LIETUVOS RESPUBLIKOS ir KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS EKSTRADICIJOS SUTARTIS

 

Lietuvos Respublika ir Kinijos Liaudies Respublika (toliau – „Šalys“), siekdamos abipusės pagarbos suverenitetui, lygiateisiškumo ir abipusio palankumo pagrindais plėtoti teisinį bendradarbiavimą ekstradicijos srityje,

susitarė:

 

1 straipsnis

Pareiga išduoti

 

Šalys įsipareigoja pagal šios Sutarties nuostatas ir sąlygas viena kitai išduoti, kai to tinkamai prašoma, asmenis, surastus vienos Šalies teritorijoje, o kitos Šalies teisinių institucijų ieškomus dėl jiems iškeltos baudžiamosios bylos arba nuosprendžiu paskirtai bausmei vykdyti.

 

2 straipsnis

Nusikaltimai, dėl kurių išduodama

 

1. Šioje Sutartyje nusikaltimais, dėl kurių išduodama, yra laikomi nusikaltimai, už kuriuos pagal abiejų Šalių įstatymus baudžiama ne mažesne kaip vienerių metų arba griežtesne laisvės atėmimo bausme.

2. Kai ekstradicijos prašymas yra susijęs su bausmės vykdymu, tomis pačiomis šio straipsnio 1 dalyje išdėstytomis sąlygomis išduodama tik tada, jei iki bausmės atlikimo pabaigos yra likę ne mažiau kaip šeši mėnesiai.

3. Jei nuosprendis priimtas nedalyvaujant asmeniui, kurį prašoma išduoti, prašymas laikomas prašymu išduoti dėl teisminio persekiojimo.

4. Pagal šį straipsnį nustatant, ar nusikaltimas yra laikomas nusikaltimu pagal abiejų Šalių įstatymus, nesvarbu, ar Šalių įstatymuose ta nusikalstama veika priskiriama tos pačios rūšies nusikaltimui ir ar ji apibūdinama ta pačia terminologija.

5. Jei ekstradicijos prašyme nurodomos kelios skirtingos veikos, iš kurių kelios neatitinka šio straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų dėl bausmės dydžio, išduoti leidžiama dėl veikos, kuri atitinka nustatytas sąlygas. Ši nuostata taip pat taikoma veikoms, kurios atitinka kitas šioje Sutartyje numatytas sąlygas.

 

3 straipsnis

Privalomi atsisakymo pagrindai

 

Išduoti atsisakoma dėl kurios nors iš šių aplinkybių:

1) asmuo, kurį prašoma išduoti, sprendimo dėl ekstradicijos priėmimo metu yra prašymą gavusios Šalies nacionalinis subjektas;

2) prašymą gavusi Šalis pagal savo įstatymus asmeniui, kurį prašoma išduoti, yra suteikusi prieglobsčio teisę;

3) prašymą gavusi Šalis pagrįstai mano, kad ekstradicijos prašymą pateikusi Šalis siekia iškelti baudžiamąją bylą ar įvykdyti bausmę asmeniui, kurį prašoma išduoti, dėl rasės, religijos, pilietybės arba politinių įsitikinimų arba kad asmeniui, kurį prašoma išduoti, teisminiame procese dėl kurios nors iš pirmiau nurodytų priežasčių nebus užtikrintas objektyvumas;

4) nusikaltimas, dėl kurio prašoma išduoti, pagal prašymą pateikusios Šalies įstatymus yra išimtinai karo teisės reguliuojamas nusikaltimas;

5) gaudama ekstradicijos prašymą, prašymą gavusi Šalis pagal savo įstatymus, įskaitant įstatymus dėl senaties termino arba malonės, išduoti prašomą asmenį buvo atleidusi nuo teisminio persekiojimo arba bausmės už nusikaltimą, dėl kurio pateiktas ekstradicijos prašymas;

6) iki ekstradicijos prašymo gavimo dienos prašymą gavusios Šalies kompetentingos institucijos dėl to paties nusikaltimo buvo priėmusios galutinį nuosprendį arba nutraukusios asmens, kurį prašoma išduoti, bylą;

7) pagal prašymą gavusios Šalies įstatymus tokia ekstradicija neleidžiama.

 

4 straipsnis

Galimi atsisakymo pagrindai

 

Išduoti gali būti atsisakoma dėl kurios nors iš šių aplinkybių:

1) pagal prašymą gavusios Šalies įstatymus nusikaltimas, dėl kurio pateiktas ekstradicijos prašymas, priklauso jos jurisdikcijai;

2) prašymą gavusioje Šalyje vyksta asmens, kurio ekstradicijos prašoma, teisminis persekiojimas už nusikaltimą, dėl kurio prašoma išduoti.

 

5 straipsnis

Pareiga iškelti baudžiamąją bylą prašymą gavusioje Šalyje

 

Jei pagal šios Sutarties 3 straipsnio 1 punktą ir 4 straipsnio 1 punktą išduoti atsisakoma, prašymą gavusi Šalis prašymą pateikusios Šalies prašymu perduoda šį asmenį savo kompetentingoms institucijoms baudžiamajam persekiojimui. Šiuo tikslu prašymą pateikusi Šalis prašymą gavusiai Šaliai pateikia su byla susijusius dokumentus ir įrodymus.

 

6 straipsnis

Susižinojimas

 

Pagal šią Sutartį Šalys susižino Lietuvos Respublikoje per Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją ir generalinę prokuratūrą, o Kinijos Liaudies Respublikoje – per tas paskirtas institucijas, kurias Kinijos Liaudies Respublika pranešė diplomatiniais kanalais. Jos taip pat gali susižinoti diplomatiniais kanalais.

 

7 straipsnis

Kalba

 

Įgyvendindamos šią Sutartį, Šalys kiekviena vartoja savo valstybinę kalbą ir prideda vertimą į kitos Šalies valstybinę kalbą arba į anglų kalbą.

 

8 straipsnis

Ekstradicijos prašymas ir reikalingi dokumentai

 

1. Ekstradicijos prašymas pateikiamas raštu ir prie jo pridedama:

a) prašymą pateikiančios institucijos pavadinimas;

b) prašomo išduoti asmens vardas, pavardė, pilietybė, jo buvimo ar gyvenamoji vieta bei kiti duomenys apie to asmens tapatybę; ir, kai įmanoma, asmens išvaizdos aprašymas, nuotrauka ir pirštų atspaudai;

c) trumpas padaryto nusikaltimo bei jo pasekmių, įskaitant padarytą materialinę žalą, aprašymas; ir

d) atitinkamų tą nusikaltimą apibrėžiančio įstatymo nuostatų tekstas arba, kai būtina, su nusikaltimu susijusio įstatymo išdėstymas ir bausmės, kuri gali būti skirta už nusikaltimą, apibūdinimas, bei atitinkamų įstatymo dėl baudžiamojo persekiojimo arba bausmės už nusikaltimą vykdymo senaties termino nuostatų tekstas.

2. Be dalykų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, prie prašymo išduoti asmenį teisminiam persekiojimui taip pat pridedama prašymą pateikusios Šalies kompetentingos institucijos išduoto suėmimo orderio kopija.

3. Be dalykų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, prie prašymo išduoti asmenį bausmei vykdyti taip pat pridedama:

a) galutinio nuosprendžio kopija;

b) pažyma, patvirtinanti, kokia bausmės dalis jau atlikta.

4. Visi dokumentai, kuriuos prašymą pateikusi Šalis turi pateikti pagal šios Sutarties nuostatas, turi būti oficialiai patvirtinti parašu arba antspauduoti.

5. Pagal šią Sutartį perduodamų dokumentų arba jų autentiškų kopijų legalizuoti nereikia.

 

9 straipsnis

Papildoma informacija

 

Jeigu prašymą gavusi Šalis mano, kad su ekstradicijos prašymu pateiktos informacijos nepakanka pagal šios Sutarties nuostatas ekstradicijai taikyti, ta Šalis gali prašyti, kad jai per dviejų mėnesių laikotarpį, kuris dėl svarbių priežasčių gali būti 15 dienų pratęstas, būtų pateikta papildomos informacijos. Jei prašymą pateikusi Šalis per tą laikotarpį papildomos informacijos nepateikia, jos prašymas yra laikomas savanoriškai atšauktu, ir prašymą gavusi Šalis gali prašomą išduoti asmenį paleisti. Tačiau prašymą pateikusiai Šaliai nedraudžiama pateikti naują ekstradicijos prašymą dėl to paties nusikaltimo.

 

10 straipsnis

Suėmimas siekiant išduoti

 

Gavusi ekstradicijos prašymą, prašymą gavusi Šalis nedelsdama imasi priemonių suimti asmenį, kurį prašoma išduoti, išskyrus atvejus, kai pagal šios Sutarties nuostatas išduoti atsisakoma.

 

11 straipsnis

Laikinas suėmimas

 

1. Ypatingos skubos atveju prašančioji Šalis gali prašyti laikinai suimti prašomą išduoti asmenį, kol bus pateiktas ekstradicijos prašymas. Prašymas laikinai suimti gali būti pateikiamas raštu šios Sutarties 6 straipsnyje numatytais kanalais arba per Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją (INTERPOLĄ).

2. Šiame prašyme pateikiama šios Sutarties 8 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose nurodyta medžiaga ir patvirtinimas, kad egzistuoja šios Sutarties 8 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodyta medžiaga ir kad ekstradicijos prašymas dėl prašomo išduoti asmens bus pateiktas nedelsiant.

3. Prašymą pateikusiai Šaliai nedelsiant pranešama apie jos prašymo rezultatus.

4. Prašymą gavusi Šalis suimtą asmenį paleidžia, jeigu per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai prašymą pateikusi Šalis gavo pranešimą apie suėmimą, prašymą gavusios Šalies kompetentinga institucija negauna oficialaus ekstradicijos prašymo ir pateisinamųjų dokumentų, numatytų šios Sutarties 8 straipsnyje. Jei priežastys yra pagrįstos, prašymą gavusi Šalis paprašyta pratęsia tą laiką penkiolikai dienų.

5. Suimto asmens paleidimas pagal šio straipsnio 4 dalį neužkerta kelio asmens ekstradicijai, jeigu prašymą pateikusi Šalis ekstradicijos prašymą ir pateisinamuosius dokumentus, nurodytus šios Sutarties 8 straipsnyje, pateikia vėliau.

 

12 straipsnis

Išduotino asmens perdavimas

 

1. Prašymą gavusi Šalis nedelsdama praneša prašymą pateikusiai Šaliai apie savo sprendimą dėl ekstradicijos prašymo. Šalys konsultuodamosi susitaria dėl laiko, vietos ir kitais su perdavimu susijusiais klausimais. Atsisakydama išduoti, prašymą gavusi Šalis praneša atsisakymo priežastis.

2. Jei per dvidešimt dienų nuo sutartos datos prašymą pateikusi Šalis prašomo išduoti asmens nepriima, laikoma, kad savo ekstrakcijos prašymą ji atšaukia. Prašymą gavusi Šalis šį asmenį gali paleisti ir ekstradicijos prašymą atmesti, jeigu prašymą pateikusi Šalis vėl jį pateikia dėl to paties nusikaltimo.

3. Jeigu viena iš Šalių negali perduoti ar priimti prašomo išduoti asmens sutartu laiku dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių, apie tai pranešama kitai Šaliai. Šalys konsultuodamosi vėl susitaria dėl perdavimo datos, ir taikoma šio straipsnio 2 dalis.

 

13 straipsnis

Atidėtas ir laikinas perdavimas

 

1. Jeigu prašomam išduoti asmeniui prašymą gavusios Šalies teritorijoje yra iškelta baudžiamoji byla arba tas asmuo atlieka bausmę už kitą nusikaltimą negu tas, dėl kurio prašoma išduoti, prašymą gavusi Šalis, priėmusi sprendimą dėl ekstradicijos prašymo, baudžiamosios bylos nagrinėjimo arba bausmės vykdymo tikslais gali prašomo išduoti asmens perdavimą atidėti. Tokiu atveju prašymą gavusi Šalis atitinkamai praneša prašymą pateikusiai Šaliai.

2. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalį atidedant perdavimą sueina baudžiamojo persekiojimo senaties terminas arba apsunkinamas nusikaltimo tyrimas, prašymą gavusi Šalis paprašyta gali laikinai perduoti prašomą išduoti asmenį. Šitaip perduotas asmuo prašymą pateikusioje Šalyje yra laikomas suimtas ir, atlikus su juo susijusius procesinius veiksmus, nedelsiant grąžinamas laikantis abipusiu Šalių susitarimu nustatytų sąlygų.

 

14 straipsnis

Kelių valstybių sutampantys prašymai

 

Jeigu išduoti tą patį asmenį prašo viena iš Šalių ir trečiosios valstybės, prašymą gavusi Šalis, atsižvelgdama į visas aplinkybes, ypač į nusikaltimo sunkumą ir jo padarymo vietą, prašomo išduoti asmens pilietybę ir gyvenamąją vietą, pakartotinės asmens ekstradicijos galimybę, taip pat į ekstradicijos prašymų gavimo datą, gali nuspręsti, kuriai valstybei išduoti tą asmenį.

 

15 straipsnis

Specialioji taisyklė

 

1. Be prašymą gavusios Šalies sutikimo pagal šią Sutartį išduotas asmuo negali būti persekiojamas ar baudžiamas už jokį kitą iki jo išdavimo padarytą nusikaltimą negu tas, dėl kurio yra prašoma išduoti, arba būti išduotas trečiajai valstybei.

2. Prašymą gavusios Šalies sutikimo nereikalaujama, jeigu:

a) toks asmuo, išvykęs iš prašymą pateikusios Šalies teritorijos, savanoriškai į ją sugrįžo;

b) toks asmuo, galėdamas išvykti iš prašymą pateikusios Šalies teritorijos, per 30 dienų to nepadarė. Į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį toks asmuo negalėjo išvykti iš prašymą pateikusios Šalies teritorijos dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių.

 

16 straipsnis

Turto perdavimas

 

1. Prašymą gavusi Šalis, jei leidžia jos įstatymai, prašymą pateikusios Šalies prašymu konfiskuoja ir perduoda jai nusikaltimui naudotus daiktus, kurie gali būti įrodymai, ir nusikaltimu įgytą turtą. Pirmiau minėti daiktai ir turtas yra perduodami net ir tada, kai patenkintas ekstradicijos prašymas negali būti įvykdytas dėl asmens, kurį prašoma išduoti, mirties, jo pabėgimo ar kokių nors kitų priežasčių.

2. Kai minėtas turtas turi būti areštuojamas arba konfiskuojamas prašymą gavusios Šalies teritorijoje, ji dėl vykstančio baudžiamojo proceso gali tą turtą laikinai pasilaikyti arba perduoti su sąlyga, kad jis bus grąžintas.

3. Dėl nebaigto teisminio kitos baudžiamosios bylos nagrinėjimo prašymą gavusi Šalis gali atidėti minėtų daiktų ir turto perdavimą iki teismo proceso pabaigos.

4. Visos prašymą gavusios Šalies arba bet kurios valstybės ar asmens teisės, kurios galėjo būti įgytos į minėtus daiktus ar turtą, išlieka. Jei šios teisės egzistuoja, išnagrinėjus bylą, daiktai ar turtas kuo greičiau nemokamai grąžinami prašymą gavusiai Šaliai.

 

17 straipsnis

Vežimas tranzitu

 

1. Kai vienai iš Šalių per kitos Šalies teritoriją turi būti išduodamas asmuo iš trečiosios valstybės, viena Šalis prašo kitos Šalies tranzito leidimo. Tokio leidimo nereikalaujama, jei naudojamasi oro transportu ir nusileisti prašymą gavusios Šalies teritorijoje nėra numatyta.

2. Šalys negali leisti tranzitu pervežti asmenų, kurių negalima išduoti pagal šią Sutartį.

 

18 straipsnis

Pranešimas apie padarinius

 

Prašymą pateikusi Šalis laiku praneša prašymą gavusiai Šaliai apie išduotam asmeniui iškeltas bylas ir bausmės vykdymą arba apie to asmens pakartotinį išdavimą trečiajai valstybei.

 

19 straipsnis

Pagalba ir atstovavimas

 

Prašymą gavusi Šalis savo teritorijoje prašymą pateikusios Šalies vardu konsultuoja, padeda ir atstovauja teisme bei atstovauja jos interesams visuose iš ekstradicijos prašymo kylančiuose procesuose.

 

20 straipsnis

Išlaidos

 

Su ekstradicija susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios teritorijoje jos buvo padarytos. Su asmens ekstradicija susijusias vežimo oru ir vežimo tranzitu išlaidas padengia prašymą pateikusi Šalis.

 

21 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Bet kuris dėl šios Sutarties aiškinimo ar taikymo kylantis ginčas sprendžiamas konsultacijomis ar derybomis.

 

22 straipsnis

Taikymas

 

Ši Sutartis taikoma visiems prašymams, pateiktiems jai įsigaliojus, net jeigu atitinkami nusikaltimai buvo padaryti prieš jai įsigaliojant.

 

23 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

1. Ši Sutartis turi būti ratifikuota. Ratifikavimo dokumentais pasikeičiama Pekine. Ši Sutartis įsigalioja trisdešimtą dieną nuo pasikeitimo ratifikavimo dokumentais dienos.

2. Ši Sutartis galioja dar šešis mėnesius nuo tos dienos, kai bet kuri Šalis raštu diplomatiniais kanalais praneša apie denonsavimą. Denonsavimas neturi įtakos jokiems iki denonsavimo pradėtiems ekstradicijos procesams.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti atitinkamų Vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Sutartį.

 

Sudaryta Vilniuje 2002 m. birželio 17 d. dieną dviem egzemplioriais lietuvių, kinų ir anglų kalbomis, visi tekstai yra vienodai autentiški. Kilus nesutarimams dėl šios Sutarties aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

Lietuvos Respublikos vardu

Kinijos Liaudies Respublikos vardu

______________