LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) DARBO VIETAI BEI DARBO LAIKUI PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 254

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 18 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu pridedamus Reikalavimus antstolio (antstolių) darbo vietoms bei darbo laikui.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                            Vytautas Markevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254

 

REIKALAVIMAI ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) DARBO VIETOMS BEI DARBO LAIKUI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis teisės aktas nustato reikalavimus antstolio (antstolių) darbo vietoms bei antstolio darbo laikui.

2. Antstolio (antstolių) kontora (skyrius) turi būti įkurta laikantis nustatytų reikalavimų ir užtikrinti tinkamas antstolio veiklos bei antstolio (antstolių) interesantų priėmimo sąlygas.

3. Apie antstolio (antstolių) kontoros adreso pasikeitimą antstolis privalo raštu informuoti Teisingumo ministeriją ir apylinkės teismą, kurio veiklos teritorijoje antstolis dirba, bei paskelbti respublikiniame dienraštyje ir vietiniame laikraštyje.

 

II. ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) KONTOROS ĮKŪRIMAS

 

4. Antstolio prašymu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui leidus, antstoliui priskirtos teritorijos ribose gali būti kuriama antstolio kontora.

5. Jei antstolių kontorą kuria keletas antstolių, antstolių kontora kuriama vienam iš tų antstolių priskirtos veiklos teritorijos ribose. Kitų antstolių veiklos teritorijos turi sutapti arba būti šalia veiklos teritorijos, kurioje kuriama antstolių kontora.

6. Antstolio (antstolių) kontora negali būti kuriama pastate, kuriame yra teismo patalpos.

7. Apie kuriamą antstolio (antstolių) kontorą antstolis, o jei kuria keletas antstolių – jų įgaliotas antstolis, privalo raštu informuoti Teisingumo ministeriją. Pranešime nurodoma:

7.1. antstolio (antstolių) kontoros adresas;

7.2. veiklos teritorija, kurioje kuriama antstolio (antstolių) kontora, ir antstolio, kuriam priskirta ši veiklos teritorija, vardas, pavardė;

7.3. jei antstolių kontorą kuria keletas antstolių – šių antstolių vardai, pavardės ir jiems priskirtos veiklos teritorijos;

7.4. numatoma antstolio (antstolių) darbo kontoroje pradžia.

8. Prie pranešimo pridedama:

8.1. patalpų nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

8.2. patalpų plano kopija su paaiškinimu, nurodant šių reikalavimų 25 ir 26 punktuose minimų patalpų išsidėstymą plane.

9. Teisingumo ministerija sprendimą dėl leidimo įkurti antstolio (antstolių) kontorą pranešime nurodytu adresu priima per penkias darbo dienas. Tuo atveju, kai iš pateiktų duomenų nėra aišku, ar patalpos, kuriose kuriama antstolio (antstolių) kontora, atitinka nustatytus reikalavimus, Teisingumo ministerija gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus arba, suderinusi su pranešimą pateikusiu antstoliu, ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos atlikti patalpų atitikimo nustatytiems reikalavimams patikrinimą.

 

III. ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) KONTOROS SKYRIAUS ĮKŪRIMAS

 

10. Antstolio prašymu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui leidus, šiam antstoliui priskirtos veiklos teritorijos ribose gali būti įkurtas antstolio (antstolių) kontoros skyrius.

11. Prie prašymo pridedama:

11.1. patalpų įsigijimą ar naudojimosi jomis teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

11.2. patalpų plano kopija su paaiškinimu.

12. Prašymas leisti įkurti antstolio (antstolių) kontoros skyrių turi būti išnagrinėtas per dvidešimt dienų nuo jo pateikimo Teisingumo ministerijai dienos.

13. Tuo atveju, kai iš pateiktų duomenų nėra aišku, ar patalpos, kuriose kuriamas antstolio (antstolių) kontoros skyrius, atitinka šioje tvarkoje nustatytus reikalavimus, Teisingumo ministerija gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus arba, suderinusi su prašymą pateikusiu antstoliu, ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo prašymo gavimo atlikti patalpų atitikimo nustatytiems reikalavimams patikrinimą.

14. Atsisakymas leisti įkurti antstolio (antstolių) kontoros skyrių turi būti motyvuotas.

15. Antstolio (antstolių) kontoros skyrius negali būti kuriamas pastate, kuriame yra teismo patalpos.

16. Antstolio (antstolių) kontoros skyrius gali būti kuriamas siekiant geriau organizuoti antstolio veiklą jo aptarnaujamoje teritorijoje ar užtikrinti prie antstolio veiklos teritorijos laikinai (iki bus paskirtas šią teritoriją aptarnaujantis antstolis) prijungtos kito antstolio veiklos teritorijos ar jos dalies gyventojų aptarnavimą.

17. Gavęs leidimą steigti antstolio (antstolių) kontoros skyrių, antstolis privalo pateikti Teisingumo ministerijai pranešimą apie antstolio (antstolių) kontoros skyriaus įkūrimą. Pranešime turi būti nurodoma:

17.1. antstolio (antstolių) kontoros skyriaus adresas;

17.2. veiklos teritorija, kurioje kuriamas antstolio (antstolių) kontoros skyrius, ir antstolio, kuriam priskirta ši veiklos teritorija, vardas, pavardė;

17.3. numatoma antstolio darbo kuriamame antstolio (antstolių) kontoros skyriuje pradžia.

18. Apie antstolio (antstolių) kontoros skyriaus uždarymą antstolis privalo raštu informuoti Teisingumo ministeriją ir apylinkės teismą, kurio veiklos teritorijoje šis skyrius buvo įkurtas.

 

IV. REIKALAVIMAI ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) KONTOROS (SKYRIAUS) PATALPOMS

 

19. Antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus) patalpose turi būti sudarytos sąlygos kultūringam gyventojų aptarnavimui.

20. Antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus) patalpos turi atitikti nustatytus priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus. Antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus) patalpose turi būti priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos.

21. Prie įėjimo į pastatą, kuriame yra antstolio (antstolių) kontora (skyrius), aiškiai matomoje vietoje turi būti pakabinta nustatytos formos antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus) iškaba.

22. Prie įėjimo į antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus) patalpas turi būti iškabinta informacija apie kontoros (skyriaus) darbo laiką.

23. Antstolio (antstolių) kontoros laukiamajame asmenims turi būti įrengtos vietos atsisėsti.

24. Jeigu antstolio (antstolių) kontora (skyrius) yra įsikūrusi pastate, kuriame yra ir daugiau juridinių asmenų, esant reikalui, turi būti ženklai, nurodantys antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus) patalpas.

25. Antstolio (antstolių) kontoros patalpose turi būti įrengtos atskiros patalpos: patalpa interesantų priėmimui (antstolio kabinetas), o jeigu antstolių kontoroje viename kabinete dirba keletas antstolių – atskira patalpa interesantų priėmimui, kontoros personalo kabinetas, laukiamasis. Laukiamasis gali būti sujungtas su kontoros personalo kabinetu, jei asmenų laukimo vietai tenka ne mažiau kaip penki kvadratiniai metrai.

26. Antstolio (antstolių) kontoros patalpose turi būti antstolio archyvas. Jei antstolio (antstolių) kontoros patalpose įsteigti antstolio archyvą nėra galimybių, Teisingumo ministerijai sutikus, antstolio (antstolių) archyvas gali būti saugomas kitose patalpose.

27. Antstolio (antstolių) kontoroje turi būti įranga, reikalinga antstolio funkcijoms vykdyti: kopijavimo aparatas, spausdintuvas, kompiuteris, laidinis arba mobilusis telefonas (kai antstolių kontoroje dirba keletas antstolių, antstolių kontoroje kiekvienam antstoliui turi būti atskiras laidinis arba mobilusis telefonas), seifas, interneto ryšys.

 

V. ANTSTOLIO DARBO LAIKAS

 

28. Antstolio ir antstolio kontoros darbo laikas nustatomas antstolio nuožiūra. Kai antstolių kontoroje dirba keletas antstolių, antstolių kontoros darbo laikas nustatomas jų susitarimu. Kiekvienas antstolis interesantų priėmimui turi skirti ne mažiau kaip aštuonias valandas per savaitę, darbo dienomis, vieną kartą iki 13 valandos ir vieną kartą – po 13 valandos.

29. Antstolio (antstolių) kontoros (skyriaus) darbo laikas nustatomas antstolio (antstolių) nuožiūra.

30. Jei dėl susiklosčiusių aplinkybių antstolis, antstolio (antstolių) kontora (skyrius) nustatytu priėmimo laiku nedirba, prie įėjimo į kontoros (skyriaus) patalpas turi būti iškabinta informacija interesantams apie numatomą priėmimo laiką.

______________