VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 157 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2002 m. spalio 4 d. Nr. 286

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) ir siekdama užtikrinti tinkamą akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – Sandėlis) registravimo procesą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0447 formą.

1.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0448 formą.

2. Pakeičiu:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtintą Prašymo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0356 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.2. Įsakymu patvirtintą Išvados dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0366 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.3. Įsakymo 2.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.3. visus šiuo įsakymu patvirtintose taisyklėse nurodytus pranešimus, siunčiamus elektroniniu paštu VMI prie FM Akcizų administravimo skyriui, siųsti elektroniniu paštu adresu: clnt.ais.cma@vmi lt“

2.4. Įsakymu patvirtintų Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių (toliau – Registravimo taisyklės):

2.4.1. II skyriaus 5 punkto 2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. prašymą patenkinti (arba patenkinti iš dalies). Šiuo atveju surašoma išvada (FR0366 forma), kuri kartu su lydraščiu, Prašymu ir kitais dokumentais pateikiama VMI prie FM“.

2.4.2. Registravimo taisyklių II skyriaus 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Suteikus Sandėliui identifikacinį numerį, specialiame blanke techninėmis priemonėmis išrašomas Leidimas (FR0373 forma)“.

2.4.3. Registravimo taisyklių IV skyriaus 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Jei pasikeičia tik Sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė (bet ne pats savininkas), mokesčių mokėtojo buveinės ar Sandėlio adresas (bet ne Sandėlio vieta), Sandėlio savininkas per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo su prašymu išduoti pakeistą Leidimą (FR0360 formą) ir dokumentais, įrodančiais minėtų duomenų pasikeitimo faktą, turi kreiptis į AVMI AAS. AVMI AAS, gavęs prašymą, turi įsitikinti, ar yra pateikti visi reikalaujami duomenys ir dokumentai, o jeigu jų trūksta, prašymo teikėjui raštu turi nurodyti trūkumus, kuriuos šis privalo ištaisyti. AVMI AAS per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų duomenų, – nuo tokių duomenų pateikimo, surašo išvadą, kurią kartu su prašymu ir jo priedais privalo persiųsti VMI prie FM. VMI prie FM viršininkas ar jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą pakeisti Leidimą steigti Sandėlį (FR0447 forma). VMI prie FM AAS išrašo patikslintą Leidimą (Sandėlio identifikacinis numeris lieka tas pats), kurį kartu su prašymu ir kitais kartu pateiktais dokumentais siunčia AVMI AAS, o Sandėlio savininkui siunčia pranešimą, kuriame nurodo, kurios AVMI AAS asmuo galės atsiimti patikslintą Leidimą, grąžinęs senąjį Leidimą“.

2.4.4. Registravimo taisyklių IV skyriaus 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kai asmuo nusprendžia Sandėlyje nebevykdyti tam tikros veiklos arba nebelaikyti tam tikrų prekių grupių, jis turi pateikti pašymą AVMI AAS, kuris įsitikinęs, kad nėra priežasčių tokio prašymo netenkinti (mokestinės prievolės, susijusios su veikla ar prekių grupėmis, kurių atsisakoma, yra įvykdytos ir pan.) ir surašęs išvadą, šią išvadą, asmens prašymą, kartu su juo pateiktus dokumentus siunčia VMI prie FM. VMI prie FM viršininkas ar jo įgaliotas asmuo per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo priima sprendimą pakeisti Leidimą steigti Sandėlį (FR0447 forma), o VMI prie FM AAS išrašo pakeistą Leidimą (Sandėlio identifikacinis numeris lieka tas pats), apie tai informuoja Sandėlio savininką, o pakeistą Leidimą, prašymą ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus išsiunčia AVMI AAS. Kai Sandėlio savininkas grąžina senąjį Leidimą, jam išduodamas ir įsigalioja pakeistas Leidimas“.

2.4.5. Registravimo taisyklių V skyriaus 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Akcizų įstatymo 6 str. 6 dalies 1–5 punktuose ir/ar Kituose atvejuose, kada Leidimas gali būti panaikinamas, AVMI išvadą dėl Leidimo steigti Sandėlį panaikinimo ir ją pagrindžiančius dokumentus siunčia VMI prie FM.

VMI prie FM viršininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą panaikinti Leidimą steigti Sandėlį (FR0448 forma), o VMI prie FM AAS išregistruoja Sandėlį“.

2.4.6. Registravimo taisyklių V skyriaus 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Per 5 darbo dienas apie priimtą sprendimą VMI prie FM praneša išregistruoto Sandėlio savininkui, kuris per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo turi grąžinti Leidimą jį išdavusios AVMI AAS“.

2.4.7. Registravimo taisyklių IX skyriaus 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Visi šiose Taisyklėse nurodyti pranešimai asmeniui, steigiančiam Sandėlį, ir AVMI AAS turi būti siunčiami paštu. Taisyklių 13 punkte nurodytas pranešimas VMI prie FM AAS siunčiamas tik elektroniniu paštu“.

2.5. Įsakymu patvirtintų FR0356, FR0357, FR0358, FR0359, FR0360, FR0383 formų prašymų užpildymo taisyklių (toliau – Užpildymo taisyklės):

2.5.1. II skyriaus 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. 15 ir 16 langeliuose esančių lentelių stulpeliuose „Kodas“ yra nurodyti veiklos, kuria pageidaujama užsiimti Sandėlyje, kodai, patvirtinti VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 90-3885, toliau – Veiklos klasifikatorius)“.

2.5.2. Užpildymo taisyklių II skyriaus 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. 15 langelyje esančios lentelės stulpelyje „Grupės kodas“ įrašomi prekių grupių, kurias pageidaujama laikyti Sandėlyje, kodai pagal VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 patvirtintą Akcizų įstatyme nurodytų Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių (Žin., 2002, Nr. 61-2489, toliau – Tarifinių grupių klasifikatorius)“.

2.5.3. Užpildymo taisyklių II skyriaus 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Asmenys, steigiantys Sandėlį Nutarimu patvirtintų Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, II skyriuje išvardytais atvejais, užpildę 15 langelyje esančią lentelę, turi pildyti 16 langelyje esančią lentelę.

16 langelyje esančios lentelės stulpelyje „Grupės kodas“ įrašomi prekių grupių, su kuriomis Sandėlyje bus vykdoma atitinkama veikla, kodai pagal Tarifinių grupių klasifikatorių.

Šios lentelės nepildo asmenys, steigiantys Sandėlį tik Akcizų įstatymo 4 str. 1 d. nustatytais pagrindais“.

2.5.4. Užpildymo taisyklių II skyriaus 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. 23–24 langelius pildo asmenys, vykdę iki prašymo pateikimo su Prekėmis susijusią veiklą, kurią numatoma vykdyti steigiamame Sandėlyje, 23 langelyje rašoma tokios veiklos pradžia (metai, mėnuo), 24 langelyje – iki kada (metai, mėnuo) tokia veikla vykdyta (vykdoma)“.

2.5.5. Užpildymo taisyklių III skyriaus 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Asmuo, steigiantis Sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą bus laikomos tik degalams (variklių kurui) naudotinos angliavandenilių bei naftos dujos ir kuriame bus vykdoma tik šių dujų mažmeninė prekyba, pildydamas FR0357 formos 1–15 langelius, vadovaujasi šių Taisyklių 5–14 punktuose išdėstytomis nuostatomis, o 15 langelyje esančios lentelės stulpelyje xnurodytu būdu pažymima, kokia veikla pageidaujama užsiimti Sandėlyje su degalams (variklių kurui) naudotinomis angliavandenilių bei naftos dujomis. Jeigu asmuo, steigiantis Sandėlius, kuriuose taikant laikiną akcizų mokėjimo atidėjimo režimą bus laikomos tik degalams (variklių kurui) naudotinos angliavandenilių bei naftos dujos ir kuriuose bus vykdoma tik šių dujų mažmeninė prekyba, pasinaudoja teise teikti vieną bendrą prašymą, tai Sandėlių adresus jis rašo priede prie prašymo pagal kiekvieną AVMI atskirame lape. Kad toks priedas bus pildomas, pažymima po 11 langeliu šalia užrašo „jei reikia papildomo lapo“. 16–17 langeliai turi būti užpildyti laikantis Taisyklių 20–21 punktuose, 18–19 langeliai – 23–25 punktuose išdėstytų nuostatų“.

3. Papildau:

3.1. Registravimo taisyklių IV skyriaus 17 punktą antra pastraipa „Po sprendimo priėmimo VMI prie FM AAS išrašo papildytą Leidimą (Sandėlio identifikacinis numeris lieka tas pats), apie tai praneša Sandėlio savininkui, o Leidimą, prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus siunčia AVMI AAS. Kai Sandėlio savininkas grąžina senąjį Leidimą, pateikia mokestinių prievolių užtikrinimo dokumentą (jei reikia), jam išduodamas ir įsigalioja papildytas Leidimas“.

3.2. Registravimo taisyklių IV skyriaus 18 punktą žodžiais „įmonės pirkimo-pardavimo sutartis“ ir šį punktą išdėstau taip:

18. Jeigu keičiasi Sandėlio savininkas (sudaroma įmonės pirkimo-pardavimo sutartis, reorganizuojama įmonė ir pan.), naujasis Sandėlio savininkas arba jo įgaliotas asmuo AVMI AAS privalo teikti prašymą supaprastinta tvarka išduoti Leidimą steigti Sandėlį (FR0358 formą) ir dokumentus, patvirtinančius Sandėlio savininko pasikeitimo faktą, bei Leidimo išdavimo tvarkos I skyriaus 3 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jų duomenys keičiasi dėl Sandėlio savininko pasikeitimo“.

3.3. Registravimo taisyklių VI skyriaus 30 punktą tokiu 30.6 papunkčiu:

30.6. veikla vykdoma Sandėlyje ir prekių grupės, su kuriomis ta veikla vykdoma, nurodant veiklų kodus pagal Veiklos klasifikatorių ir prekių grupių kodus pagal Tarifinių grupių klasifikatorių“, o 30.6 papunktį laikau 30.7 papunkčiu.

4. Įsakau:

4.1. VMI prie FM Duomenų valdymo skyriui pagal nustatytą tvarką FR0356, FR0366, FR0447, FR0448 formas įtraukti į Dokumentų formų registrą, o FR0367 formą iš šio registro išbraukti.

4.2. VMI prie FM viršininko pavaduotojui, kuruojančiam Akcizų administravimo skyrių, ir AVMI viršininkų pavaduotojams, kuruojantiems akcizų administravimo skyrius, kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

5. Pripažįstu netekusiais galios:

5.1. Įsakymo 2 punkto 4 papunktį.

5.2. Registravimo taisyklių 5 punkto 2 papunkčio 2 pastraipą, 6 punkto 2 papunkčio 2 pastraipą, 8 punktą.

5.3. Užpildymo taisyklių II skyriaus 20 punkto antrą pastraipą ir 28 punktą.

5.4. Įsakymo 1 punkto 14 papunktyje nurodytą Prašymo leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį nagrinėjimo pažymos FR0367 formą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

FR0366 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu

Nr. 157

(2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 286

redakcija)

 

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

________________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Įstaigos duomenys

 

TVIRTINU

A. V.         ________________

                                                                                                          (pareigos)

________________

                                                                                                           (parašas)

________________

                                                                                                      (vardas, pavardė)

 

Į _____ Nr. _____

 

IŠVADA

VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ MINISTERIJOS DĖL LEIDIMO STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ

PREKIŲ SANDĖLĮ

 

______________ ______________

                                                                           (data)                          (numeris)

 

_______________ apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI), išnagrinėjusi

______ m. ________ ____ d. gautą ___________________________________________________

                                          (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

________________________________________________________________________________

prašymą leisti_____________________________________________________________________

                                                                                                   (adresas)

steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir patikrinusi pateiktą informaciją bei Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintos Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tvarkos (toliau – Tvarka) II skyriuje išvardytas aplinkybes, NUSTATĖ, kad:

 

1. Asmuo, pageidaujantis steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį:

 

1.1. Mokestinių nepriemokų biudžetams ir (arba) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi /turi 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo nepriemokų turi, rašyti, kada, kokia ir pan. nepriemoka atsirado)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

1.2. Nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neturi /turi 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo nepriemokų turi, rašyti, kada, kokia ir pan. nepriemoka atsirado)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

1.3. Įsipareigojimus muitinei vykdo /nevykdo 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo įsipareigojimų nevykdo, rašyti, kokių, nuo kada ir pan.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

1.4. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nurodytų piktybinių pažeidimų nepadarė /padarė 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra padaręs tokių pažeidimų, rašyti, kokie tai pažeidimai, kada padaryti, kas juos nustatė, kokia poveikio priemonė pritaikyta ir pan. Jei nuo tokio pažeidimo praėjo 5 m., žymėti langelį „nepadarė“)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

2. Prašymą pateikęs fizinis asmuo/juridinio asmens vadovas už (jei prašymą yra pateikęs juridinis asmuo):

įmonės privedimą prie bankroto                                          neteistas /teistas 

finansinius nusikaltimus                                                      neteistas /teistas 

dokumentų klastojimą                                                         neteistas /teistas 

sukčiavimą                                                                           neteistas /teistas 

akcizais apmokestinamų prekių neteisėtą laikymą, gabenimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką                                                                                                         neteistas /teistas 

_________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra teistas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį, ar teistumas išnykęs)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

2.1. Apskaitos tarnybos vadovas arba vyr. finansininkas (buhalteris) (rašyti, jei prašymą pateikė juridinis asmuo) už:

įmonės privedimą prie bankroto                                          neteistas /teistas 

finansinius nusikaltimus                                                      neteistas /teistas 

dokumentų klastojimą                                                         neteistas /teistas 

sukčiavimą                                                                           neteistas /teistas 

akcizais apmokestinamų prekių neteisėtą laikymą, gabenimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką                                                                                                        neteistas /teistas 

_________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra teistas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį, ar teistumas išnykęs)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

2.2. Asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas (jeigu tai neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – jo savininkas (narys), už:

įmonės privedimą prie bankroto                                              neteistas /teistas 

finansinius nusikaltimus                                                          neteistas /teistas 

dokumentų klastojimą                                                             neteistas /teistas 

sukčiavimą                                                                               neteistas /teistas 

akcizais apmokestinamų prekių neteisėtą laikymą, gabenimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką                                                                                                            neteistas /teistas 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra teistas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį, ar teistumas išnykęs)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

3. Prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui/juridinio asmens vadovui (jei prašymą yra pateikęs juridinis asmuo) administracinė nuobauda už:

 

ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą nepaskirta /paskirta ;

prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą nepaskirta /paskirta ;

apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nepaskirta /paskirta ;

vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą nepaskirta /paskirta ;

valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtų pareigūnų teises nepaskirta /paskirta ;

tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą nepaskirta /paskirta ;

 

________________________________________________________________________________  

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra baustas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

3.1. Apskaitos tarnybos vadovas arba vyr. finansininkas (buhalteris) (rašyti, jei prašymą pateikė juridinis asmuo) už:

 

ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą

nebaustas /baustas ;

prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą

nebaustas /baustas ;

apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą

nebaustas /baustas ;

vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą

nebaustas /baustas ;

valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtųjų pareigūnų teises

nebaustas /baustas ;

tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą

nebaustas /baustas ;

 

________________________________________________________________________________  

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra baustas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

3.2. Asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas (jeigu tai neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, – jo savininkas (narys), už:

 

ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčių vengimą

nebaustas /baustas ;

prekių pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentų, taip pat specialių ženklų – banderolių (jeigu pagal teisės aktus prekės privalo būti pažymėtos tokiu būdu) ir dokumentų suklastojimą nebaustas /baustas ;

apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą nebaustas /baustas ;

vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) vykdyti tokią veiklą nebaustas /baustas ;

valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą, taip pat trukdymą įgyvendinti kitas minėtųjų pareigūnų teises nebaustas /baustas ;

tyčinį kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sužalojimą arba nuplėšimą nebaustas /baustas ;

 

________________________________________________________________________________  

(nurodyti, kuo remiantis tokia informacija nustatyta, o jei asmuo yra baustas, nurodyti, kada (metai, mėnuo, diena), pagal kokį Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnį)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

4. Patalpoje (-ose) ir (arba) teritorijoje (-ose), kur pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį:

Akcizais apmokestinamų prekių, laikomų taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą, fizinė apsauga nuo neteisėto jų išgabenimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, išvengiant priklausančių mokėti už jas akcizų, t. y. visos sąlygos užtikrinti žmonių, transporto priemonių, prekių judėjimo į patalpą (-as) ir (arba) teritoriją (-as) bei iš jų kontrolę ir pan.

bus užtikrinta /nebus užtikrinta 

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis padaryta tokia išvada)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Visos sąlygos, reikalingos AVMI ar/ir VMI prie FM atstovui akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje nuolat vykdyti akcizais apmokestinamų prekių kontrolę, taip pat tikrinti, ar teisingai apskaičiuojami ir sumokami akcizai, sudarytos /nesudarytos

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kuo remiantis padaryta tokia išvada)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(Pastaba. Jei pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą bus laikomos tik degalams (variklių kurui) naudotinos angliavandenilių bei naftos dujos ir bus vykdoma tik šių dujų mažmeninė prekyba, žymėti, ar yra kliūčių AVMI ar/ir VMI prie FM atstovui vykdyti taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikomų degalams (variklių kurui) naudotinų angliavandenilių bei naftos dujų laikymo ir išleidimo iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo kontrolę, taip pat atlikti akcizų apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimus.)

 

Visos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės arba, jeigu jų dar nėra, visos sąlygos, reikalingos joms įrengti iki akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžios,

sudarytos /nesudarytos 

 

________________________________________________________________________________  

(nurodyti, kuo remiantis padaryta tokia išvada)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Muitinės sandėlis įsteigtas /neįsteigtas .

 

Buhalterinė apskaita kompiuterizuota /nekompiuterizuota .

(Pastaba. Jei pageidaujama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą bus laikomos tik degalams (variklių kurui) naudotinos angliavandenilių bei naftos dujos ir bus vykdoma tik šių dujų mažmeninė prekyba, žymėti, ar kompiuterizuota apskaita.)

 

Interneto ryšys su VMI prie FM ir AVMI yra /nėra 

 

________________________________________________________________________________

(jeigu jų dar nėra, nurodyti, ar yra pateiktas jų įdiegimo iki numatomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos pradžios grafikas)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(Pastaba. 4 punkto nepildyti, jei pateikiamas prašymas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą bus laikomos tik degalams (variklių kurui) naudotinos angliavandenilių bei naftos dujos ir bus vykdoma tik šių dujų mažmeninė prekyba.)

 

5. Prašyme nurodytą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje numatomą laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekį vertinome, remdamiesi_____________________________________

                                                                                                                     (rašyti, pagal kokius dokumentus buvo vertinta)

_______________________________________________________________________________ ,

ir nustatėme, kad__________________________________________________________________

                                                                                     (rašyti, kas buvo nustatyta)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(Pastaba. 6 punktą pildyti, jeigu pateikiamas prašymas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 4 str. 4 d. 1 punkte nustatytais pagrindais.)

 

6. Prašyme nurodytą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje numatomą laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio tikslumą (ar jis nėra dirbtinai sumažintas) vertinome, remdamiesi_____ ,

(rašyti, pagal kokius dokumentus buvo vertinta)

ir nustatėme, kad __________________________________________________________________

(rašyti, kas buvo nustatyta)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(Pastaba. 7 punktą pildyti, jeigu pateikiamas prašymas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį veiklai, kurią pagal Akcizų įstatymo nuostatas leidžiama vykdyti tik akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.)

 

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, _____________ AVMI daro IŠVADĄ, kad ______________

(juridinio asmens

________________________________________________________________________________

pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

prašymas leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį adresu:_________________________

                                                                                                                                                              (adresas)

yra tenkintinas /tenkintinas iš dalies 

 

Prašymą tenkinti iš dalies nuspręsta remiantis tokiomis nustatytomis aplinkybėmis (pildyti, jei prašymas tenkinamas iš dalies):

________________________________________________________________________________

(nurodyti motyvus, dėl ko priimtas sprendimas prašymą tenkinti iš dalies)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Mokestinių prievolių įvykdymą siūlome užtikrinti___________________________________

                                                                                                                                 (rašyti siūlomą mokestinių

_______________________________________________________________________________ .

prievolių užtikrinimo būdą, sumą, kuo remiantis jis apskaičiuotas)

 

Pridedama:

_______________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ .

 

________________                ______________              ________________________

             (pareigos)                                            (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

______________

 


 

Pildoma 2 egzemplioriais

 

Spaudas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR0356 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. birželio 17 d.

įsakymu Nr. 157

(2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 286

redakcija)

 

Kodas PVM mokėtojo kodas

01

 

 

02

 

 

Juridinio asmens, steigiančio akcizais apmokestinamųjų prekių sandėlį, pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

03

 

 

Buveinė/gyvenamoji vieta

04

 

 

Fizinio asmens tapatybę

patvirtinančio dokumento

serija ir numeris                                    Telefonas                                         Faksas

05

 

 

06

 

 

07

 

 

Elektroninio pašto adresas

08

 

 

Adresas

09

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ

 

                                                              Data

10

 

 

Prašau leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – sandėlis)

11

adresu

 

 

Telefonas                                                                      Faksas

12

 

 

13

 

 

Elektroninio pašto adresas

14

 

 

15

Sandėlyje numatoma vykdyti veikla

Veikla

Kodas

Grupės kodas

Akcizais apmokestinamas prekes:

 

 

 

Gaminti

11

 

Perdirbti

12

 

Maišyti

13

 

Saugoti

14

 

Akcizais apmokestinamas prekes iš sandėlio išvežti taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą

30

 

Akcizais apmokestinamas prekes į sandėlį atvežti taikant akcizų mokėjimo laikiną atidėjimo režimą

20

 

(Pastaba. Įrašyti prekių rūšių, detalizuotų iki Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytų grupių, kurias pageidaujama laikyti Sandėlyje, kodus pagal VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 patvirtintą Akcizų įstatyme nurodytų Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių; Žin., 2002, Nr. 61-2489.)

 

16

Sandėlyje, steigiamame Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 patvirtintų Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (Žin., 2002, Nr. 56-2264) II skyriuje nustatytais atvejais, numatoma vykdyti veikla:

Veikla

Kodas

Grupės kodas

Tiekti kuro atsargas laivams,

40

 

 

vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais

41

 

vežantiems keleivius ir (arba) krovinius vietiniais maršrutais, taip pat teikiantiems kitokias paslaugas už atlyginimą

42

 

naudojamiems atliekant valstybės ar savivaldybių institucijų funkcijas

43

 

dalyvaujantiems karinėse tarptautinėse pratybose

44

 

žvejybos laivams

45

 

Tiekti kuro atsargas orlaiviams,

50

 

 

vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais

51

 

vežantiems keleivius ir (arba) krovinius vietiniais maršrutais, taip pat teikiantiems kitokias paslaugas už atlyginimą

52

 

naudojamiems atliekant valstybės ar savivaldybių institucijų funkcijas

53

 

dalyvaujantiems karinėse tarptautinėse pratybose

54

 

Tiekti akcizais apmokestinamas prekes, skirtas tik eksportui ir (arba) užsienio valstybių diplomatinėms bei konsulinėms atstovybėms, taip pat kitiems asmenims, jeigu ratifikuotose tarptautinėse sutartyse numatyta, kad šiems asmenims tiekiamos prekės atleidžiamos nuo akcizų

60

 

Atlikti pagalbines operacijas

70

 

Laikyti taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą tik valstybės naftos produktų atsargas (asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka privalančiam kaupti ir tvarkyti valstybės naftos produktų atsargas)

80

 

Laikyti taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą tik cigarus ir (arba) cigariles, ir (arba) rūkomąjį tabaką (asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam licenciją importuoti tabaką ir (arba) tabako gaminius)

90

 

Laikyti tik gazolį, tiekiamą naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą

100

 

(Pastaba. Įrašyti prekių rūšių, detalizuotų iki Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytų grupių, kurias pageidaujama laikyti Sandėlyje, kodus pagal VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 patvirtintą Akcizų įstatyme nurodytų Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių; Žin., 2002, Nr. 61-2489.)

 

Numatoma akcizų suma

17

 

Lt

 

18

Numatoma akcizų suma žodžiais

 

(Pastaba. Apskaičiuota prie prašymo pridėtoje FR0370 formoje.)

 

19

Patalpos ir/arba teritorijos plotas

 

 

20

Patalpos ir/arba teritorijos aprašymas

 

 

 

21

Sandėlyje naudojami apskaitos registrai, programinė įranga

 

 

 

22

Duomenys apie sandėlyje naudojamas apskaitos priemones

 

 

 

(Pastaba. Jei teisės aktuose nustatyti specialūs apskaitos priemonių reikalavimai, tai reikia pateikti duomenis apie naudojamas apskaitos priemones, pasirengimą jas naudoti, o jeigu tokios priemonės nėra įdiegtos, – prie prašymo reikia pateikti jų įdiegimo iki sandėlio veiklos pradžios grafiką.)

 

Veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdymo trukmė iki prašymo leisti steigti sandėlį pateikimo

 

Nuo                                                                           Iki

23

 

 

24

 

(Pastaba. Pildo asmenys, vykdę veiklą iki prašymo pateikimo.)

 

25

Pridedu (priedo pavadinimas ir lapų skaičius)

 

 

26

PASTABOS (pildo sandėlį steigiantis juridinis asmuo)

 

Duomenys (vardai, pavardės, kodai, adresai, telekomunikacijų rekvizitai) apie vadovą, apskaitos tarnybos vadovą arba vyr. finansininką (buhalterį) buvo pateikti registruojantis mokesčių mokėtoju ____________.

                (data)

 

Iki šio momento nurodytieji duomenys nepasikeitę /pasikeitę, tačiau patikslinti .

 

_____________________                ____________           _____________________

            (asmens, pateikusio                                      (parašas)                                  (vardas, pavardė)

             prašymą, pareigos)

 

______________


 

FR0447 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 286

redakcija

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

PAKEISTI LEIDIMĄ STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ

 

_____________ _____________

                                                                                     (data)         (registracijos numeris)

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 patvirtintų Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 61-2490) _____p. ir atsižvelgdamas į

________________________________________________________________________________

(nurodyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prašymo datą ir kitus dokumentus, į kuriuos atsižvelgiant priimamas sprendimas)

_______________________________________________________________________________ ,

 

PAKEIČIU leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (sandėlio identifikacinis Nr.___) adresu: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(leidimo Nr. _______), išduotą _______________________________________________________

                                                                                                        (leidimo išdavimo data)

_______________________________________________________________________________ ,

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, įmonės kodas arba fizinio asmens kodas)

ir jame vietoj______________________________________________________________________

                                   (rašyti, kas yra keičiama leidime steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį)

________________________________________________________________________________

įrašau___________________________________________________________________________

                            (rašyti, kas yra įrašoma leidime steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį)

_______________________________________________________________________________ .

 

________________                ______________              ________________________

             (pareigos)                                            (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

______________


FR0448 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvis

Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2002 m.

spalio 4 d. įsakymo Nr. 286

redakcija

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

PANAIKINTI LEIDIMĄ STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ

 

_____________ _____________

                                                                                     (data)         (registracijos numeris)

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 6 str. 6 d. ___p. ir ________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokių kitų teisės aktų nuostatomis vadovaujantis priimamas sprendimas)

________________________________________________________________________________

bei atsižvelgdamas į _______________________________________________________________  

                                                   (apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išvadą, nurodyti jos datą, numerį, priežastis,

________________________________________________________________________________

dėl kurių priimamas sprendimas panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį)

_______________________________________________________________________________ ,

 

PANAIKINU Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ____m. ______ ___ d. sprendimu Nr. ___ ___________________________

                                                                                                                             (juridinio asmens pavadinimas arba

_________________________________________________________  suteiktą teisę steigti akcizais

fizinio asmens vardas ir pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas)

apmokestinamų prekių sandėlį adresu:__________________________________________________

                                                                                              (akcizais apmokestinamo prekių sandėlio

________________________________________________________________________________

adresas, sandėlio identifikacinis numeris)

 

ir NUSTATAU, kad nuo šio sprendimo priėmimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlis Nr._____, esantis _______________________________________________________________ , yra išregistruojamas.

                                                                                (adresas)

 

________________                ______________              ________________________

             (pareigos)                                            (parašas)                                                (vardas, pavardė)

______________