LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 1, 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45, 46 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 11, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 10 d. Nr. IX-1229

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 52-1983)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio papildymas

Papildyti 11 straipsnyje išdėstytą Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 46 straipsnį 7 dalimi:

7. Ginčus dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų stažo ir dėl draudžiamųjų bei joms prilyginamų pajamų nagrinėja teismas.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 12 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „2003“ įrašyti skaičių „2004“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vyriausybė Lietuvos Respublikos 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numato asignavimus Valstybinei mokesčių inspekcijai valstybinio socialinio draudimo įmokoms administruoti.“

2. 12 straipsnio 3 dalyje vietoj datos „2003 m. liepos 1 d.“ įrašyti datą „2004 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Vyriausybė iki 2004 m. sausio 1 d. parengia būtinus teisės aktus valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo reformai įgyvendinti ir galiojančius teisės aktus suderina su Valstybinio socialinio draudimo įstatymu bei Mokesčių administravimo įstatymu.“

 

3 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies pakeitimas

13 straipsnio 1 dalyje vietoj datos „2003 m. liepos 1 d.“ įrašyti datą „2004 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas, išskyrus 12 straipsnį ir šio straipsnio 2 dalyje numatytą išlygą, įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS