LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 IR 10 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1159

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3515)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 ir 2 dalių papildymas

1. 1 straipsnio 1 dalyje po žodžių „ūkininkų ūkių“ įrašyti žodį „antstolių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, ūkininkų ūkių, antstolių, notarų ir advokatų, patentus įsigijusių fizinių asmenų, užsienio ūkio subjektų nuolatinių buveinių ir atstovybių (toliau - ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą.“

2. 1 straipsnio 2 dalyje po žodžių „Ūkininkų ūkių“ įrašyti žodį „antstolių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Ūkininkų ūkių, antstolių, notarų, advokatų, patentus įsigijusių fizinių asmenų, užsienio ūkio subjektų nuolatinių buveinių ir atstovybių, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto papildymas

10 straipsnio 1 dalies 3 punkte po žodžio „savininką“ įrašyti žodį „antstoliams“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) pats savininkas. Ši nuostata taikoma neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, turintiems vieną savininką, antstoliams, notarams, advokatams bei patentus įsigijusiems fiziniams asmenims;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________