LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 „DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI (VEIKLAI)“ PAKEITIMO

 

2002 m. spalio 15 d. Nr. 1628

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2001, Nr. 17-527):

1. Išdėstyti nutarimo preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620), Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstituciniu įstatymu (Žin., 1996, Nr. 64-1503), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Išdėstyti 2.1 ir 2.2 punktus taip:

2.1. naudojamus valstybinės žemės sklypus parduoda ir išnuomoja (išskyrus žemės sklypus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perduotus valdyti patikėjimo teise savivaldybėms) apskričių viršininkai. Perduotus savivaldybėms valdyti patikėjimo teise naudojamus valstybinės žemės sklypus išnuomoja savivaldybių tarybos;

2.2. pagal šiuo nutarimu patvirtintą Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarką parduodami ir išnuomojami valstybinės žemės sklypai, naudojami ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai), parduodami žemės sklypai individualių gyvenamųjų namų statybai Kovo 11-osios akto signatarams, parduodami ir išnuomojami sodininkų bendrijų narių sodo sklypai (toliau vadinama – sodo sklypai) ir kita sodininkų bendrijų žemė. Prioritetas teikiamas žemės sklypų pardavimui. Žemės sklypai išnuomojami tik tuo atveju, kai žemės sklypų naudotojai nepageidauja arba neturi teisės jų pirkti. Šiuo nutarimu patvirtinta Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka taikoma perduodant nuosavybėn neatlygintinai naudojamus privačių namų valdų žemės sklypus, naudojamus žemės sklypus prie kitų nuosavybės teise turimų pastatų, ir naujus žemės sklypus (individualių gyvenamųjų namų statybai, daržui, sodui ir kitai panašiai paskirčiai) asmenims pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą ir Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 65-1558);“.

3. Išdėstyti 2.7 punktą taip:

2.7. žemės sklypų detaliuosius planus, žemės sklypų ribų specialiuosius planus ir žemės sklypų planus (schemas) rengia savivaldybės savo lėšomis, kai žemės sklypai perduodami nuosavybėn neatlygintinai, taip pat parduodami ar nuomojami namų valdų žemės sklypai, daržui, sodui ar kitai panašiai paskirčiai naudojami žemės sklypai ir žemės sklypai, priskirti statiniams ir įrenginiams, privatizuojamiems pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 107-2688). Parduodant ar išnuomojant kitus žemės sklypus, naudojamus prie fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių statinių, nurodytieji planai rengiami tų asmenų lėšomis;“.

4. Išdėstyti 2.9 punkto antrąją ir trečiąją pastraipas taip:

„50 procentų – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos kaip šios tarnybos administruojamų pajamų įmokos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

50 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra parduodamas žemės sklypas, biudžetą. Šios lėšos naudojamos parduodamų, išnuomojamų ar perduodamų nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypų detaliesiems planams, žemės sklypų ribų specialiesiems planams, žemės sklypų planams (schemoms) rengti, taip pat inžineriniams statiniams plėtoti ir esamiems renovuoti; „.

5. Išdėstyti 2.10 ir 2.11 punktus taip:

„2.10. lėšos, gautos už kaimo vietovėse naudojamus valstybinės žemės sklypus, parduotus ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai), pervedamos Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos kaip šios tarnybos administruojamų pajamų įmokos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2.11. valstybės institucija, įgaliota parduoti ar išnuomoti valstybinę žemę, turi kontroliuoti, kaip valstybinės žemės sklypų pirkėjai ir nuomininkai vykdo sąlygas, numatytas valstybinės žemės sklypų pirkimo-pardavimo ir nuomos sutartyse, o nustačiusi pažeidimus – reikalauti pašalinti pažeidimus arba inicijuoti šių sutarčių nutraukimą ir kreiptis dėl nuostolių atlyginimo;“.

6. Papildyti nurodytąjį nutarimą šiuo 2.13 punktu:

2.13. nuo 2003 m. sausio 1 d. parduodant ar išnuomojant naudojamus valstybinės žemės sklypus, užstatytus pastatais, statiniais ir įrenginiais, privatizuotais pagal Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą (Žin., 1991, Nr. 10-261) ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, vertė nustatoma pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (Žin., 1999, Nr. 52-1672) (individualus turto vertinimas).

Šių parduodamų ir išnuomojamų žemės sklypų individualų vertinimą užsako institucija, parduodanti ar išnuomojanti šiuos žemės sklypus.

Kai parduodant ar išnuomojant žemės sklypą atliekamas individualus žemės sklypo vertinimas, žemės sklypo detaliojo plano ar kito teritorijų planavimo dokumento rengimo ir individualaus vertinimo išlaidas pirkėjas ar nuomininkas privalo sumokėti iki valstybinės žemės pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarties pasirašymo“.

7. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkoje:

7.1. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

2.1. naudojamus namų valdų žemės sklypus. Namų valdų žemės sklypai juos naudojantiems asmenims parduodami nepriklausomai nuo jų nuolatinės gyvenamosios vietos.

Namų valdų žemės sklypams priskiriami žemės sklypai prie daugiabučių namų. Šie žemės sklypai parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise pagal detaliuosius planus, o jeigu tokie planai neparengti – pagal žemės sklypų ribų specialiuosius planus, žemės sklypų planus arba pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus (kaimo vietovėje). Jeigu ne visi daugiabučio namo butai privatizuoti, vienas žemės sklypo, suformuoto prie tokio namo, bendraturtis yra valstybė;“.

7.2. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

2.3. žemės sklypus prie individualių automobilių garažų ar garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų (išskyrus žemės sklypus prie metalinių garažų). Žemės sklypai prie garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise pagal detaliuosius planus, o jeigu tokie planai neparengti – pagal žemės sklypų ribų specialiuosius planus.

Prie nustatytąja tvarka leistų statyti individualių automobilių garažų parduodami ne didesni kaip 0,01 ha žemės sklypai vieno individualaus automobilio garažui;“.

7.3. Išdėstyti 2.5 punktą taip:

2.5. žemės sklypus, kurių reikia įsigytiems ar įsigyjamiems pastatams ar įrenginiams eksploatuoti pagal jų pardavimo metu buvusią tiesioginę paskirtį (išskyrus ūkinės-komercinės paskirties pastatų užimtus žemės sklypus kaimo vietovėje, kai jie pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą yra grąžinami savininkams); žemės sklypus, kurių reikia atitinkamos paskirties ūkinei veiklai būtiniems pastatams ar įrenginiams eksploatuoti ir kurie pagal Konstitucinį įstatymą laikomi ne žemės ūkio paskirties žemės sklypais; įstatymų nustatyta tvarka suteiktus ir naudojamus žemės sklypus, pažymėtus teritorijų planavimo dokumentuose, taip pat techninės apskaitos bylų planuose pažymėtus namų valdų žemės sklypus, kai techninės apskaitos byloje nurodytos žemės sklypo ribos atitinka namų valdos eksploatavimo reikalavimus;“.

7.4. Išdėstyti 3 ir 4 punktus taip:

3. Nacionaliniai ir užsienio subjektai pagal šią tvarką turi teisę įsigyti nuosavybėn naudojamus valstybinės žemės sklypus prie jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų ir įrenginių.

4. Lietuvos Respublikos piliečiams, nacionaliniams ir užsienio subjektams prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir įrenginių parduodami tik tie žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose, žemės reformos žemėtvarkos projektuose (kaimo vietovėje), žemės sklypų ribų specialiuosiuose planuose arba žemės sklypų planuose, ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir įrenginiams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį.

Žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik kiemo įrenginiai, taip pat žemės sklypai, kuriuose yra valstybei arba akcinėms bendrovėms, kurių 100 procentų akcijų nuosavybės teise priklauso valstybei, nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai ir įrenginiai, numatomi iškelti pagal patvirtintus detaliuosius planus, parduodami aukcione Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ (Žin., 1999, Nr. 50-1608) nustatyta tvarka“.

7.5. Išdėstyti 7–11 punktus taip:

7. Jeigu gyvenamasis namas priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), jiems parduodamas bendras namų valdos naudojamas žemės sklypas, pažymėtas namų valdos techninės apskaitos byloje ir nustatytas detaliajame plane, žemės sklypo specialiajame plane arba techninės apskaitos bylos plane, bet ne didesnis kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesnis kaip 0,3 ha – kituose miestuose. Jeigu gyvenamojo namo bendraturčiai naudoja didesnį kaip atitinkamai 0,2 ha ir 0,3 ha namų valdos žemės sklypą, jų pageidavimu parduodamo žemės sklypo plotas apskrities viršininko sprendimu padidinamas iki naudojamo namų valdos žemės sklypo viso ploto, bet negali būti didesnis kaip atitinkamai 0,2 ha ir 0,3 ha kiekvienam gyvenamojo namo bendraturčiui, jeigu tos žemės sklypo dalies, pagal teritorijų planavimo dokumentus suformavus atskirą atidalijamą žemės sklypą, nenumatoma panaudoti individualiai statybai, miesto ūkio ar visuomenės poreikiams.

8. Jeigu individualus gyvenamasis namas ar kitos paskirties pastatas (pastatai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu, kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise. Tokiu atveju mokėjimo suma bendraturčiams paskirstoma proporcingai kiekvieno jų perkamai žemės sklypo daliai.

Kiekvieno bendraturčio namų valdos ar prie kito pastato perkamo žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma remiantis rašytiniu gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčių susitarimu. Bendraturčiams nesusitarus, parduodamų bendrosios dalinės nuosavybės teise žemės sklypo dalių dydis nustatomas apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato dalį.

9. Tais atvejais, kai gyvenamasis namas ar kitas pastatas dviem ar keliems asmenims (bendraturčiams) priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčiams parduodamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Šiuo atveju mokėjimo suma paskirstoma pagal rašytinį bendraturčių susitarimą.

10. Jeigu privačios namų valdos naudojamas žemės sklypas yra didesnis kaip atitinkamai 0,2 ha ir 0,3 ha (išskyrus tuos atvejus, kai parduodamo namo sklypo norma padidinta apskrities viršininko sprendimu), viršijanti 0,2 ha ir 0,3 ha sklypo dalis, suformavus atskirą atidalijamą žemės sklypą, išnuomojama aukcione Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 nustatyta tvarka, iki bus panaudota individualiai statybai, miesto ūkio ar visuomenės poreikiams.

11. Tais atvejais, kai namų valdos priklausiniai (ūkiniai sandėliukai, malkinės ir kitos pagalbinės patalpos), įregistruoti Nekilnojamojo turto registre atskirais objektais, yra kitame žemės sklype negu gyvenamasis namas, šių statinių užimti žemės sklypai parduodami ta pačia tvarka kaip ir namų valdos žemės sklypas, jeigu tai numatyta sklypo, kuriame yra nurodytieji priklausiniai, detaliajame plane arba žemės reformos žemėtvarkos projekte (kaimo vietovėje)“.

7.6. Išdėstyti 13.3 punktą taip:

13.3. naudojamo žemės sklypo plano kopiją iš techninės apskaitos bylos, jeigu prašoma pirkti namų valdos žemės sklypą. Kitais atvejais turi būti pateikiamas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus asmenų, pageidaujančių pirkti žemės sklypą, lėšomis pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą metodiką parengtas naudojamo žemės sklypo planas su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, pažymėtais tame žemės sklype esančiais pastatais ir įrenginiais. Kai parduodamas žemės sklypas yra kaimo vietovėje, pateikiamas pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą parengtas žemės sklypo planas;“.

7.7. Išdėstyti 13.6 punktą taip:

13.6. gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčių rašytinį susitarimą dėl žemės sklypo dalių, įsigyjamų bendrosios dalinės nuosavybės teise, nustatymo arba (kai gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčiai nesutaria dėl žemės sklypo pasidalijimo) šios tvarkos 8 punkte nustatytais atvejais priimtą apskrities viršininko sprendimą“.

7.8. Išdėstyti 15 punkto pirmąją pastraipą taip:

15. Žemėtvarkos skyrius, gavęs asmens prašymą pirkti žemės sklypą, kuris yra mieste, ir kitus šios tvarkos 13 punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų pateikia savivaldybės valdybai šių dokumentų kopijas su lydraščiu ir prašo:“.

7.9. Išdėstyti 15.6 punktą taip:

15.6. apskaičiuoti žemės sklypo vertę (išskyrus esamų privačių namų valdų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų, individualių automobilių garažų ir sodininkų bendrijų sodų žemės sklypus).

Naudojamų valstybinės žemės sklypų (išskyrus esamų privačių namų valdų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų, individualių automobilių garažų ir sodininkų bendrijų sodų žemės sklypus) vertė apskaičiuojama pagal Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692“.

7.10. Papildyti nurodytąją tvarką šiuo 15.7 punktu:

15.7. nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį pagal teritorijų planavimo dokumentą. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą“.

7.11. Išdėstyti 16 ir 17 punktus taip:

16. Savivaldybės valdyba parduodamo žemės sklypo planą parengia vadovaudamasi detaliuoju planu, žemės sklypo ribų specialiuoju planu arba žemėtvarkos projektu.

Jeigu naudojamų žemės sklypų plotas neviršija nustatytojo maksimalaus dydžio, o sklypų ribos yra aiškios ir pagal bendruosius teritorijų planavimo dokumentus nenumatoma jų keisti dėl infrastruktūros plėtimo ar kitų priežasčių, savivaldybės valdyba, nesant žemės sklypo detaliojo plano, žemės sklypo plotą ir ribas nustato ir planą parengia pagal žemėtvarkos projektą.

17. Savivaldybės valdyba, atlikusi šios tvarkos 15 punkte nurodytus darbus, per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus kreipimosi pateikia šiam skyriui patvirtintus parduodamo žemės sklypo dokumentus (duomenis). Parduodamų žemės sklypų dydžius savivaldybės valdyba nustato įvertinusi teisinius žemės sklypo suteikimo dokumentus, žemės sklype esančio nekilnojamojo turto teisinio registravimo dokumentus ir patikrinusi detaliajame plane statiniams numatytą, bet tam nepanaudotą žemės sklypo plotą. Prireikus savivaldybės valdyba organizuoja detaliojo plano patikslinimą ir pagal jį atitinkamai sumažina žemės sklypo plotą „.

7.12. Išdėstyti 18 punkto pirmąją pastraipą ir 18.1–18.3 punktus taip:

„18. Žemėtvarkos skyrius, gavęs dokumentus (duomenis) iš savivaldybės valdybos:

18.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597) nustatyta tvarka apskaičiuoja parduodamo esamos namų valdos žemės sklypo, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų, individualių automobilių garažų žemės sklypų ir sodininkų bendrijos sodo sklypo vertę;

18.2. prireikus per mėnesį organizuoja žemės sklypo ribų kadastrinius matavimus – nustato žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

18.3. parengia valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą (pagal šios tvarkos 1 priedą)“.

7.13. Išdėstyti 19 ir 20 punktus taip:

19. Jeigu savivaldybės valdybos pateikti dokumentai (duomenys) rengiant valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą buvo tikslinami, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektas derinamas su savivaldybės valdyba, kuri per 15 dienų nuo sutarties projekto pateikimo privalo suderinti sutarties projektą arba pateikti pasiūlymus dėl jo patikslinimo. Galutinį sprendimą dėl valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projekto priima apskrities viršininkas.

20. Žemėtvarkos skyrius, gavęs asmens prašymą pirkti žemės sklypą, kuris yra kaimo vietovėje, ir kitus šios tvarkos 13 punkte nurodytus dokumentus, per 30 dienų atlieka šios tvarkos 15.1, 15.2, 15.4, 15.6, 15.7, 18.1 punktuose nurodytus darbus ir parengia valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą pagal šios tvarkos 1 priedą. Žemės sklypų, išskyrus namų valdų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų, individualių automobilių garažų ir sodininkų bendrijų sodų žemės sklypus, vertė suderinama su savivaldybės valdyba. Savivaldybės valdyba privalo per 15 dienų nuo duomenų apie apskaičiuotąją vertę pateikimo dienos ją suderinti arba pateikti žemėtvarkos skyriui motyvuotą atsisakymą su konkrečiais pasiūlymais dėl žemės sklypo vertės patikslinimo. Galutinį sprendimą dėl žemės sklypo vertės nustatymo priima apskrities viršininkas“.

7.14. Išdėstyti 21 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Tais atvejais, kai žemės sklypas perkamas bendrosios nuosavybės teise, nurodytosios kainų nuolaidos taikomos kiekvienam bendraturčiui už atitinkamai ne didesnę kaip 0,06 ha arba 0,15 ha jo įsigyjamo žemės sklypo dalį“.

7.15. Išdėstyti 22.2 ir 22.3 punktus taip:

22.2. žemės sklypo kaina. Nurodoma bendra žemės sklypo kaina, taip pat kainos dalis, kurią sudaro žemės sklypo vertės priedas dėl inžinerinių statinių. Jeigu žemės sklypą pageidauja pirkti du ar daugiau asmenų bendrosios nuosavybės teise, nurodoma kiekvieno bendraturčio pageidaujamo pirkti žemės sklypo dalies kaina;

22.3. pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis ir žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis;“.

7.16. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Žemėtvarkos skyrius per 5 darbo dienas po apskrities viršininko sprendimo parduoti žemės sklypą priėmimo praneša pirkėjui, kad jis turi sumokėti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projekte nurodytą žemės sklypo kainą sutartyje nurodytoje banko įstaigoje (skyriuje, filiale), taip pat nurodo sąskaitos (-ų) numerį (-ius), sutarties pasirašymo vietą ir laiką (iš anksto suderinęs tai su pirkėju)“.

7.17. Išdėstyti 26 ir 27 punktus taip:

26. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo apskrities viršininkas arba jo įgaliotas apskrities viršininko administracijos atstovas. Kartu su pasirašyta sutartimi žemės sklypo pirkėjui įteikiamas šio žemės sklypo planas. Jeigu žemės sklypą nusiperka du ar daugiau asmenų bendrosios nuosavybės teise, valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties egzempliorius įteikiamas kiekvienam asmeniui. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje nurodoma, kad sutartis per 3 mėnesius turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant notarinį patvirtinimą, apmoka pirkėjas. Nuosavybės teisė į žemės sklypą pirkėjui pereina nuo žemės sklypo perdavimo. Žemės sklypo perdavimas ir jo priėmimas įforminamas apskrities viršininko arba jo įgalioto apskrities viršininko administracijos atstovo ir pirkėjo pasirašytu perdavimo ir priėmimo aktu (pagal šios tvarkos 2 priedą). Žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas per 3 darbo dienas nuo valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

27. Tais atvejais, kai žemės sklypas perkamas išsimokėtinai, apribojimai jį įkeisti arba perleisti įregistruojami Nekilnojamojo turto registre“.

7.18. Išdėstyti 29.2 ir 29.3 punktus taip:

29.2. šios tvarkos 2 punkte nurodyti žemės sklypai, kurių juos naudojantys Lietuvos Respublikos piliečiai nepageidauja arba neturi teisės įsigyti nuosavybėn. Kaimo vietovėse ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose privatizuotų ūkinės-komercinės paskirties pastatų užimti žemės sklypai išnuomojami pagal šią tvarką, o atkūrus nuosavybės teises į šį žemės sklypą, teisės ir pareigos pagal valstybinės žemės nuomos sutartį pereina žemės savininkui, jeigu šalys nesusitaria kitaip;

29.3. žemės sklypai, kurių reikia Konstitucinio įstatymo nustatytų nacionalinių ir užsienio subjektų ūkinei veiklai Lietuvoje vykdyti, – jiems skirtiems pastatams ir įrenginiams eksploatuoti, kai šie subjektai ar žemės sklypai neatitinka Konstitucinio įstatymo sąlygų, leidžiančių nurodytuosius žemės sklypus įsigyti nuosavybėn, arba šie subjektai įsigyti žemės sklypų nuosavybėn nepageidauja. Žemės sklypai, kuriuose yra tik nutiesti inžineriniai tinklai, pastatyti kiemo įrenginiai, neišnuomojami;“.

7.19. Išdėstyti 31 punkto pirmąją pastraipą taip:

31. Naudojami žemės sklypai išnuomojami laikantis šių reikalavimų:“.

7.20. Išdėstyti 31.3 ir 31.4 punktus taip:

31.3. žemės sklypai, užstatyti kioskais, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonais, parodos eksponatais, palapinės dangomis ar pneumatiniais apvalkalais, vagonėliais, konteineriais, įvairios paskirties aikštelėmis su dirbtine danga, statybininkų, tyrėjų ar kitos terminuotos veiklos reikmėms skirtais statiniais, išnuomojami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) nustatytam statinio naudojimo terminui. Valstybinės žemės nuomos sutartyse turi būti nurodoma, jog šiuose išnuomotuose žemės sklypuose draudžiama statyti naujus pastatus ir statinius, taip pat rekonstruoti esamus.

Šių žemės sklypų nuomos sutartis gali būti pratęsiama, bet ne ilgiau kaip sutartyje nustatytam nuomos terminui, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentus šio žemės sklypo nenumatoma panaudoti kitoms reikmėms. Pasibaigus žemės nuomos terminui, visi šiame žemės sklype esantys statiniai turi būti nukelti, o jeigu visų statinių ar jų dalies nukelti neįmanoma, neperkeltieji statiniai perleidžiami valstybės nuosavybėn, už juos atlyginant nuomotojo ir nuomininko susitarimu, o jiems nesusitarus – pagal teismo sprendimą;

31.4. kitais atvejais žemės nuomos terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu atsižvelgiant į valstybės interesus ir žemės sklype esančio pastato, statinio ar įrenginio saugaus naudojimo terminą, kuris nustatomas pagal patvirtintą pastato, statinio ar įrenginio statybos projektinę dokumentaciją, o pastatų, statinių ar įrenginių, pastatytų iki 1996 m. sausio 1 d., – pagal techninės apskaitos (kadastrinių matavimų) byloje nurodytus statinio nusidėvėjimo duomenis Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, bet ne ilgesniam kaip 99 metų laikotarpiui.

Nuomotojas sprendime dėl valstybinės žemės sklypo išnuomojimo privalo nurodyti valstybinės žemės sklypo nuomos termino nustatymo motyvus.

Išnuomotuose žemės sklypuose naujų statinių ar įrenginių statyba ir esamų rekonstrukcija galima tik tuo atveju, jeigu šių statinių ar įrenginių statyba ar rekonstrukcija numatyta nuomos sutartyje, arba gavus nuomotojo sutikimą, ir jeigu tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo režimui. Nuomos sutartyje nenumatytus ar be nuomotojo sutikimo pastatytus pastatus, statinius ar įrenginius nuomininkas privalo nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą;“.

7.21. Papildyti nurodytąją tvarką šiais 31.5 ir 31.6 punktais:

31.5. jeigu individualus gyvenamasis namas ar kitos paskirties pastatas (pastatai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu, kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčiams išnuomojamos atitinkamos nuomojamo žemės sklypo dalys.

Kiekvieno bendraturčio namų valdos ar prie kito pastato išnuomojamo žemės sklypo dalis nustatoma remiantis rašytiniu gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčių susitarimu. Bendraturčiams nesusitarus, išnuomojamų žemės sklypo dalių dydis nustatomas išnuomojančios žemės sklypą institucijos sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato dalį;

31.6. tais atvejais, kai gyvenamasis namas ar kitas pastatas dviem ar daugiau asmenų (bendraturčių) priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčiams išnuomojamas pagal visų bendraturčių rašytinį susitarimą“.

7.22. Išdėstyti 32 punkto pirmąją pastraipą taip:

32. Asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę išsinuomoti jų naudojamus žemės sklypus be aukciono, atitinkamos (pagal žemės sklypo buvimo vietą) savivaldybės valdybai arba žemėtvarkos skyriui pateikia:“.

7.23. Išdėstyti 32.3 punktą taip:

32.3. naudojamo žemės sklypo plano kopiją iš techninės apskaitos bylos, kai prašoma išnuomoti namų valdos žemės sklypą. Visais kitais atvejais pateikiamas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus fizinių ar juridinių asmenų lėšomis pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą metodiką parengtas naudojamo žemės sklypo planas su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, pažymėtais tame žemės sklype esančiais pastatais ir įrenginiais. Kai išnuomojamas žemės sklypas yra kaimo vietovėje, pateikiamas pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą parengtas žemės sklypo planas;“.

7.24. Papildyti nurodytąją tvarką šiuo 32.6 punktu:

32.6. gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčių rašytinį susitarimą dėl išnuomojamo žemės sklypo dalių nustatymo arba (kai gyvenamojo namo ar kito pastato bendraturčiai nesutaria dėl žemės sklypo dalių nustatymo) šios tvarkos 31.5 punkte nustatytais atvejais – žemės sklypą išnuomojančios institucijos priimtą sprendimą“.

7.25. Išdėstyti 33 punkto pirmąją pastraipą ir 33.1 punktą taip:

33. Kai žemės sklypą išnuomoja savivaldybės taryba, savivaldybės valdyba, gavusi šios tvarkos 32 punkte nurodytus dokumentus, pagal detalųjį planą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą atlieka šiuos darbus:

33.1. parengia prašomo išnuomoti žemės sklypo planą (kai pateikta tik žemės sklypo plano kopija iš techninės apskaitos bylos);“.

7.26. Išdėstyti 33.3 ir 33.4 punktus taip:

33.3. nustato prašomame išnuomoti žemės sklype leidžiamos veiklos būdą ir pobūdį;

33.4. nustato pagal teritorijų planavimo dokumentus prašomo išnuomoti žemės sklypo architektūrinius-urbanistinius apribojimus ir sąlygas;“.

7.27. Išdėstyti 33.8 ir 33.9 punktus taip:

33.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatyta tvarka apskaičiuoja išnuomojamo esamos namų valdos žemės sklypo, sodininkų bendrijos sodo sklypo, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų ir individualių automobilių garažų naudojamų žemės sklypų vertę.

Visų kitų naudojamų žemės sklypų vertė apskaičiuojama laikantis Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692. Į išnuomojamų naudojamų žemės sklypų vertę priedas dėl inžinerinių statinių neįskaičiuojamas;

33.9. prireikus per mėnesį organizuoja išnuomojamų žemės sklypų ribų kadastrinius matavimus – nustato žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;“.

7.28. Išdėstyti 34–38 punktus taip:

34. Kai žemės sklypą mieste išnuomoja apskrities viršininkas, žemėtvarkos skyrius, gavęs šios tvarkos 32 punkte nurodytus dokumentus, pateikia savivaldybės valdybai šių dokumentų kopijas su lydraščiu ir prašo atlikti šios tvarkos 33 punkte nurodytus darbus.

35. Savivaldybės valdyba per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus kreipimosi raštu atlieka šios tvarkos 33.1–33.4, 33.6, 33.7 punktuose ir 33.8 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus darbus ir pateikia šiam skyriui išnuomojamo žemės sklypo dokumentus (duomenis).

36. Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš savivaldybės valdybos prašomo išnuomoti žemės sklypo dokumentus (duomenis), atlieka šios tvarkos 33.8 punkto pirmojoje pastraipoje, 33.9 ir 33.10 punktuose nurodytus darbus.

37. Jeigu savivaldybės valdybos pateikti dokumentai (duomenys) rengiant valstybinės žemės nuomos sutarties projektą buvo tikslinami, valstybinės žemės nuomos sutarties projektas derinamas su savivaldybės valdyba, kuri per 15 dienų nuo sutarties projekto pateikimo privalo suderinti sutarties projektą arba pateikti pasiūlymus dėl jo patikslinimo. Galutinį sprendimą dėl žemės nuomos sutarties projekto priima apskrities viršininkas.

38. Kai žemės sklypą kaimo vietovėje išnuomoja apskrities viršininkas, žemėtvarkos skyrius, gavęs šios tvarkos 32 punkte nurodytus dokumentus, per 30 dienų atlieka šios tvarkos 33.1–33. 3, 33.5–33.8 punktuose nurodytus darbus ir parengia valstybinės žemės nuomos sutarties projektą (pagal šios tvarkos 3 priedą). Žemės sklypų (išskyrus esamų privačių namų valdų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų, individualių automobilių garažų ir sodininkų bendrijų sodų žemės sklypus) vertė derinama su savivaldybės valdyba. Savivaldybės valdyba privalo per 15 dienų nuo duomenų apie apskaičiuotąją vertę pateikimo dienos ją suderinti arba pateikti žemėtvarkos skyriui motyvuotą atsisakymą su konkrečiais pasiūlymais dėl žemės sklypo vertės patikslinimo. Galutinį sprendimą dėl žemės sklypo vertės nustatymo priima apskrities viršininkas“.

7.29. Išdėstyti 39.5 punktą taip:

39.5. pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės sklype leidžiamos veiklos būdas ir pobūdis;“.

7.30. Išdėstyti 39.10–39.13 punktus taip:

39.10. žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės;

39.11. žemės nuomos mokestis;

39.12. kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir žemės sklypo grąžinimu, pasibaigus žemės nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai;

39.13. žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo sąlygos;“.

7.31. Išdėstyti 40 punktą taip:

40. Atitinkamai (pagal žemės sklypo buvimo vietą) savivaldybės taryba arba apskrities viršininkas priima sprendimą leisti išnuomoti naudojamą žemės sklypą. Atitinkamai savivaldybės valdyba arba žemėtvarkos skyrius per 5 dienas po savivaldybės tarybos sprendimo ar apskrities viršininko įsakymo leisti išnuomoti žemės sklypą praneša nuomininkui, kur ir kada jis turi atvykti pasirašyti valstybinės žemės nuomos sutarties. Kai žemės sklypą išnuomoja apskrities viršininkas, valstybinės žemės nuomos sutartį pasirašo apskrities viršininkas arba jo įgaliotas apskrities viršininko administracijos atstovas. Kai žemės sklypas išnuomojamas savivaldybės tarybos sprendimu, valstybinės žemės nuomos sutartis pasirašoma pagal savivaldybės tarybos patvirtintą sutarčių pasirašymo tvarką. Prie žemės nuomos sutarties turi būti pridėtas žemės sklypo planas. Žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad sutartis per 3 mėnesius nuo jos sudarymo turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre“.

7.32. Išdėstyti nurodytosios tvarkos 1 priedą nauja redakcija, papildyti nauju 2 priedu, buvusį 2 priedą laikyti 3 priedu ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Mokėjimo už valstybinės žemės sklypus, perkamus ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai), tvarkoje:

8.1. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

8.2. Išdėstyti 5.1 punktą taip:

5.1. pirkėjai už perkamus žemės sklypus su valstybe turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 10 metų ir ne mažiau kaip 20 procentų nustatytosios žemės kainos sumokėti iš karto, o kitą sumą – per tolesnius 9 metus valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais terminais, pradėdami mokėti antraisiais kalendoriniais metais po valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Atsiskaitymo už įsigytą žemės sklypą terminų sąlygos, kontrolė ir sankcijos už jų nevykdymą numatomos valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje;“.

8.3. Pripažinti netekusiu galios 5.2 punktą.

8.4. Išdėstyti 5.4 ir 5.5 punktus taip:

5.4. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje numatytos sumos turi būti sumokamos atitinkamai ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 15 dienos;

5.5. pirkėjai už įsiskolinimo likutį moka 2 procentus metinių palūkanų. Įsiskolinimo likutis perskaičiuojamas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima sprendimą indeksuoti žemės vertę. Šiuo atveju žemėtvarkos skyriai perskaičiuoja žemės pirkėjų įsiskolinimo likučius ir informaciją apie perskaičiuotus įsiskolinimo likučius pateikia žemės pirkėjams“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


Naudojamų valstybinės žemės sklypų

pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai

(veiklai) tvarkos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 15 d.nutarimo Nr. 1628

redakcija)

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS

 

_____________ Nr. _______

                                                                                   (data)

______________________

                                                                                             (sudarymo vieta)

 

Mes, Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama*_________________________________

                                                                                                                                                     (apskrities pavadinimas)

apskrities viršininko ________________________________________________________________

                                                                                                                (vardas ir pavardė)

arba jo įgalioto____________________________________________________________________

                                                                                            (vardas ir pavardė, asmens kodas)

pagal_____________________________________________________ , toliau vadinama pardavėju,

                                     (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

ir ______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas,

_______________________________________________________________________________ ,

kodas, adresas)

 

toliau vadinamas (-i) pirkėju (-ais), atstovaujamas (-i)*_____________________________________

                                                                                                                               (vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

pagal__________________________________________________________ , sudarėme šią sutartį:

                                          (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

1. Pardavėjas parduoda, o pirkėjas perka__________________________________________

                                                                                                              (plotas skaičiais – 0,01 ha tikslumu)

ploto žemės sklypą Nr. ________________________________________________________ , esantį

                                                                                                           (kadastrinis numeris)

_______________________________________________________________________________ .

                                                                   (adresas: gatvė, kaimas, miestas, rajonas)

2. Perkamo žemės sklypo:

2.1. kaina (į kurią įskaitomas priedas dėl inžinerinių statinių) –

_______________________________________________________________________________ ;

                                                                                 (suma skaičiais ir žodžiais)

2.2. kainos priedas dėl inžinerinių statinių – _______________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

                                                                                 (suma skaičiais ir žodžiais)

2.3. pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdas ir pobūdis –____

_______________________________________________________________________________ ;

2.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – _______________________________

_______________________________________________________________________________ ;

                                                                                     (pavadinimas, kodas)

2.5. žemės servitutai – ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

2.6. urbanistiniai-architektūriniai apribojimai ir sąlygos – _____________________________

_______________________________________________________________________________ ;

2.7. kiti apribojimai – _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

3. Už perkamą žemės sklypą sumokėjo:

 

Eil. Nr.

Pirkėjo vardas ir pavardė Juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas

Sumokėta suma (skaičiais ir žodžiais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

4.** Žemės sklypas perkamas bendrosios__________________________________________

                                                                                                                                              (dalinės, jungtinės)

nuosavybės teise šiomis dalimis:

4.1._______________________________________________________________________             

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas, kodas, adresas;

_______________________________________________________________________________ ;

perkamos dalies plotas 0,01 ha tikslumu; kaina skaičiais ir žodžiais)

4.2._______________________________________________________________________             

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas, kodas, adresas;

_______________________________________________________________________________ ;

perkamos dalies plotas 0,01 ha tikslumu; kaina skaičiais ir žodžiais)

4.3._______________________________________________________________________             

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas, kodas, adresas;

_______________________________________________________________________________ .

perkamos dalies plotas 0,01 ha tikslumu; kaina skaičiais ir žodžiais)

5.*** Įsiskolinimo likutį______________________________________________________ Lt

                                                                                                                   (suma skaičiais ir žodžiais)

pirkėjas įsipareigoja sumokėti šiais terminais ir sąlygomis:

Metai

Mokėtina suma, litais

Metai

Mokėtina suma, litais

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsiskolinimo už parduotą žemę likutis bus perskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą indeksuoti žemės vertę. Už įsiskolinimo likutį pirkėjas moka 2 procentus metinių palūkanų. Nustatytu laiku nesumokėjus metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai – 0,05 procento privalomos mokėti įsiskolinimo sumos.

6. Pirkėjas įsipareigoja įsigytą nuosavybėn žemės sklypą naudoti pagal šios sutarties 2.3 punkte nurodytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, laikytis 2 punkte nurodytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, nustatytų žemės servitutų, kitų apribojimų ir sąlygų.

7. Sutarties sudarymo išlaidas apmoka pirkėjas. Ši sutartis per 3 mėnesius nuo jos sudarymo dienos pirkėjo lėšomis įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.

8. Nuosavybės teisė į žemės sklypą pirkėjui pereina nuo žemės sklypo perdavimo. Žemės sklypo perdavimas ir priėmimas įforminamas apskrities viršininko arba jo įgalioto apskrities viršininko administracijos atstovo ir pirkėjo pasirašytu perdavimo ir priėmimo aktu.

9. Už šioje sutartyje numatytų žemės naudojimo sąlygų ir veiklos apribojimų nevykdymą pirkėjas atsako pagal įstatymus.

10. Prie šios sutarties pridedamas parduodamos žemės sklypo planas M 1: _______________

_________________________________, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

11. Sutartis sudaryta _____ egzemplioriais, kurių vienas paliekamas ___________________

                                                                                                                                                                     (apskrities pavadinimas)

apskrities viršininkui, kiti _______ įteikiami_______________________________________ .

                                                                                              (pirkėjo ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

 

Pardavėjas                                                              (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

A. V.

 

Pirkėjai                                                                   (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

(Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

(Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

A. V. (tik juridinio asmens)

______________


Naudojamų valstybinės žemės sklypų

pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai

(veiklai) tvarkos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 15 d.nutarimo Nr. 1628

redakcija)

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

________________ Nr. _______

                                                                 (data)

_______________________________

                                                                     (sudarymo vieta)

 

 

_____________________________________  apskrities viršininkas____________________,

                                         (apskrities pavadinimas)                                                                                    (vardas ir pavardė)

atstovaujamas ______________________________  pagal_________________________________,

                                      (vardas ir pavardė)                                     (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

perduoda, o______________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas,

____________________________________________________________________ , atstovaujamas

kodas, adresas)

______________________pagal_____________________________________________________ ,

          (vardas ir pavardė)                                                  (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

priima pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. __________, sudarytą ____________ ,

                                                                                                                                                                                     (sudarymo data)

parduotą ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą Nr. ______________________________________ .

                                                                                                                                      (adresas ir kadastrinis numeris)

Žemės sklypo ribos pažymėtos sklypo plane.

Nuosavybės teisė į iš valstybės įsigytą žemės sklypą pirkėjui pereina nuo šio akto pasirašymo dienos.

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, iš jų vienas perduodamas ________________________  

                                                                                                                                                               (apskrities pavadinimas)

apskrities viršininkui, kitas – valstybinės žemės sklypo pirkėjui.

 

PERDAVĖ

 

Apskrities viršininkas ar jo įgaliotas asmuo             (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

PRIĖMĖ

 

Pirkėjas                                                                    (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

                      A. V. (tik juridinio asmens)

______________


Naudojamų valstybinės žemės sklypų

pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai

(veiklai) tvarkos

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 15 d.nutarimo Nr. 1628

redakcija)

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

 

________________ Nr. _______

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Mes, Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama*_________________________________

                                                                                                                                                     (apskrities pavadinimas)

apskrities viršininko________________________________________________________________

                                                                                                               (vardas ir pavardė)

arba jo įgalioto____________________________________________________________________

                                                                                            (vardas ir pavardė, asmens kodas)

pagal ____________________________________________________ , toliau vadinama nuomotoju,

                                    (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

ir_______________________________________________________________________________

       (fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens nesutrumpintas pavadinimas, kodas,

________________________________________________________________________________

adresas)

toliau vadinamas (-i) nuomininku (-ais), atstovaujamas (-i)* _________________________________

                                                                                                                                    (vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

pagal __________________________________________________________ , sudarėme šią sutartį:

                                          (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

 

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja_____________________________ ha

                                                                                                                                         (plotas skaičiais – 0,01 ha tikslumu)

ploto žemės sklypą Nr. ________________________, esantį________________________________

                                                           (kadastrinis numeris)

_______________________________________________________________________________ .

                                                                     (adresas: gatvė, kaimas, miestas, rajonas)

2. Žemės sklypas išnuomojamas_________________________________________________

                                                                                                                                   (nuomos terminas)

__________________________________metams, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos.

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdas ir pobūdis – ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

4. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat pastatų ir įrenginių naudojimo paskirtis pasibaigus žemės nuomos terminui – _

_______________________________________________________________________________ .

5. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos – _______________________________________

_______________________________________________________________________________ .

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – ________________________________

_______________________________________________________________________________ .

7. Kiti žemės naudojimo apribojimai – ___________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės – ______________________________________

_______________________________________________________________________________ .

9. Žemės sklypo vertė – _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  Lt.

                                                                                (suma skaičiais ir žodžiais)

10. Žemės nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai – ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

13. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus – ______________________

_______________________________________________________________________________ .

14. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

15. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžiui ar jo apskaičiavimo tvarkai bei kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais.

16. Ši sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymų nustatytais atvejais.

17. Prie šios sutarties pridedamas išnuomojamo žemės sklypo planas arba žemės sklypo schema (kai žemė išnuomojama iki 3 metų) M 1: _____________________________, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

18. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

19. Sutartis sudaryta ____ egzemplioriais, kurių vienas paliekamas _____________________  

                                                                                                                                                                    (apskrities pavadinimas)

apskrities viršininkui arba __________________________  merui, kiti _____________ egzemplioriai

                                                                 (savivaldybės pavadinimas)

įteikiami_________________________________________________________________________ .

                                                             (nuomotojo ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

 

Nuomotojas                                                     (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

                  A. V.

 

Nuomininkas                                                    (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

A. V. (tik juridinio asmens)

______________

 * Pildoma, jeigu pardavėjui ir (ar) pirkėjui atstovauja jų įgaliotieji asmenys.

 

** Pildoma, jeigu žemės sklypas perkamas bendrosios nuosavybės teise.

*** Pildoma, jeigu žemės sklypas perkamas išsimokėtinai.

* Pildoma, jeigu nuomotojui ir (ar) nuomininkui atstovauja jų įgaliotieji asmenys.