LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS DĖL EUROPOS KONVENCIJOS DĖL SPRENDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU VAIKŲ GLOBA, PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO BEI VAIKŲ GLOBOS ATNAUJINIMO RATIFIKAVIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. lapkričio 12 d. Nr. IX-1194

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2002 m. spalio 15 d. dekretą Nr. 1939, ratifikuoja su išlyga ir pareiškimu Europos konvenciją dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo, sudarytą 1980 m. gegužės 20 d. Liuksemburge.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos išlyga

Vadovaudamasis Konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad tais atvejais, kurie numatyti Konvencijos 8 ir 9 straipsniuose arba viename iš jų, Lietuvos Respublika pasilieka teisę atsisakyti pripažinti ir vykdyti sprendimus, susijusius su globa, remiantis Konvencijos 10 straipsnyje numatytais pagrindais.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

Vadovaudamasis Konvencijos 2 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Teisingumo ministerija paskiriama centrine įstaiga Konvencijoje numatytoms funkcijoms atlikti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________