LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1473

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: 1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 50-1752, Nr. 53-1877, Nr. 58-2090, Nr. 67-2447, Nr. 72-2548, Nr. 82-2859; 2002, Nr. 2-67, Nr. 8-290, Nr. 15-566, 587, Nr. 43-1613, Nr. 53-2070, Nr. 56-2267, Nr. 60-2433, Nr. 69-2819):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 1.4 punktą.

1.2. Papildyti nurodytąjį sąrašą šiais 1.9-1.12 punktais:

„1.9.

užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

15 litų

1.10.

civilinės santuokos nutraukimo įskaitymą į apskaitą

15 litų

1.11.

pažymų apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą

15 litų

1.12.

užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įskaitymą į apskaitą

15 litų“.

1.3. Išdėstyti 3.22 punktą taip:

„3.22.

licencijos spausdinti vertybinius popierius, dokumentų blankus ir banderoles apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti

1800 litų“.

1.4. Išbraukti 3.24 ir 3.25 punktuose žodžius „arba perregistravimą“.

1.5. Išdėstyti 3.26–3.34 punktus taip:

„3.26.

licencijos importuoti alų išdavimą

2500 litų

3.27.

licencijos importuoti žaliavas, kuriose yra etilo alkoholio, išdavimą

1000 litų

3.28.

licencijos importuoti maistinius alkoholinius tirpalus su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą

500 litų

3.29.

licencijos importuoti nemaistinius alkoholinius tirpalus su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą

500 litų

3.30.

licencijos importuoti nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą

700 litų

3.31.

licencijos importuoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą

700 litų

3.32.

licencijos importuoti techninį etilo alkoholį išdavimą

700 litų

3.33.

licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką išdavimą

2000 litų

3.34.

licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius išdavimą

4000 litų“.

1.6. Išbraukti 3.35 ir 3.36 punktuose žodžius „Lietuvos Respublikoje pagamintais“ ir „arba perregistravimą“.

1.7. Išdėstyti 3.37-3.40 punktus taip:

„3.37.

licencijos verstis didmenine prekyba alumi išdavimą

2500 litų

3.38.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu išdavimą

700 litų

3.39.

licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą

4000 litų

3.40.

licencijos gaminti alų išdavimą

2500 litų“.

1.8. Išbraukti 3.41-3.44 punktuose žodžius „arba perregistravimą“.

1.9. Išdėstyti 3.45 punktą taip:

„3.45.

licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą

4000 litų“.

1.10. Pripažinti netekusiais galios 3.46-3.51 punktus.

1.11. Išbraukti 3.52 punkte žodį „(perregistravimą)“.

1.12. Išbraukti 3.53 punkte žodžius „arba perregistravimą“.

1.13. Išdėstyti 3.54 punktą taip:

„3.54.

licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą

200 litų“.

1.14. Išbraukti 3.55 punkte žodžius „arba perregistravimą“.

1.15. Pripažinti netekusiais galios 3.56 – 3.58 punktus.

1.16. Išdėstyti 3.60 punktą taip:

„3.60.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse išdavimą

30 litų“.

1.17. Išdėstyti 3.62 punktą taip:

„3.62.

licencijos verstis mažmenine prekyba kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą:

 

3.62.1.

alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų

200 litų

3.62.2.

alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

100 litų“.

1.18. Įrašyti 3.63 punkte po žodžio „gaminiais“ žodį „išdavimą“.

1.19. Pripažinti netekusiu galios 3.64 punktą.

1.20. Išdėstyti 3.65 punktą taip:

„3.65.

licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimą

50 litų“.

1.21. Papildyti 3.77 punktą šia pastaba:

„Pastaba. Nustatytas 3.76 ir 3.77 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos kortelės galiojimo laikui“.

1.22. Pripažinti netekusia galios 3.80 punkto pastabą.

1.23. Išbraukti 3.105 punkto pastaboje žodžius „arba perregistravimą“, „ir (arba) perregistravimo“ ir 3.106 punkte žodžius „arba perregistravimą“.

1.24. Išdėstyti 3.107 ir 3.108 punktus taip:

„3.107.

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) išdavimą

100 litų

3.108.

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) šilumos, elektros energijos ir kitoms gamybos reikmėms išdavimą

100 litų“.

1.25. Išbraukti 3.109 punkte žodžius „arba perregistravimą“.

1.26. Išdėstyti 3.110 punktą taip:

„3.110.

licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą skystąjį kurą (mazutą), dyzeliną (dyzelinius degalus) kitus gazolius, tiekiamus kaip kuro atsargos laivams, ir jais prekiauti išdavimą

100 litų“.

1.27. Išbraukti 3.111-3.113 punktuose žodžius „arba perregistravimą“.

1.28. Išdėstyti 3.114 punktą taip:

„3.114.

licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) išdavimą

100 litų“.

1.29. Išbraukti 3.115 punkte žodžius „arba perregistravimą“.

1.30. Išdėstyti 3.116 punktą taip:

„3.116.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių kuru, kitais gazoliais, skystuoju kuru (mazutu) išdavimą

100 litų“.

1.31. Išdėstyti 3.118 punktą taip:

„3.118.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuoto buitinio krosnių kuro, kitų gazolių, skystojo kuro (mazuto) likučiais išdavimą

20 litų“.

1.32. Išbraukti 3.119 punkte žodžius „arba perregistravimą“.

1.33. Įrašyti 3.156 punkte vietoj žodžių „automatų salonuose“ žodžius „B kategorijos automatais“.

1.34. Įrašyti 3.158 punkte po žodžių „kauliukų lošimus“ žodžius „taip pat lošimus A kategorijos automatais“.

1.35. Išdėstyti 4 punktą taip:

„4.

Už kitas institucijų teikiamas paslaugas: Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

 

4.1.

leidimo juridiniam ar fiziniam asmeniui įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš Lietuvos Respublikos daiktus (prekes), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką be Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama, išdavimą

50 litų

4.2.

leidimo importuoti (eksportuoti) arba vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką išdavimą:

 

4.2.1.

daiktus (prekes), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos arba vežti per ją tranzitu be Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama (išskyrus 4.2.2–4.2.4 punktus)

50 litų

4.2.2.

vieną šaunamąjį ginklą

50 litų

4.2.3.

vieną šaunamojo ginklo keičiamą vamzdį arba vamzdžio įdėklą ar kitą vieną pagrindinę šaunamojo ginklo dalį

50 litų

4.2.4.

šaunamųjų ginklų šaudmenis

500 litų

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimų Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš jos) arba vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką ginklus išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Gabenant 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytus daiktus (prekes) tranzitu, išduodami du leidimai – įvežti (importuoti) ir išvežti (eksportuoti) ir imama 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava.

3. Už leidimų eksportuoti vieną šaunamąjį ginklą, vieną šaunamojo ginklo keičiamą vamzdį arba vamzdžio įdėklą ar kitą vieną pagrindinę šaunamojo ginklo dalį ir šaunamųjų ginklų šaudmenis išdavimą valstybės rinkliavos dydis mažinamas 100 procentų.

4.3.

leidimo laikyti (funkcionuoti, eksponuoti) šaunamuosius ginklus ir jų šaudmenis juridinio asmens, jo filialo patalpose išdavimą

200 litų

4.4.

leidimo laikyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo) techniką juridinio asmens, jo filialo patalpose išdavimą

500 litų

4.5.

leidimo vykdyti su antspaudų (spaudų) gamyba susijusią veiklą konkrečiose patalpose išdavimą

500 litų

4.6.

leidimo šaudyti (funkcionuoti) šaudymo tire, šaudykloje, medžiokliniame šaudymo stende ir laikyti ginklus šiose patalpose išdavimą

200 litų

4.7.

leidimo laikyti ir nešioti šaunamuosius ginklus juridinio asmens darbuotojui išdavimą

10 litų

4.8.

leidimo pasigaminti vieną antspaudą arba spaudą (išskyrus antspaudą ar spaudą su Lietuvos valstybės ar savivaldybių herbais) išdavimą

10 litų

4.9.

leidimo įsigyti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą fiziniam asmeniui

20 litų

4.10.

leidimo įsigyti šaunamuosius ginklus ir (ar) šovinius ir (ar) specialiąsias priemones išdavimą juridiniam asmeniui arba jo padaliniams

10 litų

4.11.

leidimo (sutikimo) parduoti perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą

10 litų

4.12.

leidimo įsigyti pirotechnikos priemones išdavimą

10 litų

4.13.

leidimo laikyti ir nešioti ginklą išdavimą, pratęsimą

10 litų

4.14.

egzamino pagal asmens ir turto saugotojų pirminio parengimo programą laikymą

50 litų

4.15.

vairuotojo pažymėjimo išdavimą

6 litai

4.16.

vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo

50 litų

4.17.

teorinį kelių eismo taisyklių egzamino laikymą

30 litų

4.18.

kelių transporto priemonės praktinio vairavimo egzamino laikymą Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

50 litų

4.19.

pažymos, patvirtinančios asmens teistumą (neteistumą), išdavimą pagal asmens prašymą Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

8 litai

4.20.

vienkartinio leidimo parduoti vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą

50 litų

4.21.

vienkartinio leidimo parduoti etilo alkoholį ir Lietuvos farmacijos pramonės įmonėse gaminamus vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą

20 litų

4.22.

leidimo asmeniui verstis farmacine veikla rekvizitų pakeitimą

20 litų

4.23.

pažymėjimo apie būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimą išdavimą

100 litų

4.24.

leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais išdavimą

100 litų

4.25.

leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais rekvizitų pakeitimą

20 litų

4.26.

sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti tam tikras medicinos praktikos paslaugas, išdavimą

66 litai

4.27.

leidimo-higienos paso verstis ūkine veikla išdavimą

20 litų

4.28.

vaistų ir vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą

35 litai

4.29.

leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

5 litai

4.30.

leidimo verstis farmacine veikla (praktika) išdavimą

66 litai

4.31.

licencijos įmonei verstis farmacine veikla papildymą

100 litų

4.32.

licencijos įmonei verstis farmacine veikla rekvizitų pakeitimą Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinės įstaigų

50 litų

4.33.

leidimo įsteigti muitinės sandėlį (išskyrus steigiamus muitinės įstaigų) išdavimą

11770 litų

4.34.

leidimo laikinai įvežti prekes perdirbti išdavimą

200 litų

4.35.

leidimo laikinai išvežti prekes perdirbti išdavimą

200 litų

4.36.

leidimo išdavimą:

 

4.36.1.

laikinai įvežti prekes

40 litų

4.36.2.

laikinai išvežti prekes

40 litų

4.36.3.

steigti laisvąjį sandėlį

1030 litų

4.37.

paslaugas, susijusias su:

 

4.37.1.

intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas sulaikius prekes, įgyvendinimu

100 litų

4.37.2.

intelektinės nuosavybės teisių subjekto arba jo atstovo prašymo, kuris pateikiamas prieš sulaikant prekes, įgyvendinimu

500 litų

4.37.3.

laisvojo sandėlio aptarnavimu

109000 litų

4.38.

vienkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą

80 litų

4.39.

daugkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą

100 litų

4.40.

privalomosios tarifinės informacijos akto arba tyrimo protokolo išdavimą

60 litų

4.41.

privalomosios prekių kilmės informacijos akto išdavimą

75 litai

4.42.

leidimo steigti eksporto ir importo terminalą išdavimą

250 litų

4.43.

mėginio paėmimą ir siuntimą į Muitinės laboratoriją asmens prašymu

50 litų

4.44.

mikroskopinę apžiūrą, dydžio, tūrio matavimą

7 litai

4.45.

mikroskopinį tyrimą praeinančioje šviesoje, tirpumo bandymus, granuliometrinę analizę, tankio nustatymą svorio metodu, klampos nustatymą, lūžio rodiklio, lydymosi temperatūros nustatymą, tekstilės pluoštų (audinių) kapiliariškumo nustatymą

8 litai

4.46.

audimo tipo nustatymą, liepsnos reakciją, svorio nustatymą analitinėmis svarstyklėmis, tankio nustatymą aerometru, popieriaus baltumo nustatymą, alkoholio kiekio nustatymą spiritometru

7 litai

4.47.

tankio nustatymą piknometru, siūlų tankio (tex) nustatymą, virimo temperatūros nustatymą, pliūpsnio temperatūros nustatymą, drėgmės, sausos liekanos nustatymą, pelenų kiekio nustatymą, paprastąją distiliaciją, titrimetrinę analizę, kolorimetrinę analizę, tekstilės pluoštų mikrocheminę analizę, mikrocheminę popieriaus pluošto kokybinę analizę, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė refraktometru)

10 litų

4.48.

frakcinę distiliaciją, mikrocheminę popieriaus pluošto kiekybinę analizę, alkoholio kiekio nustatymą distiliuojant, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė poliarimetru), riebalų kiekio nustatymą, spektrinę analizę UV-VIS, analizę plonasluoksne chromatografija

15 litų

4.49.

distiliaciją vandens garais, distiliaciją vakuume, paviršiuje aktyvių medžiagų kokybinę analizę, metanolio kiekio nustatymą (GOST14351), narkotikų paiešką

20 litų

4.50.

alkoholio kiekio nustatymą mikrokiekiuose, acto rūgšties kiekio nustatymą, plastikų sudėties kiekybinę analizę

30 litų

4.51.

cukraus kiekio nustatymą cheminiais metodais, azoto nitratų nustatymą, švino kiekio benzine nustatymą

25 litai

4.52.

spektrinę analizę FT-IR, analizę dujiniu chromatografu (GS), trąšų analizę

50 litų

4.53.

analizę skystiniu chromatografu (HPLC), analizę dujiniu chromaspektrometru (GS-MS)

75 litai

4.54.

tekstilės pluoštų kiekybinę analizę

40 litų

4.55.

muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą

300 litų

4.56.

transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis patvirtinimą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

20 litų

4.57.

vertybinių popierių emisijos (išskyrus investicinių bendrovių vertybinius popierius), kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

1000 litų

4.58.

investicinių bendrovių (išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves) vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

1000 litų

4.59.

investicinių kintamojo kapitalo bendrovių vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

2000 litų

4.60.

vertybinių popierių emisijos, kuria kapitalizuojami emitento įsipareigojimai, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

800 litų

4.61.

vertybinių popierių emisijos, kuria didinamas įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

500 litų

4.62.

emitento steigimo metu išleidžiamų vertybinių popierių registravimą, emisijos paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

500 litų

4.63.

oficialių pasiūlymų įsigyti emitento vertybinių popierių registravimą

85 litai

4.64.

egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą

200 litų

4.65.

egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą

100 litų

4.66.

leidimo verstis investicijų ir konsultavimo įmonės veikla išdavimą

500 litų

4.67.

leidimo verstis pensijų fondo veikla išdavimą

500 litų

4.68.

pensijų programų registravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

250 litų

4.69.

pensijų programų pakeitimų registravimą

100 litų

4.70.

leidimo verstis investicinės bendrovės veikla išdavimą

500 litų

4.71.

leidimo verstis investicinės bendrovės ir pensijų fondų valdymo įmonės veikla išdavimą Lietuvos banko

500 litų

4.72.

leidimo steigti centrinę kredito uniją išdavimą

500 litų

4.73.

leidimo steigti užsienio banko filialą (skyrių) išdavimą

10000 litų

4.74.

leidimo steigti užsienio banko atstovybę išdavimą Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

600 litų

4.75.

gamtos išteklių naudojimo leidimo 1 ir 2 dalių parengimą ir išdavimą

50 litų

4.76.

gamtos išteklių naudojimo leidimo 3 ir daugiau dalių parengimą ir išdavimą

80 litų

4.77.

leidimo įvežti naudotas padangas išdavimą

2 litai

4.78.

leidimo atlikti aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius matavimus išdavimą

80 litų

4.79.

leidimo tirti žemės gelmes išdavimą

150 litų

4.80.

leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

 

4.80.1.

vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius ir žemės gelmių ertmes

2500 litų

4.80.2.

požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius

500 litų

4.80.3.

kitų naudingųjų iškasenų išteklius

200 litų

4.81.

leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos pavojingas chemines medžiagas išdavimą

44 litai

4.82.

leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas išdavimą

77 litai

4.83.

atliekas tvarkančių įmonių registracijos pažymėjimo išdavimą

5 litai

4.84.

mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

 

4.84.1.

metams

11 litų

4.84.2.

mėnesiui

3 litai

4.84.3.

parai

1 litas

Pastaba. Už mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą vaikams iki 16 metų, invalidams, senatvės pensininkams, asmenims ir jų šeimų nariams, kurių žemė arba miškas, priklausantys nuosavybės teise, ribojasi su vandens telkiniu arba jo pakrantės apsaugos juosta, vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, ir neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.85.

mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

 

4.85.1.

žvejoti nėges (parai)

10 litų

4.85.2.

žvejoti šlakius (mėnesiui)

50 litų

4.86.

leidimo žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais saugomų teritorijų vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama žvejyba su leidimais, išdavimą:

 

4.86.1.

parai

5 litai

4.86.2.

mėnesiui

45 litai

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.87.

leidimo žvejoti tinkliniu samčiu išdavimą:

 

4.87.1.

parai

10 litų

4.87.2.

savaitei

50 litų

4.87.3.

mėnesiui

100 litų

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams ir vietos gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.88.

leidimo medžioti laukinius kanopinius žvėris ir švelniakailius žvėrelius išdavimą:

 

4.88.1.

briedžius:

 

 

patinus

150 litų

 

pateles ar jauniklius

120 litų

4.88.2.

elnius:

 

 

patinus

90 litų

 

pateles ar jauniklius

60 litų

4.88.3.

danielius

30 litų

4.88.4.

stirnas

24 litai

4.88.5.

šernus

25 litai

4.89.

leidimo gaudyti ir rinkti verslo tikslams laukinius gyvūnus, kurie nėra priskirti medžioklės ar žūklės objektams, išdavimą

5 litai

4.90.

leidimo naudoti laukinius gyvūnus mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslais, paimant juos iš gamtinės aplinkos, išdavimą

5 litai

4.91.

leidimo sudaryti ir papildyti zoologines kolekcijas (gyvas zoologijos sodų, okeanariumų ir kitas, taip pat gyvūnų iškamšų, lizdų ir kiaušinių, preparatų ir dalių rinkinius), paimant laukinius gyvūnus iš gamtinės aplinkos, išskyrus zoologines kolekcijas, kurias sudaro medžioklės, žūklės ir kitokie trofėjai, kai gyvūnija naudojama pagal nustatytuosius reikalavimus, išdavimą

5 litai

4.92.

leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir trofėjais, išskyrus teisėtai įgytus trofėjus, išdavimą Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos

5 litai

4.93.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

100 litų

4.94.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

150 litų

4.95.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

250 litų

4.96.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

300 litų

4.97.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

350 litų

4.98.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

400 litų

4.99.

laikinąjį orlaivio registravimą

100 litų

4.100.

orlaivio perregistravimą

100 litų

4.101.

orlaivio registravimo liudijimo dublikato išdavimą

100 litų

4.102.

orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams

200 litų

4.103.

orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu

100 litų

4.104.

orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą

50 litų

4.105.

orlaivio registravimo panaikinimą

100 litų

4.106.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

100 litų

4.107.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

300 litų

4.108.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

1000 litų

4.109.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

2000 litų

4.110.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

2500 litų

4.111.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

4.112.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

50 litų

4.113.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

150 litų

4.114.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

500 litų

4.115.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

1000 litų

4.116.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

1250 litų

4.117.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

1500 litų

4.118.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

50 litų

4.119.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

75 litai

4.120.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

250 litų

4.121.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

500 litų

4.122.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

625 litai

4.123.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

750 litų

4.124.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

25 litai

4.125.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

75 litai

4.126.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

250 litų

4.127.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

500 litų

4.128.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

625 litai

4.129.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

750 litų

4.130.

skrydžio leidimo išdavimą užsienio valstybės orlaiviui, kai šio orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas negalioja

1000 litų

4.131.

orlaivio kategorijos pakeitimą

200 litų

4.132.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg

100 litų

4.133.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg

300 litų

4.134.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet ne didesnė kaip 5670 kg

1000 litų

4.135.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet ne didesnė kaip 8618 kg

2000 litų

4.136.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet ne didesnė kaip 20000 kg

2500 litų

4.137.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

4.138.

orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu ši programa alternatyvi gamintojo programai

1000 litų

4.139.

orlaivio sertifikavimą

10000 litų

4.140.

orlaivio tipo sertifikato pripažinimą

2000 litų

4.141.

triukšmo sertifikato pripažinimą

100 litų

4.142.

projektavimo organizacijos sertifikavimą

5000 litų

4.143.

gamybos organizacijos sertifikavimą

5000 litų

4.144.

orlaivio įkeitimą

0,5 procento įkeitimo sumos

4.145.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba 1 asmuo

500 litų

4.146.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

1000 litų

4.147.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

2000 litų

4.148.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

4000 litų

4.149.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo101 iki 200 asmenų

8000 litų

4.150.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

12000 litų

4.151.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba 1 asmuo

250 litų

4.152.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

500 litų

4.153.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

1000 litų

4.154.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

2000 litų

4.155.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų

4000 litų

4.156.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

6000 litų

4.157.

oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

5000 litų

4.158.

oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

8000 litų

4.159.

oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

8000 litų

4.160.

oro vežėjų, kurie vykdo ir reguliariuosius reisus daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

10000 litų ir 1000 litų už kiekvieną kitą orlaivį

4.161.

oro vežėjo pažymėjimo atnaujinimą

valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą

4.162.

oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už pažymėjimo išdavimą

4.163.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia sertifikuoti

1000 litų

4.164.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai reikia sertifikuoti

valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą

4.165.

oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą

200 litų

4.166.

naujų reguliariųjų vietinių maršrutų tvirtinimą

500 litų

4.167.

naujų reguliariųjų tarptautinių maršrutų tvirtinimą

15000 litų

4.168.

II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

4.169.

I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

4.170.

aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

4.171.

aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

2700 litų

4.172.

tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

4.173.

tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

4.174.

netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus sistemos įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

4.175.

tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą

50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už tinkamumo arba registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

4.176.

užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui

90 litų

4.177.

užsienyje išduotos techniko inžinieriaus, skraidančio inžinieriaus ir navigatoriaus licencijos pripažinimą

125 litai

4.178.

užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato piloto licencijos pripažinimą

90 litų

4.179.

užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą

580 litų

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis, taikoma 4.178 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

4.180.

papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui

20 litų

4.181.

papildomos kvalifikacijos suteikimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui

40 litų

4.182.

papildomos kvalifikacijos suteikimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui

60 litų

4.183.

už SPT ir instruktoriaus kvalifikacijos suteikimą

200 litų

4.184.

civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato išdavimą arba pavardės joje pakeitimą

50 litų

4.185.

teorijos egzamino perlaikymą:

 

4.185.1.

laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui ir pilotui mėgėjui

10 litų

4.185.2.

navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui, skraidančiajam inžinieriui ir technikui inžinieriui

20 litų

4.186.

skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą

30 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81–3.92 punktuose, išdavimą

4.187.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą:

 

4.187.1.

sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui ir orlaivių palydovui

15 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81, 3.83, 3.84, 3.85 ir 3.86 punktuose, išdavimą

4.187.2.

inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui, skrydžių vadovui, dispečeriui ir navigatoriui

25 procentai valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.82, 3.87, 3.90 ir 3. 91 punktuose, išdavimą

4.187.3.

komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto pilotui

10 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.88 ir 3. 89 punktuose, išdavimą

4.188.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą

50 procentų valstybės rinkliavos už specialisto licencijos, nurodytos 3.81–3.91 punktuose, išdavimą

4.189.

rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą

300 litų

4.190.

rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba atnaujinimą

150 litų

4.191.

rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime daromus pakeitimus

50 litų

4.192.

pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir leidimo išdavimą

500 litų

4.193.

kasmetinį treniruoklio patikrinimą

150 litų

4.194.

treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą

250 litų

4.195.

pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui

500 litų

4.196.

sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą

250 litų

4.197.

pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams

20 litų

4.198.

antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams

10 litų

4.199.

trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams

20 litų

4.200.

sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams ir moksleiviams Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos

5 litai

4.201.

vidaus vandenų uostų įregistravimą

250 litų

4.202.

vidaus vandenų prieplaukų įregistravimą

150 litų

4.203.

kapitono, laivavedžio, laivo specialisto, mechaniko diplomo išdavimą

40 litų

4.204.

kvalifikacijos liudijimo išdavimą vidaus vandenų specialistui, pramoginio laivo laivavedžiui

30 litų

4.205.

pažymėjimo išdavimą vidaus vandenų specialistui

20 litų

4.206.

laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą

10 litų

4.207.

diplomo patvirtinimą

10 litų

4.208.

pažymos, pažymos dublikato išdavimą

10 litų

4.209.

laivo įkeitimo sutarties įregistravimą

25 litai

4.210.

laivo žurnalo tvirtinimą, išdavimą, įregistravimą

20 litų

4.211.

laivo bilieto išdavimą

20 litų

4.212.

laivo nuosavybės liudijimo išdavimą

20 litų

4.213.

leidimo laivui plaukioti su Lietuvos Respublikos valstybės vėliava išdavimą

20 litų

4.214.

kitų dokumentų išdavimą

20 litų

4.215.

profesinių žinių tikrinimą

10 litų

4.216.

pareiškimų pildymą savininko prašymu

10 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už pakartotinį ar skubų 4.201- 4.216 punktuose nurodytų dokumentų įforminimą ir išdavimą didinama 100 procentų.

4.217.

jūrų laivo įregistravimą Laivų registre

400 litų

4.218.

jūrų-upių laivo įregistravimą Laivų registre

200 litų

4.219.

upių laivo įregistravimą Laivų registre

200 litų

4.220.

motorinio, motorinio pramoginio laivo įregistravimą Laivų registre

10 litų

4.221.

jachtos įregistravimą Laivų registre

20 litų

4.222.

mažojo nesavaeigio laivo įregistravimą Laivų registre

6 litai

4.223.

jūrų laivo išregistravimą iš Laivų registro

300 litų

4.224.

jūrų-upių laivo išregistravimą iš Laivų registro

150 litų

4.225.

upių laivo išregistravimą iš Laivų registro

150 litų

4.226.

motorinio, motorinio pramoginio laivo išregistravimą iš Laivų registro

5 litai

4.227.

jachtos išregistravimą iš Laivų registro

10 litų

4.228.

mažojo nesavaeigio laivo išregistravimą iš Laivų registro

3 litai

Pastabos: 1. Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų ar vidaus vandenų laivų registre ar išregistravimą iš jo ir atitinkamų dokumentų išdavimą pasikeitus laivo arba įmonės pavadinimui ar savininko adresui mokama 50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už įregistravimą ar išregistravimą. 2. Valstybės rinkliava už laivo įregistravimo dokumentą, išduodamą vietoj pamestojo, didinama 100 procentų.

4.229.

laivų techninių ir darbo projektų ekspertizę, derinimą ir akto surašymą

550 litų

4.230.

laivų pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę, tvirtinimą ir akto surašymą

50 litų

4.231.

laivų statybos techninę priežiūrą ir pirminių dokumentų išdavimą

3000 litų

4.232.

laivų stovumo informacijos suderinimą pagal krenavimo bandymo rezultatus ir akto surašymą

200 litų

4.233.

laivų įrenginių, mechanizmų gamybos ir modernizavimo techninę priežiūrą ir akto surašymą

200 litų

4.234.

laivo korpuso ir jo antstato, laivo įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę apžiūrą ir akto surašymą:

 

4.234.1.

korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3

60 litų

4.234.2.

korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

75 litai

4.234.3.

korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

105 litai

4.234.4.

korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

150 litų

4.234.5.

korpuso ir antstato, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 m3

180 litų

Pastaba. Valstybės rinkliava už laivo korpuso ir jo antstato apžiūrą, nustatyta 4.234.1–4.234.5 punktuose, didinama: 300 procentų – kai laivo apžiūra vykdoma pirmą kartą, 200 procentų - kai vykdoma dokinė laivo apžiūra, 100 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas iki 15 metų įskaitytinai, 150 procentų – kai laivas buvo eksploatuotas nuo 15 iki 25 metų įskaitytinai, 200 procentų - kai laivas buvo eksploatuotas daugiau kaip 25 metus.

4.234.6.

įrenginių, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3

30 litų

4.234.7.

įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

45 litai

4.234.8.

įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

50 litų

4.234.9.

įrenginių, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

90 litų

4.234. 10.

įrenginių, kai laivo bendroji talpa daugiau10000 3

120 litų

4.234. 11.

sistemų, kai laivo bendroji talpa iki 500 m3

30 litų

4.234. 12.

sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 3

45 litai

4.234. 13.

sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

50 litų

4.234. 14.

sistemų, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

90 litų

4.234. 15.

sistemų, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 3

120 litų

4.234. 16.

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa iki 500 3

40 litų

4.234. 17.

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 501 iki 2000 3

60 litų

4.234. 18.

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 3

90 litų

4.234. 19.

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 3

120 litų

4.234. 20.

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai laivo bendroji talpa daugiau 10000 3

150 litų

4.235.

laivo mechanizmų kasmetinę apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG) ir akto surašymą:

 

4.235.1.

iki 100 AG

45 litai

4.235.2.

nuo 101 iki 400 AG

75 litai

4.235.3.

nuo 401 iki 1500 AG

105 litai

4.235.4.

nuo 1501 iki 3000 AG

135 litai

4.235.5.

daugiau kaip 3000 AG

180 litų

4.236.

laivo elektros įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW) ir akto surašymą:

 

4.236.1.

iki 25 kW

60 litų

4.236.2.

nuo 26 iki 100 kW

75 litai

4.236.3.

nuo 101 iki 500 kW

105 litai

4.236.4.

nuo 501 iki 1000 kW

135 litai

4.236.5.

daugiau kaip 1000 kW

180 litų

4.237.

radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal laivo klasę ir akto surašymą:

 

4.237.1.

radijo įrenginių „L“ ir „U“

45 litai

4.237.2.

radijo įrenginių „E“ ir „J“

90 litų

4.237.3.

radijo įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“

150 litų

4.237.4.

radijo įrenginių „J-MP“

180 litų

4.237.5.

navigacinių įrenginių „E“ ir „J“

45 litai

4.237.6.

navigacinių įrenginių „E-PR“ ir „J-PR“

75 litai

4.237.7.

navigacinių įrenginių „J-MP“

120 litų

4.238.

laivų šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą ir akto surašymą:

 

4.238.1.

iki 500 m3

30 litų

4.238.2.

nuo 501 iki 1000 m3

40 litų

4.238.3.

nuo 1001 iki 2000 m3

90 litų

4.238.4.

daugiau kaip 2000 m3

180 litų

4.239.

laivų kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą, bandymus pagal keliamąją galią ir akto surašymą:

 

4.239.1.

iki 5 tonų

75 litai

4.239.2.

nuo 5 iki 20 tonų

100 litų

4.239.3.

daugiau kaip 20 tonų

150 litų

4.240.

laivų garo katilų ir slėgiminių indų apžiūrą, bandymus ir akto surašymą:

 

4.240.1.

garo katilų vidinę apžiūrą

45 litai

4.240.2.

garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu

70 litų

4.240.3.

garo katilų hidraulinį bandymą

70 litų

4.240.4.

slėgiminių indų vidinę apžiūrą

30 litų

4.240.5.

slėgiminių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu

45 litai

4.240.6.

slėgiminių indų hidraulinį bandymą

45 litai

4.241.

laivo neeilinę apžiūrą nepriklausomai nuo laivo talpos, pastatymo metų ir akto surašymą

200 litų

4.242.

medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant suteikti pripažinto gaminio statusą

500 litų

4.243.

krantinės techninės būklės apžiūrą (1 bėginis metras) ir akto surašymą

0,5 lito

4.244.

visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

10 litų

4.245.

burinių jachtų, daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančių vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

50 litų

4.246.

mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas iki 30 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

30 litų

4.247.

mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas nuo 31 iki 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

60 litų

4.248.

mažųjų, pramoginių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 100 AG, pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

90 litų

4.249.

mažųjų irklinių laivų statybos techninio projekto derinimą, statybos apžiūrą ir akto surašymą

30 litų

4.250.

pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto projekto derinimą ir akto surašymą

125 litai

4.251.

pramoginių ir sportinių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą ir akto surašymą Valstybinės kelių transporto inspekcijos

200 litų

4.252.

vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams

18 litų

4.253.

Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms

100 litų

4.254.

leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes išdavimą

25 litai

4.255.

vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis, skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje

600 litų

4.256.

reguliariojo tarptautinio susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą

40 litų

4.257.

reguliariojo tolimojo susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą

35 litai

4.258.

leidimo vykdyti gamyklinį gabenimą Lietuvos Respublikos vežėjams įforminimą

17 litų

4.259.

daugkartinio leidimo vežti krovinius kelių transporto priemonėmis į užsienio valstybes išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams

50 litų

4.260.

leidimo vežti sunkiasvorius krovinius kelių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos keliais išdavimą Lietuvos Respublikos ir užsienio vežėjams

50 litų

4.261.

leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, išdavimą

500 litų

4.262.

leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, pratęsimą

250 litų

4.263.

kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą

3 litai

4.264.

kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio valstybes, išdavimą

10 litų

4.265.

darbo ir poilsio režimo knygelės išdavimą kelių transporto priemonių vairuotojams

8 litai

4.266.

asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzaminą:

 

4.266.1.

pagrindinės dalies

50 litų

4.266.2.

papildomos dalies

50 litų

4.267.

vairuotojų mokymo grupės sąrašo įregistravimą

5 litai už narį

4.268.

kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius, egzaminą:

 

4.268.1.

pagrindinio mokymo kurso

30 litų

4.268.2.

specializuoto mokymo kurso

20 litų

4.269.

pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą

5 litai

4.270.

keleivių tarptautinio vežimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą

17 litų

4.271.

krovinių tarptautinio gabenimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą

17 litų

4.272.

pažymėjimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą rengti kelių transporto priemonių vairuotojus, išdavimą ir perregistravimą

60 litų

4.273.

leidimo keisti tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutą išdavimą

10 litų

4.274.

autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (iki 50 autobusų išvykų)

10 litų

4.275.

autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (daugiau kaip 50 autobusų išvykų)

20 litų

4.276.

autobusų stotelių tvarkaraščių sudarymą

5 litai

4.277.

įmonės standarto dėl transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis (nuo 2 iki 500 vienetų per metus) derinimą

850 litų

4.278.

įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar gamybos mažomis serijomis pratęsimą

125 litai

4.279.

kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo indentifikavimo kodoWPMI suteikimą šalies gamintojams

220 litų

4.280.

vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę ir akto surašymą:

 

4.280.1.

mokymo patalpos

200 litų

4.280.2.

vairavimo mokymo aikštelės

100 litų

4.281.

sertifikato izoliuotoms transporto priemonėms, transporto priemonėms šaldytuvams, transporto priemonėms refrižeratoriams ir šildomoms transporto priemonėms, naudojamoms greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, išdavimą, pratęsimą ar atnaujinimą

80 litų

4.282.

pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzaminą pagal kiekvieną mokymo kursą Valstybinės geležinkelio inspekcijos

70 litų

4.283.

darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą

55 litai

4.284.

objekto (riedmens, konteinerio) įregistravimą registre

15 litų

4.285.

objekto (riedmens, konteinerio) duomenų pakeitimą registre Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos

9 litai

4.286.

leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą

10 litų

4.287.

leidimo įsigyti distiliuotą etilo alkoholio aldehidų frakciją išdavimą

10 litų

4.288.

leidimo įsigyti etilo alkoholio aldehidų frakciją išdavimą

10 litų

4.289.

leidimo įvežti alkoholinius gėrimus į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, taip pat alkoholinių gėrimų pavyzdžius išdavimą

300 litų

4.290.

leidimo (sutikimo) įvežti į Lietuvos Respubliką prie laivų ir lėktuvų atsargų priskiriamų alkoholinių gėrimų tam tikrą kiekį išdavimą

300 litų

4.291.

licencijų gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, importuoti alkoholio produktus, tabaką ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais papildymą firmų, produkcijos pavadinimais, sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą)

100 litų

4.292.

licencijų gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, importuoti alkoholio produktus, tabaką ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais dublikato išdavimą Valstybinio turizmo departamento

100 litų

4.293.

gidų ir kelionių vadovų pažymėjimų (sertifikatų) išdavimą

5 litai

4.294.

turizmo informacijos centrų pažymėjimų (sertifikatų) išdavimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

100 litų

4.295.

veterinarijos vaistų ir veterinarijos vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą

32 litai

4.296.

transporto priemonių maisto produktams gabenti higienos paso išdavimą Krašto apsaugos ministerijos

10 litų

4.297.

leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą

44 litai

4.298.

leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą

44 litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už leidimo Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvežti pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą mažinama 100 procentų.

2. Valstybės rinkliava už leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą mažinama 100 procentų.

 

Valstybinės augalų apsaugos tarnybos

 

4.299.

registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

100 litų

4.300.

registro objekto perregistravimą arba registracijos atnaujinimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

30 litų

4.301.

vienkartinį registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

30 litų

4.302.

registro duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims (už duomenis apie vieną registro objektą) Kitų institucijų

5 litai

4.303.

naudojimąsi Įmonių rejestro registravimo kortelėse esančiais skelbtinais vienos įmonės duomenimis:

 

4.303.1.

iki 3 registravimo duomenų

5 litai

4.303.2.

kiekvienu papildomu registravimo duomeniu

2 litai, bet ne daugiau kaip 25 litai

4.303.3.

visais registravimo duomenimis

25 litai

4.304.

juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, politines ir visuomenines organizacijas, profesines sąjungas, labdaros bei paramos organizacijas, įregistravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą:

 

4.304.1.

individualios (personalinės) įmonės

200 litų

4.304.2.

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, kooperatinės bendrovės

400 litų

4.304.3.

uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės kredito įstaigos ir akcinės bendrovės kredito įstaigos

500 litų

4.304.4.

įmonių susivienijimo (asociacijos) kooperatinių bendrovių sąjungos (asociacijos), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir jų asociacijos

800 litų

4.304.5.

visų rūšių įmonės (išskyrus kredito įstaigos) filialo, atstovybės

50 procentų valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą

4.304.6.

užsienio valstybės įmonės (išskyrus užsienio valstybės banko) filialo, atstovybės

300 litų

4.304.7.

kitos organizacijos

300 litų

4.304.8.

uždarosios akcinės bendrovės kredito įstaigos, akcinės bendrovės kredito įstaigos filialo (skyriaus)

300 litų

4.304.9.

uždarosios akcinės bendrovės kredito įstaigos, akcinės bendrovės kredito įstaigos atstovybės

200 litų

4.304. 10.

užsienio valstybės banko filialo (skyriaus)

300 litų

4.304. 11.

užsienio valstybės banko atstovybės

200 litų

4.304. 12.

kredito unijos

400 litų

4.304. 13.

centrinės kredito unijos

500 litų

4.304. 14.

vienos kredito įstaigos steigimo akto ar steigimo sutarties arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijos išdavimą

20 litų

4.304. 15.

vienos kredito įstaigos įstatų (nuostatų), statuto su pakeitimu kopijos išdavimą

30 litų

4.304. 16.

įmonės įregistravimo pažymėjimo dublikato išdavimą

5 litai

4.305.

įmonės steigimo akto ar steigimo sutarties arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dokumentų kopijos išdavimą

15 litų

4.306.

įmonės įstatų su pakeitimais kopijos išdavimą

25 litai

4.307.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų ir lietuvių kalbos egzamino laikymą

20 litų

4.308.

leidimo išvežti (išsiųsti) kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus

7 litai

4.309.

akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, išdavimą

50 litų

4.310.

akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, performinimą

25 litai

4.311.

leidimo steigti neapmuitinamą parduotuvę:

 

4.311.1.

išdavimą

100 litų

4.311.2.

perregistravimą

50 litų

4.312.

traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų techninę apžiūrą

10 litų

4.313.

traktorių priekabų techninę apžiūrą

5 litai

Pastabos: 1. Valstybės rinkliava už pirmąją individualios konstrukcijos mašinos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

2. Už neplaninę 1 arba 2 mašinų techninę apžiūrą šių mašinų buvimo vietoje imama papildoma 20 litų valstybės rinkliava.

4.314.

traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų valstybinio numerio ženklo išdavimą

25 litai

4.315.

traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų techninio paso arba techninio talono išdavimą

10 litų

4.316.

leidimo verstis nelicencijuojama telekomunikacijų veikla išdavimą arba perregistravimą

100 litų

4.317.

įmonės įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą

10000 litų

4.318.

fizinio asmens įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą

2000 litų

4.319.

leidimo mokyti išdavimą

80 litų

4.320.

Gyventojų registro tarnybos duomenų teikimą

5 litai

4.321.

leidimo verstis draudimo brokerio veikla išdavimą

200 litų

4.322.

nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato išdavimą

140 litų

4.323.

leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, išdavimą

100 litų

4.324.

leidimo, suteikiančio teisę teikti pašto bei pasiuntinių pašto paslaugas, dublikato išdavimą Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

50 procentų valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą

4.325.

leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą

20000 litų

4.326.

leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą

20000 litų

4.327.

leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą

30000 litų

4.328.

leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos

5000 litų

4.329.

teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikimą:

 

4.329.1.

fiziniam asmeniui

200 litų

4.329.2.

juridiniam asmeniui

300 litų

4.330.

dingusio ar sugadinto bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo, leidimo teikti įmonių bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas ar leidimo dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus padėjėju dublikato išdavimą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

50 litų

4.331.

licencijos perduoti gamtines dujas papildymą

260 litų

4.332.

licencijos paskirstyti gamtines dujas papildymą

260 litų

4.333.

licencijos laikyti gamtines dujas papildymą

260 litų

4.334.

licencijos tiekti gamtines dujas papildymą

260 litų

4.335.

licencijos perduoti elektros energiją pakeitimą

800 litų

4.336.

licencijos skirstyti elektros energiją pakeitimą

800 litų

4.337.

visuomeninio elektros energijos tiekėjo licencijos pakeitimą

800 litų

4.338.

elektros energijos tiekėjo licencijos pakeitimą Ūkio ministerijos

800 litų

4.339.

licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

100 litų

4.340.

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.341.

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) šilumos, elektros energijos, kitoms gamybos reikmėms papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.342.

licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus, pagamintus akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ iš užsienio įmonių žaliavų, papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.343.

licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą skystąjį kurą (mazutą), dyzeliną (dyzelinius degalus), kitus gazolius, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.344.

licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą aviacinį benziną, reaktyvinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos orlaiviams, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.345.

licencijos importuoti nefasuotą dyzeliną (dyzelinius degalus), tiekiamą kaip kuro atsargos geležinkelio riedmenims, ir jais prekiauti papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.346.

licencijos eksportuoti nefasuotus naftos produktus papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

100 litų

4.347.

licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitus gazolius, skystąjį kurą (mazutą) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.348.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

100 litų

4.349.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių kuru, kitais gazoliais, skystuoju kuru (mazutu) papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

20 litų

4.350.

rinkos operatoriaus licencijos pakeitimą Savivaldybių

1000 litų

4.351.

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais litų degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, papildymą ar rekvizitų patikslinimą*

100 litų

4.352.

išduodamų licencijų papildymą arba dublikato išdavimą

100 litų

4.353.

statybos leidimo išdavimą

100 litų

4.354.

leidimo griauti pastatus išdavimą

75 litai

4.355.

savivaldybės mero sutikimo steigti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo vietą išdavimą

200 litų

4.356.

savivaldybės seniūnijos seniūno Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų sandorių įregistravimą

5 litai

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams.

 

 

Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

 

4.357.

leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis didmenine prekyba išdavimą

400 litų

4.358.

leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų (nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis mažmenine prekyba išdavimą:

 

4.358.1.

fiziniams asmenims

100 litų

4.358.2.

juridiniams asmenims

300 litų

4.359.

leidimo verstis kombinuotųjų pašarų su premiksais ir (ar) pašarinėmis žaliavomis, turinčiomis kenksmingųjų nepageidautinų) medžiagų, produktų ir augalinių priemaišų, taip pat baltymingomis pašarinėmis medžiagomis ir nebaltyminėmis azotinėmis žaliavomis gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

400 litų

4.360.

leidimo verstis premiksų didmenine prekyba išdavimą

600 litų

4.361.

leidimo verstis premiksų mažmenine prekyba išdavimą:

 

4.361.1.

fiziniams asmenims

100 litų

4.361.2.

juridiniams asmenims

300 litų

4.362.

leidimo verstis premiksų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

500 litų

4.363.

leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų didmenine prekyba išdavimą

500 litų

4.364.

leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų mažmenine prekyba išdavimą:

 

4.364.1.

fiziniams asmenims

100 litų

4.364.2.

juridiniams asmenims

300 litų

4.365.

leidimo verstis baltymingų pašarinių medžiagų ir nebaltyminių azotinių žaliavų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

400 litų

4.366.

leidimo verstis pašarų priedų didmenine prekyba išdavimą

500 litų

4.367.

leidimo verstis pašarų priedų mažmenine prekyba išdavimą:

 

4.367.1.

fiziniams asmenims

100 litų

4.367.2.

juridiniams asmenims

300 litų

4.368.

leidimo verstis pašarų priedų gamyba ir teikimu į rinką išdavimą

500 litų

4.369.

leidimo verstis pašarų gamyba ir prekyba iš mobiliųjų pašarų automobilių išdavimą

200 litų

4.370.

leidimų išdavimą papildant veiklą nauja pašarų produkcijos rūšies grupe

100 litų

4.371.

leidimų dublikatų išdavimą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

10 litų

4.372.

leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimą (išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams)

1500 litų

4.373.

leidimo prekybos įmonei grąžinti užsienio keleiviams toje įmonėje įsigytų prekių pridėtinės vertės mokestį išdavimą Kultūros vertybių apsaugos departamento

180 litų

4.374.

leidimo vykdyti meninę vertę turinčių kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbus išdavimą

10 litų

4.375.

leidimo atlikti nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus išdavimą

12 litų

4.376.

leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimą

5 litai

4.377.

styginio muzikos instrumento arba stryko paso išdavimą Valstybinio augalų veislių tyrimo centro

4 litai

4.378.

paraiškos atitinkamos rūšies augalų veislės teisinei apsaugai suteikti registravimą ir šios paraiškos ekspertizę

350 litų

4.379.

saugomos augalų veislės įrašymą ir laikymą Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąraše (metams)

600 litų

4.380.

licencinės sutarties, suteikiančios teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui Lietuvoje dauginti ir platinti saugomos augalo veislės dauginamąją medžiagą, įregistravimą

20 litų“.

2. Nustatyti, kad valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458, 4.229–4.251 punktai įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ