LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 1, 6, 13, 15, 16, 31, 61 STRAIPSNIŲ IR DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, 73, 74, 75 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR KODEKSO PAPILDYMO PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 3 d. Nr. IX-1214

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 105-2393; 2000, Nr. 75-2267, Nr. 85-2585)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

1. 1 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „bei draudimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vidaus vandenų transporto kodeksas reguliuoja vidaus vandenų laivybos, uostų veiklos, keleivių, krovinių, bagažo, pašto vežimo, buksyravimo santykius, taip pat nustato atsakomybę už žalą, padarytą vidaus vandenų transporto, bei už kitus šio kodekso nuostatų pažeidimus.“

2. Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

3. Kodekso nuostatos suderintos su šio kodekso priede pateiktais Europos Sąjungos teisės aktais.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies papildymas

6 straipsnio 2 dalyje po žodžio „ministerija“ įrašyti žodžius „suderinusi su Aplinkos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vidaus vandenų keliai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą tvirtina Vyriausybė, o vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašus – Susisiekimo ministerija, suderinusi su Aplinkos ministerija.“

 

3 straipsnis. 13 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 13 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Krantinė – nustatyto ilgio, pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis įrenginys, skirtas laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti.“

2. Buvusias 13 straipsnio 3 ir 4 dalis sujungti ir laikyti 4 dalimi, ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Uostai ir prieplaukos pagal atitinkamų darbų pobūdį yra keleiviniai, krovininiai, mišrieji, žvejybiniai bei pramoginių laivų. Uostų ir prieplaukų pastatai, statiniai ir įrenginiai turi atitikti nustatytus techninius ir aplinkos apsaugos reikalavimus, užtikrinti keleivių, krovinių, bagažo ir pašto saugumą, greitą ir patogų krovinių pakrovimą bei iškrovimą.“

3. Papildyti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Vidaus vandenų uostai gali būti valstybės, savivaldybių ir privatūs. Valstybės vidaus vandenų uostų teritorijos ir akvatorijos ribas nustato Vyriausybė Susisiekimo ministerijos teikimu; savivaldybės vidaus vandenų uostų teritorijos ir akvatorijos ribas – savivaldybės taryba, suderinusi su apskrities viršininku; privačių vidaus vandenų uostų teritorijos ir akvatorijos ribas – steigėjas, suderinęs su apskrities viršininku ir savivaldybe. Vidaus vandenų uostus steigiant saugomose teritorijose, uostų teritorijos ir akvatorijos ribos turi būti suderintos su saugomos teritorijos administracija.“

 

4 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vidaus vandenų laivas – bet kokio tipo savaeigis ar nesavaeigis plaukiojantis statinys, kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse.“

 

5 straipsnis.         16 straipsnio 2 dalies 4 punkto pakeitimas, 2 dalies papildymas 5 punktu ir 3 dalies pakeitimas

1. 16 straipsnio 2 dalies 4 punkte po žodžio „kanojos“ įrašyti žodžius „irklinės ir“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) burinės ir motorinės jachtos, baidarės, kanojos, irklinės ir guminės valtys, kurių keliamoji galia per 130 kg, turistiniai plaustai, plaukiojantys vasarnamiai, mažųjų ir sportinių laivų stovėjimo įrenginiai (bazės), vandens dviračiai ir motociklai;“.

2. 16 straipsnio 2 dalį papildyti 5 punktu:

5) taip pat gali būti registruojami statomi vidaus vandenų, mažieji, pramoginiai bei sportiniai laivai.“

3. 16 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „savininkui“ įrašyti žodį „valdytojui“, išbraukti žodžius „nuosavybės teisės liudijimas“, „ir“, po žodžio „vėliava“ įrašyti žodžius „ir laivo įgulos minimalios sudėties liudijimas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruoto laivo valdytojui išduodamas laivo bilietas, laivo tinkamumo plaukioti liudijimas, leidimas plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava ir laivo įgulos minimalios sudėties liudijimas.“

 

6 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies papildymas

31 straipsnio 1 dalyje po žodžio „įmonės“ įrašyti žodžius „įsteigtos Lietuvos Respublikoje ir“, po žodžio „vežimu“ įrašyti žodžius „taip pat įmonės, įsteigtos bet kurioje Europos Sąjungos ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybėje narėje pagal šios valstybės narės įstatymus ir turinčios šios valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vežti keleivius laivais tarptautiniais maršrutais“ ir visą dalį išdėstyti taip:

1. Vežti keleivius vidaus vandenų keliais turi teisę įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje ir turinčios licenciją (leidimą) verstis keleivių vežimu, taip pat įmonės, įsteigtos bet kurioje Europos Sąjungos ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybėje narėje pagal šios valstybės narės įstatymus ir turinčios šios valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vežti keleivius laivais tarptautiniais maršrutais.“

 

7 straipsnis. Dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Dešimtojo skirsnio pavadinime išbraukti žodžius „ir draudimas“ ir šio skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ“.

 

8 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

61 straipsnis. Atlyginimas už laivo įgulos nario sveikatos sužalojimą ar gyvybės atėmimą

Žala, atsiradusi dėl laivo įgulos nario sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 73 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

73 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

10 straipsnis. 74 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

74 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

11 straipsnis. 75 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

75 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

12 straipsnis. Kodekso papildymas priedu

Papildyti Kodeksą priedu:

„Lietuvos Respublikos

vidaus vandenų transporto kodekso

priedas

 

Europos Sąjungos teisės aktai, su kuriais suderintas

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

 

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas suderintas su šiais Europos Sąjungos teisės aktais:

1) Tarybos 1987 m. lapkričio 9 d. direktyva 87/540/EEB dėl leidimo verstis krovinių vežėjo vandens keliais vidaus ir tarptautiniais maršrutais veikla bei abipusio diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo;

2) Tarybos 1991 m. gruodžio 16 d. reglamentu EEB Nr. 3921/91.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________