LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. lapkričio 5 d. Nr. IX-1173

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2000, Nr. 7-177; 2002, Nr. 49-1885)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 5 dalies 1 punkto pakeitimas

1 straipsnio 5 dalies 1 punkto pirmame sakinyje po žodžių „tarnybos paslaptimi“ įrašyti žodžius „arba pirkimams, kuriems atlikti taikomi įstatymuose ar Vyriausybės teisės aktuose nustatyti specialūs saugumo reikalavimai, bei pirkimams, kai būtina apsaugoti esminius valstybės saugumo interesus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) pirkimams, susijusiems su įstatymų nustatyta valstybės paslaptimi, o kai pirkimus atlieka operatyvinės veiklos subjektai, – ir su įstatymų nustatyta tarnybos paslaptimi, arba pirkimams, kuriems atlikti taikomi įstatymuose ar Vyriausybės teisės aktuose nustatyti specialūs saugumo reikalavimai, bei pirkimams, kai būtina apsaugoti esminius valstybės saugumo interesus. Šių pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi šio ir kitų įstatymų principinėmis nuostatomis, užtikrinančiomis valstybės ir tarnybos paslapčių bei kitų valstybės interesų apsaugą;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________