LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1799

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522):

1. Išdėstyti 10.15 punktą taip:

10.15. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigose – jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti, taip pat ir ūkio subjektams – įplaukoms už jų teikiamas viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose apskaityti;“.

2. Išdėstyti 34 punktą taip:

34. Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti tapati. Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama (išskyrus šios tvarkos 42 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus atvejus). Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma penkerius metus“.

3. Išdėstyti 38 punktą taip:

38. Keleiviniame kelių transporte naudojami kasos aparatai, pagal kurių duomenis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų vežėjams kompensuojamos už lengvatinių keleivių vežimą negautos pajamos, turi keleivių biliete (kvite) spausdinti išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimus (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutus) ir nuolaidos dydį procentais“.

4. Išdėstyti 42 punktą taip:

42. Specializuoti kasos aparatai gali nespausdinti šios tvarkos 35.2.8 ir 35.2.9 punktuose nurodytų duomenų ir (ar) privalo spausdinti papildomus duomenis, jeigu tai numatyta Finansų ministerijos patvirtintuose Techniniuose reikalavimuose kasos aparatams bei prekybos (paslaugų teikimo) automatams, įtraukiamiems į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą.

Specializuoti keleivinio transporto kasos aparatai gali naudoti elektroninę kontrolinę juostą. Įsigaliojus šiai tvarkai, aptarnavimo įmonės specialistas, atlikdamas pirmąjį kasos aparato remontą ar profilaktinę apžiūrą, privalo suprogramuoti (nustatyti) kasos aparatą taip, kad gamintojo nustatytu būdu būtų naudojama ir spausdinama specializuotų keleivinio transporto kasos aparatų elektroninė kontrolinė juosta, išskyrus tuos atvejus, kai iki šios tvarkos įsigaliojimo įrengtuose ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruotuose kasos aparatuose gamintojas nėra numatęs galimybės spausdinti elektroninę kontrolinę juostą arba keleivių bilietuose (kvituose) spausdinami šios tvarkos 38 punkte nurodyti išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimai ir dėl šios priežasties nėra techninių galimybių papildomai spausdinti kontrolinę juostą.

Keleivinio kelių transporto priemonėse įrengtų kasos aparatų spausdinami kvitai, kuriuose yra visi susisiekimo ministro nustatyti privalomi rekvizitai, gali būti naudojami kaip bilietai, tačiau jiems taikomi visi šios tvarkos reikalavimai“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ