LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. lapkričio 28 d. Nr. 1869

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 97-3417) 5 straipsnio 14 dalimi ir Lietuvos Respublikos paso įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3524) 5 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463):

1.1. Išdėstyti 2.10–2.12 punktus taip:

„2.10. asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą

10 litų

2.11. paso išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme

30 litų

2.12. paso išdavimą, keitimą bendra tvarka kitiems Lietuvos Respublikos piliečiams

60 litų

Pastaba. Jeigu pasas išduodamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 60 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 30 litų“.

1.2. Pripažinti netekusiais galios 2.13–2.18 punktus.

1.3. Išdėstyti 2.19 punktą taip:

„2.19. laikinojo pažymėjimo išdavimą, keitimą

1 litas“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ