LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO, VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO, LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO, ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1247

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 14, 15, 16, 21, 36, 50, 54 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1153, Nr. 101-2017; 1995, Nr. 59-1475, Nr. 84-1901;

1996, Nr. 68-1636; 2001, Nr. 103-3658; 2002, Nr. 47-1796)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Metų draudžiamosios pajamos

Einamųjų metų draudžiamąsias pajamas ne rečiau kaip kartą per metus Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nustatydama šių pajamų taikymo pradžią. Einamųjų metų draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką, atsižvelgiant į atitinkamų metų ar atitinkamo metų laikotarpio Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas. Šios draudžiamosios pajamos taikomos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomai daliai apskaičiuoti (21 straipsnis).

Praeitų metų draudžiamąsias pajamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teikimu tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Metų draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką, įvertinus tais metais galiojusias Vyriausybės patvirtintas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas. Metų draudžiamosios pajamos taikomos apskaičiuojant asmens metinį draudžiamųjų pajamų koeficientą (15 straipsnio 1 ir 2 dalys).“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Metinio draudžiamųjų pajamų koeficiento apskaičiavimas

Apdraustojo asmens 1995–2001 metų draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas asmens kalendorinių metų draudžiamąsias pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (toliau šiame straipsnyje – stažas), ir iš vidutinių tų metų mėnesinių draudžiamųjų pajamų. Apdraustojo asmens 2002 ir kiekvienų vėlesnių metų draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas asmens atitinkamų kalendorinių metų draudžiamąsias pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į stažą, ir iš tų metų draudžiamųjų pajamų (14 straipsnio 2 dalis).

Jei pensija skiriama tuo metu, kai dar nepatvirtintos praeitų metų draudžiamosios pajamos, vietoj jų asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti naudojamos užpraeitų metų draudžiamosios pajamos. Patvirtinus praeitų metų draudžiamąsias pajamas, paskirtoji pensija, atsižvelgiant į šias pajamas, perskaičiuojama nuo pensijos paskyrimo dienos, jeigu pensijos gavėjui tai naudinga.

Jei asmens išėjimo į pensiją metais gautas draudžiamąsias pajamas naudinga imti asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti, šių metų koeficientas apskaičiuojamas asmens išėjimo į pensiją metais gautas draudžiamąsias pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į stažą, ir iš patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų. Patvirtinus išėjimo į pensiją metų draudžiamąsias pajamas, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, atsižvelgiant į šias pajamas, perskaičiuojamas nuo pensijos paskyrimo dienos, jeigu pensijos gavėjui tai naudinga.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. 16 straipsnio 1 dalyje po žodžių „apskaičiuojamas kaip“ įrašyti žodį „svertinis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas kaip svertinis metinių koeficientų vidurkis pagal dvidešimt penkerius to asmens pasirinktus palankiausius kalendorinius jo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, metus po 1994 metų sausio 1 dienos.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Jei stažas mažesnis už mėnesį, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientu laikomas apdraustajam asmeniui darbo arba kitokia sutartimi nustatyto darbo užmokesčio per mėnesį santykis su tų metų, kuriais stažas įgytas, draudžiamosiomis pajamomis. Jei darbo užmokestis nebuvo nustatytas, laikoma, kad jis lygus to mėnesio minimaliai mėnesinei algai.“

 

4 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Valstybinės socialinio draudimo pensijos papildomos dalies dydis

Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildoma dalis apskaičiuojama asmenims, turintiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ir turintiems valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu,pagal formulę 0,005 x S x K x D, kurioje:

dydis S – asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu;

dydis K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas (16 straipsnis);

dydis D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.“

 

5 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

36 straipsnyje vietoj žodžių „didesnes vidutines mėnesines“ įrašyti žodžius „didesnes einamųjų metų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Našlių ir našlaičių pensijos dydis

Asmeniui, turinčiam teisę gauti našlių pensiją (34 straipsnis), našlių pensija skiriama 20 procentų mirusiam asmeniui galėjusios priklausyti valstybinės socialinio draudimo II grupės invalidumo pensijos dydžio (29 straipsnis), apskaičiuoto pagal 2002 metų kovo mėnesį buvusį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir 2002 metų kovo mėnesį galiojusias vidutines mėnesines draudžiamąsias pajamas. Jeigu pagal 34 straipsnio antrąją dalį teisę gauti našlių pensiją turi keli globėjai, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip 20 procentų viso šioje dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotos II grupės invalidumo pensijos dydžio. Patvirtinus naują, didesnį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ar naujas, didesnes einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, našlių pensijos nedidinamos.

Asmeniui, turinčiam teisę gauti našlaičių pensiją (35 straipsnis), našlaičių pensija skiriama 25 procentų mirusiam asmeniui galėjusios priklausyti valstybinės socialinio draudimo II grupės invalidumo pensijos dydžio (29 straipsnis), jeigu teisę gauti našlaičių pensiją turi vienas vaikas. Jei tokią teisę turi daugiau vaikų, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 25 procentus ir ne daugiau kaip 80 procentų viso apskaičiuotos II grupės invalidumo pensijos dydžio. Tuo atveju, kai nėra asmenų, turinčių teisę gauti našlių pensiją, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 25 procentus apskaičiuotos II grupės invalidumo pensijos ir ne daugiau kaip 100 procentų šios pensijos dydžio. Patvirtinus naują, didesnį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ar naujas, didesnes einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, našlaičių pensijos yra atitinkamai didinamos.

Senatvės ar invalidumo pensininkui mirus, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos dydžiui (šio straipsnio pirmoji dalis) nustatyti naudojamas mirusiajam paskirtos senatvės ar invalidumo pensijos dydis, apskaičiuotas pagal 2002 metų kovo mėnesį buvusį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir 2002 metų kovo mėnesį galiojusias vidutines mėnesines draudžiamąsias pajamas, netaikant III grupės invalidumo pensijos mažinimo (29 straipsnio ketvirtoji dalis). Patvirtinus naują, didesnį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ar naujas, didesnes einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, našlių pensijos nedidinamos.

Senatvės ar invalidumo pensininkui mirus, valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos apskaičiuojamos pagal mirusiojo gautos senatvės ar invalidumo pensijos dydį šio straipsnio antrojoje dalyje nustatyta tvarka, netaikant III grupės invalidumo pensijos mažinimo (29 straipsnio ketvirtoji dalis). Patvirtinus naują, didesnį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ar naujas, didesnes einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, našlaičių pensijos yra atitinkamai didinamos.“

 

6 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

50 straipsnis. Neperskaičiuotos pensijos indeksavimas

Neperskaičiuota pensija indeksuojama kiekvieną kartą patvirtinus naują bazinės pensijos ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį.

Neperskaičiuotų senatvės, invalidumo, ištarnauto laiko, maitintojo netekimo pensijų dalis, neviršijanti 2002 metų gruodžio 31 dieną galiojusio bazinės pensijos dydžio, nuo 2003 metų sausio 1 dienos toliau indeksuojama kaip pagrindinė pensijos dalis šio straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į naujai patvirtintą bazinės pensijos dydį.

Indeksuojant neperskaičiuotos I grupės invalidumo pensijos pagrindinę dalį, prie jos pridedama 1,5 naujai patvirtintos bazinės pensijos prieaugio. Prie neperskaičiuotų senatvės, II grupės invalidumo, ištarnauto laiko, maitintojo netekimo pensijų pagrindinės dalies pridedamas 1 naujai patvirtintos bazinės pensijos prieaugis. Prie neperskaičiuotos III grupės invalidumo pensijos pagrindinės dalies pridedama 0,5 naujai patvirtintos bazinės pensijos prieaugio. Šiuo būdu indeksuota neperskaičiuotos pensijos pagrindinė dalis laikoma nauja neperskaičiuotos pensijos pagrindine dalimi.

Likusi, atmetus pagrindinę pensijos dalį, nurodytų pensijų dalis indeksuojama pagal naujai patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir ankstesnių draudžiamųjų pajamų santykį.

Jei neperskaičiuota pensija viršija ar po indeksavimo ima viršyti 500 litų, ji mokama 500 litų dydžio ir toliau nebeindeksuojama ir jokiu kitu būdu nedidinama, kol tam asmeniui mokėtina pagal šį įstatymą pensija ima viršyti 500 litų.“

 

7 straipsnis. 54 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Metiniams draudžiamųjų pajamų koeficientams apskaičiuoti iki 1995 metų sausio 1 dienos naudojamas Statistikos departamento paskelbtas atitinkamų metų valstybinio sektoriaus, akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių darbuotojų apskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1999, Nr. 50-1599; 2000, Nr. 58-1714)

 

 

1 straipsnis. 41 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pagal savo patvirtintą metodiką tvirtina praeitų metų draudžiamąsias pajamas ir nustato einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, kurias tvirtina Vyriausybė;“.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3, 6, 14, 18, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 111-3574; 2002, Nr. 13-469)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Einamųjų metų draudžiamosios pajamos – pajamos, apskaičiuotos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką. Jų apskaičiavimo ir tvirtinimo tvarką nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Jeigu pašalpos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis yra mažesnis už nedarbingumo atsiradimo bei nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį, ligos ir motinystės pašalpos skaičiuojamos taikant pastarąjį dydį. Jeigu pašalpos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis yra mažesnis už vaiko priežiūros atostogų suteikimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį, motinystės (tėvystės) pašalpos skaičiuojamos taikant pastarąjį dydį.“

2. 6 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Pašalpos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis pašalpoms skaičiuoti negali viršyti paskutinių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,5 dydžio sumos.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Ligos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, lygi 85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už nedarbingumo atsiradimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį.“

 

4 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

18 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Motinystės pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokama 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį.“

 

5 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

21 straipsnyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis

Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama 60 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už vaiko priežiūros atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį. Kai apdraustasis dirba ne vienoje darbovietėje, motinystės (tėvystės) pašalpa jam apskaičiuojama pagal gautą kompensuojamąjį uždarbį tik tose darbovietėse, kuriose jis yra išleistas vaiko priežiūros atostogų. Pašalpa apskaičiuojama ir mokama Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka.“

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3, 14, 24, 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2000, Nr. 58-1716, Nr. 95-2969; 2001,

Nr. 55-1946; Nr. 64-2325)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 9 ir 10 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 9 dalį ir ją dalį išdėstyti taip:

9. Einamųjų metų draudžiamosios pajamos – pajamos, apskaičiuotos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką. Jų apskaičiavimo ir tvirtinimo tvarką nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas.“

2. 3 straipsnio 10 dalyje vietoj žodžių „vidutinėmis mėnesinėmis“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

10. Kompensavimo koeficientas (k) – asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų per paskutiniuosius paeiliui einančius 12 mėnesių, skaičiuojant atgal nuo užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos, buvusio iki netenkant darbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, santykis su nelaimingo atsitikimo ar susirgimo profesine liga nustatymo metu galiojančiomis einamųjų metų draudžiamosiomis pajamomis. Apdraustajam apskaičiuotas kompensavimo koeficientas negali būti mažesnis kaip 0,25 ir didesnis kaip 3.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis nelaimingų atsitikimų darbe draudimo išmokoms skaičiuoti negali viršyti Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių draudiminio įvykio atsitikimo mėnesį, trijų su puse dydžio sumos.“

 

3 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

24 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Netekto darbingumo periodinė kompensacija apdraustajam mokama kas mėnesį. Ji apskaičiuojama kaip darbingumo netekimo koeficiento (d) (šio įstatymo 3 straipsnio 8 dalis), kompensavimo koeficiento (k) (šio įstatymo 3 straipsnio 10 dalis) ir mokėjimo mėnesį galiojančių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (D) sandaugos pusė, t. y. pagal formulę 0,5 x d x k x D.“

 

4 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies pakeitimas

31 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vidutinių mėnesinių“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“, po žodžių „atsitikimas darbe“ įrašyti žodžius „ar ištiko ūmi profesinė liga“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė laidojimo pašalpa, lygi 100 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių tą mėnesį, kurį įvyko mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar ištiko ūmi profesinė liga. Ši pašalpa lygiomis dalimis išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos nariui.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE

AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINOJO ĮSTATYMO 2, 13, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1656; 1999, Nr. 102-2918; 2002, Nr. 102-4546)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 10 ir 11 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Draudžiamosios pajamos (D) – einamųjų metų draudžiamosios pajamos, apskaičiuotos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką. Jų apskaičiavimo ir tvirtinimo tvarką nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Kompensavimo koeficientas (k) – nukentėjusiojo vidutinio darbo užmokesčio (šio įstatymo 11 straipsnis) santykis su mėnesių, pagal kuriuos apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, einamųjų metų draudžiamųjų pajamų vidurkiu. Tuo atveju, kai nukentėjusiojo dėl susirgimo profesine liga asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, nustatytas socialinio draudimo pensijos byloje, didesnis negu kompensavimo koeficientas, taikomas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, nustatytas socialinio draudimo pensijos byloje (iki 1995 metų kompensavimo koeficientui apskaičiuoti vietoj draudžiamųjų pajamų imamas Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytas atitinkamo mėnesio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, o iki 1991 metų – vidutinis atitinkamų metų mėnesinis darbo užmokestis). Jei nukentėjusiojo vidutinio darbo užmokesčio nėra ar jo negalima nustatyti arba taip apskaičiuotas kompensavimo koeficientas yra mažesnis už 0,35, laikoma, kad kompensavimo koeficientas lygus 0,35. Jokiu atveju kompensavimo koeficientas negali būti didesnis už 3.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Periodinė netekto darbingumo kompensacija nukentėjusiajam mokama kas mėnesį žalos atlyginimo mokėtojo nustatytomis dienomis, ne vėliau kaip mėnesio paskutinę darbo dieną, ir apskaičiuojama kaip darbingumo netekimo koeficiento (d) (šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalis), kompensavimo koeficiento (k) (šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalis) ir mokėjimo mėnesį galiojančių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (D) (šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalis) sandaugos pusė, t. y. Pagal formulę 0,5 x d x k x D.“

 

3 straipsnis. 23 straipsnio 5 dalies pakeitimas

23 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „vidutinės mėnesinės“ įrašyti žodžius „einamųjų metų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Jeigu asmenims, pagal šį įstatymą turintiems teisę gauti netekto darbingumo periodinę kompensaciją, ji būtų mažesnė negu iki šio įstatymo įsigaliojimo mokėtas žalos atlyginimas, mokama 1997 metų rugpjūčio mėnesį išmokėto žalos atlyginimo dydžio periodinė kompensacija. Ši išmoka nedidinama, jei pasikeičia einamųjų metų draudžiamosios pajamos ar kitais atvejais tol, kol pagal šį įstatymą mokėtina periodinė netekto darbingumo kompensacija ims viršyti 1997 metų rugpjūčio mėnesį mokėtą žalos atlyginimą.“

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

2 straipsnis. Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba einamųjų 2003 metų draudžiamąsias pajamas (šio skirsnio 3 straipsnis) nustato pagal 2002 metais galiojusią vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų skaičiavimo metodiką. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos tvirtinama nauja einamųjų metų draudžiamųjų pajamų apskaičiavimo pagal atitinkamų metų ar atitinkamo metų laikotarpio Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas metodika pradedama taikyti nustatant einamųjų 2004 metų draudžiamąsias pajamas.

2. Vyriausybės patvirtintos einamųjų 2003 metų draudžiamosios pajamos (šio straipsnio 1 dalis) taikomos nuo šio Įstatymo įsigaliojimo.

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba praeitų 2002 metų draudžiamąsias pajamas nustato pagal patvirtintas 2002 metų atitinkamų ketvirčių vidutines mėnesines draudžiamąsias pajamas.

4. Kol bus patvirtintos einamųjų 2003 metų draudžiamosios pajamos, valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildomai daliai apskaičiuoti (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnis) bei paskirtoms valstybinėms socialinio draudimo pensijoms (išskyrus valstybines socialinio draudimo našlių pensijas) indeksuoti vietoj šių pajamų naudojamos paskutinės Vyriausybės patvirtintos 2002 metų atitinkamo ketvirčio vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos. Pastarosios draudžiamosios pajamos taip pat naudojamos apskaičiuojant 2003 metų asmens draudžiamųjų pajamų koeficientą (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 15 straipsnio 3 dalis) tais atvejais, kai asmuo išeina į pensiją 2003 metų pradžioje, o einamųjų 2003 metų draudžiamosios pajamos dar nepatvirtintos.

5. Kol bus patvirtintos praeitų 2002 metų draudžiamosios pajamos, asmens 2002 metų draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis) naudojamos patvirtintos užpraeitų 2001 metų vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos.

6. Kol bus patvirtintos einamųjų 2003 metų draudžiamosios pajamos, apskaičiuojant socialinio draudimo išmokas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatas bei išmokas pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nuostatas, nustatančias išmokų dydžių sąsają su einamųjų metų draudžiamosiomis pajamomis, vietoj einamųjų 2003 metų draudžiamųjų pajamų taikomos paskutinės Vyriausybės patvirtintos 2002 metų atitinkamo ketvirčio vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos. Patvirtinus einamųjų 2003 metų draudžiamąsias pajamas, paskirtos atitinkamos išmokos neperskaičiuojamos.

 

3 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

1. Vyriausybė per mėnesį nuo šio Įstatymo įsigaliojimo Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos teikimu patvirtina einamųjų 2003 metų draudžiamąsias pajamas.

2. Pasiūlyti Vyriausybei įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą parengti naujos einamųjų metų ir metų draudžiamųjų pajamų apskaičiavimo metodikos projektą, kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba patvirtintų iki 2003 m. liepos 1 d.

3. Vyriausybė įgalioja suinteresuotas institucijas peržiūrėti galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuose vietoj vartojamų sąvokų „ketvirčio vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos“, „metų vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos“ turi būti įrašytos sąvokos „einamųjų metų draudžiamosios pajamos“, „metų draudžiamosios pajamos“, ir prireikus parengti atitinkamus jų pakeitimo projektus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS