LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. birželio 13 d. Nr. I-943

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MELIORACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326) 5 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Apskrities valdytojas atlieka valstybei priklausančių melioracijos įrenginių savininko funkcijas, organizuoja šių įrenginių eksploataciją ir atsako už šių įrenginių būklę, atlieka iš biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas, tvarko valstybinę melioracijos įrenginių apskaitą, atlieka valstybinę melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių priežiūrą ir atsako už šio įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų melioracijos klausimais įgyvendinimą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS