1 diena ir vėliau, valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomos dalies apskaičiavimo formulė sudaroma iš vienos dalies, kurioje įrašomas visas asmens įgytas stažas ir draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 metų sausio 1 dienos, bet ne daugiau kaip pagal 25 to asmens pasirinktus palankiausius kalendorinius jo stažo metus (16 ir 21 straipsniai).“

 

13 straipsnis. Įstatymo papildymas 551 straipsniu

Papildyti Įstatymą 551 straipsniu:

551 straipsnis.   Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų padidinimo sąlygos

Šio įstatymo 552–555 straipsniuose nustatyta tvarka padidinamos valstybinės socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos, kurių gavėjai atitinka visas šias sąlygas:

1) turi būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą senatvės ar invalidumo pensijai, kai pensija skiriama (paskirta) įsigaliojus šiam įstatymui, arba turėjo stažą, reikalingą viso dydžio senatvės ar invalidumo pensijai paskirti, kai pensija buvo paskirta pagal Lietuvos Respublikoje galiojusius pensijų įstatymus iki šio įstatymo įsigaliojimo;

2) turi įstatymo 552–553 straipsniuose nurodytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą;

3) asmeniui paskirtos vienos valstybinės socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensijos dydis arba paskirtų valstybinių socialinio draudimo pensijų ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų dydžių suma ne didesnė kaip 325 Lt per mėnesį. Kai asmeniui paskirta ir mokama valstybinė socialinio draudimo III grupės invalidumo pensija, didinant šią pensiją atsižvelgiama į invalidumo pensijos dydį pagal II invalidumo grupę (29 straipsnio 4 dalis).“

 

14 straipsnis. Įstatymo papildymas 552 straipsniu

Papildyti Įstatymą 552 straipsniu:

552 straipsnis. Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų padidinimas

Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos padidinamos asmenims, turintiems ne mažesnį kaip 25 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (52 straipsnio 1 ir 2 dalys) iki 1995 metų sausio 1 dienos. Pensija padidinama pagal šią formulę:

PPs= [M+(R-M) BPS/R-BPS] S/Sn, kurioje:

PPs - individualus senatvės pensijos prieaugis;

M – maksimalus senatvės pensijos prieaugis – 50 Lt;

R – senatvės pensijos padidinimo riba – 325 Lt ;

BPS – asmeniui paskirtos vienos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydis arba paskirtų valstybinių socialinio draudimo pensijų ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų dydžių suma;

S – asmens turimas visas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį narystės ar tarnybos pagrindu;

Sn – valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo norma – 25 metai.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta tvarka apskaičiavus individualų senatvės pensijos prieaugį PPs, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas už laikotarpį iki 1994 metų sausio 1 dienos, pakeičiamas pagal formulę:

kp = k + PPs /(0,005 x s x D).

Pakeistas koeficientas kp įrašomas senatvės pensijos papildomos dalies pirmosios dalies už laikotarpį iki 1994 metų sausio 1 dienos apskaičiavimo formulėje (54 straipsnio 2 dalis) vietoj apskaičiuoto asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento k.“

 

15 straipsnis. Įstatymo papildymas 553 straipsniu

Papildyti Įstatymą 553 straipsniu:

553 straipsnis. Valstybinių socialinio draudimo invalidumo pensijų padidinimas

Valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos padidinamos asmenims, kurie pensijos pagal šį įstatymą skyrimo metu turi (turėjo) įstatymo nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą invalidumo pensijai gauti, jeigu ne mažiau kaip pusė šio stažo įgyta iki 1995 metų sausio 1 dienos. Pensija padidinama pagal šią formulę:

PPinv = M+(R-M) BPS/R-BPS, kurioje:

PPinv – individualus invalidumo pensijos prieaugis;

M – maksimalus invalidumo pensijos prieaugis – 50 Lt;

R – invalidumo pensijos padidinimo riba – 325 Lt;

BPS – asmeniui paskirtos valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos dydis arba paskirtų valstybinių socialinio draudimo pensijų ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų dydžių suma. Kai asmeniui paskirta ir mokama valstybinė socialinio draudimo III grupės invalidumo pensija, didinant šią pensiją atsižvelgiama į invalidumo pensijos dydį pagal II invalidumo grupę (29 straipsnio 4 dalis).

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta tvarka apskaičiavus individualų invalidumo pensijos prieaugį PPinv, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas už laikotarpį iki 1994 metų sausio 1 dienos, pakeičiamas pagal formulę:

kp = k + PPinv /(0,005 x s x D).

Pakeistas koeficientas kp įrašomas invalidumo pensijos papildomos dalies pirmosios dalies už laikotarpį iki 1994 metų sausio 1 dienos apskaičiavimo formulėje vietoj apskaičiuoto asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento k.“

 

16 straipsnis. Įstatymo papildymas 554 straipsniu

Papildyti Įstatymą 554 straipsniu:

554 straipsnis.   Perskaičiuotų pagal šį įstatymą valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų padidinimas

Pagal šį įstatymą perskaičiuotos valstybinės socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos (45 straipsnio 1 ir 4 dalys) padidinamos:

senatvės pensijos – esant 551–552 straipsniuose nustatytoms stažo ir pensijos dydžio arba pensijų dydžių sumos sąlygoms;

invalidumo pensijos – esant 551 ir 553 straipsniuose nustatytoms stažo ir pensijos dydžio arba pensijų dydžių sumos sąlygoms. Kai asmeniui yra paskirta ir mokama valstybinė socialinio draudimo III grupės invalidumo pensija, didinant šią pensiją atsižvelgiama į invalidumo pensijos dydį, apskaičiuotą pagal II invalidumo grupę (29 straipsnio 4 dalis).

Apskaičiavus individualų pensijos prieaugį PPs arba PPinv, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas pensijos apskaičiavimo formulėje atitinkamai pakeičiamas pagal formulę:

Kp = K +PPs /(0,005 x S x D) arba Kp = K + PPinv /(0,005 x S x D).

Pakeistas koeficientas Kp įrašomas senatvės ir invalidumo pensijų papildomos dalies apskaičiavimo formulėje vietoj buvusio apskaičiuoto asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento K.“

 

17 straipsnis. Įstatymo papildymas 555 straipsniu

Papildyti Įstatymą 555 straipsniu:

555 straipsnis.   Neperskaičiuotų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų padidinimas

Pagal šio įstatymo 49 straipsnio 1 dalies nuostatas mokamos neperskaičiuotos senatvės ir invalidumo pensijos (toliau šiame straipsnyje - mokamos neperskaičiuotos pensijos) padidinamos esant 551–553 straipsniuose nustatytoms stažo ir pensijos dydžio arba pensijų dydžių sumos sąlygoms. Neperskaičiuotos senatvės pensijos padidinamos pridedant prie asmeniui mokamos neperskaičiuotos senatvės pensijos prieaugį PPs (552 straipsnio 1 dalis), neperskaičiuotos I ir II grupių invalidumo pensijos – pridedant prie asmeniui mokamos neperskaičiuotos invalidumo pensijos prieaugį PPinv (553 straipsnio 1 dalis). Asmeniui mokama neperskaičiuota III grupės invalidumo pensija padidinama laikantis III grupės invalidumo pensijos apskaičiavimo nuostatų (29 straipsnio 4 dalis ir 49 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Mokama neperskaičiuota III grupės invalidumo pensija dauginama iš dviejų, gauta suma padidinama pridedant invalidumo pensijos prieaugį PPinv, paskui padidintos II grupės invalidumo pensijos suma mažinama 50 procentų. Padidintos neperskaičiuotos senatvės ir invalidumo pensijos toliau indeksuojamos 50 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

18 straipsnis. 56 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Asmenims, išskyrus šio straipsnio trečiojoje dalyje ir ketvirtosios dalies 4 punkte nurodytuosius, turintiems teisę gauti visą kompensaciją arba jos dalį, kompensacija pradedama mokėti likus tiek mėnesių, iki jiems sukaks šio įstatymo nustatytas senatvės pensijos amžius, už kiek mėnesių kompensaciją išmokėti priklauso. Kai kompensacijos arba jos dalies mokėjimo asmeniui terminas pasibaigia (ar pasibaigė iki 2001 metų lapkričio 9 dienos), bet asmuo dar nėra sukakęs (ar nebuvo sukakęs 2001 metų lapkričio 9 dieną) senatvės pensijos amžiaus, kompensacija jam mokama iki jam sukaks senatvės pensijos amžius, nepaisant to, kad šiais atvejais viršijamas asmeniui priklausančių mėnesio kompensacijų skaičius. Asmenims, nurodytiems šio straipsnio trečiojoje dalyje ir ketvirtosios dalies 4 punkte, turintiems teisę gauti visą kompensaciją arba jos dalį, kompensacija gali būti pradėta mokėti anksčiau, jeigu jie nebedirba pagal pareigas, suteikusias teisę gauti kompensaciją. Kompensacija pradedama mokėti nuo jų pasirinktos datos pagal jų pareiškimą, paduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. Šiuo atveju bendras išmokėtinų mėnesio kompensacijų skaičius neturi viršyti šiam asmeniui priklausančių mėnesio kompensacijų skaičiaus.“

 

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 4 dalies nuostatas dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punkto pakeitimo, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

2. Šio Įstatymo 1 straipsnio 4 dalies nuostatos dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 12 punkto pakeitimo įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai privalo pradėti mokėti padidintas pensijas ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams nuo šio Įstatymo įsigaliojimo. Paskirtų ir padidintų pensijų dydžių skirtumas pensininkui kompensuojamas nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Lietuvos Respublikos valstybines pensijas skiriančios ir mokančios institucijos privalo suteikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingas žinias apie asmenims mokamas valstybines pensijas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos paklausimus.

5. Draudėjai, valstybinių archyvų sistemos įstaigos ar savivaldybių archyvai, darbo biržos privalo nemokamai išduoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reikalaujamus dokumentus apie atitinkamų asmenų stažą, draudžiamąsias pajamas (darbo užmokestį), išmokėtas valstybinio socialinio draudimo ir bedarbio pašalpas, taip pat kitus dokumentus, kurių reikia pensijoms skirti ir mokėti.

 

20 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą per 6 metus nuo šio Įstatymo įsigaliojimo sukaupti duomenis apie asmenų, kurie ateityje įgis teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 52 straipsnis), buvusius iki 1993 m. gruodžio 31 d., bei apie šių asmenų pajamas, prilyginamas asmens draudžiamosioms pajamoms (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 53 straipsnis), gautas per laikotarpį nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1994 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________