LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL 2002 M. RUGPJŪČIO 28 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS ĮSAKYMO NR. 433/233 „DĖL ANTSTOLIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 549/313

Vilnius

 

Pakeičiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 433/233 (Žin., 2002, Nr. 87-3762) patvirtintą Antstolių sveikatos patikrinimo tvarką ir ją išdėstome nauja redakcija (pridedama):

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS   KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro

2002 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 433/233

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir teisingumo ministro

2002 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 549/313

redakcija)

 

antstolių sveikatos tikrinimo tvarkA

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Antstolių sveikatos tikrinimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja privalomą antstolių sveikatos tikrinimą.

2. Antstolių sveikatos tikrinimo tikslas – patikrinti ir įvertinti antstolio sveikatos būklę.

3. Antstoliu paskirtas asmuo per vieną mėnesį nuo jo paskyrimo dienos privalo pasitikrinti sveikatą, o vėliau sveikatą tikrintis periodiškai kas penkerius metus.

4. Antstoliai, kurie buvo įrašyti į antstolių rezervą, privalo pasitikrinti sveikatą iki 2004 m. sausio 1 d.

5. Antstolis, pageidaujantis, kad jo įgaliojimai būtų pratęsti tol, kol jam sukaks 70 metų, privalo papildomai pasitikrinti sveikatą, jei nuo paskutinio sveikatos tikrinimo iki numatomo įgaliojimų pratęsimo praėjo daugiau kaip vieneri metai.

6. Antstoliai medicininį pažymėjimą (F 046/a) pateikia Teisingumo ministerijai. Pažymėjimas turi būti patvirtintas:

6.1. bendrosios praktikos gydytojo arba terapeuto parašu ir asmeniniu spaudu bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu;

6.2. konflikto atveju – bendrosios praktikos gydytojo arba terapeuto ir Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) pirmininko parašu ir asmeniniu spaudu, GKK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu.

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

7. Profilaktinis asmens sveikatos patikrinimas atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Asmuo, norintis pasitikrinti sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia:

8.1. pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.2. socialinio draudimo pažymėjimą.

9. Profilaktinį asmens sveikatos patikrinimą atlieka:

9.1. bendrosios praktikos gydytojas arba terapeutas;

9.2. psichiatras;

9.3. priklausomybės ligų psichiatras.

10. Gydytojas psichiatras ir priklausomybės ligų psichiatras privalo patikrinti, ar asmuo nebuvo įrašytas į gydytojų psichiatro ar narkologo įskaitą ankstesnėse gyvenamosiose vietose. Į tikrinamojo asmens sveikatos istoriją turi būti įrašyti tikrinamojo atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 5 metus anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus, priklausomybės ligų psichiatrus. Savo atsakymus tikrinamasis patvirtina parašu.

11. Kiekvienas gydytojas sveikatos tikrinimo rezultatus pažymi tikrinamojo asmens sveikatos istorijoje (F 025/a) ir medicininiame pažymėjime (F 046/a).

12. Už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, teikiamas profilaktiškai ir periodiškai tikrinant sveikatą, kai šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie teisės aktų nustatyta tvarka yra pasirinkę, apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (nustatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos).

13. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu asmenys bei apdraustieji, kurie profilaktiškai tikrinasi sveikatą ne toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pasirinkę teisės aktų nustatyta tvarka, už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

14. Jei sveikatos tikrinimo metu nustatoma medicininių indikacijų, tikrinamasis gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitų specialybių gydytojus. Tolesnis paciento tyrimas ir gydymas apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

15. Galutinę išvadą pateikia bendrosios praktikos gydytojas arba Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į kitų gydytojų išvadas. Bendrosios praktikos gydytojas arba GKK pirmininkas išvadą patvirtina parašu ir asmeniniu spaudu, GKK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu.

 

III. LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIS ASMUO NEGALI DIRBTI ANTSTOLIO DARBO, SĄRAŠAS (BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS)

 

1. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F00–F03; F05.1, F05.8; F06.0–F06.3; F06.5; F07.0;

2. Epilepsinė psichozė su dažnais paroksizmais ir charakterio bei intelekto pakitimais: F06.8.

3. Schizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20; F21; F22; F25; F28.

4. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30.1–F30.2; F31.0–F31.8; F32.1–F32.3, F32.8; F33.0–F33.4; F33.8; F38.

5. Suaugusių asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60–F69.

6. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas: F10–F19, (išskyrus F1x.0–F1x.1).*

7. Priklausomybės sindromas: F1x.2–F1x.9; F10.-, F14.-, F15.-, F16.-, F18.-, F19.-.*

8. Išsėtinė (dauginė) sklerozė (G35) su išreikštais asmenybės sutrikimais.

9. Alzheimerio liga (G30).

10. Hungtingtono liga (G10).

* x – reiškia bet kurį ketvirto ženklo poskyrį nuo 0 iki 9.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodamas nustatytos formos medicininis pažymėjimas (F 046/a), kuris galioja 5 metus, išskyrus šioje tvarkoje numatytus atvejus.

17. Sudėtingais atvejais ar kilus konfliktui, apie tinkamumą dirbti antstoliu sprendžia Gydytojų konsultacinė komisija.

______________