LIETUVOS RESPUBLIKOS

REKLAMOS ĮSTATYMO 1, 2, 5, 6, 18, 19, 21, 22, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gruodžio 3 d. Nr. IX-1212

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1937)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 6 dalimi

1. 1 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „draudimų“ įrašyti žodžius „nustato kitą reklamos naudojimo kontrolės tvarką ar reklaminės veiklos subjektų atsakomybę“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato papildomų ar kitų reklamos naudojimo reikalavimų arba nustato kitą reklamos naudojimo kontrolės tvarką ar reklaminės veiklos subjektų atsakomybę, taikomos tų įstatymų nuostatos. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato kitokių reklamos naudojimo reikalavimų, taikomos tų sutarčių nuostatos.“

2. Papildyti 1 straipsnį 6 dalimi:

6. Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 1 ir 16 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „taip pat juridinio asmens teisių neturinti įmonė“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmuo – juridinis ar fizinis asmuo.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto pakeitimas

5 straipsnio 3 dalies 1 punkte po žodžio „asmenį“ įrašyti žodį „jų“, po žodžio „vardą“ įrašyti žodžius „teisinę formą“, po žodžio „ženklą“ įrašyti žodį „turtą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) reklamos davėją ar kitą asmenį, jų veiklą, buveinę, firmos vardą, teisinę formą, prekės ar paslaugos ženklą, turtą, autorių teises ir gretutines teises, patentus, licencijas;“.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lyginamoji reklama leidžiama, kai laikomasi šių reikalavimų:

1) reklama nėra klaidinanti pagal šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnį;

2) reklamoje yra lyginamos prekės ar paslaugos, tenkinančios tuos pačius poreikius ar skirtos tiems patiems tikslams;

3) reklamoje yra objektyviai lyginamos viena ar daugiau šių prekių ir paslaugų reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir būdingų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina;

4) reklama nesukelia painiavos rinkoje nustatant reklamos davėją ir konkurentą arba reklamos davėjo ir konkurento prekių ar paslaugų ženklus, firmų vardus, kitus skiriamuosius žymenis, prekes ar paslaugas;

5) reklama nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos, finansinės ar kitokios padėties;

6) prekės, turinčios kilmės nuorodą, lyginamos su prekėmis, ant kurių yra tokia pat kilmės nuoroda;

7) nesąžiningai nesinaudojama konkurento prekių ženklo, firmos vardo ar kitų skiriamųjų žymenų reputacija arba konkuruojančios prekės nuoroda į kilmę;

8) reklamoje prekės ar paslaugos nepateikiamos kaip prekių ar paslaugų, pažymėtų turinčiu apsaugą prekių ženklu ar firmos vardu, imitacijos ar kopijos.“

 

5 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

18 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžių „įspėti reklaminės veiklos subjektus“ įrašyti žodžius „skirti reklaminės veiklos subjektams administracinę nuobaudą – įspėjimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) skirti reklaminės veiklos subjektams administracinę nuobaudą – įspėjimą, kad, per Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos nustatytą laiką nenutraukus šio įstatymo nustatytų reikalavimų neatitinkančios reklamos naudojimo, bus skiriamos 22 straipsnyje nustatytos baudos.“

 

6 straipsnis. 19 straipsnio 2 dalies pakeitimas

19 straipsnio 2 dalies 1 punkte po žodžio „klaidinančia“ įrašyti žodžius „ar neleidžiama lyginamąja“, 2 punkte vietoj žodžių „Aukštesniojo administracinio teismo teisėjo sankciją“ įrašyti žodžius „Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį“, po žodžio „klaidinančia“ įrašyti žodžius „ar neleidžiama lyginamąja“, vietoj žodžių „ūkio subjektams“ įrašyti žodį „asmenims“, 3 punkte po žodžio „klaidinančios“ įrašyti žodžius „ar neleidžiamos lyginamosios“, po žodžio „naudojimą“ įrašyti žodžius „nustatant šio įpareigojimo įvykdymo terminus ir sąlygas“, 4 punkte vietoj žodžių „įspėti reklaminės veiklos subjektus“ įrašyti žodžius „skirti reklaminės veiklos subjektams administracinę nuobaudą – įspėjimą“, po žodžio „klaidinančios“ įrašyti žodžius „ar neleidžiamos lyginamosios“, 5 punkte po žodžio „klaidinančia“ įrašyti žodžius „ar neleidžiama lyginamąja“, 6 punkte išbraukti žodžius „taikyti sankcijas“, po žodžio „atvejais“ įrašyti žodžius „skirti baudas“ ir visą dalį išdėstyti taip:

2. Konkurencijos taryba, be Konkurencijos įstatymo nustatytų teisių, taip pat turi teisę:

1) priimti sprendimą dėl reklamos pripažinimo klaidinančia ar neleidžiama lyginamąja;

2) gavusi Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį, Konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka laikinai, kol bus priimtas galutinis Konkurencijos tarybos sprendimas, uždrausti skleisti reklamą, jeigu yra pakankamai duomenų, kad paskleista ar numatoma paskleisti reklama gali būti pripažinta klaidinančia ar neleidžiama lyginamąja ir padarytų kitiems asmenims ar visuomenės interesams esminės žalos ar susidarytų nepataisomos pasekmės;

3) įpareigoti reklaminės veiklos subjektus nutraukti klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą, nustatant šio įpareigojimo įvykdymo terminus ir sąlygas;

4) skirti reklaminės veiklos subjektams administracinę nuobaudą – įspėjimą, kad, per Konkurencijos tarybos nustatytą laiką nenutraukus klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimo, bus skiriamos 22 straipsnyje nustatytos baudos;

5) įpareigoti reklaminės veiklos subjektus, kurių reklama pripažinta klaidinančia ar neleidžiama lyginamąja, ją paneigti;

6) šio bei Konkurencijos įstatymo nustatytais atvejais skirti baudas.“

 

7 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

21 straipsnio pavadinime po žodžio „klaidinančios“ įrašyti žodžius „ir neleidžiamos lyginamosios“, 1 dalyje po žodžio „klaidinančios“ įrašyti žodžius „ir neleidžiamos lyginamosios“, 2 dalyje po žodžio „klaidinančios“ įrašyti žodžius „ir neleidžiamos lyginamosios“, po žodžio „klaidinanti“ įrašyti žodžius „ar neleidžiama lyginamoji“, po žodžio „klaidinimas“ įrašyti žodžius „ar neleistinas lyginimas“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Atsakomybės už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą ypatumai

1. Reklamos davėjas atsako už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą, jeigu jis neįrodo, kad šis įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės.

2. Reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas atsako už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą tik tuo atveju, jei žinojo ar turėjo žinoti, kad naudojama klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama arba klaidinimas ar neleistinas lyginimas įvyko dėl jo veiksmų gaminant ar skelbiant reklamą, arba reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas negali pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti reklamos davėją (gamintoją).“

 

8 straipsnis. 22 straipsnio pavadinimo, 1, 2, 9, 10, 11, 12 dalių pakeitimas ir 5, 7, 14 dalių pripažinimas netekusiomis galios

1. Pakeisti 22 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Baudos ir kitos administracinės nuobaudos“.

2. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų, o tais atvejais, kai šioje dalyje išvardyti pažeidimai buvo padaryti sunkinančiomis aplinkybėmis, ūkio subjektams gali būti skiriama ir didesnė bauda, tačiau neviršijanti 3 procentų bendrųjų metinių pajamų. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, pažeidimu nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą gali taikyti administracinę nuobaudą – įspėjimą, neskirdama reklaminės veiklos subjektams baudos.“

3. 22 straipsnio 2 dalyje po žodžio „klaidinančią“ įrašyti žodžius „ar neleidžiamą lyginamąją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Už Konkurencijos tarybos laikino draudimo skleisti reklamą nevykdymą arba įpareigojimo paneigti klaidinančią ar neleidžiamą lyginamąją reklamą nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dvidešimties tūkstančių litų.“

4. 22 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

5. 22 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.

6. Pakeisti 22 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Bauda už šio straipsnio 6 dalyje nurodytuose straipsniuose nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą skiriama tik tuo atveju, jei reklaminės veiklos subjektai po administracinės nuobaudos – įspėjimo nesilaiko įpareigojimo jį nutraukti.“

7. 22 straipsnio 10 dalyje po žodžio „pobūdžio“ įrašyti žodžius „pažeidimo trukmės ir masto“ ir šią dalį išdėstyti taip:

10. Šiame straipsnyje numatytų baudų dydis priklauso nuo reklamos naudojimo reikalavimų pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.“

8. 22 straipsnio 11 dalyje vietoj žodžių „lengvinančia aplinkybe“ įrašyti žodžius „lengvinančiomis aplinkybėmis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas, padaręs pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo reklamos kontrolės institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą.“

9. Pakeisti 22 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad reklaminės veiklos subjektas kliudė vykdyti tyrimą, tęsė pažeidimą, nepaisydamas įpareigojimo jį nutraukti, jei reklamos vartotojams ar kitiems asmenims buvo padaryta žala arba pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo šiame įstatyme numatytos administracinės nuobaudos paskyrimo.“

10. 22 straipsnio 14 dalį pripažinti netekusia galios.

 

9 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies pakeitimas

23 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių „1, 2, 5“ įrašyti skaičius ir žodį „1 ir 2“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pažeidimus tiria ir nagrinėja Konkurencijos taryba. Pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką bei Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo ir apskundimo tvarką nustato Konkurencijos įstatymas.“

 

10 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

„Lietuvos Respublikos

reklamos įstatymo

Nr. VIII-1871

priedas

 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas yra suderintas su 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyva Nr. 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su klaidinančia reklama, derinimo ir 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 97/55/EB, iš dalies pakeičiančia ir papildančia direktyvą Nr. 84/450/EEB dėl klaidinančios reklamos taip, kad būtų įtraukta ir lyginamoji reklama.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS