LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 3 d. Nr. IX-1213

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr.96-1874; 1999, Nr. 32-900, Nr. 50-1599;

2002, Nr. 52-1983, Nr. 56-2226)

 

1 straipsnis. 42 straipsnio 3 ir 7 dalių pakeitimas

1. 42 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ įrašyti žodžius „socialinės apsaugos ir darbo ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valdyba yra išlaikoma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų ir veikia pagal šį įstatymą ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų nuostatus.“

2. Pakeisti 42 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Valdybai vadovauja direktorius, kurį, įvertinęs Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos rekomendacijas, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius yra tiesiogiai atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________