TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIAIS SUSITARIMAS (SMGS)*

 

Vertimas patvirtintas

SPAB „Lietuvos geležinkeliai“

generalinio direktoriaus 2001

01 11 įsakymu Nr. 12

 

Galioja nuo 1951 m. lapkričio 1 d.

 

1998 01 01 redakcija su iki 2000 12 01 gautais pakeitimais bei papildymais Susitarimas lietuvių kalba galioja nuo 2001 04 15

 

Siekiant organizuoti tiesioginius tarptautinius krovinių vežiojimus geležinkeliais, ministerijos, valdančios šių šalių geležinkelius:

Azerbaidžano Respublikos,

Albanijos Respublikos,

Baltarusijos Respublikos,

Bulgarijos Respublikos,

Vietnamo Socialistinės Respublikos,

Gruzijos,

Irano Islamo Respublikos,

Kazachstano Respublikos,

Kinijos Liaudies Respublikos,

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos,

Kirgizijos Respublikos,

Latvijos Respublikos,

Lietuvos Respublikos,

Moldovos Respublikos,

Mongolijos,

Lenkijos Respublikos,

Rusijos Federacijos,

Tadžikistano Respublikos,

Turkmėnistano,

Uzbekistano Respublikos,

Ukrainos,

Estijos Respublikos,

atstovaujamos įgaliotųjų atstovų, pasirašė šį Susitarimą:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis

Susitarimo esmė

 

Šis Susitarimas nustato tiesioginius tarptautinius geležinkelio vežiojimus, vežant krovinius šių šalių geležinkeliais:

Azerbaidžano Respublikos,

Albanijos Respublikos,

Baltarusijos Respublikos,

Bulgarijos Respublikos,

Vietnamo Socialistinės Respublikos,

Gruzijos,

Irano Islamo Respublikos,

Kazachstano Respublikos,

Kinijos Liaudies Respublikos,

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos,

Kirgizijos Respublikos,

Latvijos Respublikos,

Lietuvos Respublikos,

Moldovos Respublikos,

Mongolijos,

Lenkijos Respublikos,

Rusijos Federacijos,

Tadžikistano Respublikos,

Turkmėnistano,

Uzbekistano Respublikos,

Ukrainos,

Estijos Respublikos.

Sudariusios šį Susitarimą ministerijos, valdančios geležinkelius, atstovauja jų interesams.

 

2 straipsnis

Susitarimo taikymas

 

 

 

 

 

2.1

 

§1. Vadovaujantis šio Susitarimo sąlygomis atliekamas tiesioginis tarptautinis krovinių vežimas pagal SMGS važtaraščius tarp stočių, nurodytų 3 straipsnio 2 paragrafe, tik šio Susitarimo dalyvių geležinkeliais. Šis Susitarimas yra privalomas ir galioja geležinkeliams, krovinių siuntėjams bei gavėjams (vežimo sutarties dalyviams), nesvarbu, koks jų valstybinis priklausomumas.

§2. Krovinių vežiojimai iš šalių, kurių geležinkeliai yra šio Susitarimo dalyviai, tranzitu per šalis, kurių geležinkeliai taip pat yra šio Susitarimo dalyviai, į šalis, kurių geležinkeliai nėra šio Susitarimo dalyviai, ir atgal atliekami tvarka ir sąlygomis, kurias nustato tranzitinis tarifas, kuris taikomas suinteresuotų geležinkelių konkretiems tarptautiniams vežiojimams, jeigu netaikomas kitas tiesioginio tarptautinio krovinių vežiojimo geležinkeliais susitarimas.

§3. Šis Susitarimas netaikomas krovinių vežiojimams:

1) jeigu pradinė ir galinė stotys yra toje pačioje šalyje bei tranzitu per kitos šalies teritoriją vežama pradinio geležinkelio šalies traukiniais;

2) jeigu iš vienos šalies stoties į kitos šalies stotį tranzitu per trečiosios šalies teritoriją vežama pradinio arba galinio geležinkelio šalies traukiniais; 3) jeigu visą kelią tarp stočių, kurios yra kaimyninėse šalyse, krovinys vežamas vienos šalies traukiniais pagal galiojančias šiame geležinkelyje taisykles. Vežiojimai, apie kuriuos rašoma šio paragrafo 1, 2 ir 3 punktuose, atliekami pagal atskiras sutartis, kurias tarpusavyje sudaro suinteresuoti geležinkeliai.

§4. Geležinkeliai, kurių šalys yra kartu kitų tarptautinių susitarimų dalyvės, tarpusavio krovinių vežiojimus gali atlikti pagal šiuos susitarimus.

 

2. Tarnybinė 2 straipsnio instrukcija

 

2.1 Pradinis geležinkelis prieš priimdamas vežti krovinius turi patikrinti, ar šiems kroviniams vežti taikomos SMGS nuostatos.

 

PASTABA

 

Tarnybinė SMGS instrukcija galioja tik geležinkeliams, kurie yra SMGS dalyviai, ir jų darbuotojams bei naudojama reguliuoti geležinkelių tarpusavio santykiams, tarp jų ir teisiniams. Tarnybinė SMGS instrukcija nereguliuoja teisinių santykių tarp siuntėjo, gavėjo ir geležinkelių.

 

3 straipsnis

Geležinkelių įsipareigojimai vežti krovinius

 

3.1

 

§1. Kiekvienas geležinkelis1, šio Susitarimo dalyvis, vadovaudamasis šio Susitarimo sąlygomis, privalo vežti visus krovinius, išskyrus nurodytus 4 straipsnyje, jeigu: 1) krovinio vežimas numatytas pradinio geležinkelio krovinių vežimo plane, jei geležinkelyje galiojančios taisyklės nenumato kitos tvarkos; 2) krovinių vežimas atliekamas vežimo priemonėmis, kuriomis disponuoja geležinkelis; 3) siuntėjas vykdo šio Susitarimo sąlygas; 4) nėra kliūčių vežti dėl aplinkybių, kurioms geležinkelis negali užkirsti kelio arba kurių negali išvengti.

§2. Kroviniai vežami tarp tų šalių, kurių geležinkeliai yra šio Susitarimo dalyviai, stočių, kuriose atliekami vietinių vežiojimų krovimo darbai:

1) neperkraunant pasienio stotyse, jeigu geležinkelių vėžės plotis vienodas;

2) perkraunant krovinius arba keičiant vagonų vežimėlius arba naudojant vagonus su keičiamojo tarpuvėžio aširačiais pasienio stotyse, kuriose susieina skirtingos vėžės geležinkelių linijos. Krovinių vežimo tv

arką juos perkraunant arba keičiant vagonų vežimėlius ar naudojant vagonus su keičiamojo tarpuvėžio aširačiais nustato geležinkelis, vadovaudamasis pasienio šalių geležinkelių, kurių skirtinga vėžė, susitarimais.

Kroviniai vežami iki tų Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos geležinkelio stočių, kurių pavadinimus šis geležinkelis praneša visiems geležinkeliams -šio Susitarimo dalyviams, kurie juos skelbia pagal galiojančias vidaus taisykles.

3.2

Vagonų ir didžiųjų konteinerių siuntų vežimai į Kinijos Liaudies Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos geležinkelius bei atgal turi būti iš anksto suderinti su šių šalių geležinkeliais ir tranzitiniais geležinkeliais, vežimo dalyviais.

3.3

iki

3.9

3. Atitinkamu vyriausybės organų nurodymu geležinkelis: 1) laikinai sustabdo visiškai arba iš dalies eismą; 2) laikinai nepriima vežti kai kurių krovinių arba priima juos pagal tam tikras sąlygas; 3) laikinai prioriteto tvarka priima vežti tam tikrus krovinius. Be to, geležinkelis turi teisę taikyti nurodytas priemones, jeigu jos būtinos dėl tam tikrų įvykių, kurių geležinkelis negali nei išvengti, nei užkirsti jiems kelio (pavyzdžiui, stichinės nelaimės, kitos force majeure aplinkybės). Geležinkelis, kuriame taikomos tokios priemonės, turi nedelsdamas telegrafu pranešti apie tai suinteresuotiems geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams. Tuos pačius geležinkelius būtina nedelsiant informuoti ir apie šių priemonių atšaukimą. Apie šias priemones pranešama spaudoje, jeigu tai būtina pagal geležinkelyje veikiančias taisykles.

3. Tarnybinė 3 straipsnio instrukcija

 

3.1. Pradinė stotis prieš priimdama krovinį vežti turi patikrinti, ar leidžiama šį krovinį vežti tarptautiniais geležinkelio maršrutais ir ar įvykdyti SMGS 3 straipsnio 1 paragrafo reikalavimai.

3.2. Pradinio geležinkelio centrinės institucijos ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki to mėnesio pradžios, kurį šios siuntos bus priimamos vežti, turi telegrafu suderinti su dalyvaujančiųjų vežime geležinkelių centrinėmis institucijomis vežimus, kurie numatyti SMGS 3 straipsnio 2 paragrafo paskutinėje pastraipoje.

3.3. Pradinis geležinkelis prieš priimdamas krovinį vežti turi patikrinti, ar nėra SMGS 3 straipsnio 3 paragrafe tam tikrų nurodymų.

3.4. Geležinkelis, kuris, vadovaudamasis SMGS 3 straipsnio 3 paragrafu, telegrafu praneša suinteresuotiems geležinkeliams, kad laikinai nepriims vežti krovinių arba priims juos pagal tam tikras sąlygas (uždraustas priėmimas), arba paskelbia, kad jau priimtus vežti krovinius reikia sulaikyti (vežimo sustabdymas), po tokių priemonių paskelbimo arba po jų atšaukimo turi vadovautis Tarnybinės SMGS instrukcijos 3.5-3.9 punktais. Geležinkelių kompetentingų padalinių, kuriuos reikia informuoti apie tam tikrų priemonių taikymą arba jų atšaukimą, adresai pateikti Tarnybinės SMGS instrukcijos 31.1 priede. Pranešimai apie 31.1 priedo pakeitimus arba papildymus, nurodžius pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo datą, išsiunčiami OSŽD Komitetui ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, apskaičiavus, kad jie gautų pranešimą ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo termino. Šiuo atveju 37 straipsnio nurodymai netaikomi.

3.5. Pranešimas apie vežimų uždraudimą, kuriame turi būti Tarnybinės SMGS instrukcijos 31.2 priede nurodyti duomenys, išsiunčiamas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki jo įsigaliojimo. Šis terminas nebūtinas, jeigu vežimas draudžiamas dėl aplinkybių, kurių geležinkelis negalėjo numatyti (pavyzdžiui, dėl stichinių nelaimių arba dėl vyriausybės organų nurodymų, kuriuos būtina vykdyti nedelsiant).

3.6. Jeigu uždraustas krovinio priėmimas, pasienio stotys gali nepriimti tik tų krovinių, kurie buvo priimti vežti vėliau negu nurodyta draudimo pranešime. Po paskelbto draudimo vežti krovinius visos pasienio stotys, kurios nurodytos draudimo pranešime, nuo vežimų draudimo įsigaliojimo nepriima iš kaimyninių geležinkelių pranešime nurodytų krovinių.

3.7. Jeigu geležinkelis paskelbė vežimų draudimą nesilaikydamas nustatytos tvarkos, pasienio stotys negali atsisakyti priimti krovinių.

3.8. Iš dalies arba visiškai atšaukiant krovinių vežimo draudimą, kuriame galiojimo terminas buvo nurodytas netiksliai, būtina nedelsiant informuoti tuos geležinkelius, kuriems taikomas draudimas. Bet, jeigu pranešimas apie dalinį draudimo atšaukimą iš esmės pakeis anksčiau galiojantį pranešimą apie draudimą, tai pirmąjį pranešimą būtina atšaukti ir paskelbti naują.

3.9. Pranešime apie visišką arba dalinį vežimo draudimo atšaukimą turi būti duomenys, kurie nurodyti TI 31.1 priede.

 

4 straipsnis

Daiktai, kurių neleidžiama vežti

 

1. Neleidžiama vežti pagal tiesioginius tarptautinius važtos dokumentus:

1) daiktų, kurių vežimas uždraustas nors vienoje iš šalių, kurių geležinkeliai turi dalyvauti vežime;

2) daiktų, kurių vežimas nors vienoje šalyje, kurios geležinkeliu būtų vežamas krovinys, yra pašto žinybos monopolija (žr. 1 priedą);

3) sprogstamųjų sviedinių ir šaudmenų, išskyrus medžioklės ir sporto;

4) sprogstamųjų medžiagų, suslėgtųjų, suskystintųjų arba slegiant ištirpintų dujų, savaime užsidegančių medžiagų, arba radioaktyviųjų medžiagų, jeigu jos neminimos 2 priedo 1, 2, 4.2 ir 7 lent.;

5) smulkiųjų siuntų, kurių vieno vieneto masė mažesnė negu 10 kg. Šis apribojimas netaikomas kroviniams, kurių vieno vieneto matmenys viršija 0,1 m 3;

6) perkraunamų krovinių, kurių masė didesnė kaip 1,5 t, vagonuose su neatidengiamu stogu;

7) atviruose vagonuose perkraunamų smulkiųjų siuntų, kai vieno vieneto masė mažesnė kaip 100 kg; tai netaikoma kroviniams, kuriems 2 priede numatyta mažesnė kaip 100 kg maksimali vieno vieneto masė.

2. Jeigu krovinio vežimo sutarties vykdymo metu bus nustatyta, kad buvo priimti vežti daiktai, kurių negalima vežti, nors buvo tiksliai pavadinti, tai jie sulaikomi ir jiems taikomi tos šalies, kur sulaikytas krovinys, įstatymai ir taisyklės.

 

5 straipsnis

Daiktai, kuriems vežti reikia ypatingų sąlygų

 

5.12

1. Geležinkelių riedmenys (įskaitant geležinkelio kranus) gali būti vežami krovinio teisėmis, jeigu pradinis geležinkelis nustatys, kad jie gali važiuoti, ir tai patvirtins įrašu važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“, nurodys maksimalų greitį ir, jeigu būtina, kitus duomenis.

 

5.1

Jeigu šiuos riedmenis numatoma vežti skirtingos vėžės geležinkeliais, tai juos galima priimti vežti tik iš anksto suderinus su kitos vėžės geležinkeliais. Šiuo atveju riedmenų vežimėliams pakeisti siuntėjas turi parūpinti atsarginius kitos vėžės vežimėlius. Jeigu kitos vėžės geležinkelis yra tranzitinis, suderinant vežimą, gali būti sutarta, kad tranzitinis geležinkelis pateiks savo vežimėlius riedmenims savo linijomis vežti. Vežamiems krovinio teisėmis lokomotyvams, tenderiams, metro vagonams, varikliniams vagonams ir geležinkelio kranams siuntėjas turi parūpinti jų palydą pagal 3 priedo reikalavimus.

2. Gyvūnai vežami tik su palyda, išskyrus smulkius gyvūnus ir paukščius, kurie vežami neperkraunamomis smulkiosiomis siuntomis sandariai uždarytuose narvuose, dėžėse, krepšiuose ir pan. Siuntėjas turi parūpinti palydą pagal 3 priedo reikalavimus. Siuntėjas turi laikytis pradinės, galinės ir tranzitinių šalių veterinarinių ir sanitarinių reikalavimų.

3. Gedžiuosius krovinius galima vežti vadovaujantis 4 priedo reikalavimais. Gedžiųjų krovinių vežimą į Vietnamo Socialistinę Respubliką arba tranzitu jos geležinkeliais būtina iš anksto suderinti su Vietnamo Socialistinės Respublikos geležinkeliais.

 

5.1 iki 5.10

4. Toliau išvardytus krovinius galima vežti tik iš anksto suderinus su vežime dalyvaujančiais geležinkeliais: 1) neperkraunamus krovinius, kurių vieno vieneto masė didesnė kaip 60 t, o perkraunamus, vežamus į Vietnamo Socialistinę Respubliką – 20 t;

2) ilgesnius kaip 18 m krovinius, o vežamus į Vietnamo Socialistinę Respubliką – ilgesnius kaip 12 m; Be išankstinio suderinimo, išskyrus vežamus į Vietnamo Socialistinę Respubliką krovinius, galima vežti: – krovinius, kurių ilgis yra didesnis kaip 18 m ir ne didesnis kaip 25 m, jeigu jie pakrauti į vieną vagoną ir vežami neperkraunami. Naudojant apsauginius vagonus, krovinys neturi į juos remtis; – geležinkelio bėgius ir apvalų armatūrinį gelžbetonio plieną, ne ilgesnį kaip 30 m, o 1435 mm vėžės geležinkeliais – 36 m;

3) krovinius, kurių matmenys nors viename iš vežime dalyvaujančių geležinkelių viršija nurodytą 5 priede pakrovos gabaritą (negabaritiniai kroviniai). Skaičiuojant perkraunamo krovinio negabaritiškumą laikoma, kad vagono grindų aukštis nuo bėgio galvutės lygio yra 1300 mm, o Vietnamo Socialistinės Respublikos geležinkelių – 1100 mm. Be to, reikia vadovautis tuo, kad vagonas stovi tiesioje atkarpoje horizontalioje aikštelėje ir vagono išilginė ašis sutampa su kelio ašimi;

4) perkraunamus krovinius, kurie vežami transporteriniuose vagonuose;

5) perkraunamus cheminius krovinius, kurie vežami specialiuose cisterniniuose vagonuose;

6) visus skysčius, vežamus cisterniniuose vagonuose į Vietnamo Socialistinę Respubliką. Tokių krovinių vežimo sąlygoms suderinti siuntėjas turi pateikti pradinei stočiai duomenis apie tarą arba pakuotę ir atskirų vienetų masę, o įvardytiems šio paragrafo 1, 2 ir 3 punktuose kroviniams – dar ir duomenis apie matmenis ir, jeigu būtina, jų pakrovimo schemą ne vėliau kaip prieš mėnesį iki neperkraunamų krovinių pateikimo, o perkraunamų

5. Ant nesimetrinių negabaritinių krovinių, kurių vieno vieneto masė didesnė kaip 3 t, ant įrangos ir mašinų, ant krovinių, įpakuotų į dėžes, kurių aukštis ne didesnis kaip 1 m, siuntėjas skersai ir išilgai iš abiejų kiekvieno krovinio vieneto pusių nenuplaunamais dažais ženklinimo ženklu „Svorio centras“, vadovaudamasis 6 priedu, turi nurodyti svorio centrą ir kiekvieno vieneto bruto masę. Ant abiejų negabaritinio krovinio šonų siuntėjas turi išilgai parašyti arba pritvirtinti skydelį (įrėmintą į raudoną rėmelį) su tekstu: „Dėmesio! Negabaritinis krovinys į......(sutrumpinti geležinkelių pavadinimai)“. Šis užrašas turi būti parašytas krovinio išsiuntimo šalies kalba ir viena iš OSŽD darbo kalbų (kinų, rusų), būtent: – vežant į Azerbaidžano Respubliką, Baltarusijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką, Gruziją, Irano Islamo Respubliką, Kazachstano Respubliką, Kirgizijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lietuvos Respubliką, Moldovos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Rusijos Federaciją, Tadžikijos Respubliką, Turkmėnistaną, Uzbekistano Respubliką, Ukrainą, Estijos Respubliką – rusų kalba; – vežant į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką – kinų arba rusų kalba; – vežant į Mongoliją arba tranzitu per ją – rusų kalba.

23.1 iki 23.4

6. Ratinę ir vikšrinę techniką galima vežti tik pagal 7 priedo reikalavimus.

7. Pavojinguosius krovinius leidžiama vežti tik pagal 2 priedo reikalavimus. 8. Palaikai vežami laikantis šių taisyklių:

1) atskiri mirusiojo palaikai priimami vežti atskiruose, hermetiškai uždarytuose metaliniuose arba apmuštuose skarda karstuose. Karstas turi būti patalpintas į medinę dėžę ir įtvirtintas;

2) prie važtaraščio siuntėjas turi pridėti sanitarijos institucijų išduotą medicinos pažymą, leidžiančią vežti palaikus;

3) palaikai vežami tik vagono siuntomis didžiąja skuba; 4) į vagoną, kuriame yra karstas su palaikais, galima pakrauti mirusiojo daiktų, kurių svoris neturi būti didesnis kaip 500 kg. Šie daiktai vežami nemokamai ir geležinkeliai už juos neatsako;

5.1

5) palaikai vežami tik su siuntėjo palydovais laikantis 3 priedo nuostatų. Siuntėjui prašant ir visiems vežime dalyvaujantiems geležinkeliams sutikus, palaikai gali būti vežami be palydovų.

9. Jeigu vežimo pagal sutartį metu bus aptikta, kad nurodyti šio straipsnio 1-8 paragrafuose kroviniai, kuriuos leidžiama vežti pagal ypatingas taisykles, priimti vežti ne pagal jas, šie kroviniai sulaikomi ir su jais elgiamasi, kaip nurodyta 21 straipsnyje. Jeigu dėl pavojingųjų krovinių taros arba pakuotės būklės negalima jų vežti toliau, tokie kroviniai sulaikomi ir su jais elgiamasi pagal šalies, kurioje sulaikytas krovinys, įstatymus ir taisykles.

5. Tarnybinė 5 straipsnio instrukcija

 

5.1. Pradinio geležinkelio centrinės institucijos derina vežimo sąlygas su dalyvaujančių vežime geležinkelių centrinėmis institucijomis.

5.2. Pradinio geležinkelio centrinė institucija turi išsiųsti dalyvaujančių vežime geležinkelių centrinėms institucijoms paraišką suderinti krovinio vežimą. Vežamiems SMGS 5 straipsnio 4 paragrafo 1, 3 ir 4 punktuose nurodytiems kroviniams ir vežamiems ant dviejų ir daugiau sukabintų platforminių vagonų kroviniams (SMGS 5 straipsnio 4 paragrafo 2 punktas) būtina, jeigu nesusitarta kitaip, pridėti tiek pakrovimo schemos egzempliorių: po du egzempliorius – galiniam geležinkeliui ir vežime dalyvaujantiems tranzitiniams geležinkeliams, kurie turės perkrauti krovinį; po vieną egzempliorių – vežime dalyvaujantiems tranzitiniams geležinkeliams, kurie neperkraus krovinio. Pakrovos schemoje turi būti trys krovinio projekcijos su visų kritinių taškų, kurie apibrėžia jo kontūrą, koordinatėmis ir svorio centro koordinatėmis. Kritinių taškų aukštis nurodomas nuo vagono grindų. Krovinio pakrovos schema turi būti atlikta mastelyje 1: 20. Pakeitimai, kurie ranka padaryti pakrovos schemoje, turi būti patvirtinti parašu.

5.3. Simetrinių stačiakampių arba cilindrinių krovinių be išsikišančių dalių vežimo suderinimas gali būti atliktas nepateikiant pakrovos schemų, o skubos atvejais – telegrafu.

5.4. Raštu arba telegrafu siunčiamos paraiškos ir atsakymai dėl krovinių vežimo pagal SMGS 5 straipsnio 4 paragrafo 1, 3 ir 4 punktus ir krovinių vežimo pagal SMGS 5 straipsnio 4 paragrafo 2 punktą ant dviejų arba daugiau sukabintų platforminių vagonų suderinimo sudaromos naudojant tokius kodus: (1a) krovinio pavadinimas (rūšis); (1b) vienodo krovinio kiekis; (2) vagono rūšis; (3)1 vagono bazė; (4)1 vežimėlių bazė; (5)1 ašių skaičius; (6)1 vagono ilgis pagal buferius; (7)1 vagono tara; (8) krovinio masė; (9)1 išilginė apkrova; (10)-1 vagono ašies apkrova; (11) krovinio ilgis; (12a) krovinio plotis nuo kelio ašies iš vienos pusės; (12b) krovinio plotis nuo kelio ašies iš kitos pusės; (13a)1 krovinio kontūro kritinio taško aukštis nuo bėgio galvutės lygio; (13b) krovinio kontūro kritinio taško aukštis nuo vagono grindų; (14)1 trumpiausias atstumas nuo kritinio taško iki vežimėlių kraštinių ašių arba šerdesų; (15)1 išorinis atstumas nuo kritinio taško iki vežimėlių kraštinių ašių arba šerdesų; (16)2 leistinos nuokrypos, nepažeidžiant eismo saugumo. Aukštis nuo bėgio 0-1200 1200-3800 Kitiems 4800 galvutės lygio, mm kiekvieniems 100 mm į aukštį Minimali leistinoji 50 100 2 120 nuokrypa, mm (17)2 iškyša 250 m spindulio (išorinis ir vidinis) kreivėje; (18)2 bendras plotis nuo kelio ašies (12) + (16) +(17); (19)-3 svorio centro koordinatės (svorio centro aukštis nuo vagono grindų; skersinis atstumas nuo svorio centro į abi krovinio puses pagal (12a) ir (12b) kodus; išilginis atstumas nuo svorio centro iki krovinio galų pagal (11) kodą; (20) siuntėjas; (21) pradinė stotis; (22) galinė stotis; (23) siuntėjo nurodytas maršrutas (pasienio stotys); (27) gavėjas; (34) numatomas išsiuntimo laikas; (35) tarptautinės prekinės sutarties numeris; (36) kiti duomenys (transo numeris, ypatingos sąlygos ir pan.).

5.5. Jeigu vežamas toks krovinys, kokio vežimas anksčiau buvo suderintas, tai pradinis geležinkelis gali atlikti suderinimą telegrafu, nurodydamas datą, užklausos numerį ir pakrovos schemas, pagal kurias buvo atliktas ankstesnis suderinimas, ir geležinkelių, dalyvaujančių vežime, centrinių institucijų, atitinkamų suderinimų numerius.

5.6. Pradinis geležinkelis, suderinęs šių krovinių vežimą, praneša siuntėjui suderintas vežimo sąlygas, tarp jų pasienio stočių, per kurias bus vežamas krovinys, pavadinimus ir, prireikus, aplinkinį vežimo kelią per dalyvaujančius vežime tranzitinius geležinkelius.

5.7. Priimti vežti nurodytus SMGS 5 straipsnio 4 paragrafe krovinius galima tik gavus galinio ir dalyvaujančių vežime tranzitinių geležinkelių centrinių institucijų sutikimą.

5.8. Pradinis geležinkelis važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi parašyti „(1) Vežimas suderintas... (sutrumpinti geležinkelių pavadinimai).... (data) telegramomis (raštais) Nr... „. Vežamiems negabaritiniams kroviniams pradinis geležinkelis važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ turi parašyti „(2) Negabaritinis krovinys į.... (sutrumpinti geležinkelių pavadinimai)“ ir nurodyti krovinio aukštį nuo vagono grindų bei jo plotį.

5.9. Perkraunamiems kroviniams, kurie vežami specialiaisiais vagonais, pradinis geležinkelis, vadovaudamasis SMGS 5 straipsnio 4 paragrafo 4 ir 5 punktais, turi telegrafu pranešti savo šalies pasienio stočiai, per kurią bus išvežamas krovinys, kad ji informuotų tą pasienio stotį, kurioje bus perkrovimas, apie nurodyto krovinio priėmimo vežti datą, pagrindinę charakteristiką (pvz., krovinio ilgį, plotį, aukštį, konstruktyvinius ypatumus ir masę), perkrovimo geležinkelio sutikimo vežti telegramos arba rašto datą ir numerį bei pranešti reikiamo specialaus vagono rūšį SMGS 5 straipsnio 4 paragrafo 4 ir 5 punktuose nurodytiems kroviniams vežti.

5.10. Perduodančio geležinkelio pasienio stotis, per kurią išvažiuojama, turi prieš 48 valandas įspėti pasienio stotį, per kurią bus įvažiuojama į priimantį geležinkelį, apie numatomą SMGS 5 straipsnio 4 paragrafe išvardytų krovinių perdavimą ir nurodyti galinę stotį.

5.11. Pradinė stotis prieš priimdama vežti negabaritinius krovinius, kuriuos reikės vežti tranzitiniais geležinkeliais aplinkiniu keliu, turi patikrinti, ar siuntėjas važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ nurodė suderinto aplinkinio maršruto tranzitinių geležinkelių pasienio stočių pavadinimus.

5.12. Įrašas apie riedmenų tinkamumą vežti krovinį ir apie maksimalų leistiną eismo greitį bei, prireikus, apie kitas ypatingas sąlygas turi būti patvirtintas pradinės stoties spaudu ir darbuotojo parašu.

 

6 straipsnis

Specialūs nuostatai tam tikriems kroviniams vežti

 

1. Vežamiems pavojingiesiems kroviniams galioja 2 priedo nuostatai (Pavojingųjų krovinių vežimo taisyklės).

2. Vežamiems kroviniams su palyda galioja 3 priedo nuostatai (Siuntėjo arba gavėjo palydovų lydimų krovinių vežimo taisyklės).

3. Vežamiems gediesiems kroviniams galioja 4 priedo nuostatai (Gedžiųjų krovinių vežimo taisyklės).

4. Vežamai technikai su ratais ir vikšrais taikomi 7 priedo nuostatai (Technikos su ratais ir vikšrais vežimo taisyklės).

5. Vežamiems konteineriuose kroviniams galioja 8 priedo nuostatai (Konteinerių vežimo taisyklės).

6. Vežamiems ant padėklų kroviniams galioja 9 priedo nuostatai (Krovinių ant padėklų vežimo taisyklės).

7. Vežamiems ne geležinkelių arba geležinkelio išnuomotiems tuštiems ir pakrautiems vagonams galioja 10 priedo nuostatai (Privačių prekinių vagonų ir geležinkelio išnuomotų vagonų vežimo taisyklės).

8. Vežant krovinius transportavimo paketais galioja 11 priedo nuostatai (Krovinių vežimo transportavimo paketais taisyklės).

9. Du ar keli geležinkeliai, kurie yra šio Susitarimo dalyviai, gali tarpusavyje suderinti krovinių vežiojimą pagal elektroninį važtaraštį, kaip nurodyta 7 straipsnyje. Tokiems vežiojimams gali būti suderinti specialūs nuostatai.

 

II SKYRIUS

VEŽIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

7 straipsnis

Važtaraštis

 

7.1 iki

7.3

1. Vežimo sutartis įforminama tam tikro pavyzdžio važtaraščiu. Važtaraštis susideda iš šių lapų: 1 – važtaraščio originalo; 2 – lydraščio; 3 – važtaraščio dublikato; 4 – krovinio išdavimo lapo; 5 – pranešimo apie krovinio atvežimą pagal 12.1 ir 12.2 priedų formą ir reikalingų papildomų lydraščio egzempliorių pagal 12.3 ir 12.4 priedų formą, būtent: – du egzemplioriai pradiniam geležinkeliui ir – po vieną kiekvienam vežime dalyvaujančiam geležinkeliui. Siuntėjas pradinėje stotyje kartu su kiekviena pateikiama vežti krovinio siunta turi pateikti taisyklingai užpildytą ir pasirašytą važtaraštį. Važtaraštis turi būti užpildomas griežtai laikantis SMGS važtaraščio pildymo paaiškinimų (12.5 priedas), o vežant krovinius į šalis, kurių geležinkeliai nėra SMGS dalyviai ir netaiko SMGS nuostatų, vadovaujantis SMGS 12.6 priedu. Pagal galiojančias pradinio geležinkelio vidaus taisykles gali būti numatytas reikiamų pradinei stočiai ir galiniam geležinkeliui papildomų lydraščių egzempliorių įforminimas. 1, 2, 4 ir 5 važtaraščio lapai lydi krovinį iki galinės stoties. Sudarius vežimo sutartį, 3 važtaraščio lapas (važtaraščio dublikatas) grąžinamas siuntėjui. Šis lapas neturi važtaraščio originalo (1 važtaraščio lapas) galios.

2. Važtaraščių blankai spausdinami pradinio geležinkelio kalba ir viena iš dviejų OSŽD darbo kalbų (kinų, rusų).

7.4

Važtaraštis pildomas pradinio geležinkelio kalba su vertimu į vieną iš OSŽD kalbų (kinų, rusų), būtent: – vežant į Azerbaidžano Respubliką, Baltarusijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką, Gruziją, Irano Islamo Respubliką, Kazachstano Respubliką, Kirgizijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lietuvos Respubliką, Moldovos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Rusijos Federaciją, Tadžikistaną, Turkmėnistaną, Uzbekistano Respubliką, Ukrainą, Estijos Respubliką – rusų kalba; – vežant į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką, Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką – kinų arba rusų kalba; – vežant į Mongoliją arba tranzitu per jos teritoriją – rusų kalba. Geležinkeliai, vežimo dalyviai, gali tarpusavyje susitarti dėl kitos važtaraščio duomenų vertimo tvarkos.

3. A4 formato važtaraščio blankai spausdinami:

1) vežant mažąja skuba -juodu šriftu ant balto popieriaus;

2) vežant didžiąja skuba -juodu šriftu ant balto popieriaus su 1 cm raudonomis linijomis, nubrėžtomis priekinės ir antrosios lapų pusių viršuje ir apačioje. Pagal pradinio geležinkelio vidaus taisykles važtaraščio dublikato blankas (3 važtaraščio lapas) gali būti išspausdintas ant kitos spalvos popieriaus. Siuntėjas pasirenka važtaraščio baltos spalvos blanką arba blanką su raudonomis juostomis pagal tai, ar mažąja, ar didžiąja skuba krovinys turi būti vežamas visą kelią. Važtaraščių blankams spausdinti leidžiama naudoti popierių su vandens ženklais. Ant važtaraščių blankų leidžiama, nekeičiant balto popieriaus fono, spausdinti siuntų numerius, mikrošriftus, hologramas arba šviesių atspalvių spalvotus tinklelius.

4. Suderinus su suinteresuotais geležinkeliais, krovinys gali būti vežamas vagono siuntomis keleiviniais traukiniais, o neperkraunamas krovinys – didžiojo konteinerio siunta vienu arba keliais geležinkeliais, šio Susitarimo dalyviais. Apie tokius vežimus siuntėjas turi pranešti pradiniam geležinkeliui ne vėliau kaip prieš 8 dienas iki krovinio pateikimo vežti. Siuntėjas, gavęs sutikimą vežti krovinį keleiviniais traukiniais, važtaraščio skiltyje „Ypatingos siuntėjo žymos“ turi parašyti „..... geležinkeliais (sutrumpintas geležinkelio pavadinimas) krovinys vežamas keleiviniais traukiniais“. Toks vežimas įforminamas didžiosios skubos važtaraščiu.

7.1, 7.5, ir 7.6

5. Duomenys, kurie įrašomi į važtaraštį, turi būti aiškiai parašyti rašalu, tušinuku (jeigu tai neprieštarauja pradinio geležinkelio vidaus taisyklėms), rašomąja mašinėle, kompiuteriu, išspausdinti arba atspausti spaudu. Raudona spalva duomenys nurodomi tik tuo atveju, jei to būtinai reikia pagal šį Susitarimą. Visus atitinkamų važtaraščio skilčių duomenis turi įrašyti siuntėjas arba geležinkelis. Pildant važtaraštį neleidžiama sutrumpinti, išskyrus 12.5 priede nurodytus sutrumpinimus ir atvejus, numatytus šio straipsnio 7 paragrafe ir 15 straipsnio 2 paragrafe. Spaudžiami ant važtaraščio atspaudai turi būti aiškūs ir ryškūs. Duomenys, kuriuos pateikė siuntėjas, neturi būti ištaisyti (užbraukti, užklijuotas tekstas ir pan.), patrinti arba užtepti. Ypatingais atvejais siuntėjas gali ištaisyti ne daugiau kaip vienoje arba dviejose tarpusavyje susijusiose važtaraščio skiltyse. Apie tai turi būti parašyta skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ ir patvirtinta parašu arba spaudu. Duomenų, kuriuos į važtaraštį įrašė geležinkelis, pakeitimai ir papildymai patvirtinami atitinkamo geležinkelio darbuotojo parašu ir stoties spaudu

6. Važtaraštyje siuntėjas turi nurodyti pradinės ir tranzitinių šalių pasienio stotis, per kurias turi būti vežamas krovinys. Jeigu nuo pasienio stoties, per kurią išvažiuojama iš šalies, yra galimybė įvežti krovinius į kitą kaimyninę šalį per kelias pasienio stotis, tai važtaraštyje turi būti nurodyta ta pasienio stotis, per kurią bus įvežamas krovinys. Siuntėjas pagal galimybes nurodo tas pasienio stotis, vežant per kurias atstumas tarp pradinės ir galinės stočių yra trumpiausias. Tranzitiniams geležinkeliams siuntėjas turi nurodyti tas pasienio stotis, kurios pateiktos taikomuose šiems tarptautiniams vežiojimams tranzitiniuose tarifuose. Vežant į Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką važtaraščio skiltyje „Galinė stotis ir geležinkelis“ ir vežant iš Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos skiltyje „Pradinė stotis“, siuntėjas turi nurodyti stoties pavadinimą ir šios stoties bei geležinkelio sutartinį numerį.

7. Krovinio gavėjas arba siuntėjas gali būti tik vienas fizinis arba juridinis asmuo. Neleidžiama į važtaraščio skiltį „Gavėjas, pašto adresas“ rašyti duomenų, kuriuose nėra gavėjo pavadinimo ir jo pašto adreso, jeigu pagal tranzitinį tarifą, kuriuo naudojasi suinteresuoti šiais tarptautiniais vežiojimais geležinkeliai, nenustatyta kitokia tvarka. Vežant į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką bei atgal važtaraščio skiltyje „Siuntėjas, pašto adresas“ arba skiltyje „Gavėjas, pašto adresas“ leidžiama nurodyti šiose šalyse nustatytus siuntėjo arba gavėjo pašto adresus (pavyzdžiui, 6DM- 12).

7.7

ir

7.9

8. Kroviniai važtaraštyje turi būti pavadinti taip: 1) kroviniai, kurie vežami pagal 5 straipsnio 7 paragrafą, turi būti pažymėti pagal 2 priedo nurodymus ir šio paragrafo 2-4 punktų nurodymus;

 

7.8

2) kroviniai, kurie vežami tranzitu geležinkeliais, kurie yra šio Susitarimo dalyviai, pavadinami pagal nomenklatūrą, kuri taikoma tranzitiniame tarife šiai tarptautinei siuntai. Be šio pavadinimo, siuntėjas skliausteliuose gali nurodyti krovinio pavadinimą pagal pradinio arba galinio geležinkelio galiojančių vidaus tarifų nomenklatūrą arba du pavadinimus pagal pradinio ir galinio geležinkelių galiojančių vidaus tarifų nomenklatūrą;

3) kroviniai, kurie vežami tarp dviejų kaimyninių šalių, jeigu tarp šių šalių geležinkelių nustatytas tiesioginis tarifas, turi vadintis pagal šio tiesioginio tarifo nomenklatūrą;

4) visais kitais atvejais krovinio pavadinimas žymimas pagal pradinių geležinkelių arba pradinių ir galinių geležinkelių galiojančių vidaus tarifų nomenklatūrą; be to, važtaraštyje reikia nurodyti krovinio būklę ir charakteristiką jam tarifikuoti. Kroviniai, kurie neišvardyti šio paragrafo 1-4 punktuose, žymimi tais pavadinimais, kokiais jie vadinami prekyboje.

9. Pateikdamas vežti malkas ir medieną siuntėjas važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ gali parašyti rietuvių skaičių ir jų aukštį centimetrais arba tūrį kubiniais metrais ir pan.

10. Jeigu vagono siuntai vežti naudojamas vagonas, kuris pažymėtas trafaretu „ABC“, važtaraščio skiltyje „Krovumas (t)“ užrašoma raidė „C“ ir po ja maksimali masė.

11. Krovinio masė ir jos nustatymo būdas nurodomi atitinkamose važtaraščio skiltyse pagal galiojančias pradinio geležinkelio vidaus taisykles.

7.10

iki

7.12

12. Jeigu važtaraščio (9-13) skiltyse trūksta vietos duomenims apie krovinį įrašyti, o 18 ir 19 skiltyse – duomenims apie konteinerius ir vežimo įtaisus įrašyti, prie važtaraščio (1-5) lapų ir prie kiekvieno papildomo lydraščio egzemplioriaus pritvirtinamas papildomas važtaraščio dydžio lapas. Papildomuose lapuose atskirai rašomi duomenys pagal kiekvieną (9-11) skiltį, kuriai to reikia, arba 18 ir 19 važtaraščio skiltyse daroma žyma: „Duomenis žr. papildomame lape „. 12 ir 13 važtaraščio skiltyse nurodomas bendras vienetų skaičius ir bendra krovinio masė. Jeigu važtaraščio (27-30) skiltyse duomenims apie vagonus įrašyti trūksta vietos, kiti duomenys įrašomi papildomame lape. Prie (1-5) važtaraščio lapų ir prie kiekvieno papildomo lydraščio egzemplioriaus pritvirtinama po vieną tokio papildomo lapo egzempliorių. Paskutinėje 27-30 skilčių eilutėje daroma žyma: „Tęsinį žr. papildomame lape“. Siuntėjas taip pat gali pritvirtinti papildomus lapus važtaraščio skiltims „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ ir „Siuntėjo pridėti dokumentai“. Siuntėjas turi pasirašyti visus papildomus lapus ir važtaraščio skiltyje „Siuntėjo pridėti dokumentai“ nurodyti pritvirtintų papildomų lapų skaičių. Jeigu pagal pradinio geležinkelio galiojančias vidaus taisykles papildomus lydraščio egzempliorius pildo pradinė stotis, siuntėjas turi pradinei stočiai pagal jos prašymą pateikti reikiamą papildomų lapų, kuriuos reikia pritvirtinti prie papildomų lydraščio egzempliorių, skaičių. Pritvirtinami papildomi lapai pildomi šio straipsnio 2 paragrafe numatytomis kalbomis.

13. Važtaraščio skiltyje „Geležinkeliui neprivalomi įrašai ir žymos“ krovinio siuntėjas gali padaryti tam tikrus šiai siuntai tinkančius įrašus, kurie skirti tik gavėjo žiniai, kurie jokių įpareigojimų bei jokios atsakomybės geležinkeliams nekelia, pvz., „Į... sutarties sąskaitą“; „Pagal paskyrą Nr. (pagal transą Nr. arba pagal užsakymą Nr.)....“; „Siųsti toliau...“.

14. Vežimo sutartis gali būti įforminta elektroniniu važtaraščiu. Elektroninis važtaraštis – tai elektroniniu paštu perduodamų duomenų rinkinys, kuris, kaip vežimo sutartis, atlieka popierinio važtaraščio funkcijas. Geležinkelis ir siuntėjas suderina duomenų įrašymo į elektroninį važtaraštį tvarką. Prireikus popierinę važtaraščio kopiją ir jo papildomus lapus galima išspausdinti pagal SMGS 12.1, 12.2, 12.3 ir 12.4 priedą, vadovaujantis šio straipsnio 12 paragrafo nuostatomis. Vežant krovinius didžiąja skuba, vietoje raudonos juostos elektroninio važtaraščio popierinės kopijos viršutiniame dešiniajame kampe nurodoma: „Didžioji skuba“. Įrašytų į elektroninį važtaraštį duomenų pakeitimas SMGS numatytais atvejais atliekamas išsaugant pirminius duomenis.

7. Tarnybinė 7 straipsnio instrukcija

 

7.1. Ne visai užpildytas arba siuntėjo nepasirašytas važtaraštis grąžinamas siuntėjui užpildyti pagal SMGS reikalavimus. Pradinė stotis klaidingai, netiksliai arba neaiškiai užpildytą važtaraštį su neatitinkančiais vieni kitų duomenimis ir pataisomis (užbrauktas, užklijuotas tekstas ir pan.), patrintą ir pataisytą turi grąžinti siuntėjui ir pareikalauti užpildyti naują važtaraštį, išskyrus SMGS 7 straipsnio 5 paragrafe nurodytus atvejus.

7.2. Iš visų užpildytų papildomų lydraščio egzempliorių pirmas egzempliorius (šaknelė) pasilieka pradiniam geležinkeliui, vienas – išvažiavimo iš pradinio geležinkelio pasienio stotyje ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekvienoje išvažiavimo iš tranzitinio geležinkelio pasienio stotyje. Jeigu papildomus lydraščio egzempliorius užpildo siuntėjas, tai pradinė stotis turi patikrinti, ar jis prie važtaraščio pridėjo pakankamą šių egzempliorių skaičių ir ar jų duomenys atitinka važtaraščio 1-5 lapų duomenis. Jeigu siuntėjas pateikė nepakankamai papildomų lydraščio egzempliorių, pradinė stotis turi pareikalauti, kad siuntėjas pateiktų trūkstamus egzempliorius. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles papildomus važtaraščio egzempliorius sudaro pradinė stotis, tai visi į juos įrašomi duomenys turi atitikti 1-5 važtaraščio lapo duomenis.

7.3. Pradinė stotis turi įrašyti visus reikiamus duomenis į važtaraščio skiltis, kurios skirtos geležinkeliui.

7.4. Prireikus važtaraščio duomenis į atitinkamos šalies kalbą verčia įvažiavimo į tranzitinius arba į galinį geležinkelius pasienio stotys.

7.5. Geležinkelis negali keisti arba papildyti duomenų, kuriuos siuntėjas įrašė į jam skirtas skiltis, išskyrus važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ nurodomo pagal taikomą šiam tarptautiniam vežimui tranzito tarifą krovinio nomenklatūros grupės ir punkto numerius arba pozicijos numerį bei duomenų pakeitimą, kai vykdomi siuntėjo arba gavėjo pareiškimai ar nurodymai dėl vežimo sutarties pakeitimo arba dėl kliūčių kroviniui vežti ar atiduoti. Pradiniai duomenys turi būti užbraukti taip, kad juos galima būtų perskaityti.

7.6. Geležinkelio į važtaraštį įrašomų standartinių atžymų tekstas nurodytas Tarnybinės SMGS instrukcijos 32 priede.

7.7. Pradinė stotis prieš priimdama vežti pavojinguosius krovinius turi patikrinti, ar važtaraštis užpildytas pagal SMGS 2 ir 12.5 priedų reikalavimus ir ar padarytos visos šiuose prieduose numatytos žymos.

7.8. Jeigu siuntėjas važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ nenurodė atitinkamos krovinio grupės ir punkto arba pozicijos numerių pagal taikomą krovinių nomenklatūros tarifą arba nurodė juos klaidingai, tai pradinė stotis turi šiuos duomenis įrašyti į važtaraštį arba juos pataisyti, patvirtindama pataisas stoties spaudu ir darbuotojo parašu.

7.9. Jeigu krovinys pagal prekyboje priimtą pavadinimą atitinka SMGS 2 priede nurodytas savybes ir pavojingumo laipsnį, tai būtina vadovautis Tarnybinės SMGS instrukcijos 7.7 punktu. 7

.10. Jeigu siuntėjas prie važtaraščio turi pritvirtinti papildomus lapus, tai pradinė stotis turi patikrinti, ar jis pritvirtino po vieną papildomų lapų egzempliorių prie kiekvieno iš penkių važtaraščio lapų ir prie kiekvieno papildomojo lydraščio egzemplioriaus bei ar jis padarė važtaraštyje reikiamą žymą.

7.11. Jeigu siuntėjas prie važtaraščio nepritvirtino papildomų lapų, nes sugebėjo visus reikiamus duomenis įrašyti į atitinkamas važtaraščio skiltis, o pildant papildomus lydraščio egzempliorius prireikė papildomų lapų, tai juos įformina pradinė stotis, jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles, ji turi įforminti papildomus lydraščio egzempliorius. Apie papildomų lapų įforminimą pradinė stotis važtaraštyje daro žymą.

7.12. Pradinė stotis ant papildomų lapų deda kalendorinį spaudą ir nurodo siuntos numerį.

 

8 straipsnis

Krovinio priėmimas vežti

 

8.1

1. Kroviniai, kurie priimti vežti iš vieno siuntėjo pagal vieną važtaraštį vienoje pradinėje stotyje vienam gavėjui vienoje galinėje stotyje, laikomi siunta. Yra skirtingos siuntų rūšys: vagono, smulkioji ir didžiojo konteinerio siunta.

Vagono siunta laikomas pagal vieną važtaraštį pateiktas krovinys, kuriam vežti pagal jo matmenis arba savybes reikalingas atskiras vagonas. Krovinys, kuris pateikiamas vežti didžiajame konteineryje, nelaikomas vagono siunta, o didžiojo konteinerio siunta. Smulkiąja siunta laikomas pagal vieną važtaraštį vežamas krovinys, kurio bendra masė bruto ne didesnė kaip 5000 kg ir kuriam pagal jo matmenis ir savybes nereikia atskiro vagono. Krovinys, kurio masė ne didesnė kaip 5000 kg, pateiktas vežti pagal vieną važtaraštį didžiajame konteineryje, nelaikomas smulkiąja siunta, o yra didžiojo konteinerio siunta. Dalyvaujantiems vežime geležinkeliams tarpusavyje suderinus, sunkesnis kaip 5000 kg krovinys gali būti vežamas kaip smulkioji siunta, jeigu pagal jo matmenis jam vežti nereikia atskiro vagono. Didžiojo konteinerio siunta laikomas pagal vieną važtaraštį pateiktas vežti didžiajame konteineryje pakrautas krovinys arba tuščias didysis konteineris. Siuntėjas važtaraščio skiltyje „Siuntos rūšis“ turi nurodyti, kokia siunta pateikiamas krovinys: vagono, smulkiąja ar didžiojo konteinerio. Neleidžiama teikti ir priimti vežti viename vagone: – keleto vagono siuntų kartu; – vagono siuntos kartu su smulkiąja siunta arba kaip smulkiąją siuntą; – vagono siuntos kartu su didžiojo konteinerio siunta; – didžiojo konteinerio siuntos kartu su smulkiomis siuntomis arba kaip smulkiąją siuntą.

2. Pagal vieną važtaraštį kaip vagono siunta priimami vežti: – kroviniai, kurių masė arba matmenys neviršija maksimalaus vagono krovumo arba talpos; – kroviniai, kuriems vežti reikia sujungti du arba daugiau vagonų.

8.2

Pagal raštišką siuntėjo paraišką vagonus su vienarūšiu kroviniu (rūda, anglys ir pan.), vežamus į vieną galinę stotį vienam siuntėjui, leidžiama vežti sąstato (didžiąja) siunta pagal vieną važtaraštį, jeigu visi dalyvaujantys vežime geležinkeliai su tuo sutiko. Šiuo atveju siuntėjas turi įrašyti būtinus duomenis į „Vežamų sąstato (didžiąja) siunta pagal vieną važtaraštį vagonų žiniaraštį“ pagal 13.1 priedą ir kartu su važtaraščiu pateikti reikiamus šio žiniaraščio egzempliorius pagal 13.2 priedą. Žiniaraštis turi būti užpildytas pagal Vežamų sąstato (didžiąja) siunta pagal vieną važtaraštį vagonų žiniaraščio paaiškinimus (13.2 priedas). Vienas žiniaraščio egzempliorius kartu su važtaraščio dublikatu (3 važtaraščio lapas) grąžinamas siuntėjui. Važtaraščio skiltyje „Vagonas“, „Krovumas (t)“, „Ašys“ ir „Taros masė“ siuntėjas nurodo: „Žr. pridedamą žiniaraštį“. Jeigu pradinė stotis, kurioje pagal vidaus vežiojimų taisykles atliekami krovimo darbai, yra siaurajame geležinkelyje (vėžė siauresnė kaip 1435 mm), krovinys gali būti priimtas vežti keliuose vagonuose pagal vieną važtaraštį, jeigu tokia įforminimo tvarka leidžiama pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

3. Vežant 1435 mm vėžės pločio geležinkeliais, vagono ašies apkrova neturi viršyti 20 t, išskyrus BDŽ, kur ašies apkrova tarptautiniams vežiojimams neturi viršyti 22,5 t 11.

8.3

Išimtiniais atvejais ir tik valstybių sienų perėjose kai kurie geležinkeliai laikinai gali nustatyti vagono ašies apkrovą mažesnę kaip 20 t, jeigu to reikia dėl techninių sąlygų.

4. Neleidžiama pagal vieną arba kelis važtaraščius viename vagone kartu vežti šių krovinių: 1) skirtingų gedžiųjų krovinių, jeigu jiems reikalinga skirtinga priežiūra;

2) gedžiųjų krovinių su kitais negedžiaisiais kroviniais, jeigu gediesiems kroviniams pagal 4 priedo 6 paragrafą reikia laikytis tam tikro temperatūros režimo arba kitos specialios priežiūros;

3) paminėtų 5 straipsnio 7 paragrafe krovinių kartu su kitais kroviniais, jeigu pagal 2 priedą jų pakrauti į vieną vagoną neleidžiama;

4) krovinių, kuriuos pakrauna siuntėjas, su kroviniais, kuriuos krauna geležinkelis;

5) krovinių, kurių pagal pradinio geležinkelio vidaus taisykles viename vagone vežti neleidžiama;

6) suverstinių krovinių kartu su kitais kroviniais. 5. Vežimo sutartis laikoma sudaryta nuo važtaraščio įforminimo ir krovinio priėmimo vežti pradinėje stotyje momento. Priėmimas vežti patvirtinamas ant važtaraščio uždėjus pradinės stoties kalendorinį spaudą. Be to, pradinė stotis turi uždėti kalendorinį spaudą ant papildomų lapų, kurie laikantis 7 straipsnio 12 paragrafo pritvirtinti prie važtaraščio. Kalendorinis spaudas turi būti uždėtas tuoj pat po to, kai siuntėjas atidavė visus važtaraštyje išvardytus krovinius ir apmokėjo visus prisiimtus mokesčius pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. 6. Uždėjus kalendorinį spaudą važtaraštis tampa vežimo sutarties sudarymą įrodančiu dokumentu. 7. Visais kitais atvejais kroviniai priimami ir 8.4 išsiunčiami vagono, smulkiosiomis ar didžiųjų konteinerių siuntomis pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

 

8. Tarnybinė 8 straipsnio instrukcija

 

8.1. Pradinė stotis, prieš priimdama krovinį vežti, turi patikrinti, ar siuntėjas įvykdė tuos SMGS reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti iki krovinio pateikimo vežti arba pateikiant ji vežti. Jeigu pradinė stotis nustatys, kad siuntėjas neįvykdė atitinkamų SMGS reikalavimų, ji turi atsisakyti priimti krovinį vežti.

8.2. Jeigu kelyje pamestas vežamų paskirtiniu sąstatu pagal vieną važtaraštį vagonų žiniaraštis, stotis, kuri tai aptiko, vadovaudamasi važtaraščio duomenimis arba duomenimis, pateiktais pritvirtintose prie vagono etiketėse ar užrašytais ant pačių vagonų, vietoje pamesto turi sudaryti reikiamą naujo žiniaraščio egzempliorių skaičių. Virš naujai sudaryto žiniaraščio pavadinimo užrašoma „Žiniaraštis vietoj pamesto“ ir šis įrašas patvirtinamas žiniaraštį sudariusios stoties kalendoriniu spaudu.

8.3. Jeigu kokioje nors pasienio stotyje, kurią siuntėjas nurodė važtaraštyje, leistina vagono ašies apkrova nustatyta mažesnė kaip 20 t, tai pradinė stotis važtaraščio skiltyje „Važtapinigių (važtos mokesčių) paskaičiavimo įrašai ir žymos“ turi padaryti tokį įrašą: „(3) Leistina vagono ašies apkrova.... t“. Šiais atvejais kraunamo į vagoną krovinio maksimali masė nustatoma atsižvelgus į šią leistiną vagono ašies apkrovą.

8.4. Jeigu pradiniame geležinkelyje vietiniams vežiojimams naudojami vagonlapiai, tai pradinė stotis, vadovaudamasi to geležinkelio vidaus taisyklėmis, kiekvienam pakrautam vagonui turi įforminti vagonlapį.

 

9 straipsnis

Tara, įpakavimas, ženklinimas, pakrovimas, krovinio masės ir vienetų skaičiaus nustatymas. Vagonų plombavimas

 

9.1

1. Kroviniai, kuriuos reikia vežti taroje arba įpakuotus, siekiant juos apsaugoti nuo praradimo, gedimo ir kokybės pablogėjimo ar dėl kitų priežasčių, apsaugoti vežimo priemones ir kitus krovinius nuo sugadinimo, apsaugoti žmones nuo sužalojimo, turi būti pateikiami vežti šiuos reikalavimus atitinkančioje taroje arba pakuotėje. Siuntėjas atsako už visas pasekmes dėl taros ar pakuotės nebuvimo arba nepatenkinamos jų būklės ir turi atlyginti geležinkeliui dėl to patirtus nuostolius. Jeigu tokie kroviniai pateikiami vežti be taros arba pakuotės, netvarkingoje, neatitinkančioje krovinio savybių ar netinkamoje perkrauti iš vagono į vagoną taroje arba pakuotėje, geležinkelis turi atsisakyti priimti tokius krovinius, jeigu išorinės apžiūros metu galima nustatyti, kad tara arba pakuotė neatitinka reikalavimų saugiai nuvežti krovinių. Geležinkelis privalo apžiūrėti iš išorės tarą arba pakuotę tik tais atvejais, kai pakrauna geležinkelis arba siuntėjas, prižiūrimas geležinkelio darbuotojo.

 

9.1 ir

9.2

Jeigu geležinkelis atsisako priimti krovinį, tai pagal siuntėjo reikalavimą turi įforminti apie tai aktą, kurio vieną egzempliorių turi įteikti siuntėjui.

9.3

2. Pavojingieji kroviniai turi būti įpakuoti, vadovaujantis 2 priedo nurodymais.

9.4

3. Siuntėjas krovinio vienetus turi pažymėti nenuvalomais ryškiais užrašais arba pritvirtinti lipdukus ar žymenas, kuriose pagal važtaraštį turi būti nurodyta:

1) krovinio vienetų ženklai ir jų numeriai;

2) pradinė stotis ir geležinkelis;

3) galinė stotis ir geležinkelis;

4) siuntėjas ir gavėjas;

5) smulkiųjų siuntų krovinio vienetų skaičius. Kiekvienas smulkiųjų siuntų vienetas turi būti paženklintas.

Be to, siuntėjas, pateikdamas vežti buities daiktus, turi į kiekvieną krovinio vienetą įdėti kortelę su anksčiau išvardytais duomenimis. Vagono siuntose, išskyrus suverstinius krovinius, kiekviename vagone žymima ne mažiau kaip 10 esančių prie durų krovinio vienetų. Jeigu tam tikriems kroviniams vežti dėl jų savybių reikia ypatingo atsargumo, siuntėjas ant atskirų krovinio vienetų, vadovaudamasis 6 priedu, turi užrašyti arba pritvirtinti lipdukus, pvz., „Atsargiai“, „Viršus“. Numatytus 6 priede lipdukus siuntėjas turi pritvirtinti

9.5 ir ant vagonų šonų, išskyrus atvejus, kai lipdukus tvirtina pradinis geležinkelis pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Ženklinama pradinio geležinkelio valstybine kalba su vertimu į vieną iš OSŽD darbo kalbų (kinų, rusų), būtent: – vežant į Azerbaidžano Respubliką, Baltarusijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką, Gruziją, Irano Islamo Respubliką, Kazachstano Respubliką, Kirgizijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lietuvos Respubliką, Moldovos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Rusijos Federaciją, Tadžikistano Respubliką, Turkmėnistaną, Uzbekijos Respubliką, Ukrainą, Estijos Respubliką – rusų kalba; – vežant į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką – kinų arba rusų kalba; – į Mongoliją arba tranzitu per jos teritoriją – rusų kalba. Tuo atveju, kai vežama į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką bei atgal, važtaraščio skiltyje „Siuntėjas, pašto adresas“ arba skiltyje „Gavėjas, pašto adresas“ bus nurodytas siuntėjo arba gavėjo ir jų pašto adresų sutartinis žymėjimas, kaip nustatyta šiose šalyse, siuntėjas šį sutartinį žymėjimą turi nurodyti ir ženklindamas krovinio vienetus. Be to, vežant į Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką, siuntėjas ženkle šalia galinės stoties ir geležinkelio pavadinimų, o vežant iš Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos šalia pradinės stoties ir geležinkelio pavadinimų turi nurodyti sutartinį šios stoties ir geležinkelio numerį.

9.6

Siuntėjas turi pašalinti negaliojančius lipdukus ir panaikinti negaliojančius užrašus.

Siuntėjas atsako už užrašų arba pritvirtintų prie krovinio vienetų lipdukų ir žymenų arba už pritvirtintų prie vagono lipdukų tikslumą. Jis atsako už visas pasekmes dėl klaidingų, ne visų ir netikslių duomenų, kurie yra užrašuose, lipdukuose ir žymenose.

9.7

4. Pradinėse stotyse kroviniai pakraunami:

1) vežami dengtuosiuose ir izoterminiuose bei cisterniniuose vagonuose – pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles;

2) neperkraunami, kurie vežami atviruose vagonuose skirtingos vėžės geležinkeliais – pagal Krovinių pakrovimo ir vežimo atviruose vagonuose taisykles (14 priedas);

3) vežami atviruose vagonuose tos pačios vėžės geležinkeliais ir perkraunami, kurie vežami skirtingos vėžės geležinkeliais – pagal Krovinių pakrovimo ir vežimo atviruose vagonuose taisykles (14 priedas) arba pagal kitas dalyvaujančių vežime geležinkelių suderintas taisykles. Jeigu krovinys vežamas atviruose vagonuose iki tos pasienio stoties, kurioje bus perkrautas, arba nuo tos, kurioje buvo perkrautas, tik vienos šalies geležinkeliais, tai pakrauti galima pagal šios šalies geležinkeliuose galiojančias vidaus taisykles.

Pradinio geležinkelio vidaus taisyklės nustato, kas turi pakrauti – geležinkelis ar siuntėjas. Jeigu pakrauti turi siuntėjas, jis turi nustatyti vagono tinkamumą šiam kroviniui. Siuntėjas važtaraščio skiltyje „Pakrauta“, turi nurodyti, kas pakrauna. Jeigu krovinį pakrauna siuntėjas, jis atsako už visas nepatenkinamo pakrovimo pasekmes ir turi atlyginti geležinkeliui dėl to patirtą žalą. 5. Geležinkelis gali pareikalauti, kad siuntėjas sujungtų į sustambintus vienetus (surišdamas arba įpakuodamas) vienetinius krovinius, kurių priėmimas, pakrovimas ir perkrovimas neįmanomas nesugaišus daug laiko.

9.8

6. Vagonus galima pakrauti tik iki maksimalaus krovumo, atsižvelgiant į maksimalią vagono ašies apkrovą pagal 8 straipsnio 3 paragrafą.

Maksimaliu krovumu laikomas:

1) jeigu ant vagono yra tik vienas užrašas apie krovumą – šis krovumas padidintas 1 t dviašiams vagonams ir 2 t keturių ir daugiau ašių vagonams; Vietnamo Socialistinės Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos geležinkeliuose – krovumas didinamas 5%; 1520 mm vėžės vagonams – nurodytas ant vagono krovumas;

2) jeigu ant vagono yra du užrašai – krovumas atitinka didesnį skaičių (mažesnis reiškia minimalų krovumą); jeigu ant vagono yra trafaretas „ABC“ – po raide „C“ nurodytas krovumas. Vagono pakrovimas virš maksimalaus krovumo laikomas perkrova.

9.9 ir 9.10

7. Masė ir vienetų skaičius nustatomi pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias taisykles. Tam tikriems kroviniams galioja šios krovinio masės ir vienetų skaičiaus nustatymo taisyklės:

1) vežamiems atviruose vagonuose neuždengtiems brezentu arba po neužplombuotu brezentu kroviniams važtaraštyje siuntėjas turi nurodyti: – krovinio vienetų skaičių ir masę, jei bendras vienetų skaičius ne didesnis kaip 100; – tik krovinio masę, jei bendras vienetų skaičius didesnis kaip 100. Šiuo atveju važtaraščio skiltyje „Vienetų skaičius“ siuntėjas turi nurodyti: „Suverstinis „;

2) smulkių neįpakuotų gaminių nurodoma tik masė, neskaičiuojant vienetų. Važtaraščio skiltyje „Vienetų skaičius“ siuntėjas turi nurodyti: „Suverstinis“;

9.9 ir 9.10

3) įpakuotų krovinių, kurių masė nustatoma įpakavimo metu ir pažymima ant kiekvieno krovinio vieneto, arba vienodos standartinės masės vienetų sverti nereikia. Šiuo atveju važtaraštyje siuntėjas turi nurodyti vienetų skaičių ir bendrą krovinio masę, o skiltyje „Masės nustatymo būdas“ – kaip nustatyta bendra krovinio masė: „Pagal standartą“ arba „Pagal trafaretą“;

4) jeigu važtaraštyje krovinio masė nurodyta dviejose skiltyse „Masę (kg) nustatė siuntėjas“ ir skiltyje „Masę (kg) nustatė geležinkelis“, tai masė, kuria vadovaujamasi nustatant atsakomybę, laikoma geležinkelio nustatyta masė, išskyrus 23 straipsnio 4 paragrafo (1-3) punktuose nurodytus atvejus.

 

9.11, 9.12 ir 23.1 iki 23.4

8. Dengtųjų ir izoterminių vagonų durys ir visų kitų angų dangčiai turi būti plombuojami, išskyrus ventiliacinių, kurios iš vidaus uždarytos grotomis arba kitokiu būdu. Plombuojami visi cisterninių vagonų pripylimo ir išpylimo prietaisai. Neplombuojami apatiniai išpylimo prietaisai, jeigu jų konstrukcija neleidžia atidaryti apatinio išpylimo prietaiso, neatidarius viršutinės įpylimo angos. Jeigu ant vagono liko ankstesnės siuntos paprastosios arba rakinamosios plombos, jas turi nuimti siuntėjas arba geležinkelis, atsižvelgiant į tai, kas plombuos vagoną. Plombavimui turi būti naudojamos paprastosios arba rakinamosios plombos, kurių neįmanoma nuimti jų nepažeidus. Užplombuoti reikia taip, kad nepažeidus plombų negalima būtų pasiekti krovinio. Jeigu vagoną plombuoja siuntėjas, tai turi būti tokie plombų ženklai:

1) stoties pavadinimas (prireikus – sutrumpintas);

2) plombavimo data arba kontroliniai ženklai;

3) sutrumpintas siuntėjo pavadinimas. Be to, siuntėjo plombų ženkluose gali būti sutrumpintas pradinio geležinkelio pavadinimas. Jeigu vagoną plombuoja geležinkelis, turi būti tie patys plombų ženklai, tik vietoj sutrumpinto siuntėjo pavadinimo turi būti sutrumpintas geležinkelio pavadinimas ir, jeigu plombos neturi kontrolinių ženklų, plombinių numeris. Rakinamųjų plombų, nesvarbu, kas plombuoja, siuntėjas ar geležinkelis, turi būti tokie ženklai: – sutrumpintas pradinio geležinkelio pavadinimas; – kontrolinis ženklas. Rakinamųjų plombų ženkluose papildomai gali būti pradinės stoties ir krovinio siuntėjo pavadinimai, prireikus sutrumpinti. Jeigu vagonas arba konteineris plombuojami keliomis rakinamosiomis plombomis, jų kontroliniai ženklai turi būti skirtingi. Jeigu dengtųjų arba izoterminių vagonų viršutinėje durų dalyje įrengti papildomi plombavimo įtaisai, rakinamosiomis plombomis plombuojami tik pagrindiniai plombavimo įtaisai. Pradinis geležinkelis turi ne vėliau kaip prieš du mėnesius pranešti visiems dalyvaujantiems vežime geležinkeliams apie naudojimosi konkrečiomis rakinamosiomis plombomis taisykles ir jų nuėmimo tvarką. Pradinis geležinkelis turi suderinti su dalyvaujančiais vežime geležinkeliais rakinamųjų plombų, kurioms nuimti reikalingi specialios konstrukcijos įrenginiai (nuimtuvai, raktai), naudojimą. Vežant tranzitinius krovinius (iš jų perkrautus jūrų uostuose) iš šalių, kurios nėra SMGS dalyvės, didžiuosius konteinerius, autotraukinius, automobilių nukeliamuosius kėbulus, puspriekabes ir t. t., galima vežti toliau su pirmojo siuntėjo paprastosiomis arba rakinamosiomis plombomis. Visais kitais atvejais vagonai ir konteineriai plombuojami pagal pradiniame geležinkelyje arba tame geležinkelyje, kuriame perkraunama, galiojančias taisykles.

9. Vežant krovinius smulkiomis siuntomis į Vietnamo Socialistinę Respubliką siuntėjas gali plombuoti atskirus krovinio vienetus. Šiuo atveju jis turi apie tai padaryti žymą važtaraščio skiltyje „Įpakavimo rūšis“.

9. Tarnybinė 9 straipsnio instrukcija

 

9.1. Bendrieji reikalavimai tarai ir pakuotei nurodyti Tarnybinės SMGS instrukcijos 33 priede. Prireikus pradinė stotis turi informuoti siuntėjus apie šiuos reikalavimus. Tarnybinės SMGS instrukcijos 33 priedo nuostatos, kaip būtinos sąlygos, perduodant krovinius tarp geležinkelių netaikomos. Nustatant taros arba pakuotės patikimumą, pirmiausia nustatoma krovinio rūšis, jo masė, matmenys, forma, konstrukcija, krovinio jautris aplinkai, siuntos rūšis, vežimo trukmė, pakrovimo būdas (viena ar daugiau eilių). Jeigu pradinė stotis atlikdama išorinę apžiūrą nustato, kad siuntėjas:

1) pateikė vežti krovinį be taros arba neįpakavo krovinio, nors jam vežti reikia taros ar pakuotės;

2) neįvykdė būtinų tarai arba pakuotei reikalavimų, kurie nurodyti SMGS 2 priede, tai ji turi atsisakyti priimti iš siuntėjo tokį krovinį vežti.

9.2. Jeigu siuntėjas reikalauja įforminti aktą, tai šiam tikslui naudojamas bendrasis aktas, pateiktos Tarnybinės SMGS instrukcijos 34 priede formos. Pirmas akto egzempliorius įteikiamas siuntėjui, antras paliekamas pradinėje stotyje.

9.3. Pradinė stotis, prieš priimdama vežti pavojinguosius krovinius, turi patikrinti, ar siuntėjas įvykdė SMGS 2 priedo nurodymus dėl lipdukų pritvirtinimo.

9.4. Pradinė stotis, prieš priimdama vežti krovinį smulkiąja siunta, turi patikrinti, ar žymenos ant krovinio vienetų atitinka važtaraščio skilties „Ženklai, žymos ir numeriai“ duomenis.

9.5. Pradinė stotis, vadovaudamasi Tarnybinės SMGS instrukcijos 35.1 ir 35.2 priedais, ant siuntėjo arba geležinkelio pakrautų vagonų, kuriuose vežami neperkraunami kroviniai, turi pritvirtinti lipdukus. Pradinė arba perkrovimo stotis ant vagonų, kuriuose vežami perkraunami kroviniai, nurodytus lipdukus pritvirtina tik tuo atveju, jei tai numatyta vežime dalyvaujančiųjų geležinkelių vidaus taisyklėse. Vežamiems mažąja skuba kroviniams lipdukai turi būti baltos spalvos, vežamiems didžiąja skuba – baltos spalvos raudoname rėmelyje. Jie turi būti atspausdinti spaustuvėje ir užpildyti rašomąja mašinėle, mėlynu pieštuku arba tušinuku. Lipdukuose, be Tarnybinės SMGS instrukcijos 35.1 ir 35.2 prieduose nurodytų duomenų, gali būti įtraukti kiti duomenys pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Vežime dalyvaujantys geležinkeliai gali susitarti dėl kitokių taisyklių, kurios skiriasi nuo nurodytų šiame punkte.

9.6. Jeigu krovinį pakrauna geležinkelis, tai pradinė stotis priimdama krovinį vežti turi patikrinti, ar ant krovinio vienetų nepasiliko anksčiau vežtos siuntos ženklų ir lipdukų, kurie nepriklauso šiai siuntai. Jeigu tai aptikta, pradinė stotis turi pareikalauti, kad siuntėjas šiuos užrašus bei lipdukus pataisytų arba panaikintų.

9.7. Pradinė stotis prieš priimdama vežti pavojinguosius krovinius turi patikrinti, ar siuntėjas įvykdė SMGS 2 priedo nurodymus dėl šių krovinių pakrovimo.

9.8. Jeigu geležinkelis, nustatydamas vagono tarą svėrė jį tuščią, tai ši masė priimama kaip pagrindinė skaičiuojant maksimalią leistiną krovinio masę pagal ašies apkrovą.

9.9. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles krovinio masę turi nustatyti siuntėjas, pradinė stotis turi patikrinti, ar siuntėjas įrašė duomenis apie krovinio masę į važtaraščio skiltis „Siuntėjo nustatyta masė (kg)“ ir „Iš viso masė žodžiais“. Jeigu tokių duomenų važtaraštyje nėra, pradinė stotis turi pareikalauti, kad siuntėjas juos įrašytų į važtaraštį. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles krovinio masę turi nustatyti geležinkelis, tai svėrimo stotis važtaraščio skiltyje „Masės nustatymo būdas“ turi nurodyti, ant kokių svarstyklių pasvertas krovinys. Ši stotis važtaraščio skiltyje „Geležinkelio nustatyta masė (kg)“ turi nurodyti nustatytą krovinio masę ir patvirtinti tai svėrėjo parašu ir stoties kalendoriniu spaudu arba svėrimo stoties spaudu, kuris dedamas skiltyje „Svėrimo stoties spaudas, parašas“. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles krovinys buvo pasvertas ne pradinėje, o kitoje stotyje, tai siuntėjui pareikalavus pradinė stotis važtaraščio dublikate (3 važtaraščio lapas) turi papildomai įrašyti nustatytą krovinio masę.

9.10. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles krovinio vienetų skaičių turi nustatyti siuntėjas, pradinė stotis turi patikrinti, ar šie duomenys įrašyti į važtaraščio skiltis „Vienetų skaičius“ ir „Iš viso vienetų žodžiais“. Jeigu važtaraštyje tokių duomenų nėra, pradinė stotis turi pareikalauti, kad siuntėjas juos įrašytų. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles krovinio vienetų skaičių turi nustatyti geležinkelis, pradinė stotis važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi nurodyti jos nustatytą krovinio vienetų skaičių parašyti taip: „ (4) Geležinkelio nustatytas vienetų skaičius..... (vienetų skaičius žodžiais)“. Šis įrašas patvirtinamas stoties kalendoriniu spaudu ir darbuotojo parašu.

9.11. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles dengtuosius, izoterminius ir cisterninius vagonus turi plombuoti siuntėjas, tai pradinė stotis turi patikrinti, ar siuntėjas nuėmė visas anksčiau vežtos siuntos paprastąsias arba rakinamąsias plombas ir ar siuntėjas važtaraščio skiltyje „Plombos, Skaičius, Ženklai“ įrašė duomenis apie naujų siuntėjo paprastųjų arba rakinamųjų plombų skaičių bei jų ženklus. Jeigu siuntėjas neįvykdė šių reikalavimų, pradinė stotis turi pareikalauti, kad siuntėjas tai įvykdytų. Jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles dengtuosius, izoterminius ir cisterninius vagonus turi plombuoti geležinkelis, pradinė stotis turi nuimti visas anksčiau vežtos siuntos vagono paprastąsias arba rakinamąsias plombas ir važtaraščio skiltyje „Plombos, Skaičius, Ženklai“ turi įrašyti duomenis apie jos naujų paprastųjų arba rakinamųjų plombų skaičių bei ženklus.

9.12. Jeigu geležinkelis kelyje pakeičia paprastąsias arba rakinamąsias plombas ne dėl SMGS 23 straipsnio 4 paragrafe nurodytų priežasčių arba plombuoja naujomis plombomis vietoje trūkstamų, tai užplombavusi stotis važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi padaryti žymą: „ (5)............. paprastosios (rakinamosios) plombos (data, stotis, siuntėjas, ženklai) pakeistos.... paprastomis (rakinamosiomis) plombomis (data, stotis, ženklai) arba.......... paprastosiomis (rakinamosiomis) plombomis (data, stotis, ženklai) užplombuotas buvęs neplombuotas vagonas“ arba dėl to pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 34 priedą įforminti du bendrojo akto egzempliorius, vienas iš kurių paliekamas jį įforminusioje stotyje, kitas pridedamas prie važtaraščio ir paliekamas galinėje stotyje. Apie bendrojo akto įforminimą važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ daromas įrašas. Padaryti važtaraštyje įrašai patvirtinami stoties kalendoriniu spaudu ir darbuotojo parašu.

 

10 straipsnis

Krovinio įkainojimas ir pageidavimai dėl pristatymo termino

 

1. Siuntėjas, pateikdamas krovinius vežti, važtaraščio skiltyje „Krovinys įkainotas“ turi nurodyti šių krovinių įkainius:

1) aukso, sidabro ir platinos, taip pat gaminių iš jų;

2) brangakmenių;

3) brangiųjų kailių, pvz., bebro, melsvosios šiaurinės lapės, šermuonėlio, kiaunės, audinės, ūdros, karakulio, ruonio, kotiko, juodsidabrės lapės, skunko, sabalo, taip pat gaminių iš šių kailių;

4) nufilmuotų filmų;

5) paveikslų;

6) statulų;

7) meno kūrinių;

8) antikvarinių daiktų;

9) buities daiktų. Neįkainotus buities daiktus galima priimti vežti tik su ta sąlyga, jeigu siuntėjas važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ padarys žymą „Neįkainotas“ ir patvirtins tai savo parašu. Siuntėjas, pateikdamas vežti pagal važtaraštį įkainotus buities daiktus, turi sudaryti tris egzempliorius jų aprašo, nurodydamas jų pavadinimus, vienetų skaičių ir patalpintų į kiekvieną krovinio vienetą (dėžes ir pan.) buities daiktų kainą. Be to, apyraše nurodomas bendras vienetų skaičius ir bendra buities daiktų kaina, kuri turi atitikti nurodytą važtaraštyje įkainį. Pirmas aprašo egzempliorius pasilieka pradinėje stotyje, antras – siuntėjui, trečias įdedamas į buities daiktus ir kartu su jais vyksta iki galinės stoties.

2. Kiti pateikiami vežti kroviniai įkainojami siuntėjui pageidaujant.

3. Siuntėjas važtaraščio skiltyje „Krovinys įkainotas“ turi pradinio geležinkelio ir tarifų valiuta nurodyti krovinio įkainį; jis neturi būti didesnis kaip šio krovinio vertė, nurodyta užsienio tiekėjo sąskaitoje, arba valstybinė kaina. Pradinis geležinkelis, priimdamas krovinį vežti, turi teisę patikrinti, ar įkainis atitinka jo vertę. Jeigu tarp geležinkelio ir siuntėjo iškilo ginčas dėl krovinio įkainio, tai šį ginčą išsprendžia pradinės stoties viršininkas. Jeigu siuntėjas nesutinka su stoties viršininko sprendimu, jis gali savo sąskaita pakviesti valstybinės prekybos organų arba pramonės ekspertą.

4. Už krovinio įkainojimą pradinis ir galinis geležinkeliai ima papildomą mokestį už vežimą savo keliais pagal šiuose geležinkeliuose galiojančius vidaus taisykles ir tarifus, o už vežimą tranzitiniais geležinkeliais -pagal šiems tarptautiniams vežimams taikomus tranzitinius tarifus.

10.1

Šiam mokesčiui paimti, jei krovinio įkainis nurodytas pradinės šalies valiuta, pradinė stotis turi perskaičiuoti įkainį tarifų valiuta pagal kursą, galiojantį pradinėje šalyje išsiuntimo dieną, ir įrašyti jį į važtaraštį. Jeigu krovinys įkainotas tarifų valiuta, pradinė stotis turi perskaičiuoti įkainio sumą į pradinės šalies valiutą pagal kursą, galiojantį šioje šalyje perskaičiavimo dieną. Tarifų valiutos sumos, nurodytos važtaraštyje, galinėje stotyje turi būti perskaičiuotos į galinės šalies valiutą pagal kursą, galiojantį šioje šalyje perskaičiavimo dieną.

5. Pateikdamas vežti krovinį siuntėjas gali nurodyti pageidavimus dėl krovinio pristatymo termino, jei tai bus suderinta su vežime dalyvaujančiais geležinkeliais.

10. Tarnybinė 10 straipsnio instrukcija

 

10.1. Įrašomas perskaičiuotas įkainis patvirtinamas vadovaujantis 7 straipsnio 5 paragrafu.

 

11 straipsnis

Lydintieji dokumentai, reikalingi pagal muitinės ir kitas taisykles

 

11.1

1. Siuntėjas prie važtaraščio turi pridėti lydinčiuosius dokumentus, kurie reikalingi visame kelyje pagal muitinės ir kitas taisykles, be to, jeigu būtina, sertifikatą ir specifikaciją. Šie dokumentai turi būti tik tų krovinių, kurie surašyti važtaraštyje. Visi siuntėjo pridėti prie važtaraščio dokumentai turi būti išvardyti važtaraščio skiltyje „Siuntėjo pridėti dokumentai“ ir taip stipriai pritvirtinti prie važtaraščio, kad negalėtų atsiskirti kelyje.

 

11.2

Jeigu siuntėjas nepridėjo prie važtaraščio dokumentų, leidžiančių išvežti krovinį į užsienį, jis turi važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ nurodyti dokumento pavadinimą, jo numerį ir išdavimo datą, taip pat muitinę, į kurią jis nukreipė šį dokumentą.

Jeigu siuntėjas nepridėjo prie važtaraščio sertifikato arba specifikacijos, jis turi važtaraščio skiltyje „Siuntėjo pridėti dokumentai“ padaryti atžymą apie tai, kad tokių dokumentų pridėti nereikia. Jeigu siuntėjas neįvykdys šio paragrafo reikalavimų, pradinė stotis neturi priimti šio krovinio vežti.

2. Geležinkelis neturi tikrinti siuntėjo prie važtaraščio pridėtų dokumentų taisyklingumo ir pakankamumo. Siuntėjas atsako prieš geležinkelį už pasekmes, kurios atsirado dėl nepridėtų dokumentų arba netvarkingų lydinčiųjų dokumentų. Jeigu krovinio vežimas arba jų išdavimas užlaikomi dėl to, kad siuntėjas nepateikė būtinų lydinčiųjų dokumentų arba jo pateiktų ir važtaraščio skiltyje „Siuntėjo pridėti dokumentai“ nurodytų dokumentų nepakanka arba jie netvarkingi, tai už sugaištą laiką imama bauda arba mokesčiai, būtent: už krovinio saugojimą, vagonų prastovą. Jeigu ši sugaištis įvyksta pradiniame arba galiniame geležinkelyje, tai baudos skaičiuojamos pagal šiuose geležinkeliuose galiojančias taisykles. Jeigu ši sugaištis įvyksta tranzitiniame geležinkelyje, tai šie mokesčiai skaičiuojami pagal suinteresuotų geležinkelių šiems tarptautiniams vežiojimams naudojamus tranzitinius tarifus; jeigu tranzitiniame tarife šiems atvejams nenustatytas mokestis už krovinio saugojimą ir vagonų prastovą, tai bauda skaičiuojama pagal šiuose tranzitiniuose geležinkeliuose galiojančias vidaus taisykles. Baudos arba mokesčiai, būtent: už krovinio saugojimą, vagonų prastovą, turi būti įrašyti į važtaraštį. Jie imami iš siuntėjo arba gavėjo priklausomai nuo to, kas turi mokėti važtapinigius už vežimą šiuo tranzitiniu geležinkeliu. Geležinkeliui praradus siuntėjo nurodytus važtaraščio 23 skiltyje dokumentus, baudos ir rinkliavos už krovinio sulaikymą dėl šios priežasties neišieškomos. Jeigu važtapinigius už tranzitinius geležinkelius siuntėjas arba gavėjas sumoka per mokėtoją (ekspedicinę organizaciją, mokesčių agentą ir kt.), kuris sudaręs sutartį su tranzitiniu geležinkeliu dėl važtapinigių apmokėjimo, baudos ir mokesčiai, kurie atsirado tranzitiniame geležinkelyje, imami iš mokėtojo (ekspedicinės organizacijos, mokesčių agento ir kt.) pagal tranzitiniuose geležinkeliuose galiojančias taisykles.

11.3

3. Siuntėjas, pageidaudamas, kad jam iš galinio į pradinį geležinkelį gavėjas grąžintų nesančius jo nuosavybe gabenimo įtaisus (brezentą, grūdų skydus, medines grotas galvijams, metalinius lynus, krosnis, metalinius įtaisus arkliams pririšti, medines durų grotas vaisiams ir t. t.) arba tuščią tarą, medžiaginius maišus, metalines statines bei bidonus ir t. t.), važtaraščio skiltyje „Geležinkeliui neprivalomi įrašai ir žymos“ turi nurodyti, kad gabenimo įtaisai arba tara turi būti grąžinti. Šiuo atveju muitinės įstaiga įformina pažymą jiems vežti atgal. Pažyma pridedama prie važtaraščio ir atiduodama gavėjui, ji suteikia jam teisę per 3 mėnesius nuo krovinio atvykimo į galinę stotį grąžinti atgal gabenimo įtaisus arba tuščią tarą. Gabenimo įtaisai arba tuščia tara turi būti grąžinami per tas pačias pasienio stotis, per kurias jie buvo vežami su kroviniu.

 

11. Tarnybinė 11 straipsnio instrukcija

 

11.1. Pradinė stotis sutikrina siuntėjo važtaraščio skiltyje „Siuntėjo pridėti dokumentai“ padarytą įrašą apie lydinčiuosius dokumentus su faktiškai pridėtais lydinčiaisiais dokumentais. Jeigu įrašas apie pridėtus lydinčiuosius dokumentus sutampa su faktiškai pridėtais dokumentais, pradinė stotis ant jų deda kalendorinį spaudą. Jeigu įrašai važtaraštyje nesutampa su pridėtais lydinčiaisiais dokumentais, pradinė stotis turi grąžinti važtaraštį siuntėjui.

11.2. Jeigu siuntėjas nepridėjo lydinčiųjų dokumentų, pradinė stotis turi patikrinti, ar jis padarė reikiamas atžymas važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ arba „Siuntėjo pridėti dokumentai“. Jeigu važtaraštyje nėra būtinų atžymų, pradinė stotis turi grąžinti važtaraštį siuntėjui.

11.3. Jeigu vežimo metu vykdant muitinės ir kitas vežime dalyvaujančiuose geležinkeliuose galiojančias taisykles, išimami prie važtaraščio pridėti lydintieji dokumentai, tai atitinkama stotis važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi padaryti tokį įrašą: „(6) _____________________________________________________ (lydinčiojo dokumento pavadinimas) Nr.__________ išimtas __________ ____________ stotyje“. (data) Šis įrašas patvirtinamas stoties kalendoriniu spaudu ir darbuotojo parašu.

11.4. Perduodančio geležinkelio pasienio stotis arba perduodančio geležinkelio agentas bendroje pasienio stotyje turi sutikrinti pridėtus lydinčiuosius dokumentus su įrašais važtaraštyje. Jeigu aptikta, kad vienas arba visi dokumentai, kurie buvo pridėti prie važtaraščio, pamesti, tai aptikusi stotis pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 34 priedą įformina tris bendrojo akto egzempliorius ir važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ daro įrašą apie bendrojo akto įforminimą. Du akto egzemplioriai pridedami prie važtaraščio, vienas iš jų paliekamas galinėje stotyje, kitas atiduodamas gavėjui, jei jis pareikalaus. Trečias akto egzempliorius pasilieka stotyje, kuri jį įformino.

11.5. Pasienio stotis važtaraštį ir lydinčius dokumentus perduoda į muitinę, vadovaudamasi šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Stotis turi pažymėti dokumentų perdavimo muitinei ir jų grąžinimo laiką važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ ir, jeigu tai numatyta šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis, – siuntų perdavimo žiniaraščio skiltyje „Pastabos“ pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 36 priedą.

11.6. Pasienio stotis, kuri priėmė siuntą ir perdavė dokumentus muitinei, apie priimančios šalies muitinės aptiktus pažeidimus ir dėl to uždėtas baudas arba apie pažeidimus, trukdančius vykdyti muitinės taisyklių reikalavimus, turi nedelsdama pranešti perduodančio geležinkelio pasienio stočiai. Perduodančio geležinkelio pasienio stotis turi per pradinį geležinkelį reikalauti iš siuntėjo pasiaiškinimo. Perduodančio geležinkelio pasienio stotis turi nedelsdama išsiųsti gautą siuntėjo pasiaiškinimą priimančio geležinkelio pasienio stočiai, kad ši pateiktų jį muitinei.

11.7. Jeigu kliūtis kroviniui vežti arba atiduoti atsirado dėl muitinės ir kitų institucijų taisyklių vykdymo, tai pasienio stotis arba atitinkamai galinė stotis turi elgtis vadovaudamasi SMGS 21 straipsniu.

 

12 straipsnis

Atsakomybė už važtaraštyje pateiktus duomenis. Baudos

 

1. Siuntėjas atsako už važtaraštyje jo nurodytus duomenis ir pareiškimus. Jis atsako už visas pasekmes dėl klaidingų, netikslių arba neišsamių duomenų ar pareiškimų pateikimą, taip pat dėl to, kad jie pateikti ne toje važtaraščio skiltyje.

2. Geležinkelis turi teisę patikrinti važtaraštyje siuntėjo nurodytų duomenų ir pareiškimų tikslumą. Jeigu pradinėje stotyje priimant vežti krovinį, važtaraštyje bus aptikti netikslumai, tai siuntėjas turi įforminti naują važtaraštį, jei pagal 7 straipsnio 5 paragrafą važtaraščio pataisos neleidžiamos. Krovinio turinį ar būklę galima tikrinti kelyje tik tuo atveju, jeigu tai būtina pagal muitinės arba kitas taisykles, arba dėl kelyje kilusios grėsmės traukinių eismo saugumui ir krovinio sveikumui. Jeigu kelyje arba galinėje stotyje patikrinus krovinį paaiškėjo, kad važtaraštyje siuntėjo nurodyti duomenys neatitinka tikrovės, tai atlikusi patikrinimą stotis, vadovaudamasi 18 straipsniu, turi įforminti komercinį aktą ir važtaraščio skiltyje „Komercinis aktas“ padaryti žymą apie aktą.

13.2 iki 13.4

Šiuo atveju susijusi su patikrinimu išlaidų suma įrašoma į važtaraštį ir išieškoma iš siuntėjo, jeigu patikrinimą atliko pradinis geležinkelis, arba iš gavėjo, jeigu patikrinimą atliko galinis geležinkelis. Jeigu patikrinimą atliko tranzitinis geležinkelis, šios išlaidos išieškomos iš siuntėjo arba gavėjo atsižvelgiant į tai, kas turi mokėti važtapinigius už vežimą šiuo tranzitiniu geležinkeliu.

Jeigu važtapinigius už tranzitinius geležinkelius siuntėjas arba gavėjas sumoka per mokėtoją (ekspedicinę organizaciją, mokesčių agentą ir kt.), kuris turi sutartį su tranzitiniu geležinkeliu dėl važtapinigių apmokėjimo, šios išlaidos imamos iš mokėtojo (ekspedicinės organizacijos, mokesčių agento ir kt.) pagal tranzitiniuose geležinkeliuose galiojančias vidaus taisykles.

12.1, 13.2 iki 13.4

Aptikus važtaraštyje klaidingai parašytą krovinio pavadinimą, važtapinigiai už visą vežimo kelią skaičiuojami pagal numatytą faktiškai vežamam kroviniui tarifo klasę ir imami vadovaujantis 15 straipsniu.

 

12.2 ir 13.2 iki 13.4

3. Baudos imamos, jeigu važtaraštyje klaidingai, neišsamiai ir netiksliai nurodyti duomenys bei pareiškimai, dėl ko:

1) buvo priimti vežti kroviniai, kurių neleidžiama vežti pagal 4 straipsnio 1 paragrafo (1-6) punktus;

2) kroviniai, kuriuos pagal 5 straipsnio 7 paragrafą leidžiama vežti laikantis tam tikrų taisyklių, buvo priimti vežti neįvykdžius numatytų šiam kroviniui reikalavimų;

3) siuntėjo pakrauto krovinio masė viršija vagono maksimalų krovumą (9 straipsnio 6 paragrafas). Baudos pagal šio paragrafo 1 ir 2 punktus, vadovaujantis 15 straipsniu, imamos penkis kartus padidinus važtapinigius už vežimą geležinkeliu, kuriame buvo aptiktas pažeidimas. Baudos pagal šio paragrafo 3 punktą, vadovaujantis 15 straipsniu, imamos penkis kartus padidinus važtapinigius už krovinio viršsvorio vežimą geležinkeliu, kuriame buvo aptiktas šis viršsvoris. Ši bauda neimama, jeigu pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles siuntėjas važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ parašė, kad pakrautą vagoną sverti turi geležinkelis. Šiame paragrafe numatytas baudas geležinkelis turi teisę išieškoti neatsižvelgiant į galimų nuostolių padengimo mokesčius ir kitas baudas, kurias siuntėjas ar gavėjas moka pagal šį Susitarimą.

4. Jeigu vagoną reikia perkrauti dėl to, kad viršytas jo maksimalus krovumas: 1) krovinio viršsvoris, kuris aptiktas pradiniame geležinkelyje, iškraunamas ir pateikiamas siuntėjo žinion;

52.1, 52.2 iki 53.6

2) krovinio viršsvorį, kuris aptiktas tranzitiniame geležinkelyje, geležinkelis iškrauna ir išsiunčia į galinę stotį pagal galimybę kartu su pagrindine siunta pagal krovinio likučio lydraštį, kurio įforminamas reikiamas egzempliorių skaičius;

 

13.2 iki 13.4

3) važtapinigiai ir mokesčiai už krovinio viršsvorio iškrovimą bei pakrovimą imami kaip už atskirą siuntą ir įrašomi į pagrindinį važtaraštį.

Šios taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai dėl siuntėjo klaidingai važtaraštyje nurodytos krovinio masės bus viršyta vienos vagono ašies apkrova (8 straipsnis 3 paragrafas).

12. Tarnybinė 12 straipsnio instrukcija 12.1. Važtapinigių, kurie priklauso vežime dalyvaujantiems geležinkeliams, skirtumas išieškomas ir paskirstomas taip: 1) skirtas pradiniam geležinkeliui – pradinėje stotyje išieškomas iš siuntėjo; 2) skirtas galiniam geležinkeliui – galinėje stotyje išieškomas iš gavėjo; 3) skirtas tranzitiniams geležinkeliams – pradinėje stotyje išieškomas iš siuntėjo, galinėje stotyje – iš gavėjo arba kiekviename tranzitiniame geležinkelyje – iš mokėtojo (ekspedicinės organizacijos, mokesčių agento ir kt.), kuris turi su juo sutartį dėl važtapinigių apmokėjimo, atsižvelgiant į tai, kas moka važtapinigius už vežimą šiuo geležinkeliu. 12.2. Baudos išieškomos vadovaujantis SMGS 15 straipsniu to geležinkelio naudai, kuriame buvo aptiktas pažeidimas.

 

13 straipsnis

Tarifai. Važtapinigių ir baudų apskaičiavimai

 

13.1

iki

13.6

1. Važtapinigiai, tai yra mokesčiai už krovinio vežimą, palydovo važiavimą, papildomi mokesčiai ir išlaidos, kurios atsirado per laikotarpį nuo krovinio priėmimo vežti iki jo atidavimo gavėjui, skaičiuojami pagal šiuos vežimo sutarties sudarymo dieną galiojančius tarifus:

1) vežant tarp kaimyninių šalių geležinkelių už vežimą pradinės ir galinės šalių geležinkeliais -pagal šių šalių geležinkeliuose galiojančius vidaus tarifus arba pagal tiesioginį tarifą, jeigu šių geležinkelių nustatytas tiesioginis tarifas;

2) vežant per tranzitinius geležinkelius už vežimą pradinės ir galinės šalių geležinkeliais – pagal šiuose geležinkeliuose galiojančius vidaus tarifus, o už vežimą tranzitiniais geležinkeliais – pagal suinteresuotų geležinkelių šiam tarptautiniam vežimui taikomą tranzitinį tarifą.

2. Važtapinigiai skaičiuojami pagal taikomo tarifo trumpiausią atstumą, nustatytą per tas pasienio stotis, kurias siuntėjas nurodė važtaraštyje. Jeigu krovinys buvo vežamas trumpesniu keliu per kitas pasienio stotis, t. y. ne per tas, kurias važtaraštyje nurodė siuntėjas, tai važtapinigiai skaičiuojami už trumpesnį taikomo tarifo atstumą, nustatytą per šias pasienio stotis.

3. Važtapinigiai ir baudos už vežimą pradinės ir galinės šalių geležinkeliais skaičiuojami vietine valiuta, o važtapinigiai ir baudos už vežimą tranzitiniais geležinkeliais – tranzitinio tarifo, kurį taiko šiam tarptautiniam vežimui suinteresuoti geležinkeliai, valiuta.

13.1,

13.2,

13.5

iki

13.10

4. Geležinkeliui turi būti padengtos jo patirtos vežimo išlaidos, nenumatytos taikomuose tarifuose, pavyzdžiui, pakrovos pataisymo išlaidos, perkrovos, susiję su pakrovos pataisymu, išlaidos dėl taros ir įpakavimo pataisymo, kurios būtinos kroviniui išsaugoti, išlaidos dėl krovinio uždengimo brezentu ir už naudojimąsi brezentu tuo atveju, jeigu jo dengti geležinkelis neprivalėjo. Šios išlaidos turi būti nustatytos atskirai kiekvienai siuntai ir patvirtintos atitinkamais dokumentais. Išvardytas išlaidas geležinkelis įrašo į važtaraštį ir išieško iš siuntėjo, jeigu išlaidos atsirado pradiniame geležinkelyje, arba iš gavėjo, jeigu jos atsirado galiniame geležinkelyje. Jeigu šios išlaidos atsirado tranzitiniame geležinkelyje, jos išieškomos iš siuntėjo arba gavėjo priklausomai nuo to, kas iš jų apmoka važtapinigius už vežimą tranzitiniu geležinkeliu. Tuo atveju, kai siuntėjas arba gavėjas važtapinigius už tranzitinius geležinkelius sumoka per mokėtoją (ekspedicinę organizaciją, mokesčių agentą ir kt.), kuris turi sutartį su tranzitiniu geležinkeliu dėl važtapinigių mokėjimo, šios išlaidos pagal šiuose tranzitiniuose geležinkeliuose galiojančias taisykles išieškomos iš mokėtojo (ekspedicinės organizacijos, mokesčių agento ir kt.).

 

13.9

ir

13.10

5. Jeigu kelyje prireiks perkrauti krovinį iš vieno vagono į vieną arba daugiau tos pačios vėžės vagonų, tai važtapinigiai skaičiuojami kaip už vieną siuntą tame vagone, į kurį krovinys buvo pakrautas pradinėje stotyje ir kuris pradžioje buvo nurodytas važtaraštyje. Jeigu toks perkrovimas kelyje atsirado dėl nepriklausančių nuo siuntėjo priežasčių, tai mokestis už krovinio perkrovimą neišieškomas.

13.4

ir

13.5

6. Už krovinio perkrovimą į kitos vėžės vagoną arba vagono vežimėlių pakeitimą pasienio stotyse papildomos rinkliavos (įskaitant išlaidas, kurios susiję su įtaisų ir medžiagų: stovų, vielos, vinių, tarpiklių ir pan. perkraunamam kroviniui įtvirtinti pateikimu) skaičiuojamos:

1) jeigu krovinį perkrauna arba vagonų vežimėlius pakeičia į kitos vėžės vežimėlius galinis geležinkelis – pagal šiame geležinkelyje galiojančius vidaus tarifus;

2) kitais atvejais – pagal šiam tarptautiniam vežimui taikomus tranzitinius tarifus.

 

13. Tarnybinė 13 straipsnio instrukcija

 

13.1. Važtapinigius (mokesčius už krovinio vežimą, palydovo važiavimą, papildomus mokesčius ir kitas vežimo išlaidas) pagal SMGS 13 straipsnio 1 paragrafą ir vežimo metu atsiradusias išlaidas, kurių nenumato taikomas tarifas, pagal SMGS 13 straipsnio 4 paragrafą, paskaičiuoja ir įrašo į važtaraštį:

1) pradinė stotis: – už vežimą pradinio geležinkelio linijomis; – už vežimą tranzitinių geležinkelių linijomis, jeigu siuntėjas įsipareigojo mokėti už vežimą šiais geležinkeliais;

2) išvažiavimo iš tranzitinių geležinkelių pasienio stotys: – už vežimą savo geležinkelio linijomis, jeigu siuntėjas nesumokėjo už vežimą šiais geležinkeliais;

3) galinė stotis: – už vežimą galinio geležinkelio linijomis;

4) pakelinės stotys: – jeigu nurodytos išlaidos atsirado šiose stotyse ir anksčiau jų nebuvo galima įrašyti į važtaraštį. Jeigu važtapinigius už krovinio vežimą tranzitiniais geležinkeliais moka mokėtojas (ekspedicinė organizacija, mokesčių agentas ir kt.), važtapinigiai paskaičiuojami ir įrašomi į važtaraštį vadovaujantis šiuose tranzitiniuose geležinkeliuose galiojančiomis vidaus taisyklėmis.

13.2. Važtapinigiai, kurie atsiranda kelyje vežant krovinį nuo pradinės stoties iki išvažiavimo iš pradinio geležinkelio pasienio stoties ir kurie turi būti papildomai išskaičiuoti iš siuntėjo, įforminami pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

13.3. Išvažiavimo iš geležinkelio pasienio stotys turi tikrinti važtapinigių už vežimą savo geležinkeliais paskaičiavimus, kuriuos atliko pradinė ir pakelinės stotys bei įrašė į važtaraštį. Prireikus šios pasienio stotys turi pataisyti apskaičiavimus ir važtaraščio skiltyje „Mokesčių paskaičiavimo įrašai ir žymos“ padaryti atžymą, kurią patvirtina stoties spaudu ir darbuotojo parašu.

13.4. SMGS 15 straipsnio 3 paragrafas nustato siuntėjui, gavėjui ar mokėtojui (ekspedicinei organizacijai, mokesčių agentui ir kt.) priskaičiuojamas išlaidas už krovinių perkrovimą, vagonų vežimėlių keitimą kitos vėžės vežimėliais ir krovinių įtvirtinimą.

13.5.

1) Stotis, kuri pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 13.1 punktą atlieka paskaičiavimus, turi įrašyti juos į važtaraštį: – į skyriaus „Siuntėjo atsiskaitymai“ skiltis, jeigu mokesčiai išieškomi iš siuntėjo; – į skyriaus „Gavėjo atsiskaitymai“ skiltis, jeigu mokesčiai išieškomi iš gavėjo. Važtapinigiai už krovinio vežimą, palydovo važiavimą, papildomi mokesčiai ir kitos išlaidos įrašomi į atitinkamas važtaraščio skyrių skiltis atskirai kiekvienam geležinkeliui. Be to, būtina nurodyti visus mokesčių paskaičiavimo duomenis (grupės ir punkto arba pozicijos numerį pagal taikomą tarifą, tarifo klasę, tarifą, apmokestinamąją masę kilogramais, atstumą kilometrais, taikomą tarifą ir t. t.).

2) Pradinė stotis turi: – susumuoti važtapinigius atskirai pradiniam geležinkeliui ir kiekvienam tranzitiniam geležinkeliui, už kurį įsipareigojo sumokėti siuntėjas, ir atskirai įrašyti sumas į atitinkamą važtapinigių paskaičiavimo skyriaus skiltį „Iš viso“, esančią „Siuntėjo atsiskaitymai“ skyriuje; – perskaičiuoti į tą valiutą, kuria bus išieškomi važtapinigiai (važtos mokesčiai) iš siuntėjo, sumas, kurios nurodytos kiekvieno tranzitinio geležinkelio važtapinigių (važtos mokesčių) paskaičiavimo skyriaus skiltyse „Iš viso“; – susumuoti važtapinigių paskaičiavimo skyriaus skiltyse „Iš viso“ nurodytas sumas tarifine valiuta ir valiuta, kuria atsiskaito gavėjas, bei gautas sumas įrašyti į skiltį „Bendroji suma“; – įrašyti skiltyje „Bendroji suma“ važtapinigius (važtos mokesčius) nurodytus valiuta, kuria moka siuntėjas, į skiltį „Iš viso išieškoti iš siuntėjo (žodžiais)“.

3) Išvažiavimo iš tranzitinio geležinkelio, už vežimą kurio linijomis siuntėjas neįsipareigojo mokėti, pasienio stotis turi paskaičiuoti šiam tranzitiniam geležinkeliui priklausančius važtapinigius (važtos mokestį) ir įrašyti juos į „Gavėjo atsiskaitymai“ skyriaus atitinkamą važtapinigių paskaičiavimo skyriaus skiltį „Iš viso“.

4) Galinė stotis turi: – apskaičiuoti mokesčių už vežimą galinių geležinkelių linijomis sumas ir įrašyti jas į „Gavėjo atsiskaitymai“ skyriaus skiltį „Iš viso“; – perskaičiuoti kiekvieno tranzitinio geležinkelio nurodytas skiltyse „Iš viso“ sumas į valiutą, kuria atsiskaito gavėjas; – sudėti važtapinigių paskaičiavimo skyrių skiltyse „Iš viso“ nurodytus važtapinigius tarifine valiuta ir valiuta, kuria išieškomi mokesčiai iš gavėjo, gautas bendras sumas įrašyti į skiltis „Bendroji suma“; – įrašyti sumą valiuta, kuria moka gavėjas, iš skilties „Bendroji suma“ į skiltį „Išieškoti iš gavėjo (žodžiais)“.

5) Visi į važtaraštį įrašyti paskaičiavimai turi būti parašyti aiškiai rašalu arba tušinuku (jeigu tai neprieštarauja vežime dalyvaujančių geležinkelių vidaus taisyklėms), rašomąja mašinėle, kompiuteriu arba uždėti spaudu.

13.6. Jeigu tranzitiniuose geležinkeliuose atsiranda išlaidų, kurias reikėjo išieškoti iš siuntėjo, bet anksčiau nebuvo įrašytos į važtaraščio skiltį „Siuntėjo atsiskaitymai“, tai stotis, kurioje šios išlaidos atsirado, turi jas įrašyti į skiltį „Papildomai išieškoti iš siuntėjo už“. Mokesčiai, dėl kurių šiam tarptautiniam vežimui taikomame tranzito tarife nėra nustatyto atlygio, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais, sudarytais vadovaujantis tam tikrame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Šie dokumentai pridedami prie važtaraščio. Išvažiavimo iš tranzitinio geležinkelio pasienio stotis išsiunčia savo geležinkelio kompetentingai atsiskaitymų institucijai patvirtinančius dokumentus kartu su stotyje pasiliekančiu lydraščio egzemplioriumi priskaičiuotoms sumoms iš pradinio geležinkelio gauti (atliekant tarpusavio atsiskaitymus). Pradinis geležinkelis, vadovaudamasis vidaus taisyklėmis kaip važtapinigių neprieranką papildomai išieško iš siuntėjo mokesčius, kurie atsirado tranzitiniame geležinkelyje, remdamasis gautais iš tranzitinio geležinkelio patvirtinančiais dokumentais ir lydraščiu.

13.7. Jeigu tranzitiniuose geležinkeliuose atsiranda mokesčių, kuriuos reikia išieškoti iš gavėjo ir dėl kurių šiam tarptautiniam vežimui taikomame tranzito tarife nenustatytas atlygis, tai šiuos mokesčius reikia patvirtinti atitinkamais dokumentais, įformintais pagal tranzitiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Pirmas mokesčius patvirtinančio dokumento egzempliorius pridedamas prie važtaraščio ir kartu su kroviniu vežamas į galinę stotį. Išvažiavimo iš tranzitinio geležinkelio pasienio stotis antrą patvirtinančio dokumento egzempliorių kartu su stotyje pasiliekančiu lydraščio egzemplioriumi išsiunčia savo geležinkelio kompetentingai atsiskaitymų institucijai priskaičiuotoms sumoms iš galinio geležinkelio išieškoti (atliekant tarpusavio atsiskaitymus). Jeigu važtapinigiai už tranzitinius geležinkelius apmokami per mokėtojus (ekspedicines organizacijas, mokesčių agentus ir kt.), visos tranzitiniame geležinkelyje atsiradusios išlaidos išieškomos iš mokėtojų (ekspedicinių organizacijų, mokesčių agentų ir kt.), kurie apmoka vežimus šias geležinkeliais.

13.8. Jeigu neperkraunami kroviniai vežami per pasienio stotis, kuriose nustatyta ašies apkrova mažesnė kaip 18 t, o tai nustatęs geležinkelis nepranešė apie tai kitiems vežime dalyvaujantiems geležinkeliams, tai su tuo susijusias išlaidas dėl perkrovimo, iškrovimo ir kt. atlygina geležinkelis, kuris nepranešė kitiems geležinkeliams apie ašies apkrovos apribojimą.

13.9. Jeigu vagonas negali toliau važiuoti dėl priežasčių, susijusių su eismo saugumu, tai išlaidos, kurios atsirado dėl krovinių perkrovimo iš tokių vagonų į kitus, atitenka tam geležinkeliui, kuris nustatė šias priežastis. Jeigu krovinio perkrovimo būtinumą nustato krovinį priimančio geležinkelio pasienio stotyje, tai perkrovimą atlieka priimantis geležinkelis perduodančio geležinkelio sąskaita, jeigu perkrovimo neatliko perduodantis geležinkelis. 13.10. Išlaidas dėl krovinio pakrovos pataisymo, perkrovimo ar išlaidas, susijusias su krovinio pakrovos taisymu, arba dėl krovinio taros ir pakuotės pataisymo, jeigu jos atsirado ne dėl siuntėjo kaltės, apmoka geležinkelis, kuris nustatė šių pataisymų būtinumą ir atliko jas. Jeigu šių pataisymų būtinumas nustatytas perduodant krovinį priimančio geležinkelio pasienio stotyje, tai šiuos pataisymus atlieka priimantis geležinkelis perduodančio geležinkelio sąskaita, jeigu šių pataisymų neatliko perduodantis geležinkelis.

 

14 straipsnis

Krovinio pristatymo terminas

 

1. Krovinio pristatymo terminas visam krovinio vežimo keliui nustatomas pagal šias normas: 1) didžiosios skubos krovinių: 1.1. išsiuntimo terminas .............................................................. 1 para 1.2. smulkiosios siuntos vežimo terminas kiekvieniems pradėtiems 200 tarifinių kilometrų kiekvieno vežime dalyvaujančio geležinkelio ribose ............................................................................ 1 para 1.3. vagono arba didžiojo konteinerio siuntos vežimo terminas kiekvieniems pradėtiems 320 tarifinių kilometrų kiekvieno vežime dalyvaujančio geležinkelio ribose ................................................................. 1 para 1.4. vagono arba didžiojo konteinerio siuntos vežimo keleiviniais traukiniais (7 straipsnio 4 paragrafas) terminas kiekvieniems pradėtiems 420 tarifinių kilometrų kiekvieno vežime dalyvaujančio geležinkelio ribose...................... 1 para

 

2) mažosios skubos kroviniams: 2.1. išsiuntimo terminas ................................................... 1 para 2.2. smulkiosios siuntos vežimo terminas kiekvieniems pradėtiems 150 tarifinių kilometrų kiekvieno vežime dalyvaujančio geležinkelio ribose ...................................................... 1 para 2.3. vagono arba didžiojo konteinerio siuntos vežimo terminas kiekvieniems pradėtiems 200 tarifinių kilometrų kiekvieno vežime dalyvaujančio geležinkelio ribose ................................................. 1 para

Krovinio pristatymo terminas prasideda nuo 0.00 valandų kitos po važtaraščio įforminimo ir krovinio priėmimo vežti dienos. Jeigu krovinys priimtas su išankstiniu saugojimu iki išvykimo, tai pristatymo terminas prasideda nuo 0.00 valandų dienos, kuri eina po tos, kurią paskirta krovinį krauti.

2. Vežimo terminas skaičiuojamas pagal faktišką krovinio vežimo nuo pradinės iki galinės stoties atstumą.

3. Pristatymo terminas pratęsiamas 2 paromis:

1) perkraunant krovinius į kitos vėžės vagonus;

2) keičiant vagonų vežimėlius kito tarpuvėžio vežimėliais;

3) keliant vagonus keltais. 4. Vežant negabaritinius krovinius nurodytas 1 paragrafe ir padidintas pagal šio straipsnio 3 paragrafą terminas padidinamas 100 %.

14.1

5. Pristatymo terminas padidinamas tiek:

1) kiek laiko sugaišta muitinės ir kitų institucijų reikalavimams įvykdyti;

2) kiek laiko truko vežimo pertraukos, kurios atsitiko ne dėl geležinkelio kaltės ir laikinai kliudė išsiųsti krovinį arba vežti jį toliau;

3) kiek laiko sugaišta dėl vežimo sutarties pakeitimo;

4) kiek laiko sugaišta kroviniui tikrinti, ar jo duomenys atitinka važtaraščio duomenis, ar laikomasi atsargumo priemonių kroviniams, kurie vežami ypatingomis sąlygomis, jeigu tikrinant bus aptikti neatitikimai;

5) kiek laiko sugaišta stotyse gyvūnams girdyti, išvesti jiems iš vagono arba jų veterinarinei apžiūrai;

6) kiek laiko sugaišta viršsvoriui iškrauti, kroviniui arba jo tarai ar pakuotei pataisyti, kroviniui perkrauti arba pakrovai pataisyti, kai tai buvo atliekama dėl siuntėjo kaltės;

7) kiek laiko sugaišta dėl siuntėjo arba gavėjo kaltės kitais atvejais. Važtaraščio skiltyje „Pristatymo termino pratęsimas“ turi būti padaryta atžyma apie krovinio užlaikymo priežastis, kurios suteikia geležinkeliui teisę pratęsti krovinio pristatymo terminą, ir sugaištą laiką.

6. Pristatymo terminas laikomas įvykdytu, jeigu krovinys atvyko į galinę stotį iki termino pabaigos ir gali būti perduotas gavėjo žinion, apie ką geležinkelis praneša gavėjui. Gavėjo informavimo tvarka nustatoma pagal galiniame geležinkelyje galiojančią vidaus tvarką. Jeigu pagal galiniame geležinkelyje galiojančią vidaus tvarką, krovinys pristatomas gavėjui pagal važtaraštyje nurodytą adresą, tai pristatymo terminas laikomas įvykdytu, jeigu krovinys pristatytas iki pristatymo termino pabaigos. Tais atvejais, kai krovinys perkrautas pasienio stotyje ir jo dalis siunčiama pagal krovinio likučio lydraštį, pristatymo terminas skaičiuojamas pagal tą krovinio dalį, kuri atvyko su pagrindiniu važtaraščiu.

7. Siuntėjas ir vežime dalyvaujantys geležinkeliai gali suderinti kitus pristatymo terminus.

14. Tarnybinė 14 straipsnio instrukcija

 

14.1. Kroviniui užtrukus kelyje dėl SMGS 14 straipsnio 6 paragrafe nurodytų priežasčių, stotis, kurioje buvo sulaikytas krovinys, važtaraščio skiltyje „Krovinio pristatymo termino pratęsimas“ turi nurodyti sulaikymo priežastį ir trukmę. Kroviniui užtrukus kelyje ne dėl SMGS 14 straipsnio 6 paragrafe nurodytų priežasčių, stotis, kurioje buvo sulaikytas krovinys, važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi padaryti žymą: „(7). Sulaikytas nuo________________ iki______________ dėl _________________________“. (data, laikas) (data, laikas) Ši žyma patvirtinama stoties kalendoriniu spaudu ir darbuotojo parašu.

 

III SKYRIUS

VEŽIMO SUTARTIES VYKDYMAS

 

15 straipsnis

Važtapinigių mokėjimas

 

15.1

1. Vadovaujantis 13 straipsniu apskaičiuotus važtapinigius sumoka:

1) už vežimą pradinio geležinkelio keliais – siuntėjas pradinėje stotyje arba pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles;

2) už vežimą galinio geležinkelio keliais – gavėjas galinėje stotyje arba pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles;

3) už vežimą tranzitiniais geležinkeliais – siuntėjas pradinėje stotyje arba gavėjas galinėje stotyje. Vežant krovinius tranzitu per keletą geležinkelių, už vežimą per vieną ar kelis geležinkelius gali sumokėti siuntėjas, o už likusius – gavėjas. Nurodytą važtapinigių mokėjimo tvarką galima taikyti esant atitinkamoms sutartims tarp geležinkelių;

4) už vežimą tranzitiniais geležinkeliais – siuntėjas arba gavėjas per mokėtoją (ekspedicinę organizaciją, mokesčių agentą ir kt.), kuris turi sutartį su tranzitiniu geležinkeliu dėl važtapinigių apmokėjimo.

15.1

iki

15.3

2. Jeigu siuntėjas moka už krovinio vežimą tranzitiniais geležinkeliais, jis važtaraščio skiltyje „Siuntėjas moka už šiuos tranzitinius geležinkelius“ vadovaudamasis 12.5 priedu turi parašyti šių geležinkelių sutrumpintus pavadinimus. Jeigu siuntėjas nemoka už vežimą tranzitiniais geležinkeliais, jis važtaraščio skiltyje „Siuntėjas moka už šiuos tranzitinius geležinkelius“ turi parašyti „Ne“. Mokesčius už krovinio vežimą tranzitiniais geležinkeliais, kurių nesumokėjo siuntėjas, turi galinėje stotyje sumokėti gavėjas. Jeigu siuntėjas važtaraščio skiltyje „Siuntėjas moka už šiuos tranzitinius geležinkelius“ neparašė „Ne“, mokesčius už krovinio vežimą tranzitiniais geležinkeliais, kurių nesumokėjo siuntėjas, turi krovinio galinėje stotyje sumokėti gavėjas. Tais atvejais, kai šiam tarptautiniam vežimui taikomas tranzitinis tarifas, važtapinigius už vežimą tranzitiniais geležinkeliais turi sumokėti siuntėjas, šių mokesčių pervesti gavėjui neleidžiama. Tais atvejais, kai šiam tarptautiniam vežimui taikomas tranzitinis tarifas, pagal kurį važtapinigius už vežimą tranzitiniais geležinkeliais turi sumokėti gavėjas, šių mokesčių apmokėti siuntėjui neleidžiama.

Mokant važtapinigius už vežimą tranzitiniais geležinkeliais per mokėtoją (ekspedicinę organizaciją, mokesčių agentą ir kt.), siuntėjas važtaraščio skiltyje „Siuntėjas moka už šiuos tranzitinius geležinkelius“ turi padaryti žymą, kurioje turi būti nurodytas sutrumpintas tranzitinio geležinkelio, už kurį atliekamas apmokėjimas, pavadinimas, mokėtojo, per kurį atliekamas apmokėjimas už vežimą šiuo tranzitiniu geležinkeliu, pavadinimas, ir mokėtojui priskirtas kodas. Šie duomenys perduodami kiekvienam dalyvaujančiam vežime geležinkeliui.

3. Vežant krovinius tarp dviejų kaimyninių geležinkelių mokesčiai už krovinio perkrovimą į kitos vėžės vagonus arba vagonų vežimėlių pakeitimą pasienio stotyje, priskaičiuojami gavėjui, nesvarbu, kas atlieka šiuos darbus: priimantis geležinkelis (13 straipsnio 6 paragrafo 1 punktas) ar perduodantis (13 straipsnio 6 paragrafo 2 punktas). Vežant krovinius tranzitiniais geležinkeliais mokesčiai už krovinio perkrovimą į kitos vėžės vagonus arba vagonų vežimėlių pakeitimą pradinio ir tranzitinių geležinkelių pasienio stotyse, paskaičiuoti vadovaujantis 13 straipsnio 6 paragrafo 2 punktu, išskaičiuojami iš siuntėjo, gavėjo arba mokėtojo (ekspedicinės organizacijos, mokesčių agento ir kt.), priklausomai nuo to, kas iš jų moka važtapinigius už vežimą tranzitiniais geležinkeliais. Mokesčiai, paskaičiuoti vadovaujantis 13 straipsnio 6 paragrafo 1 punktu, už krovinio perkrovimą į kitos vėžės vagonus arba vagonų vežimėlių pakeitimą galinio geležinkelio pasienio stotyse, išieškomi iš gavėjo.

4. Jeigu gavėjas atsisakė priimti krovinį, visus važtapinigius ir baudas, susijusius su šio krovinio vežimu, sumoka siuntėjas.

5. Tais atvejais, kai pritaikytas ne tas tarifas arba skaičiuojant važtapinigius padarytos klaidos arba tais atvejais, kai nepaimti važtapinigiai, neprieranka turi būti sumokėta, o perviršis – grąžintas. Važtapinigių neprierankos ir perviršio paskaičiavimai atliekami pagal tarifo normas, kurios galiojo vežimo sutarties sudarymo momentu. Geležinkelis, kuris atlieka atsiskaitymus su siuntėju ir gavėju, išskaičiuoja neprierankas arba grąžina perviršius pagal galiojančias šiame geležinkelyje vidaus taisykles. Neprierankos ir perviršiai, kurie ne didesni kaip 5 Šveicarijos frankai pagal vieną važtaraštį, neišskaičiuojami ir negrąžinami.

15.1

6. Važtapinigius ir baudas geležinkelis ima tos šalies, kurioje atliekami atsiskaitymai, valiuta.

Jeigu važtapinigiai įrašyti ne tos šalies, kur jie turi būti išskaičiuoti, valiuta, jie perskaičiuojami į šios šalies valiutą pagal mokėjimo dieną nustatytą kursą.

7. Šio straipsnio sąlygos netaikomos, jeigu tarp dviejų kaimyninių šalių geležinkelių stočių nustatytas tiesioginis tarifas, kuris numato kitokią važtapinigių ėmimo tvarką.

15. Tarnybinė 15 straipsnio instrukcija

 

15.1. Važtapinigių išieškojimo tvarką pradinėse ir galinėse stotyse arba tranzitiniuose geležinkeliuose nustato pradinio, galinio arba tranzitinių geležinkelių vidaus taisyklės.

15.2. Žymos važtaraštyje apie važtapinigių apmokėjimą daromos tik SMGS 15 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai pradinis ir galinis geležinkelis suderino kitokią važtapinigių (važtos mokesčio) apmokėjimo tvarką. Šiuo atveju pradinė stotis turi patvirtinti pradinio ir galinio geležinkelių sutikimą važtaraščio skiltyje „Mokesčių paskaičiavimo įrašai ir žymos“ darydama žymą: „(8) Važtapinigių mokėjimas ne pagal SMGS 15 straipsnį“. Ši žyma turi būti patvirtinta pradinės stoties kalendoriniu spaudu ir stoties darbuotojo parašu.

15.3. Važtapinigiai, kurie išieškomi iš siuntėjo ir gavėjo, paskaičiuojami bei įrašomi į važtaraštį vadovaujantis Tarnybinės SMGS instrukcijos 13.1-13.6 punktais.

 

16 straipsnis

Išperkamieji mokesčiai ir paskolos

 

Išperkamieji mokesčiai ir paskolos neleidžiamos.

 

17 straipsnis

Krovinio išdavimas. Krovinio paieška

 

15.1

iki

17.4

1. Kroviniui atvykus į galinę stotį, geležinkelis turi išduoti gavėjui krovinį, važtaraščio originalą ir pranešimą apie krovinio atvežimą (1 ir 5 važtaraščio lapai) po to, kai jis sumokės geležinkeliui visus važtaraštyje pažymėtus mokesčius; gavėjas turi apmokėti važtapinigius ir priimti krovinį. Pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles krovinys gali būti išduotas gavėjui iki važtapinigių apmokėjimo.

Gavėjas gali atsisakyti priimti krovinį tik tais atvejais, kai dėl sugadinimo, gedimo arba kitų priežasčių krovinio kokybė pasikeitė taip, kad panaudoti jį visą arba jo dalį pagal pradinę paskirtį neįmanoma.

2. Gavėjas sumoka visus pagal važtaraštį geležinkeliui priklausančius mokesčius, net jeigu dalies krovinio, nurodyto važtaraštyje, nėra. Šiuo atveju gavėjas, vadovaudamasis 29 straipsniu, turi teisę pretenzine tvarka atgauti dalį sumokėtų važtapinigių už jam neišduotą krovinį.

3. Kroviniai taroje, kurių masė nustatoma juos įpakuojant ir kuri nurodyta ant kiekvieno krovinio vieneto arba krovinio vienetai, kurių vienoda standartinė masė, esant nepažeistai tarai arba pakuotei išduodami nesveriami.

17.4

4. Visais kitais atvejais krovinys atiduodamas pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

 

17.5

iki

17.7

5. Jeigu per 30 dienų nuo krovinio pristatymo termino pabaigos jis neatiduotas gavėjui, siuntėjas arba gavėjas turi teisę pateikti geležinkeliui prašymą dėl krovinio paieškos. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo krovinio pristatymo termino pabaigos siuntėjas pradinėje arba gavėjas galinėje stotyje gali pateikti pareiškimą dviem egzemplioriais (pagal 15 priedo formą) kartu su važtaraščio dublikatu (3 važtaraščio lapas) ar važtaraščio originalu ir pranešimu apie krovinio atvežimą (1 ir 5 važtaraščio lapai). Pradinė ar galinė stotis patvirtina pareiškimo gavimą kalendoriniu spaudu ir pareiškimą priėmusio darbuotojo parašu ant abiejų pareiškimo egzempliorių; vienas egzempliorius grąžinamas pareiškėjui.

Vadovaujantis 29 straipsniu, prašymas dėl krovinio paieškos nėra pretenzijos pateikimas.

6. Gavėjas gali laikyti krovinį prarastu, jeigu šis krovinys nebuvo išduotas gavėjui per 30 dienų nuo paskaičiuoto pagal 14 straipsnį pristatymo termino pabaigos ir galinė stotis važtaraščio dublikato (3 važtaraščio lapas) arba važtaraščio originalo ir pranešimo apie krovinio atvežimą (1 ir 5 lapai), kuriuos pateikė gavėjas, skiltyje „Krovinio pavadinimas“ padarė žymą „Krovinys neatvežtas“. Ši žyma turi būti patvirtinta galinės stoties kalendoriniu spaudu. Bet jeigu krovinys į galinę stotį atvežtas pasibaigus nurodytam terminui, tai galinė stotis turi apie tai informuoti gavėją. Gavėjas turi priimti krovinį, jeigu jis atvežtas ne vėliau, kaip per 6 mėnesius nuo pristatymo termino pabaigos, ir grąžinti geležinkeliui pinigus, kuriuos jis gavo kaip kompensaciją už prarastą krovinį, grąžintus važtapinigius ir kitas krovinio vežimo išlaidas. Jeigu kompensacija už prarastą krovinį ir krovinio vežimo išlaidos buvo sumokėti siuntėjui, tai siuntėjas šią kompensaciją turi grąžinti geležinkeliui. Bet gavėjas turi teisę pateikti geležinkeliui pretenziją dėl baudos sumokėjimo už krovinio pristatymo termino nesilaikymą, taip pat dėl kompensacijos už dalies krovinio praradimą, masės trūkumą, rasto krovinio sugadinimą, gedimą arba jo kokybės pablogėjimą dėl kitų priežasčių.

17. Tarnybinė 17 straipsnio instrukcija

 

17.1. Kroviniui atvykus į galinę stotį, ji turi važtaraščio skiltyje „Galinės stoties kalendorinis spaudas“ uždėti savo kalendorinį spaudą.

17.2. Krovinio išdavimą siuntėjui galinė stotis turi patvirtinti uždėjusi savo kalendorinį spaudą važtaraščio (4 lapas) skiltyje „Krovinio išdavimas gavėjui“ ir nurodžiusi krovinio išdavimo laiką. Galinė stotis, išduodama krovinį, turi pareikalauti, kad gavėjas krovinio gavimą patvirtintų parašu važtaraščio skiltyje „Krovinio išdavimas gavėjui“ ir nurodytų datą.

17.3. Jei važtaraštyje siuntėjas yra įrašęs, kad pagal SMGS 11 straipsnio 3 paragrafą jam turi būti grąžinti ne geležinkelio gabenimo įtaisai arba tuščia tara, galinė stotis ant pažymos, kurią išduoda muitinė, turi uždėti stoties kalendorinį spaudą.

17.4. Siuntėjo pakrauti neperkraunami kroviniai, atvykę į Azerbaidžano Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Bulgarijos Respublikos, Gruzijos, Irano Islamo Respublikos, Kazachstano Respublikos, Kirgizijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos, Mongolijos, Rusijos Federacijos, Tadžikistano Respublikos, Turkmėnistano, Uzbekistano Respublikos, Ukrainos ir Estijos Respublikos galines stotis tvarkinguose vagonuose su tvarkingomis plombomis siuntėjui išduodami netikrinant krovinio vienetų skaičiaus, masės ir būklės. Krovinio išdavimo tvarka išvardytų šalių galinėse stotyse taikoma ir tais atvejais, kai pradinis geležinkelis pagal jame galiojančias vidaus taisykles turi užplombuoti siuntėjo pakrautą vagoną ir važtaraščio skiltyje „Geležinkelio nustatyta masė (kg)“ patvirtinti krovinio masę, kurią nustatė siuntėjas ir įrašė važtaraščio skiltyje „Siuntėjo nustatyta masė (kg)“. Visi kiti kroviniai išduodami pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

17.5. Krovinio paiešką pagal siuntėjo arba gavėjo prašymą geležinkelis turi atlikti vadovaudamasis Tarnybinės SMGS instrukcijos 17.6 ir 17.7 punktais.

17.6. Pradinė stotis, gavusi iš siuntėjo prašymą dėl krovinio paieškos, turi nedelsdama telegrafu perduoti jį išvykimo iš pradinio geležinkelio pasienio stočiai. Jeigu išvažiavimo iš pradinio geležinkelio pasienio stotis negali patvirtinti, kad perdavė krovinį į kaimyninį geležinkelį, tai ji krovinio paiešką pradiniame geležinkelyje atlieka vadovaudamasi šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Jeigu išvažiavimo iš pradinio geležinkelio pasienio stotis gali patvirtinti krovinio perdavimą kaimyniniam geležinkeliui, tai ji telegrafu arba raštu turi perduoti įvažiavimo į kaimyninį geležinkelį pasienio stočiai prašymą dėl krovinio paieškos, duomenis apie krovinio perdavimą ir pranešti pradinei stočiai apie krovinio ir prašymo dėl krovinio paieškos perdavimą įvažiavimo į kaimyninį geležinkelį pasienio stočiai. Kitų tranzitinių geležinkelių pasienio stotys krovinio paiešką atlieka vadovaudamosios juose galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Jeigu tranzitinis geležinkelis gali patvirtinti krovinio perdavimą į kitą geležinkelį, išvažiavimo iš atitinkamo tranzitinio geležinkelio pasienio stotis turi telegrafu arba raštu perduoti įvažiavimo į kitą tranzitinį geležinkelį pasienio stočiai prašymą dėl krovinio paieškos su duomenimis apie krovinio perdavimą ir pradinei stočiai pranešti apie krovinio bei prašymo krovinio paieškai perdavimą įvažiavimo į kaimyninį geležinkelį pasienio stočiai. Įvažiavimo į galinį geležinkelį pasienio stotis krovinio paiešką atlieka vadovaudamasi šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Stotis, kuri aptiko krovinį arba nustatė jo praradimo faktą, vadovaudamasi Tarnybinės SMGS instrukcijos 58.3 punktu, telegrafu turi pranešti apie tai pradinei stočiai.

17.7. Jeigu gavėjas pateikė prašymą dėl krovinio paieškos galinei stočiai, ši stotis turi perduoti jį telegrafu įvažiavimo į galinį geležinkelį pasienio stočiai, kuri vadovaudamasi Tarnybinės SMGS instrukcijos 58.3 punktu turi perduoti jį pradinei stočiai. Krovinio paieška turi būti atliekama Tarnybinės SMGS instrukcijos 17.6 punkte nustatyta tvarka. Krovinio paieškos rezultatai turi būti telegrafu perduoti galinei stočiai.

 

18 straipsnis

Komercinis aktas

 

18.1 iki

18.7 ir

18.11 iki

18.13

1. Geležinkelis turi įforminti komercinį aktą, jeigu veždamas arba išduodamas krovinį jis patikrina krovinio būklę, masę arba vienetų skaičių bei važtaraštį ir nustato:

1) visišką arba dalinį krovinio praradimą, masės trūkumą, krovinio sugadinimą, gedimą arba kokybės pablogėjimą dėl kitokių priežasčių;

2) duomenų, nurodytų važtaraštyje, ir faktiškų krovinio duomenų apie pavadinimą, masę, gavėjo pavadinimą ir galinę stotį neatitikimą;

3) turimo krovinio važtaraščio ar atskirų jo lapų nebuvimą, arba važtaraštyje nurodyto krovinio nebuvimą;

4) nurodytų važtaraštyje siuntėjo gabenimo įtaisų nebuvimą arba jų trūkumą.

Komercinis aktas įforminamas ir tais atvejais, kai tuščias privatus arba išnuomotas vagonas aptiktas be važtaraščio arba aptiktas važtaraštis be vagono.

18.8 iki 18.10

Stotis, kuri nustatė vieną arba keletą tokių pažaidų, įformina komercinį aktą pagal 16 priedo pavyzdį.

Komercinis aktas įforminamas tik tais atvejais, kai išvardytos pažaidos galėjo atsitikti nuo krovinio priėmimo vežti momento iki jo išdavimo gavėjui momento.

18.4

Apie komercinio akto įforminimą geležinkelis turi padaryti atžymą važtaraščio skiltyje „Komercinis aktas“.

2. Jeigu gavėjas, atsiimdamas krovinį, aptinka kokią nors nurodytą šio straipsnio 1 paragrafe pažaidą, o geležinkelis šiam atvejui komercinio akto neįformino, tai gavėjas nedelsiant turi kreiptis į galinę stotį dėl komercinio akto įforminimo. Galinė stotis gali atsisakyti įforminti komercinį aktą, jeigu:

1) nerealu, kad nurodyta pažaida įvyko nuo krovinio priėmimo vežti momento iki jo išdavimo gavėjui momento;

2) krovinio masės sumažėjimas neviršija nurodytų šio straipsnio 5 paragrafe normų.

3. Jeigu pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles, leidžiama komercinį aktą įforminti po krovinio išdavimo gavėjui, tai gavėjas turi teisę ir po krovinio atsiėmimo kreiptis į galinį geležinkelį komerciniam aktui įforminti dėl šio straipsnio 1 paragrafe nurodytos priežasties, kurios aptikti iš išorės apžiūrint išduodamą krovinį buvo neįmanoma. Gavėjas nedelsdamas turi kreiptis į galinę stotį iškart, kai tik jis nustatė krovinio trūkumą ar pažeidimą, bet ne vėliau, kaip per 3 paras nuo krovinio išdavimo. Kol galinė stotis neįformins komercinio akto, gavėjas neturi keisti krovinio padėties, jeigu tai nėra būtina jam apsaugoti nuo didesnio trūkumo. Vagono, konteinerio, automobilio, traktoriaus ar kitos savaeigės mašinos plombos, kurias gavėjas nuėmė po krovinio išdavimo, turi būti perduotos galinei stočiai. Galinė stotis gali atsisakyti įforminti komercinį aktą, jeigu:

1) pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles komercinio akto po krovinio išdavimo įforminti neleidžiama;

2) gavėjas kreipėsi į galinį geležinkelį ne iškart, kai jis nustatė pažeidimą, ir ne per 3 paras nuo krovinio išdavimo;

3) gavėjas pakeitė krovinio padėtį, nors to nereikėjo kroviniui išsaugoti nuo didesnio trūkumo;

4) nerealu, kad nurodyta pažaida įvyko nuo krovinio priėmimo vežti momento iki jo išdavimo gavėjui momento;

5) krovinio masės sumažėjimas neviršija nurodytų šio straipsnio 5 paragrafe normų;

6) gavėjas neperdavė galinei stočiai nuimtų vagono, konteinerio, automobilio, traktoriaus ar kitos savaeigės mašinos plombų. 4. Jeigu galinė stotis, patikrinusi gavėjo kreipimąsi dėl komercinio akto įforminimo pagal šio straipsnio 2 ar 3 paragrafus nustatys, kad šis kreipimasis nepagrįstas, tai galinė stotis turi teisę reikalauti, kad gavėjas atlygintų jai išlaidas, susijusias su šio kreipimosi patikrinimu, taip pat sumokėtų baudas, jeigu tai numatyta galiniame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis.

18.2

5. Jeigu kelyje arba galinėje stotyje tikrinant krovinio, nurodyto 24 straipsnio 1paragrafe, masę, kuri pagal krovinio natūralias savybes vežimo metu sumažėja, bus nustatyta, kad krovinio masė palyginus su nurodyta važtaraštyje sumažėjo, komercinis aktas apie krovinio masės sumažėjimą įforminamas tik tuo atveju, jeigu šis sumažėjimas viršija 24 straipsnio 1 paragrafe nurodytą normą. Jeigu tikrinant bus nustatyta, kad krovinio masės trūkumas neviršija 24 straipsnio 1 paragrafe nurodytos normos, komercinis aktas neįforminamas; šiuo atveju duomenys apie nustatytą krovinio masę įrašomi į važtaraščio skiltį „Geležinkelio įrašai ir žymos“.

Jeigu kelyje arba galinėje stotyje tikrinant masę krovinio, kurio masė kelyje pagal jo natūralias savybes nemažėja, bus nustatytas krovinio masės sumažėjimas, palyginus su nurodyta važtaraštyje, tai komercinis aktas apie tokį krovinio masės sumažėjimą įforminamas tik tais atvejais, jeigu trūkstama masė skiriasi nuo nurodytos važtaraštyje masės daugiau kaip 0,2 %. Jeigu tikrinant nustatyta krovinio masė skiriasi nuo nurodytos važtaraštyje ne daugiau kaip 0,2 %, važtaraštyje nurodyta masė laikoma tikslia. Tokia pačia tvarka įforminamas tikrinimo metu nustatytas viršsvoris.

6. Komercinį aktą pasirašo atsakingi geležinkelio darbuotojai, nurodyti 16 priede, jeigu komercinis aktas įforminamas galinėje stotyje, jį taip pat turi pasirašyti gavėjas arba jo įgaliotas kroviniui gauti asmuo. Jeigu gavėjas nesutinka su komerciniame akte nurodytais duomenimis, jis gali įrašyti savo pastabas dėl tų duomenų, jei tai leidžiama galiniame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis.

7. Siekiant nustatyti krovinio masės praradimo, trūkumo, krovinio sugadinimo priežastis ir mastą, gedimo arba dėl kitų priežasčių kokybės pablogėjimo mastą, žalos dydį, vadovaujantis galinės šalies vidaus įstatymais ir taisyklėmis galima atlikti ekspertizę.

18.9

8. Vadovaujantis galiniame geležinkelyje galiojančia vidaus tvarka, vienas komercinio akto egzempliorius atiduodamas gavėjui.

9. Šio straipsnio (2-8) paragrafų nuostatos, taikomos krovinio gavėjui, galioja ir siuntėjui, jeigu pagal 20 straipsnio 2 paragrafo 1 punktą krovinys grąžinamas siuntėjui arba nukreipiamas trečiam asmeniui, jei krovinys jam išduodamas pagal 21 straipsnio 3 paragrafe nurodytas vidaus taisykles.

18. Tarnybinė 18 straipsnio instrukcija

 

18.1. Be SMGS 18 straipsnio 1 ir 5 paragrafuose, 12 straipsnio 2 paragrafe ir 8 priedo 15 paragrafe išvardytų atvejų, komercinis aktas įforminamas: – jeigu pasienio stotyje perkraunant iš vienos vėžės vagonų į kitos vėžės vagonus aptikti taros arba pakuotės pažeidimai; – visais kitais atvejais, kurie numatyti šioje Tarnybinėje SMGS instrukcijoje.

18.2. Komercinis aktas neįforminamas tuo atveju, kai galinėje stotyje išduodant krovinį gavėjui ir tikrinant krovinio vienetus su pažeista tara arba pakuote bus nustatyta, kad krovinys atvyko nepažeistas. Tais atvejais, kai pagal SMGS 18 straipsnio 5 paragrafą komercinis aktas neįforminamas, geležinkelis važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ daro žymą: „(9) Persveriant krovinį........ stotyje aptiktas...... kg trūkumas / viršsvoris“. Ši žyma turi būti patvirtinta stoties darbuotojo parašu ir kalendoriniu spaudu.

18.3. Geležinkelis turi įforminti komercinį aktą iškart, kai bus aptiktas pažeidimas kelyje arba galinėje stotyje, išskyrus tuos atvejus, kai pagal SMGS 18 straipsnio 3 paragrafą komercinis aktas įforminamas galinėje stotyje po krovinio išdavimo gavėjui. Geležinkelis kiekvienai siuntai įformina atskirą komercinį aktą. Vežamiems vieno siuntėjo vienarūšiams kroviniams iš vienos pradinės stoties vienam gavėjui į vieną galinę stotį leidžiama galinėje stotyje įforminti vieną komercinį aktą kelioms siuntoms, jeigu pažaidos vienarūšės.

18.4. Komercinis aktas surašomas tiksliai, kaip nurodyta SMPS/SMGS paaiškinimuose komerciniam aktui įforminti (Tarnybinė SMGS 16 priedo instrukcija). Įforminusi komercinį aktą stotis turi įrašyti į važtaraščio skiltį „Komercinis aktas“ visus šioje skiltyje numatytus duomenis ir juos patvirtinti stoties darbuotojo parašu bei kalendoriniu spaudu.

18.5. Nustačius krovinio praradimą, sugadinimą, gedimą arba dėl kitokių priežasčių krovinio kokybės pablogėjimą, kas įvyko arba galėjo įvykti dėl vagono arba konteinerio gedimo, be komercinio akto įforminamas aktas apie vagono arba konteinerio techninę būklę pagal gedimą nustačiusiame geležinkelyje galiojančių vidaus taisyklių nuostatas ir pavyzdį. Šio akto sudaroma tiek pat egzempliorių, kiek ir komercinio akto pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 18.9 punktą. Prie kiekvieno komercinio akto egzemplioriaus pridedamas vienas akto apie vagono arba konteinerio techninę būklę egzempliorius.

18.6. Jeigu kroviniui atvykus į priimančio geležinkelio pasienio stotį arba į galinę stotį, nustatyta važtos netektis, apie kurią jau įformintas komercinis aktas kokioje nors pakelinėje stotyje ir šio akto turinys atitinka krovinio būklę, tai pasienio arba galinė stotis naujo komercinio akto neįformina. Šiuo atveju pridėto prie važtaraščio komercinio akto 68 punkte, stotis daro įrašą apie tai, kad krovinio būklė atitinka nurodytą šiame komerciniame akte būklę.

18.7. Jeigu kelyje buvo įforminti keli komerciniai aktai, kurių turinys neatitinka krovinio būklės, tai priimančio geležinkelio pasienio stotis, jeigu šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis nenustatyta kitaip, arba galinė stotis turi įforminti naują komercinį aktą ir pridėti jį prie esamų. Šiuo atveju galinėje stotyje gavėjui įteikiamas tik paskutinio komercinio akto egzempliorius, jeigu galiniame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis nenumatyta kitaip.

18.8. Komercinių aktų blankai spausdinami aktą įforminusios šalies valstybine kalba ir viena iš OSŽD darbo kalbų (kinų, rusų). Komercinis aktas įforminamas šalies, kuri įformina aktą, kalba. Išvykimo iš perduodančio geležinkelio pasienio stotis turi išversti komerciniame akte įrašytus duomenis į vieną iš OSŽD darbo kalbų (kinų, rusų), būtent: – vežant į Azerbaidžano Respubliką, Baltarusijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką, Gruziją, Irano Islamo Respubliką, Kazachsta-no Respubliką, Kirgizijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lietuvos Respubliką, Moldovos Respubliką, Mongoliją, Lenkijos Respubliką, Rusijos Federaciją, Tadžikistano Respubliką, Turkmėnistaną, Uzbekistano Respubliką, Ukrainą ir Estijos Respubliką – rusų kalbą; – vežant į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką – kinų arba rusų kalbą; – vežant į Mongoliją arba tranzitu per ją – rusų kalbą.

18.9. Komercinis aktas įforminamas: 1) septyniais egzemplioriais pasienio stotyse, kai perduodamas krovinys tikrinamas, t. y. kai skaičiuojami krovinio vienetai arba jis sveriamas. Šiuo atveju: – du egzemplioriai pridedami prie važtaraščio, vienas iš jų paliekamas galinėje stotyje, kitas atiduodamas gavėjui, kuris akto egzemplioriaus gavimą patvirtina savo parašu tame akto egzemplioriuje, kuris paliekamas stotyje. – vienas egzempliorius atiduodamas priimančios šalies muitinei; – po du egzempliorius gauna kiekvienos šalies pasienio stotys. Iš dviejų kiekvienos šalies egzempliorių vienas paliekamas pasienio stotyje, kitą egzempliorių pasienio stotis persiunčia savo geležinkelio valdybai (direkcijai);

2) keturiais egzemplioriais:

2.1. pasienio stotyse, kai yra sveikos visos perduodamo krovinio plombos;

2.2. visose kitose stotyse. Šiuo atveju: – du egzemplioriai pridedami prie važtaraščio, iš kurių vienas egzempliorius paliekamas galinėje stotyje, kitas atiduodamas gavėjui, kuris akto egzemplioriaus gavimą patvirtina savo parašu tame akto egzemplioriuje, kuris paliekamas stotyje; – du egzemplioriai paliekami stotyje, kuri įformino komercinį aktą, iš jų vieną stotis išsiunčia į savo geležinkelio valdybą (direkciją).

18.10. Jeigu krovinys buvo vežamas užplombuotuose vagonuose, tai tikrinant krovinio būklę nuimtos plombos pridedamos prie to komercinio akto egzemplioriaus, kuris paliekamas komercinį aktą įforminusioje stotyje. Vadovaudamasis šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis geležinkelis privalo išsaugoti plombas.

18.11. Geležinkelio valdyba (direkcija), gavusi iš stoties komercinio akto egzempliorių, vadovaudamasi komercinio akto 69 punktu, tuo atveju, kai prarasta krovinio dalis arba visas krovinys, krovinys sugadintas arba sugedęs ar dėl kitokių priežasčių jo kokybė pablogėjo arba kai krovinys atvyko be važtaraščio ar važtaraštis be krovinio, per 50 dienų nuo komercinio akto įforminimo turi išsiųsti šį egzempliorių kartu su dokumentais, pridėtais prie jo pagal komercinio akto 39 punktą, geležinkeliui, kuris pagal šį komercinį aktą yra atsakingas už važtos netektį, tirti. Pažeidęs šį terminą, įforminęs komercinį aktą geležinkelis atsako už visas pasekmes, kurios gali atsirasti dėl šio termino nevykdymo. Komerciniai aktai, pagal kuriuos nenustatoma tam tikrų vežime dalyvavusių geležinkelių atsakomybė, šiems geležinkeliams tirti nesiunčiami.

18.12. Geležinkelis, kuriam pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 18.11 punktą nukreiptas aktas, prireikus, gali pareikalauti iš aktą įforminusio geležinkelio papildomai atsiųsti jam su gautu komerciniu aktu susijusias plombas. Geležinkelis, kuris gavo plombas iš komercinį aktą įforminusio geležinkelio, atsako už jų sveikumą ir būklę.

18.13. Jeigu geležinkelis pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 18.11 ir 18.12 punktus gavęs komercinį aktą bei plombas, nustatė, kad: – komercinis aktas įformintas pažeidžiant SMPS/SMGS paaiškinimus komerciniam aktui įforminti; – atsiųstos plombos ir dokumentai nėra susiję su šiuo komerciniu aktu; – prie komercinio akto pridėtos plombos yra ne tos būklės, kokios jos buvo atplombuojant vagoną ir kokios buvo aprašytos komerciniame arba bendrajame akte; – iš komercinio akto nesimato jo atsakomybės, tai jis tokį komercinį aktą, dokumentus, plombas turi grąžinti aktą įforminusiam geležinkeliui arba per 35 dienas nuo jų gavimo išsiųsti savo pastabas dėl komercinio akto, paaiškindamas grąžinimo arba prieštaravimo priežastis. Taip pat elgiamasi, jeigu abejojama, ar tvarkingos gautos plombos. Pasibaigus nurodytam terminui komercinis aktas ir su juo susiję dokumentai bei plombos laikomi priimtais.

 

19 straipsnis

Geležinkelio užstato teisė

 

1. Siekiant gauti visus priklausančius pagal vežimo sutartį mokesčius, geležinkeliui suteikiama krovinio užstato teisė. Ši teisė galioja tol, kol krovinys yra geležinkelio žinioje.

2. Užstato teisės galiojimas nustatomas šalies, kurioje turi būti krovinys išduodamas, vidaus taisyklėmis.

 

IV SKYRIUS

VEŽIMO SUTARTIES PAKEITIMAS

 

20 straipsnis

Vežimo sutarties pakeitimo teisė ir tvarka

 

1. Sutarties pakeitimo teisė priklauso siuntėjui arba gavėjui. Vežamų į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką krovinių gavėjų, kurie pagal važtaraštį yra valstybinė organizacija, adresu sutarties pakeitimą galinio geležinkelio pasienio stotyse atlieka šių šalių užsienio prekybos įgaliotiniai.

2. Siuntėjas gali daryti šiuos vežimo sutarties pakeitimus:

1) atsiimti krovinį pradinėje stotyje;

2) pakeisti galinę stotį. Šiuo atveju prireikus nurodomos pasienio stotys, per kurias po sutarties pakeitimo turi būti vežamas krovinys, ir mokėtojas už tranzitinių geležinkelių paslaugas, atsiradusias dėl vežimo sutarties pakeitimo, jeigu važtapinigiai šiuose geležinkeliuose apmokami per mokėtoją (ekspeditorių, mokesčių agentą ir kt.);

3) pakeisti krovinio gavėją;

4) grąžinti krovinį į pradinę stotį.

3. Gavėjas gali daryti šiuos vežimo sutarties pakeitimus:

1) galinės šalies ribose pakeisti galinę stotį;

20.10

ir

22.11

2) pakeisti krovinio gavėją. Vadovaudamasis šiuo Susitarimu, gavėjas gali pakeisti vežimo sutartį tik įvažiavimo į galinę šalį pasienio stotyje ir tik tuo atveju, jeigu krovinys dar neišvyko iš šios stoties. Jeigu krovinys pervažiavo įvažiavimo į galinę šalį pasienio stotį, gavėjas gali pakeisti vežimo sutartį tik vadovaudamasis galiniame geležinkelyje veikiančiomis vidaus taisyklėmis.

4. Sutarties pakeitimas, dėl kurio krovinys bus padalintas į dalis, neleidžiamas.

5. Vežimo sutartis gali būti pakeista pagal raštišką siuntėjo arba gavėjo pareiškimą, kurio forma yra 17 priede. Galinis geležinkelis gali leisti naudoti šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis nustatytą kitokią pareiškimo formą vežimo sutarčiai pakeisti. Siuntėjas turi užpildyti pareiškimą vežimo sutarčiai pakeisti, vadovaudamasis 7 straipsnio 2 paragrafo nuorodomis dėl jo vertimo į OSŽD darbo kalbą.

20.1

Pareiškimą vežimo sutarčiai pakeisti rašo atskirai kiekvienai siuntai viename egzemplioriuje ir pateikia: siuntėjas – pradinėje stotyje, gavėjas -pasienio stočiai, per kurią įvažiuojama į galinę šalį. Siuntėjas turi įrašyti pareiškimo vežimo sutarčiai pakeisti tekstą į važtaraščio dublikato (3 važtaraščio lapas), kuris kartu su pareiškimu pateikiamas geležinkeliui, skiltį „Krovinio pavadinimas“.

Gavėjo pareiškimas vežimo sutarčiai pakeisti gali būti pateiktas ir kelioms siuntoms, jeigu jos vežamos keliuose vagonuose ir jeigu šių krovinių vežimo sutarties pakeitimas numato šių krovinių vežimą į tą pačią stotį ir to paties gavėjo adresu.

20.1

Pradinė stotis pareiškimo vežimo sutarčiai pakeisti gavimą patvirtina uždėdama kalendorinį spaudą ant važtaraščio dublikato ir ant pareiškimo bei darbuotojo, kuris priėmė pareiškimą, parašu, po ko važtaraščio dublikatas grąžinamas siuntėjui.

Gavėjas gali pateikti pareiškimą vežimo sutarčiai pakeisti, nepateikęs važtaraščio dublikato.

20.2

iki

20.4,

20.6

iki

20.8

6. Pradinė stotis arba pasienio stotis, jeigu krovinys pervažiavo šią stotį, turi siuntėjo sąskaita telegrama pranešti pakelinėms stotims ir galinei stočiai apie siuntėjo pareiškimo vežimo sutarčiai pakeisti gavimą. Telegrama turi būti patvirtinta pareiškimo vežimo sutarčiai pakeisti originalu, atsiųstu į tą stotį, kurioje vadovaujantis telegrama krovinys buvo sulaikytas. Ši stotis pagal pradinės stoties telegrafo pranešimą turi nelaukdama siuntėjo raštiško pareiškimo pakeisti vežimo sutartį.

Šiuo atveju geležinkelis neatsako už galimus teksto iškreipimus, kurie atsirado perduodant siuntėjo pareiškimą telegrafu.

7. Siuntėjo teisė pakeisti vežimo sutartį pasibaigia nuo to momento, kai gavėjas gavo važtaraštį, arba kai krovinys atvyko į pasienio stotį, per kurią įvažiuojama į galinį geležinkelį, jeigu joje yra raštiškas gavėjo pareiškimas arba galinės stoties telegrafo pranešimas apie gavėjo pareiškimą vežimo sutarčiai pakeisti.

8. Siuntėjas neatsako už pasekmes, kurios iškilo dėl vežimo sutarties pakeitimo, kuris atliktas pagal gavėjo raštišką pareiškimą arba galinės stoties telegrafo pranešimą.

9. Vežimo sutarties pakeitimą gali atlikti vieną kartą siuntėjas ir vieną kartą gavėjas.

10. Geležinkelis gali atsisakyti pakeisti vežimo sutartį arba sustabdyti šio pakeitimo vykdymą tik tais atvejais, jeigu:

1) galinio geležinkelio stotyje, kuri turi pakeisti vežimo sutartį, raštiško pareiškimo arba pradinės ar galinės stoties telegrafo pranešimo gavimo momentu neįmanoma to padaryti;

2) kai nėra tokio maršruto, kuriuo prašoma vežti krovinį;

3) tam prieštarauja šalių, kurių geležinkeliai dalyvauja vežime, vidaus įstatymai ir taisyklės;

4) pakeitus galinę stotį, krovinio vertė nepadengs numatomų dėl vežimo iki naujos galinės stoties išlaidų, išskyrus atvejus, kai šių išlaidų suma sumokama nedelsiant arba garantuojama.

20.9

11. Šio straipsnio 10 paragrafe nurodytais atvejais geležinkelis turi pagal galimybę nedelsdamas informuoti siuntėją arba gavėją apie kliūtis, dėl kurių neįmanoma pakeisti vežimo sutarties. Jeigu geležinkelis negalėjo numatyti šių kliūčių ir pakeitė vežimo sutartį, tai siuntėjas arba gavėjas, atsižvelgiant į tai, kas pateikė pareiškimą vežimo sutarčiai pakeisti, atsako už visas su tuo susijusias pasekmes.

12. Pasikeitus vežimo sutarčiai, važtapinigiai paskaičiuojami ir išieškomi vadovaujantis 13 ir 15 straipsniais, atsižvelgus į šias ypatybes:

20.6

1) jeigu krovinys turi būti išduotas pakelinėje stotyje, tai važtapinigiai skaičiuojami ir išieškomi tik už vežimą iki šios stoties. Jeigu krovinys jau pervažiavo naują galinę stotį ir geležinkelis grąžina jį į tą stotį, tai be važtapinigių iki krovinio sulaikymo stoties atskirai paskaičiuojami ir išieškomi važtapinigiai už vežimą nuo krovinio sulaikymo iki naujos galinės stoties;

 

20.5

2) jeigu krovinys turi būti išsiųstas į naują stotį, kuri yra toliau negu pirmoji galinė stotis, arba išsiųstas į stotį, kuri nėra pirmos galinės stoties kelyje, tai važtapinigiai paskaičiuojami ir išieškomi atskirai už vežimą iki pirmos galinės stoties arba iki krovinio sulaikymo stoties ir nuo krovinio sulaikymo stoties iki naujos galinės stoties; 3) jeigu krovinys turi būti grąžintas į pradinę stotį, tai važtapinigiai paskaičiuojami ir išieškomi iš siuntėjo už vežimą iki tos stoties, iš kurios bus grąžintas krovinys, ir atskirai už vežimą nuo šios stoties iki pradinės stoties.

13. Už vežimo sutarties pakeitimą imamas mokestis. Šis mokestis paskaičiuojamas pagal geležinkelyje, kuris atlieka vežimo sutarties pakeitimą, galiojančias vidaus taisykles ir išieškomas vadovaujantis 15 straipsniu. Jeigu dėl vežimo sutarties pakeitimo ne dėl geležinkelio kaltės įvyks sugaištis kelyje arba išduodant krovinį, tai papildomi mokesčiai, baudos ir kitos išlaidos už sugaištą laiką, būtent: už krovinio saugojimą, vagonų prastovą ir kitus, išskyrus baudą už vagonų prastovą tranzitiniuose geležinkeliuose, paskaičiuojamos pagal tame geležinkelyje, kuriame įvyko sugaištis, galiojančias vidaus taisykles ir tarifus. Už vagonų prastovą dėl vežimo sutarties pakeitimo tranzitiniuose geležinkeliuose, baudos paskaičiuojamos pagal šiam tarptautiniam vežimui taikomą tranzito tarifą. Papildomi mokesčiai, baudos už vagonų prastovą ir kitos išlaidos patvirtinami atitinkamais dokumentais ir įrašomi į važtaraštį, kad būtų išskaičiuoti iš siuntėjo, gavėjo arba mokėtojo (ekspedicinės organizacijos, mokesčių agento ir kt.), priklausomai nuo to, kas iš jų pagal 15 straipsnį apmoka tranzitinius važtapinigius.

20. Tarnybinė 20 straipsnio instrukcija

 

20.1. Jeigu siuntėjas pateikė pareiškimą pakeisti vežimo sutartį, pradinė stotis turi patikrinti, ar siuntėjas įrašė pareiškimo tekstą apie vežimo sutarties pakeitimą į važtaraščio dublikato (važtaraščio 3 lapas) skiltį „Krovinio pavadinimas“. Jeigu važtaraščio dublikate šio įrašo nėra, pradinė stotis turi pareikalauti, kad siuntėjas padarytų tokį įrašą.

20.2. Pradinė stotis įrašo į siuntėjo pareiškimą dėl vežimo sutarties pakeitimo duomenis apie krovinio išsiuntimo laiką; Priimtų vežti krovinių registracijos žurnale bei pirmame papildomame lydraščio egzemplioriuje nurodo prašymo turinį; nedelsdama siuntėjo sąskaita telegrafu perduoda šį prašymą į pradinio geležinkelio krovinio vežimo pakelines stotis, kad krovinys būtų sulaikytas ir įvykdyti siuntėjo pavedimai dėl vežimo sutarties pakeitimo. Pakelinė stotis, vadovaudamasi tokiu telegrafo pranešimu, sulaiko krovinį ir nelaukdama, kol bus atsiųstas raštiškas siuntėjo pareiškimas, įvykdo jo pavedimus dėl vežimo sutarties pakeitimo bei apie tai praneša pradinei stočiai. Pradinė stotis, gavusi tokį pranešimą, turi nedelsdama paštu išsiųsti į stotį, kuri įvykdė siuntėjo pavedimus dėl vežimo sutarties pakeitimo, siuntėjo raštišką pareiškimą ir padaryti žymą Priimtų vežti krovinių registracijos žurnale bei pirmame papildomame lydraščio egzemplioriuje apie jo išsiuntimo laiką.

20.3. Jeigu pradinė stotis mano, kad siunta atvyko į išvykimo iš pradinio geležinkelio pasienio stotį arba jau pervažiavo ją, tai ji telegrafu siuntėjo sąskaita praneša nurodytai stočiai apie siuntėjo pareiškimą ir paštu persiunčia jai tą pareiškimą.

20.4. Stotis, kuri sulaikė krovinį pagal pradinės stoties telegrafo pranešimą pakeisti galinę stotį arba gavėją, užbraukia važtaraštyje pirminį galinės stoties pavadinimą, o prireikus ir pasienio stotis, per kurias turėjo būti vežamas krovinys, arba gavėją ir jo pašto adresą bei šiose skiltyse nurodo naujus duomenis pagal telegrafo pranešimą. Važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ įrašoma „(10) Vežimo sutartis pakeista“, o skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ įrašoma „(11) Pagal....(data) pradinės stoties telegrafo pranešimą Nr..... peradresuotas į...... stotį gavėjui..........“. Įrašas Nr. 11 patvirtinamas darbuotojo, kuris pakeitė vežimo sutartį, parašu ir stoties kalendoriniu spaudu. Be to, stotis turi patikrinti, ar yra po vieną papildomą lydraščio egzempliorių kiekvienam tolesniame vežime arba krovinio grąžinime dalyvaujančiam geležinkeliui. Jeigu nėra reikiamų papildomų lydraščio egzempliorių, įforminami trūkstami egzemplioriai. Į šiuos papildomai įformintus egzempliorius perkeliami visi duomenys iš važtaraščio ir nauji duomenys pagal pradinės stoties telegrafo pranešimą. Papildomai įformintų egzempliorių skiltyje „Krovinio pavadinimas“ stotis daro tokį įrašą: „(12) Papildomas lydraščio egzempliorius įformintas....... stotyje“. Šis įrašas patvirtinamas stoties kalendoriniu spaudu. Jeigu pagal pakeistą vežimo sutartį siunta turi būti vežama į kitą šalį nei buvo numatyta iš pradžių, tai stotis, kuri atliko vežimo sutarties pakeitimą, apie vežimo sutarties pakeitimą raštu turi pranešti per savo geležinkelio atsiskaitymų instituciją pirminio galinio geležinkelio atsiskaitymų institucijai, išsiųsdama bendrąjį aktą pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 34 priedo formą. Bendrajame akte turi būti parašytas toks tekstas: „Siunta Nr......, pradinė stotis ir geležinkelis........., siuntėjas...., pirminė galinė stotis ir geležinkelis........, pirminis gavėjas......, peradresuota pagal....... pradinės stoties telegrafo pranešimą Nr.. Nauja galinė stotis ir geležinkelis......, naujas gavėjas......“.

20.5. Jeigu važtapinigiai apskaičiuojami pagal SMGS 20 straipsnio 12 paragrafo 2 ir 3 punktus, tai šie važtapinigiai skaičiuojami už vežimą iki pirminės galinės stoties arba iki krovinio sulaikymo stoties ir nuo šios stoties iki naujos galinės stoties bei įrašomi į atitinkamus važtaraščio važtapinigių paskaičiavimo skyrius (54-59 skiltys). Jeigu važtaraštyje trūksta skilčių važtapinigiams paskaičiuoti, reikia įforminti reikiamus papildomus lapus (po vieną egzempliorių 1, 2, 4 ir 5 važtaraščio lapams bei kiekvienam papildomo lydraščio egzemplioriui) ir pritvirtinti juos prie 1, 2, 4 ir 5 važtaraščio lapų bei prie kiekvieno papildomo lydraščio egzemplioriaus. Šiems papildomiems lapams įforminti naudojami „Lydraštis (papildomas egzempliorius)“ blankai pagal SMGS 12.3 ir 12.4 priedus. Pavadinimą „Lydraštis (papildomas egzempliorius)“ reikia užbraukti ir pakeisti žodžiais „Papildomas lapas“.

20.6. Jeigu pagal siuntėjo pareiškimą siunta turi būti vežama į naują galinę stotį, kuri yra tranzitiniame arba pirminiame pradiniame geležinkelyje, tai šis geležinkelis dėl važtapinigių išieškojimo laikomas krovinio galiniu geležinkeliu.

20.7. Jeigu iki pradinės stoties telegrafo pranešimo dėl vežimo sutarties pakeitimo gavimo siunta jau pervažiavo išvykimo iš geležinkelio pasienio stotį, tai ši stotis:

1) ant pradinės stoties telegrafo pranešimo deda kalendorinį spaudą ir daro žymą apie tai, kad ji perdavė krovinį;

2) telegrafu informuoja įvažiavimo į kaimyninį geležinkelį pasienio stotį apie pradinės stoties telegrafo pranešimą. Įvažiavimo į kaimyninį geležinkelį pasienio stotis, vadovaudamasi telegrafo pranešimu, turi nedelsdama imtis visų priemonių pakeisti vežimo sutartį Tarnybinės SMGS instrukcijos 20.2, 20.4 ir 20.5 punktuose nustatyta tvarka;

3) gavusi siuntėjo raštišką pareiškimą, persiunčia jį paštu nurodytai įvažiavimo pasienio stočiai. Įvažiavimo į vežime dalyvaujančius tranzitinius geležinkelius ir išvažiavimo iš jų pasienio stotys turi vadovautis ta pačia tvarka.

20.8. Pareiškimas pakeisti vežimo sutartį pasilieka stotyje, kuri atliko šį pakeitimą.

20.9. Jeigu siuntėjo arba gavėjo prašymo dėl vežimo sutarties pakeitimo negalima įvykdyti, tai apie tai reikia nedelsiant pranešti pradinei ar galinei stočiai, kuri turi informuoti atitinkamai siuntėją ar gavėją.

20.10. Pasienio stotis, kuri gavo gavėjo pareiškimą pakeisti vežimo sutartį, turi ant jo uždėti kalendorinį spaudą ir pakeisti vežimo sutartį, kaip nurodyta Tarnybinės SMGS instrukcijos 20.4 punkte.

20.11. Jeigu siunta jau pervažiavo galinės šalies pasienio stotį, tai ši pasienio stotis nevykdo gavėjo prašymo pakeisti sutartį. Šiuo atveju pasienio stotis turi pranešti gavėjui apie tai, kad krovinys jau pervažiavo pasienio stotį ir vežimo sutartis gali būti pakeista tik pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

 

21 straipsnis

Kliūtys kroviniui vežti ir išduoti

 

1. Jeigu pradinėje stotyje arba kelyje atsiranda kliūtys kroviniui vežti, tai geležinkelis sprendžia, ar reikia užklausti siuntėjo nurodymų ar geriau, pakeitus kryptį, nuvežti krovinį iki galinės stoties. Geležinkelis turi teisę išieškoti važtapinigius už krypties pakeitimą ir pratęsti krovinio pristatymo terminą, išskyrus atvejus, kai kaltė tenka geležinkeliui.

21.1

2. Jeigu nėra kito vežimo kelio arba jeigu vežimas negalimas dėl kitokių priežasčių, taip pat jeigu atsirado kliūtis kroviniui išduoti, stotis, kurioje atsirado kliūtis, nedelsdama telegrafu per pradinę stotį praneša apie tai siuntėjui ir užklausia jo nurodymų. Šiuo atveju stotis praneša siuntėjui visus duomenis, kurie jai žinomi.

Stotis neturi užklausti siuntėjo nurodymų, jeigu kliūtys laikinos, atsiradusios dėl 3 straipsnio 3 paragrafo 1 punkto priežasčių. Siuntėjas važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ gali duoti nurodymus apie tai, kaip elgtis su kroviniu, jeigu atsiras kliūtys kroviniui vežti arba išduoti. Jeigu geležinkelio nuomone šių nurodymų neįmanoma įvykdyti, tai geležinkelis turi užklausti siuntėjo kitų nurodymų.

21.2

Vadovaudamasi gauta telegrama apie kliūtis kroviniui vežti arba išduoti, pradinė stotis nustatyta tvarka nedelsdama praneša apie tai siuntėjui. Siuntėjas turi antroje pranešimo pusėje parašyti nurodymą, kaip elgtis su kroviniu, ir grąžinti pranešimą stočiai.

Grąžindamas pranešimą, siuntėjas turi pateikti pradinei stočiai važtaraščio dublikatą (3 važtaraščio lapas) atitinkamiems siuntėjo nurodymams įrašyti. Jeigu siuntėjas nepateikia važtaraščio dublikato, jo padarytas antroje pranešimo pusėje nurodymas laikomas negaliojančiu ir pradinė stotis praneša stočiai, kurioje atsirado kliūtis, apie siuntėjo nurodymų nebuvimą. Šiuo atveju geležinkelis, kuriame sulaikytas krovinys, elgiasi su kroviniu pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Jeigu pradinės stoties gautame pranešime kalbama apie maršruto pakeitimą arba gavėjo atsisakymą priimti krovinį, siuntėjas gali duoti nurodymus ir nepateikdamas važtaraščio dublikato.

21.3

ir

21.5

Apie siuntėjo nurodymus pradinė stotis praneša tai stočiai, kurioje atsirado kliūtys. Pradinis geležinkelis, vadovaudamasis šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis, išieško iš siuntėjo išlaidas dėl informavimo.

 

21.4

Jeigu kliūtys kroviniui vežti ar išduoti atsirado po to, kai gavėjas pakeitė vežimo sutartį, geležinkelis apie tai praneša gavėjui, kuris pateikė pareiškimą vežimo sutarčiai pakeisti. Galinis geležinkelis išlaidas dėl gavėjo informavimo išieško iš gavėjo pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

3. Jeigu iš siuntėjo, kuriam buvo pranešta apie kliūtį kroviniui vežti ar išduoti, nebus gauta jokių nurodymų per 8 paras, o dėl gedžiųjų krovinių – per 4 paras nuo pranešimo išsiuntimo iš stoties, kurioje atsirado kliūtis, momento arba bus gauti nurodymai, kurių neįmanoma įvykdyti, su kroviniu tvarkomasi pagal vidaus taisykles, galiojančias tame geležinkelyje, kuriame atsirado kliūtis. Jeigu gediesiems kroviniams gresia gedimas, geležinkelis, kuriame atsirado kliūtis kroviniui vežti ar išduoti, turi tvarkytis su kroviniu, vadovaudamasis šiame geležinkelyje galiojančiomis taisyklėmis, nelaukdamas 4 parų termino pabaigos.

4. Jeigu kliūtys vežti bus pašalintos iki bus gautas siuntėjo nurodymas, stotis, kurioje atsirado kliūtys, nelaukdama nurodymų nukreipia krovinį į galinę stotį ir nedelsdama praneša apie tai siuntėjui.

5. Jeigu krovinys buvo realizuotas, tai realizavus krovinį gauta suma, išskaičiavus iš jos pagal 13 straipsnio 1 paragrafą geležinkeliui priklausančius mokesčius, baudas ir išlaidas, kurie susiję su krovinio realizacija, grąžinama siutėjui. Jeigu realizavus krovinį gauta suma nepadengia priskaičiuotų mokesčių, siuntėjas turi sumokėti skirtumą.

6. Šio straipsnio 1, 3, 4 ir 5 paragrafų teiginiai taip pat taikomi gavėjui, kuris vadovaudamasis 20 straipsniu pakeitė vežimo sutartį.

7. Jeigu krovinio vežimo arba išdavimo metu dėl siuntėjo arba gavėjo kaltės atsiras kliūtys kroviniui vežti arba išduoti, tai geležinkeliui apmokamos visos išlaidos, kurias jis patyrė dėl vežimo arba išdavimo sugaišties. Jeigu kliūtis kroviniui vežti arba išduoti atsirado ne dėl siuntėjo ar gavėjo kaltės, tai geležinkeliui apmokamos visos išlaidos, kurios atsirado dėl to, kad siuntėjas ar gavėjas nepateikė nurodymų į geležinkelio užklausą dėl atsiradusios kliūties kroviniui vežti ar išduoti per laiką, nustatytą šio straipsnio 3 paragrafe, arba nurodymai buvo tokie, kurių neįmanoma įvykdyti. Jeigu tokios kliūtys atsiranda pradiniame ar galiniame geležinkelyje, tai mokesčiai dėl tokių išlaidų paskaičiuojami, vadovaujantis šiuose geležinkeliuose galiojančiomis vidaus taisyklėmis ir tarifais. Jeigu tokios kliūtys atsiranda tranzitiniuose geležinkeliuose, tai mokesčiai dėl tokių išlaidų paskaičiuojami pagal šiuo tarptautiniu vežimu suinteresuotiems geležinkeliams taikomus tranzitinius tarifus; jeigu tranzitiniame tarife nenumatytas tokių atvejų išlaidų apmokėjimas, tai mokesčiai už juos paskaičiuojami pagal tranzitiniuose geležinkeliuose galiojančias vidaus taisykles ir tarifus. Visi mokesčiai dėl nurodytų išlaidų įrašomi į važtaraštį ir išieškomi iš siuntėjo, gavėjo arba mokėtojo (ekspedicinės organizacijos, mokesčių agento ir kt.), atsižvelgiant į tai, kas iš jų pagal 15 straipsnį moka važtapinigius už tranzitinius geležinkelius.

8. Jeigu vežimo sutartis pakeista dėl atsiradusių kliūčių kroviniui vežti ir išduoti, taikomi 20 straipsnio atitinkami nurodymai. Šiais atvejais 20 straipsnio 9 paragrafo nuostatos netaikomos.

21. Tarnybinė 21 straipsnio instrukcija

 

21.1. Jeigu važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ yra nurodymas, kaip tvarkytis su kroviniu arba jeigu yra kitas kelias, kuriuo galima vežti, stotis, kurioje atsirado kliūtis vežti arba išduoti krovinį, gali nepranešti apie tai pradinei stočiai. 21.2. Pradinė stotis, vadovaudamasi telegrama apie kliūtį kroviniui vežti arba jį atiduoti, užpildo pranešimą pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 37 priede pateiktą formą ir nedelsdama perduoda jį siuntėjui. 21.3. Pradinė stotis, gavusi iš siuntėjo pranešimą su nurodymais, kaip tvarkytis su kroviniu, nedelsdama telegrafu perduoda šį nurodymą ir išsiunčia šį pranešimą stočiai, kurioje atsirado kliūtis. Pastaroji, nelaukdama pranešimo gavimo, vykdo siuntėjo nurodymą pagal gautą iš pradinės stoties telegramą, o gautą pranešimą saugo stoties byloje. 21.4. Jeigu stočiai, kurioje atsirado kliūtis kroviniui vežti, pagal SMGS 21 straipsnio 2 paragrafą būtinai reikalingas gavėjo nurodymas, tai ji apie tai turi pranešti galinei stočiai, kuri šiuo atveju turi elgtis pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 21.2 ir 21.3 punktus. 21.5. Stotis, kurioje atsirado kliūtis ne dėl geležinkelio kaltės, važtaraščio skiltyje „Krovinio pristatymo termino pratęsimas“ turi nurodyti sulaikymo priežastį ir trukmę. Jeigu kliūtis atsirado dėl geležinkelio kaltės, tai stotis, kurioje atsirado kliūtis, važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi parašyti „(7) Sulaikytas nuo..... (data)..... (laikas) iki...... (data)....(laikas) dėl...........“. Jeigu krovinys vežamas kitu keliu nei nurodyta važtaraštyje, tai skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi parašyti „(13) Vežama kitu keliu dėl.......... (nurodoma kliūties vežti priežastis)“. Šis įrašas skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi būti patvirtintas stoties kalendoriniu spaudu ir darbuotojo parašu. 21.6. Stotis, kurioje atsirado kliūtis vežti arba išduoti palydovo (siuntėjo arba gavėjo) lydimą krovinį, turi tvarkytis pagal SMGS 3 priedo 16 paragrafo nurodymus.

 

V SKYRIUS

GELEŽINKELIŲ ATSAKOMYBĖ

 

22 straipsnis

Solidari geležinkelių atsakomybė

 

1. Geležinkelis, kuris priėmė vežti krovinį pagal SMGS važtaraštį, atsako už vežimo sutarties vykdymą nuo krovinio priėmimo vežti pradinėje stotyje iki jo išdavimo galinėje stotyje, o tais atvejais, kai krovinys vežamas į šalis, kurių geležinkeliai nėra šio Susitarimo dalyviai,- iki vežimo įforminimo pagal kito susitarimo dėl tiesioginio tarptautinio geležinkelių susisiekimo važtaraštį; jeigu kroviniai vežami iš šalių, kurios nėra šio Susitarimo dalyviai, – po SMGS važtaraščio įforminimo kroviniui vežti.

2. Visi kiti geležinkeliai, priimdami vežti krovinį kartu su važtaraščiu, prisijungia prie vežimo sutarties ir prisiima su vežimu susijusius įsipareigojimus.

 

23 straipsnis

Atsakomybės ribos

 

1. Geležinkelis atsako pagal šio skyriaus nustatytas taisykles už krovinio pristatymo termino nesilaikymą ir už nuostolį, kuris atsirado dėl viso arba dalies krovinio praradimo, masės trūkumo, krovinio sugadinimo, gedimo arba jo kokybės pablogėjimo dėl kitokių priežasčių per visą laiką nuo krovinio priėmimo vežti momento iki jo išdavimo galinėje stotyje, o jeigu krovinys persiųstas į šalis, kurių geležinkeliai nėra šio Susitarimo dalyviai, – iki važtaraščio pagal kitą susitarimą dėl tiesioginių tarptautinių vežiojimų įforminimo. Geležinkelis atsako už pasekmes dėl įrašytų į važtaraštį dokumentų, kuriuos laikydamasis 11 straipsnio 2 ir 3 paragrafų reikalavimų prie važtaraščio pridėjo siuntėjas ar muitinės įstaiga, praradimo arba už pasekmes dėl jo kaltės neįvykdytus vežimo sutarties pakeitimus, pareikštus pagal 20 straipsnio 2 ir 3 paragrafų reikalavimus.

2. Bet kuriuo atveju geležinkelis neturi atlyginti didesnių nuostolių sumų negu būtų viso krovinio praradimo suma.

3. Geležinkelis atleidžiamas nuo atsakomybės už viso arba dalies priimto vežti krovinio praradimą, krovinio masės sumažėjimą, krovinio sugadinimą, gedimą arba kokybės pablogėjimą dėl kitokių priežasčių, jeigu viso arba dalies krovinio praradimas, krovinio masės sumažėjimas, krovinio sugadinimas, gedimas arba jo kokybės pablogėjimas dėl kitokių priežasčių atsitiko:

1) dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo geležinkelio, kurių jis negalėjo numatyti;

2) dėl to, kad pradinėje stotyje priimtas vežti krovinys buvo nekokybiškas arba dėl jo ypatingų natūralių ir fizinių savybių pats užsidegė; sulūžo; sudužo ar tapo nehermetiška stiklinė, polietileninė ar kitokia tara bei pakuotė; surūdijo, iš vidaus susigadino ar dėl kitokių panašių priežasčių;

3) dėl siuntėjo arba gavėjo kaltės ar jų reikalavimų, dėl kurių pasekmių negalima apkaltinti geležinkelio;

4) dėl susijusių su pakrovimu arba iškrovimu priežasčių, jeigu pakrovė arba iškrovė siuntėjas arba gavėjas; kad krovinį pakrovė siuntėjas, nustatoma pagal važtaraščio skiltyje „Pakrauta“ jo padarytą įrašą pagal 9 straipsnio 4 paragrafą; jeigu šioje skiltyje nėra duomenų apie tai, kas pakrovė krovinį, tai laikoma, kad krovinį pakrovė siuntėjas;

5) dėl vežimo atviruose vagonuose krovinių, kuriuos taip vežti leidžiama pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles;

6) dėl to, kad siuntėjas ar gavėjas arba jų paskirti krovinio palydovai neįvykdė 3 priedo nurodymų, arba dėl to, kad palydovų kvalifikacija neatitiko šių nurodymų reikalavimų;

7) dėl to, kad krovinys buvo ne taroje ar neįpakuotas, jeigu jį vežant tai būtina pagal 9 straipsnio 1 paragrafo reikalavimus, nebuvo garantuotas vežamo krovinio saugumas visą kelią;

8) dėl tokių krovinio taros ar pakuotės trūkumų, kurių geležinkelis, priimdamas krovinį vežti ir apžiūrėdamas jo išorę pradinėje stotyje, negalėjo aptikti, dėl ko visą kelią nebuvo garantuotas vežamo krovinio saugumas;

9) dėl to, kad siuntėjas atidavė vežti daiktus, kuriuos vežti draudžiama, klaidingai, netiksliai ar neišsamiai pavadintus;

10) dėl to, kad siuntėjas atidavė vežti krovinius, kurie priimami vežti laikantis ypatingų taisyklių, klaidingai, netiksliai ar neišsamiai pavadintus arba nesilaikydamas šio Susitarimo taisyklių;

11) dėl krovinio masės sumažėjimo, atsiradusio dėl ypatingų natūralių savybių, jeigu šis sumažėjimas viršija 24 straipsnio 1 paragrafe nurodytas normas;

12) dėl to, kad siuntėjas pakrovė krovinį į šiam kroviniui vežti netinkantį vagoną ar konteinerį, nors, pagal 9 straipsnio 4 paragrafą arba 8 priedo 10 paragrafą, tikrindamas vagono ar konteinerio būklę iš jo išvaizdos turėjo nustatyti, kad jis netinka; kad krovinį pakrovė siuntėjas, nustatoma pagal važtaraščio skiltyje „Pakrauta“ jo padarytą įrašą pagal 9 straipsnio 4 paragrafą; jeigu šioje skiltyje nėra duomenų apie tai, kas pakrovė krovinį, tai laikoma, kad krovinį pakrovė siuntėjas;

13) dėl siuntėjo, gavėjo arba jų įgaliotų asmenų muitinės ar kitų administracinių taisyklių reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. 4. Geležinkeliai atleidžiami nuo atsakomybės:

1) už vienetinių krovinių, vežamų taroje arba aprištų, masės trūkumą, jeigu krovinys buvo išduotas gavėjui esant visiems jo vienetams, tvarkingoje taroje ar tvarkingai aprištas bei be išorinių priėjimo prie paties krovinio požymių, kurie galėjo būti krovinio masės trūkumo priežastimi;

2) už vežamo ne taroje ar neaprišto vienetinio krovinio masės trūkumą, jeigu išduodant krovinį gavėjui buvo visi jo vienetai ir nebuvo išorinių priėjimo prie paties krovinio požymių, kurie galėjo būti krovinio masės trūkumo priežastimi;

3) už siuntėjo pakrauto į vagoną arba konteinerį krovinio masės ar vienetų skaičiaus trūkumą, jeigu vagonas ar konteineris, kuriame buvo vežamas krovinys, buvo atiduotas gavėjui užplombuotas pagal 9 straipsnio 8 paragrafą tvarkingomis siuntėjo ar pradinės stoties plombomis, arba be išorinių priėjimo prie krovinio požymių, kurie galėjo būti krovinio masės ir vienetų skaičiaus trūkumo priežastimi;

4) už visišką ar dalinį nuimamų ir atsarginių detalių, esančių užplombuotuose automobiliuose ir kitose savaeigėse mašinose, praradimą, jeigu šie automobiliai, traktoriai ir kitos savaeigės mašinos buvo atiduoti gavėjui užplombuoti pagal 7 priedo 3 paragrafą tvarkingomis siuntėjo plombomis, arba jeigu šie automobiliai, traktoriai ir kitos savaeigės mašinos buvo atiduoti gavėjui nepažeisti ir be išorinių priėjimo požymių, kurie galėjo būti atsarginių dalių visiško ar dalinio praradimo priežastimi.

23.1

iki

23.4

Tvarkingos muitinės plombos ir bet kurio dalyvaujančio patikrinime geležinkelio plombos, kuriomis užplombuota pagal 9 straipsnio 8 paragrafo ir 7 priedo 3 paragrafo nurodymus, prilyginamos siuntėjo arba pradinės stoties plomboms, jeigu siekiant atlikti pasienio ir muitinė arba sanitarinius, fitopatologinius ir kitokio pobūdžio patikrinimus buvo atidaromi vagonai, konteineriai, automobiliai, trakto-riai ir kitos savaeigės mašinos ir dėl to pakeistos pirminės plombos. Jeigu nurodyta pasienio, muitinės kontrolė ir kitokio pobūdžio patikrinimai kelyje buvo atliekami keletą kartų, tai visos tvarkingos plombos, kuriomis po šių patikrinimų arba kontrolės plombavo muitinė ar pasienio stotys, prilyginamos siuntėjo arba pradinės stoties plomboms. Vagonų, konteinerių, automobilių, traktorių ir kitų savaeigių mašinų atidarymas patvirtinamas Vagono, konteinerio, automobilio, traktoriaus ar kitų savaeigių mašinų atidarymo pasienio, muitinės, sanitarinei, fitopatologinei ir kitų rūšių kontrolei bei tikrinimui atlikti aktu, kurį įformina geležinkelis pagal 18 priedo formą, arba važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ geležinkelio padarytas atitinkamas įrašas apie atidarymą. Atidarymo aktas patvirtinamas atitinkamų asmenų, atliekančių kontrolę, ir geležinkelio atstovo parašais bei kalendoriniu stoties, kurioje buvo pakeistos plombos, spaudu, o įrašas važtaraštyje apie atidarymą patvirtinamas geležinkelio, kurio stotyje buvo pakeistos plombos, atitinkamo darbuotojo parašu ir kalendoriniu šios stoties spaudu bei atitinkamų asmenų, atliekančių kontrolę, parašais, jeigu jų parašai numatyti šalies, kurioje atliekami kontrolė bei patikrinimas, vidaus įstatymais ir taisyklėmis. Atidarymo aktas arba įrašas važtaraštyje apie atidarymą ir plombų pakeitimą patvirtina vagono, konteinerio, automobilio, traktoriaus ir kitokių savaeigių mašinų atidarymo pasienio ir muitinės kontrolei ar kitokio pobūdžio patikrinimams atlikti faktą, bet nefiksuoja vežamo krovinio tvarkingumo ir būklės. Vienas atidarymo akto egzempliorius pridedamas prie važtaraščio ir atiduodamas gavėjui galinėje stotyje kartu su kroviniu ir važtaraščio 1 bei 5 lapais.

Vežant krovinius, vadovaujantis 2 straipsnio 2 paragrafu, iš šalių, kurios nėra šio Susitarimo dalyvės, į šalis, kurios yra šio Susitarimo dalyvės, vagonų arba konteinerių plombos, su kuriomis vagonai arba konteineriai atvyko į pasienio stotį, per kurią įvažiuojama į pirmąjį geležinkelį, šio Susitarimo dalyvį, ir kurios atitinka duomenis, nurodytus važtaraštyje, įformintame pagal kitą tiesioginio tarptautinio susisiekimo susitarimą, prilyginamos plomboms, kuriomis pagal 9 straipsnio 8 paragrafą turėjo užplombuoti siuntėjas arba pradinė stotis. 5. Geležinkelis atleidžiamas nuo krovinio pristatymo termino įvykdymo šiais atvejais:

1) 15 dienų siaučiant pūgoms, esant potvyniams, griūtims ir kitoms stichinėms nelaimėms – pagal centrinio atitinkamos šalies geležinkelio organo nurodymą;

2) esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių sustabdytas ar apribotas eismas, – atitinkamos šalies vyriausybės nurodymu. 6. Siuntėjo įrašyti į važtaraštį duomenys apie krovinio masę ir vienetų skaičių tik tuo atveju gali liudyti prieš geležinkelį:

1) jeigu krovinio masę patikrino geležinkelis, įrašė duomenis apie krovinio masę į važtaraščio skiltį „Masė (kg) nustatyta geležinkelio“ ir patvirtino skiltyje „Svėrimo stoties spaudas, parašas“;

2) jeigu krovinio vienetų skaičių patikrino geležinkelis, įrašė duomenis apie krovinio vienetų skaičių į važtaraščio skiltį „Geležinkelio įrašai ir žymos“ ir tai patvirtino darbuotojo parašu bei kalendoriniu spaudu. Šis nurodymas negalioja šio straipsnio 4 paragrafe numatytais atvejais. 7. Jeigu prarasta dalis krovinio, trūksta masės, krovinys sugadintas, sugedęs arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusi krovinio kokybė, gavėjas arba siuntėjas turi įrodyti, kad nuostolis įvyko per laiką nuo krovinio priėmimo vežti iki jo išdavimo, jei pagal 18 straipsnio 3 paragrafą, komercinis aktas įformintas po krovinio atidavimo. 8. Geležinkelis turi įrodyti, kad prarastas visas krovinys ar jo dalis, trūksta masės, krovinys sugadintas, sugedęs arba dėl kitokių priežasčių pablogėjo jo kokybė dėl šio straipsnio 3 paragrafo 1 ir 3 punktuose nurodytų priežasčių. 9. Jeigu pagal aplinkybes paaiškės, kad visiškai ar dalinai krovinys prarastas, trūksta masės, krovinys sugadintas, sugedęs arba dėl kitokių priežasčių pablogėjo kokybė dėl šio straipsnio 3 paragrafo 2, 4-13 punktuose išvardytų priežasčių, tai laikoma, kad nuostolis atsirado dėl šių aplinkybių, kol siuntėjas arba gavėjas neįrodys kitko. Šis teiginys negalioja šio straipsnio 3 paragrafo 5 punkte paminėtam atvejui, kai prarasti atskiri vienetai.

23. Tarnybinė 23 straipsnio instrukcija

 

23.1. Galiojančios kiekviename geležinkelyje vidaus taisyklės nustato, ar reikia pagal SMGS 18 priedo nuostatas įforminti vagono (konteinerio ir t. t.) atidarymo aktą, jei atidaromi vagonai, konteineriai, automobiliai, traktoriai ir kita savaeigė technika bei keičiamos jų plombos pasienio ir muitinės bei kitokiai patikrai atlikti, ar pakanka važtaraštyje padaryti įrašą apie plombų keitimą.

23.2. Vagono (konteinerio ir t. t.) atidarymo aktas įforminamas dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius su pridėtomis nuimtomis vagono arba konteinerio paprastomis ar rakinamosiomis plombomis ir kt. paliekamas stotyje, kuri įformino aktą, kitas egzempliorius pridedamas prie važtaraščio ir kartu su kroviniu vyksta į galinę stotį, kur atiduodamas gavėjui. Aktą įforminusi stotis važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi padaryti įrašą (25) apie vagono (konteinerio ir kt.) atidarymo akto įforminimą. Vagono, konteinerio ir kt. atidarymo aktą turi pasirašyti geležinkelio stoties, kurioje vagonas atidarytas, pasienio, muitinės, karantino arba kitų atitinkamų valstybės institucijų darbuotojas bei patvirtinti stoties kalendoriniu spaudu. Po patikrinimo vagoną, konteinerį ir kt. plombuoja geležinkelio darbuotojas, dalyvaujant pasienio, muitinės arba kitų atitinkamų institucijų atstovams, pagal kurių reikalavimą buvo atidaromas vagonas, konteineris ir kt. Duomenys apie naujas paprastąsias arba rakinamąsias plombas įrašomi į atitinkamas akto skiltis. Jeigu atitinkamos kontrolės institucijos tikrina keletą to paties traukinio vagonų, vežamų pagal SMGS 8 straipsnio 2 paragrafą paskirtiniu sąstatu pagal vieną važtaraštį, leidžiama sudaryti vieną šio traukinio vagonų atidarymo aktą.

23.3. Tuose geležinkeliuose, kuriuose pagal juose galiojančias vidaus taisykles vagono, konteinerio ir kt. atidarymo aktas pagal SMGS 18 priedą neįforminamas, stotis, kurioje vagonas buvo atidarytas patikrinti ir buvo pakeistos paprastosios arba rakinamosios plombos, važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ turi padaryti tokį įrašą: „(14).... paprastosios (rakinamosios) plombos, kurių šie duomenys _______________________________________________________________________________ pakeistos (stotis, siuntėjas, data, ženklai) paprastomis (rakinamosiomis) plombomis, kurių šie duomenys ____________________________________________________________________________________ (stotis / muitinė, data, ženklai)“. Šis įrašas patvirtinamas stoties kalendoriniu spaudu ir darbuotojo parašu.

23.4. Vagono (konteinerio ir kt.) atidarymo aktas įforminamas arba važtaraštyje daroma atžyma apie vagono, konteinerio ir kt. atidarymą tik tais atvejais, jeigu vagonas, konteineris ir kt. buvo atidarytas pasienio ir muitinės kontrolei, sanitarinėms, fitopatalogijos bei kitų rūšių patikroms atlikti ir jeigu po tokios kontrolės arba patikros buvo užplombuotas dalyvaujant atitinkamiems kontrolę arba patikrą atlikusiems asmenims. Už nurodytų nuostatų nevykdymą įforminant vagono (konteinerio ir kt.) atidarymo aktą arba važtaraštyje darant atžymą apie vagono, konteinerio ir kt. atidarymą atsako geležinkelis, kurio stotis neįvykdė šių nurodymų.

24 straipsnis Atsakomybės už trūkstamą krovinio masę apribojimas

24.1

1. Dėl krovinių, kurių masė dėl jų ypatingų natūralių savybių vežant mažėja, nesvarbu koks krovinio vežimo atstumas, geležinkelis neatsako už tos krovinio masės dalies, kuri neviršija šių normų, praradimą:

1) 2% skystų arba atiduotų vežti žalių (šviežių) ar drėgnų krovinių ir šių krovinių masės: mangano ir chromo rūdos; vario sulfato; magnezijos ir kitos suverstinės chemijos žaliavos; druskos; šviežių vaisių; šviežių daržovių; išdirbtos ir įsūdytos odos; tabako; šviežios mėsos;

2) 1,5% šių krovinių masės: malkų, medienos, bambuko ir medžio anglies; mineralinių statybinių medžiagų; taukų; sūdytos žuvies; trąšų;

3) 1% šių krovinių masės: mineralinio kuro; naftos kokso; geležies rūdos; medžių žievės; neplautos vilnos; apynių; muilo; šaknų; šaldytos mėsos; visokios paukštienos; visokios rūkytos mėsos ir kitų rūkytų produktų;

4) 0,5 % visų kitų sausų krovinių, kuriuos vežant masė mažėja, masės. Vežamų perkraunamų išvardytų suverstinių, biriųjų arba cisterniniuose vagonuose krovinių masės sumažėjimo normos, nurodytos šio paragrafo 1-4 punktuose, didinamos 0,3% kiekvienam šios siuntos perkrovimui.

2. Numatytas šio straipsnio 1 paragrafe atsakomybės apribojimas netaikomas, jeigu krovinio siuntėjas arba gavėjas įrodys, kad krovinio masė sumažėjo ne dėl ypatingų natūralių krovinio savybių.

24.1

3. Tais atvejais, kai keli krovinio vienetai buvo vežami pagal vieną važtaraštį, leidžiama krovinio masės sumažėjimo norma paskaičiuojama kiekvienam vienetui atskirai, jeigu priimant krovinį vežti kiekvieno vieneto masė buvo nurodyta važtaraštyje.

4. Jeigu prarastas visas krovinys arba prarasti jo atskiri vienetai, apskaičiuojant atlygį už nuostolius, jokie atskaičiavimai dėl prarastų krovinio vienetų masės sumažėjimo neatliekami.

24. Tarnybinė 24 straipsnio instrukcija

 

24.1. Kai galinėje stotyje išduodant krovinį bus nustatyta, kad krovinio masės trūkumas viršija krovinio masės nuostolio (natūralaus sumažėjimo) normą ir dėl to kalti geležinkeliai, tai tuo atveju, jeigu bus pateikta pretenzija, vežime dalyvavusių geležinkelių atsakomybė nustatoma pagal važtaraštyje padarytas atžymas arba pagal komercinius aktus dėl krovinio masės trūkumo. Šiuo atveju nustatyta krovinio masės nuostolio (natūralaus sumažėjimo) norma paskirstoma tarp vežime dalyvavusių geležinkelių taip: – norma paskirstoma tarp visų geležinkelių proporcingai atstumui, kurį krovinys buvo jais vežamas; – perkraunamiems kroviniams dalis normos, kuri buvo nustatyta dėl perkrovimo, paskirstoma tarp perkrovimą atlikusių geležinkelių. Geležinkeliai, kurie apskaičiuoja vežant per juos atsiradusios netekties normos perviršį, be savo dalies, turi atsižvelgti į kitiems vežime dalyvavusiems geležinkeliams priklausančią atitinkamą normos dalį. Geležinkelių atsakomybė už netekties normos perviršį nustatoma proporcingai atstumui, kurį krovinys buvo vežamas kiekvienu iš jų.

 

25 straipsnis

Atlygio dydis už viso ar dalies krovinio praradimą

 

1. Jeigu pagal šio Susitarimo nuostatas geležinkelis turi atlyginti siuntėjui arba gavėjui žalą už viso arba dalies krovinio praradimą, tai tokio atlygio dydis paskaičiuojamas pagal kainą, nurodytą užsienio tiekėjo sąskaitoje arba nustatyta tvarka patvirtintame šalies, kurioje pateikta pretenzija, šios sąskaitos išraše. Jeigu viso arba dalies prarasto krovinio kaina negali būti nustatyta nurodyta tvarka, tai ją nustato valstybinė ekspertizė. Už prarastą visą arba dalį krovinio, kuris buvo įkainotas pagal 10 straipsnį, geležinkelis sumoka siuntėjui arba gavėjui atitinkamą įkainio sumą arba jos dalį, kuri atitinka krovinio prarastos dalies įkainį. Už visiškai arba iš dalies prarastus buities daiktus, kurių važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ siuntėjas padarė žymą „Neįkainota“, geležinkelis sumoka siuntėjui arba gavėjui po 6 Šveicarijos frankus už kiekvieną prarasto krovinio masės kilogramą.

2. Be numatyto šio straipsnio 1 paragrafe atlygio, turi būti grąžinti važtapinigiai, muitinės rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su prarasto krovinio arba jo dalies vežimu, jeigu jie neįtraukti į kainą.

3. Siuntėjo arba gavėjo išlaidų bei nuostolių, nesusijusių su krovinio vežimo sutartimi, geležinkelis nekompensuoja.

 

26 straipsnis

Atlygio dydis už krovinio sugadinimą, gedimą arba kokybės pablogėjimą dėl kitokių priežasčių

 

1. Jeigu pagal šio Susitarimo nuostatas geležinkelis turi atlyginti siuntėjui arba gavėjui nuostolius dėl krovinio sugadinimo, gedimo arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusios krovinio kokybės, tai geležinkelis turi atlyginti sumą, kuria sumažėjo krovinio vertė.

2. Sugadinus krovinį, kuris įkainotas pagal 10 straipsnį, kroviniui sugedus arba dėl kitokių priežasčių jo kokybei pablogėjus, geležinkelis sumoka atlygį, kuris turi atitikti įkainio sumos dalį, atitinkančią krovinio vertės sumažėjimo, atsiradusio dėl krovinio sugadinimo, gedimo arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusios kokybės procentų dalį, ir 25 straipsnio 2 paragrafe numatytą atlygio sumą. 3. Numatytas šio straipsnio 1 ir 2 paragrafuose atlygio dydis, nustatomas 25 straipsnio 1 ir 2 paragrafuose nustatyta tvarka ir pagal ekspertizės aktus, vadovaujantis 18 straipsnio 7 paragrafu. 4. Numatytas šio straipsnio 1 ir 2 paragrafuose atlygio dydis neturi būti didesnis:

1) kaip atlygio suma už viso krovinio praradimą, jeigu dėl krovinio sugadinimo, gedimo ar krovinio kokybės pablogėjimo dėl kitokių priežasčių visas krovinys neteko vertės;

2) kaip atlygio suma už krovinio dalies vertės praradimą, jeigu dėl krovinio sugadinimo, gedimo arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusios kokybės neteko vertės tik dalis krovinio. 5. Siuntėjų ir gavėjų išlaidų bei nuostolių, nesusijusių su vežimo sutartimi, geležinkelis neatlygina.

 

27 straipsnis

Atlygio dydis už krovinio pristatymo termino pažeidimą

 

1. Už krovinio pristatymo termino pažeidimą geležinkelis sumoka baudą, kurios dydis nustatomas atsižvelgiant į pažeidusiam terminą geležinkeliui priklausančius važtapinigius ir sugaišties dydį (trukmę), kuris nustatomas kaip sugaišties (parų) ir bendro krovinio pristatymo termino santykis, būtent: 6% važtapinigių, jeigu sugaištis ne didesnė kaip viena dešimtoji viso pristatymo termino; 12% važtapinigių, jeigu sugaištis didesnė kaip viena dešimtoji, bet ne didesnė kaip dvi dešimtosios viso pristatymo termino; 18% važtapinigių, jeigu sugaištis didesnė kaip dvi dešimtosios, bet ne didesnė kaip trys dešimtosios viso pristatymo termino; 24% važtapinigių, jeigu sugaištis didesnė kaip trys dešimtosios, bet ne didesnė kaip keturios dešimtosios viso pristatymo termino; 30% važtapinigių, jeigu sugaištis ne didesnė kaip keturios dešimtosios viso pristatymo termino. Tuo atveju, kai per vienus geležinkelius krovinys pervežtas po nustatyto termino, o per kitus – anksčiau nustatyto termino, nustatant sugaištį į tai turi būti atsižvelgta.

2. Atlyginant už viso krovinio praradimą, numatytos šio straipsnio 1 paragrafe baudos neturi būti reikalaujama. Praradus krovinio dalį, bauda už krovinio pristatymo termino pažeidimą, jeigu tai įvyko, mokama už neprarastą krovinio dalį. Sugadinus krovinį, jam sugedus arba dėl kitokių priežasčių pablogėjus krovinio kokybei bauda už krovinio pristatymo termino pažeidimą, jeigu tai buvo, pridedama prie 26 straipsnyje numatyto atlygio sumos. Numatyta šio straipsnio 1 paragrafe baudos suma, kartu su mokesčiais, numatytais 25 ir 26 straipsniuose, neturi būti didesnė kaip bendra atlygio suma, kuri būtų sumokėta praradus visą krovinį.

3. Bauda už krovinio pristatymo termino pažeidimą mokama tik tais atvejais, jeigu nebuvo išlaikytas bendras krovinio vežimo nuo pradinės stoties iki galinės terminas, paskaičiuotas vadovaujantis 14 straipsniu.

4. Gavėjas praranda teisę gauti mokestį už krovinio pristatymo termino pažeidimą, jeigu jis neatsiėmė krovinio per vieną parą nuo geležinkelio pranešimo apie krovinio atvežimą ir galimybę jį perduoti gavėjo žinion.

5. Atskiri geležinkeliai, šio Susitarimo dalyviai, gali tarpusavyje sudaryti atskirus susitarimus, kurių teiginiai skiriasi nuo šio straipsnio (1–4) paragrafų teiginių, atlygiui dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo sureguliuoti. Atskirų geležinkelių sudaryti susitarimai neturi pažeisti klientų teisių pretenzijoms pateikti dėl jiems priklausančių sumų.

 

28 straipsnis

Atlygio sumų sumokėjimas. Atlygio ir važtapinigių perviršio sumų procentai

 

1. Numatytos 25 ir 26 straipsniuose atlygio sumos bei 27 straipsnyje nustatytos baudos sumokamos tos šalies, kurios geležinkelis išmoka šias sumas, valiuta.

2. Jeigu suma nurodyta vienos šalies valiuta, o turi būti sumokėta kitoje šalyje, tai ši suma turi būti perskaičiuota į tos šalies, kurios geležinkelis atlieka išmokėjimus, valiutą pagal išmokėjimo dienos kursą.

3. Tais atvejais, kai atsakymas dėl pretenzijos grąžinti važtapinigių perviršį arba 25 ar 26 straipsniais numatytus atlygius bus gautas po 180 dienų nuo pretenzijos pareiškimo dienos, prie priklausančios atlygio sumos priskaičiuojama 4% metinių palūkanų. Palūkanos priskaičiuojamos pinigų pervedimo arba apmokėjimo dieną už visą laiką, skaičiuojamą nuo:

1) važtapinigių perviršio išieškojimo dienos – pagal pretenzijas dėl važtapinigių perviršio grąžinimo;

2) pretenzijos pateikimo dienos – pagal pretenzijas dėl numatyto 25 ir 26 straipsniuose atlygio. Šios palūkanos nepriskaičiuojamos, jei atlygio suma ne didesnė kaip 100 Šveicarijos frankų; o važtapinigių perviršio suma ne didesnė kaip 10 Šveicarijos frankų (imtinai).

4. Krovinių siuntėjai ar gavėjai moka to paties dydžio palūkanas už laiką, skaičiuojamą pagal šio straipsnio 3 paragrafo taisykles, jeigu reikalavimus pagal vežimo sutartis jiems pateikia geležinkeliai.

 

VI SKYRIUS

PRETENZIJOS, IEŠKINIAI. PRETENZIJŲ IR IEŠKINIŲ SENATIS

 

29 straipsnis

Pretenzijos

 

29.1 iki

29.7,

29.9 ir

29.10

1. Siuntėjas arba gavėjas turi teisę pateikti vežimo sutartimis pagrįstas pretenzijas.

2. Siuntėjas pradiniam geležinkeliui, o gavėjas galiniam geležinkeliui turi pateikti pretenzijas raštu, atitinkamai pagrindęs ir nurodęs atlygio sumą. Pretenzijos pateikiamos kiekvienai siuntai atskirai, išskyrus:

1) pretenzijas dėl važtapinigių perviršio. Tokios pretenzijos gali būti pateiktos kelioms siuntoms;

2) atvejus, kai dėl kelių siuntų įformintas vienas komercinis aktas. Šiais atvejais pretenzija pateikiama dėl visų komerciniame akte nurodytų siuntų.

3. Pretenzijas dėl sumokėtų pagal vežimo sutartį sumų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris sumokėjo šiuos mokesčius, ir tik tam geležinkeliui, kuris išieškojo šias sumas.

4. Pretenzijos pagal vieną važtaraštį, išskyrus pretenzijas dėl privačių asmenų krovinių siuntos netekties, kurios pateikiamos dėl viso arba dalies krovinio praradimo, masės sumažėjimo, krovinio sugadinimo, gedimo arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusios krovinio kokybės, netenkinamos ir neteikiamos, jei reikalaujama suma ne didesnė kaip 23 Šveicarijos frankai. Jeigu tokio pobūdžio pretenzija pateikta didesnei kaip 23 Šveicarijos frankai sumai, o po nagrinėjimo pripažinta, kad išmokama suma mažesnė kaip 23 Šveicarijos frankai (imtinai), tai ši atlygio suma pareiškėjui neišmokama. Privačių asmenų pretenzijos pagal vieną važtaraštį dėl viso arba dalies krovinio praradimo, masės sumažėjimo, krovinio sugadinimo, gedimo arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusios krovinio kokybės mažesnei kaip 5 Šveicarijos frankai sumai (imtinai) netenkinamos ir neteikiamos. Jeigu tokio pobūdžio pretenzija pateikta didesnei kaip 5 Šveicarijos frankai sumai, o po nagrinėjimo pripažinta, kad išmokama suma mažesnė kaip 5 Šveicarijos frankai (imtinai), tai ši atlygio suma pareiškėjui neišmokama. Pretenzijos pagal vieną važtaraštį dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo arba važtapinigių perviršio grąžinimo ne didesnei kaip 5 Šveicarijos frankų sumai (imtinai) netenkinamos ir neteikiamos. Jeigu tokio pobūdžio pretenzija pateikta didesnei kaip 5 Šveicarijos frankai sumai, o po nagrinėjimo pripažinta, kad išmokama suma mažesnė kaip

5 Šveicarijos frankai (imtinai), tai ši atlygio suma pareiškėjui neišmokama. 5. Jeigu pretenziją teikia siuntėjo arba gavėjo vardu įgaliotas asmuo, tai teisė į tai turi būti patvirtinta siuntėjo arba gavėjo įgaliojimu. Šis įgaliojimas turi atitikti tos šalies, kurios geležinkeliams pateikiama pretenzija, vidaus įstatymus ir taisykles. Įgaliojimas pasilieka geležinkeliui, kuriam buvo pateikta pretenzija.

6. Pretenzijos pateikiamos nurodytiems 19 priede geležinkelių kompetentingiems padaliniams. Pranešimas dėl šio priedo pakeitimų ir papildymo iš anksto išsiunčiamas OSŽD Komitetui ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, nurodžius tokių pakeitimų ir papildymų datą, kad į OSŽD ir visiems geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, šis pranešimas patektų ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki šių pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo. Šiuo atveju 37 straipsnio teiginiai netaikomi. Pakeitimus ir papildymus geležinkeliai skelbia spaudoje pagal geležinkeliuose galiojančias vidaus taisykles.

7. Pretenzijas geležinkeliams teikia:

1) dėl prarasto viso krovinio – siuntėjas su sąlyga, kad pateikiamas važtaraščio dublikatas (3 važtaraščio lapas); – gavėjas su sąlyga, kad pateikiamas važtaraščio dublikatas (3 važtaraščio lapas) arba važtaraščio originalas ir pranešimas apie krovinio atvežimą (1 ir 5 važtaraščio lapai). Šiuo atveju važtaraščio dublikate arba važtaraščio originale ir pranešime apie krovinio atvežimą, vadovaujantis 17 straipsnio 6 paragrafu, turi būti padaryta žyma apie krovinio neatvežimą, kuri patvirtinama galinės stoties kalendoriniu spaudu;

2) dėl prarastos krovinio dalies, sugadinto, sugedusio krovinio arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusios jo kokybės – siuntėjas arba – gavėjas, būtinai pateikdamas važtaraščio originalą ir pranešimą apie krovinio atvežimą (važtaraščio 1 ir 5 lapai) bei komercinį aktą, kurį gavėjui galinėje stotyje įteikė geležinkelis;

 

29.8

3) dėl pažeisto krovinio pristatymo termino – gavėjas, pateikdamas važtaraščio originalą ir pranešimą apie krovinio atvežimą (važtaraščio 1 ir 5 lapai) ir du Pretenzinio pareiškimo dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo egzempliorius pagal 20 priede pateiktą formą;

 

29.1

iki

29.7,

29.9

ir

29.10

4) dėl važtapinigių perviršio – siuntėjas – dėl tų sumų, kurias jis sumokėjo už vežimą, pateikdamas važtaraščio dublikatą (3 važtaraščio lapas) arba kitą dokumentą pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles; – gavėjas – dėl tų sumų, kurias jis sumokėjo už vežimą, pateikdamas važtaraščio originalą ir pranešimą apie krovinio atvežimą (važtaraščio 1 ir 5 lapai). Pretenzijų pareiškėjai turi pateikti šio paragrafo 1-4 punktuose nurodytų dokumentų, geležinkelio įteiktų siuntėjui arba gavėjui, originalus, bet ne kopijas. Jeigu vietoje vežimo metu pamestų dokumentų, kurie nurodyti šio paragrafo 1-4 punktuose, gavėjui kartu su komerciniu aktu, įformintu pagal 18 straipsnio 1 paragrafo 3 punktą, išduoti juos pakeičiantys dokumentai, tai pretenzija gali būti pareikšta remiantis šiais dokumentais ir komerciniu aktu. Pateikiant pretenzijas, vadovaujantis šio paragrafo 1 ir 2 punktais, be šiuose punktuose išvardytų dokumentų, pridedama užsienio tiekėjo sąskaita arba kiti 25 ir 26 straipsniuose nurodyti dokumentai, kurie patvirtina krovinio vertę arba jo vertės sumažėjimą, o prireikus kiti dokumentai, kurie pagrindžia pretenziją (siuntos arba jos dalies, pagal kurią teikiama pretenzija, turinio specifikacija, ekspertizės aktas ir kt.). Jeigu pretenzijas, kurios numatytos šio paragrafo 1-4 punktuose, siuntėjo arba gavėjo vardu pateikia įgaliotas asmuo, tai būtina pridėti siuntėjo arba gavėjo įgaliojimą, kaip nurodyta šio straipsnio 5 paragrafe. Jeigu prie raštiško pretenzijos pareiškimo geležinkeliui pridėti ne visi būtini dokumentai arba pridėtos šio paragrafo 1-4 punktuose nurodytų dokumentų kopijos, tai tokį neišsamų arba klaidingą pretenzijos pareiškimą geležinkelis, nurodęs, kokių dokumentų trūksta arba kokios pateiktos kopijos, grąžina pretenzijos pateikėjui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo pateikimo dienos šio Susitarimo 19 priede nurodytam geležinkelio padaliniui. Tokiu atveju nustatyta 31 straipsnio 3 paragrafe senaties termino eiga nepristabdoma. Jeigu geležinkelis tokį neišsamų arba klaidingą pareiškimą grąžins pretenzijos pateikėjui vėliau kaip per 15 dienų, tai nustatyta 31 straipsnio 3 paragrafe senaties termino eiga pristabdoma nuo kitos dienos po šio termino pabaigos iki neišsamaus arba klaidingo pareiškimo sugrąžinimo dienos. Pretenzijos pareiškimo grąžinimas pateikėjui nereiškia, kad pretenzija atmesta (30 straipsnio 2 paragrafas) ir nesuteikia pretenzijos pateikėjui teisės pateikti geležinkeliui ieškinio per teismą.

8. Geležinkelis per 180 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos, patvirtintos išsiuntimo punkto pašto spaudu, geležinkelio rašteliu, patvirtinančiu tiesioginį pateiktos pretenzijos gavimą, turi išnagrinėti šią pretenziją, pateikti pretenzijos pateikėjui atsakymą ir ją visiškai ar iš dalies pripažinęs, sumokėti jam priklausančias sumas.

9. Jeigu išduodant to paties pavadinimo ir kokybės krovinį, vežtą nuo vieno siuntėjo vienam gavėjui, perkraunant pasienio stotyje, vienuose vagonuose nustatytas krovinio trūkumas, o kituose – perviršis, tai nagrinėjant pretenziją, perviršis įskaičiuojamas trūkumui padengti.

10. Vežant krovinius, vadovaujantis 2 straipsnio 2 paragrafo nustatytomis taisyklėmis, į šalis, kurių geležinkeliai nėra šio Susitarimo dalyviai, iš šalių, kurių geležinkeliai yra šio Susitarimo dalyviai, bet nedalyvauja tarptautiniuose geležinkelio susitarimuose su tomis šalimis, į kurias siunčiamas krovinys, krovinio gavėjas pretenzijas teikia tiesiogiai galiniam geležinkeliui arba kitiems nedalyvaujantiems šiame Susitarime geležinkeliams, jeigu vežimo pažaida įvyko šiuose geležinkeliuose. Vežant krovinius, vadovaujantis 2 straipsnio 2 paragrafo nustatytomis taisyklėmis, į šalis, kurių geležinkeliai yra šio Susitarimo dalyviai, iš šalių, kurių geležinkeliai nėra šio Susitarimo dalyviai, pretenzijas gavėjas pateikia tiesiogiai galiniam geležinkeliui. Geležinkelis, išnagrinėję pretenziją, pagal kurią yra atsakingi geležinkeliai, šio Susitarimo dalyviai, informuoja pretenzijos pateikėją apie rezultatus. Jeigu bus nustatyta, kad dėl dalies ar visos pretenzijos yra atsakingas geležinkelis, kuris nėra šio Susitarimo dalyvis, tai pretenzija iš dalies arba visiškai atmetama. Pridėti prie pretenzijos dokumentai, iš jų ir tie, kurie yra kito krovinių vežimo susitarimo važtaraščio, grąžinami pretenzijos pateikėjui, kad jis galėtų tiesiogiai kreiptis į SMGS važtaraštyje nurodytą siuntėją, kuris toliau tvarkytų pretenziją su geležinkeliais, kito krovinių vežimo susitarimo dalyviais.

11. Geležinkelis, pranešdamas pretenzijos pateikėjui apie visos arba dalies jo pretenzijos atmetimą, turi pranešti jam apie pretenzijos atmetimo priežastį ir kartu grąžinti pridėtus prie pretenzinio pareiškimo dokumentus.

12. Jeigu dėl pretenzijos pripažinta visiška geležinkelio atsakomybė, pretenziją nagrinėjantis geležinkelis pateiktus kartu su pretenziniu pareiškimu dokumentus tvarko pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

 

29. Tarnybinė 29 straipsnio instrukcija

 

29.1. Geležinkelis, kuriam pagal SMGS 29 straipsnio 2 ir 3 paragrafus pateikta pretenzija, laikomas pretenziją tvarkančiu geležinkeliu. Geležinkelių padalinių, kurių kompetencijoje yra pretenzijų nagrinėjimas, sąrašas pateiktas SMGS 19 priede.

29.2. Jeigu pretenzija pateikta geležinkeliui, kuris pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.1 punktą nėra pretenziją tvarkančiu geležinkeliu, arba jeigu pretenzija pateikta geležinkelio padaliniui, kuris pagal Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.1 punktą nėra kompetentingas ją nagrinėti, tai šis geležinkelis turi elgtis vadovaudamasis šiame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis.

29.3. Pretenziją tvarkantis geležinkelis per 15 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos turi patikrinti, ar prie pretenzijos pridėti dokumentai atitinka SMGS 29 straipsnio 7 paragrafo reikalavimus. Jeigu prie pretenzijos pridėti visi būtini dokumentai ir jie įforminti taisyklingai, geležinkelis ant pretenzinio pareiškimo ir pridėtų prie jo dokumentų deda pretenzinį spaudą su geležinkelio pavadinimu, pretenzijos gavimo data ir pretenzinės bylos numeriu. Jeigu prie pretenzinio pareiškimo nepridėti visi būtini dokumentai arba pridėtos jų kopijos, geležinkelis per 15 dienų nuo jų gavimo dienos turi grąžinti juos pretenzijos pateikėjui. Ant pretenzinio pareiškimo ir pridėtų prie jo dokumentų pretenzinis spaudas nededamas. Už nustatytų terminų pažeidimą atsako pretenziją tvarkantis geležinkelis.

29.4. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis gavo taisyklingai įformintą pretenziją, tai šis geležinkelis turi patikrinti pretenzijos pateikėjo teisę teikti pretenziją ir jo laikymąsi pretenzijos pateikimo terminų. Pretenziją tvarkantis geležinkelis pagal galimybes turi tiksliai išsiaiškinti pretenzijos esmę ir jos teisėtumą.

29.5. Jeigu ant pretenzinio pareiškimo ir pridėtų prie jo dokumentų yra pretenzinis spaudas, kuris patvirtina, kad pretenziją jau nagrinėjo kitas geležinkelis, tai pretenziją tvarkantis geležinkelis turi išsiaiškinti, koks buvo priimtas ankstesnis sprendimas.

29.6. Pretenziją tvarkantis geležinkelis turi nuspręsti, ar pretenzija gali būti patenkinta ir jeigu gali, tai, kas pagal SMGS ją turi patenkinti. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad dėl pretenzijos nėra atsakingas nei vienas vežime dalyvavęs geležinkelis, tai jis, vadovaudamasis SMGS 23 straipsniu, turi atmesti tokią pretenziją. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad pretenziją turi patenkinti vežime dalyvavę geležinkeliai, tai jis turi nustatyti, koks arba kokie geležinkeliai yra arba galėtų būti atsakingi pagal pateiktą pretenziją.

29.7. Pretenziją tvarkantis geležinkelis nagrinėja pretenziją, kuri pateikta dėl prarasto viso krovinio arba jo dalies, masės trūkumo, krovinio sugadinimo, gedimo arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusios kokybės ir dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo, bei nusprendžia: 1. pats išmokėti pretenzijos pateikėjui atitinkamas sumas už nuostolį: – jeigu jis visiškai pripažino savo atsakomybę; – jeigu pretenzija pateikta pagal vieną važtaraštį mažesnei kaip 23 Šveicarijos frankai sumai ir pagal komercinį aktą tiksliai nenustatyta tam tikro vežime dalyvavusio geležinkelio kaltės; 2. kartu su kitais vežime dalyvavusiais geležinkeliais dėl kiekvieno geležinkelio atsakomybės ir atsiskaitymo, jeigu jie visiškai ar iš dalies yra arba gali būti atsakingi pagal pretenziją (toliau tokie geležinkeliai vadinami „atsakingi geležinkeliai“).

2.1. Vežant tarp dviejų kaimyninių geležinkelių, pagal pretenziją yra atsakingas gretimas, o ne pretenziją tvarkantis geležinkelis

2.1.1. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad atsakingas yra kitas vežime dalyvavęs geležinkelis, tai pretenziją tvarkantis geležinkelis per 50 dienų nuo pretenzijos gavimo siunčia atsakingam gretimam geležinkeliui pretenzinio pareiškimo originalą su visais pridėtais prie jo dokumentais (išskyrus įgaliojimą, kuris pasilieka pretenziją tvarkančiam geležinkeliui, jeigu jis buvo pridėtas prie pretenzijos).

2.1.2. Pretenziją tvarkantis geležinkelis, siųsdamas pretenziją, nustato atsakingam geležinkeliui 100 dienų terminą pretenzijai išnagrinėti, apie ką nurodo lydinčiajame rašte.

2.1.3. Atsakingas geležinkelis, gavęs nuo pretenziją tvarkančio geležinkelio pretenzinio pareiškimo originalą, turi per 2.1.2 punkte nustatytą jam terminą išnagrinėti pretenziją ir duoti pagal ją atsakymą pretenziją tvarkančiam geležinkeliui.

2.1.4. Jeigu atsakingas geležinkelis per 100 dienų nuo pretenzijos išsiuntimo neatsakys į jam persiųstą pretenziją, tai pretenziją tvarkantis geležinkelis siunčia jam registruotu laišku priminimą. Jeigu šis geležinkelis per kitas 30 dienų nuo priminimo išsiuntimo neatsakys, laikoma, kad šis geležinkelis sutiko patenkinti pretenziją.

2.1.5. Šiuo atveju, kai pagal 2.1.4 punktą pretenzija laikoma pripažinta, pretenziją tvarkantis geležinkelis turi išmokėti pretenzijos pateikėjui pripažintą nuostolio atlygio sumą. Toliau pretenziją tvarkantis geležinkelis dėl atsiskaitymų su atsakingu geležinkeliu turi elgtis pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, nurodydamas savo pretenzinės bylos numerį.

2.1.6. Jeigu nagrinėdamas pretenziją geležinkelis pripažins visišką savo atsakomybę arba jos dalį, tai jis atsiskaito su pretenziją tvarkančiu geležinkeliu pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, nurodydamas pretenziją tvarkančio geležinkelio pretenzinės bylos numerį. Nuostolio atlyginimo sumas, kurias pripažino atsakingi geležinkeliai, pretenzijos pateikėjui išmoka pretenziją tvarkantis geležinkelis.

2.2. Vežant tarp dviejų gretimų geležinkelių, pagal pretenziją yra atsakingas pretenziją tvarkantis ir gretimas vežime dalyvavęs geležinkelis

2.2.1. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad pagal pateiktą pretenziją yra atsakingas jis pats ir kitas vežime dalyvavęs geležinkelis, tai jis per 50 dienų nuo pretenzijos gavimo išsiunčia kitam atsakingam gretimam geležinkeliui pretenzinio pareiškimo originalą su visais pridėtais prie jo dokumentais (išskyrus įgaliojimą, kuris pasilieka pretenziją tvarkančiam geležinkeliui, jeigu jis buvo pridėtas prie pretenzijos).

2.2.2. Pretenziją tvarkantis geležinkelis sprendžia dėl savo atsakomybės savarankiškai pagal jo paties padarytas pretenzinių dokumentų kopijas.

2.2.3. Visais kitais atvejais nagrinėjant pretenziją galioja Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.7 punkto 2.1.2 – 2.1.6 papunkčių nuostatos.

2.3. Atsakingi yra kiti geležinkeliai, kurie dalyvauja vežime tarp trijų ir daugiau geležinkelių, o pretenziją tvarkantis geležinkelis nėra atsakingas

2.3.1. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad jis už pateiktą pretenziją neatsako, o turi atsakyti vežime dalyvavę geležinkeliai, tai jis per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo išsiunčia vienam iš atsakingų geležinkelių pretenzinio pareiškimo originalą (išskyrus įgaliojimą, kuris pasilieka pretenziją tvarkančiam geležinkeliui, jeigu jis pridėtas prie pretenzijos) pretenzijai nagrinėti, o kitų atsakingų geležinkelių žiniai – lydinčiojo rašto kopijas.

2.3.2. Jeigu nagrinėjama pretenzija dėl atlygio už krovinio pristatymo termino pažeidimą, tai lydinčiojo rašto kopijų, kaip numatyta 2.3.1 punkte, kitų atsakingų geležinkelių žiniai nesiunčiama.

2.3.3. Pretenziją tvarkantis geležinkelis, atskaičiavęs iš 180 dienų (žr. SMGS 29 straipsnio 8 paragrafą) 30 dienų (žr. 2.3.1 punktą), likusį laiką tolygiai paskirsto tarp atsakingų geležinkelių ir siųsdamas pretenziją lydinčiajame rašte nurodo pretenzijos nagrinėjimo terminą.

2.3.4. Atsakingas geležinkelis, kuris iš pretenziją tvarkančio geležinkelio gavo pretenzijos originalą, per jam nustatytą terminą turi išnagrinėti pretenziją ir duoti į ją atsakymą pretenziją tvarkančiam geležinkeliui bei po vieną šio atsakymo kopiją išsiųsti kitiems pretenzijos nagrinėjime dalyvaujantiems geležinkeliams.

2.3.5. Jeigu šis atsakingas geležinkelis nepripažins savo atsakomybės pagal pretenziją arba prisiims dalį atsakomybės, ar nustatys, kad visiškai arba iš dalies atsakingas kitas vežime dalyvavęs geležinkelis, jis turi išsamiai pagrįsti savo nuomonę ir pateikti visus būtinus įrodymus, pagal SMGS ir Tarnybinę SMGS instrukciją bei išsiųsti kitam atsakingam geležinkeliui pretenzijos originalą. Kiti pretenzijos nagrinėjime dalyvaujantieji geležinkeliai, nepripažinę savo atsakomybės dėl pretenzijos, nagrinėdami pretenziją turi daryti lygiai taip, o paskutinis geležinkelis turi grąžinti pretenzijos originalą pretenziją tvarkančiam geležinkeliui.

2.3.6. Jeigu tam tikras geležinkelis, kuris nagrinėja pretenziją, sutinka atlyginti visą žalą arba jos dalį, tai jis atsiskaito su pretenziją tvarkančiu geležinkeliu pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, nurodydamas pretenziją tvarkančio geležinkelio pretenzinės bylos numerį. Atsakingų geležinkelių pripažintas žalos atlygio sumas pretenzijos pateikėjui išmoka pretenziją tvarkantis geležinkelis.

2.3.7. Jeigu pretenzijos nagrinėjime dalyvaujantis geležinkelis nesilaiko nustatytų terminų arba nepagrįstai atmeta pretenziją ar jos dalį, tai jis atsako už visas pasekmes, kurias dėl to patyrė pretenziją tvarkantis arba kiti geležinkeliai (palūkanų, teismo išlaidų apmokėjimas, kai pretenzijos pateikėjas kreipiasi į teismą, ir kt.).

2.4. Atsakingi yra ir pretenziją tvarkantis ir kiti geležinkeliai, kai kroviniai vežami per tris ir daugiau geležinkelių

2.4.1. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad pagal pretenziją yra atsakingas jis pats ir kiti vežime dalyvavę geležinkeliai, tai jis per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo išsiunčia vienam iš atsakingų geležinkelių pretenzinio pareiškimo originalą su visais pridėtais prie jo dokumentais (išskyrus įgaliojimą, kuris pasilieka pretenziją tvarkančiam geležinkeliui, jeigu jis buvo pridėtas prie pretenzijos) pretenzijai nagrinėti, o kitų atsakingų geležinkelių žiniai – po vieną lydinčiojo rašto kopiją.

2.4.2. Jeigu nagrinėjama pretenzija dėl atlygio už krovinio pristatymo termino pažeidimą, tai lydinčiųjų raštų, kaip reikalaujama 2.4.1 punkte, kitų atsakingų geležinkelių žiniai nesiunčiama.

2.4.3. Pretenziją tvarkantis geležinkelis pretenziją dėl savo atsakomybės nagrinėja pats pagal jo paties padarytas pretenzinių dokumentų kopijas. 2.4.4. Visais kitais atvejais galioja Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.7 punkto 2.3.2 – 2.3.7 papunkčių nuostatos.

2.5. Pretenziją tvarkantis geležinkelis negali nustatyti atsakingų geležinkelių

2.5.1. Šiuo atveju pretenziją tvarkantis geležinkelis ir kiti vežime dalyvaujantys geležinkeliai nagrinėdami pretenziją turi tvarkytis vadovaudamiesi Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.7 punkto 2.3 papunkčio nuostatomis.

2.5.2. Jeigu visi vežime dalyvavę geležinkeliai vadovaudamiesi Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.7 punkto 2.3 papunkčiu išnagrinėjo pretenziją ir nustatė, kad pagal bylos aplinkybes nustatyti atsakingų geležinkelių neįmanoma, o pretenzija yra pagrįsta ir turi būti geležinkelių patenkinta, tai pretenziją tvarkantis geležinkelis turi teisę: – sumokėti pretenzijos pateikėjui nuostolio atlygio sumą; – nuostolio atlygio dydį paskirstyti tarp visų vežime dalyvavusių geležinkelių, išskyrus tuos, kurie įrodys, kad žala buvo padaryta ne jų ruožuose, proporcingai tarifiniams kilometrams, atitinkantiems faktišką krovinio vežimo atstumą, kuris skaičiuojamas pagal važtaraštyje sudėtus pasienio stočių spaudus; – pretenziją tvarkantis geležinkelis dėl atsiskaitymų su vežime dalyvavusiais geležinkeliais tvarkosi pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, nurodydamas savo pretenzinės bylos numerį. 29.8. Pretenzijos dėl krovinių pristatymo termino pažeidimo nagrinėjamos vadovaujantis Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.1 – 29.5 ir 29.7 punktais bei SMGS 20 priedo tarnybiniais nurodymais. 29.9. Pretenziją dėl važtapinigių perviršio nagrinėja ir pagal ją priima sprendimą pretenziją tvarkantis geležinkelis: 1. pats išmokėti pretenzijos pateikėjui attinkamą atlygio dalį, jeigu pateikta: – pretenzija dėl važtapinigių perviršio grąžinimo yra tik už vežimą pretenziją tvarkančio geležinkelio ruožais; – pretenzija dėl važtapinigių perviršio grąžinimo yra už vežimą kitais geležinkeliais ir šie geležinkeliai, atlikdami atsiskaitymus tarp geležinkelių, jau pateikė pretenziją tvarkančiam geležinkeliui atitinkamą sumą; 2. kartu su kitais vežime dalyvavusiais geležinkeliais dėl kiekvieno geležinkelio atsakomybės ir atsiskaitymo, jeigu pateikta: – pretenzija dėl važtapinigių perviršio grąžinimo yra už vežimą pretenziją tvarkančio geležinkelio ir kitų vežime dalyvavusių geležinkelių ruožais; – pretenzija yra už vežimą tik kitų vežime dalyvavusių geležinkelių ruožais, o šie geležinkeliai atlikdami atsiskaitymus tarp geležinkelių dar nepateikė pretenziją tvarkančiam geležinkeliui atitinkamos sumos. 2.1. Važtapinigių perviršį gavo kiti geležinkeliai, o ne pretenziją tvarkantis geležinkelis 2.1.1. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad pateikta pretenzija dėl važtapinigių perviršio, sumokėto už vežimą kitų vežime dalyvavusių geležinkelių ruožais, jis per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo vienam iš atsakingų geležinkelių išsiunčia nagrinėti pretenzinio pareiškimo originalą su visais pridėtais prie jo dokumentais (išskyrus įgaliojimą, kuris pasilieka pretenziją tvarkančiam geležinkeliui, jeigu jis yra pridėtas prie pretenzijos) ir perskaičiavimų žiniaraštį pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles. 2.1.2. Nagrinėjant pretenzijas dėl tų vežimų, dėl kurių tarp geležinkelių dar nebuvo atlikti tarpusavio atsiskaitymai, nurodytas 2.1.1 punkte 30 dienų terminas netaikomas. Šiais atvejais pretenzinis pareiškimas su visais prie jo pridėtais dokumentais išsiunčiamas nagrinėti vienam iš atsakingų geležinkelių ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį atliekami atsiskaitymai tarp geležinkelių už šiuos vežimus pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, pabaigos. 2.1.3. Pretenziją tvarkantis geležinkelis, siųsdamas pretenziją, paskirsto nagrinėjimo terminą tarp atsakingų geležinkelių tolygiai, iš pretenzijos nagrinėti nustatyto 180 dienų termino atėmęs 2.1.1 ar 2.1.2 punktuose nurodytus terminus, ir lydinčiajame rašte nurodo kiekvienam geležinkeliui nustatytą terminą. 2.1.4. Geležinkelis, kuris gavo iš pretenziją tvarkančio geležinkelio pretenzinio pareiškimo originalą, turi per jam nustatytą terminą išnagrinėti pretenziją ir duoti atsakymą pretenziją tvarkančiam geležinkeliui. Jeigu šis geležinkelis nesutinka su pretenzija arba sutinka ją atlyginti iš dalies, tai jis turi išsamiai pagrįsti savo nuomonę, pateikti visus ją patvirtinančius dokumentus pagal SMGS ir taikomą tranzito tarifą bei persiųsti pretenzijos originalą kitam atsakingam geležinkeliui. Kiti pretenzijos nagrinėjime dalyvaujantys geležinkeliai, nesutikę su pretenzija, turi tvarkytis lygiai taip, o paskutinis iš šių geležinkelių turi grąžinti ją pretenziją tvarkančiam geležinkeliui. 2.1.5. Jeigu nagrinėjantis pretenziją geležinkelis sutinka atlyginti ją visą arba iš dalies, jis atsiskaitydamas su pretenziją tvarkančiu geležinkeliu turi tvarkytis pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, nurodydamas pretenziją tvarkančio geležinkelio pretenzinės bylos numerį. 2.1.6. Jeigu pretenzijos nagrinėjime dalyvaujantis geležinkelis nesilaikė jam nustatyto termino arba atmetė visą pretenziją ar jos dalį nepagrįstai, tai jis dėl atsiskaitymo su pretenziją tvarkančiu geležinkeliu turi aiškintis pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, nurodydamas pretenziją tvarkančio geležinkelio pretenzinės bylos numerį. 2.2. Dėl važtapinigių, kuriuos gavo pretenziją tvarkantis ir kiti vežime dalyvavę geležinkeliai, perviršio grąžinimo 2.2.1. Jeigu pretenziją tvarkantis geležinkelis nustatys, kad pateiktą pretenziją dėl važtapinigių grąžinimo turi patenkinti pretenziją tvarkantis geležinkelis ir kiti vežime dalyvavę geležinkeliai, tai jis per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo išsiunčia vienam iš atsakingų geležinkelių pretenzijos pareiškimo originalą su visais prie jo pridėtais dokumentais (išskyrus įgaliojimą, kuris pasilieka pretenziją tvarkančiam geležinkeliui, jeigu jis pridėtas prie pretenzijos) ir perskaičiavimų žiniaraštį pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles. 2.2.2. Nagrinėjant pretenziją dėl tų vežimų, dėl kurių dar nebuvo atlikti atsiskaitymai tarp geležinkelių, nurodytas 2.2.1 punkte 30 dienų terminas netaikomas. Šiuo atveju pretenzinio pareiškimo originalas su pridėtais prie jo dokumentais išsiunčiamas vienam iš atsakingų geležinkelių nagrinėti ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį atliekami už šiuos vežimus atsiskaitymai pagal Atsiskaitymų už tarptautinius krovinių ir keleivių vežiojimus taisykles, pabaigos. 2.2.3. Pretenziją tvarkantis geležinkelis pretenziją dėl važtapinigių grąžinimo už vežimą jo ruožais nagrinėja savarankiškai vadovaudamasis jo paties padarytomis pretenzinio pareiškimo kopijomis. 2.2.4. Pretenziją tvarkantis geležinkelis, siųsdamas pretenziją atsakingiems geležinkeliams, paskirsto pretenzijos nagrinėjimo terminą tolygiai, iš pretenzijai nagrinėti nustatyto 180 dienų termino atskaičiavęs 2.2.1 ar 2.2.2 punktuose nustatytus terminus, ir lydimajame rašte nurodo kiekvienam geležinkeliui nustatytą terminą. 2.2.5. Visais kitais atvejais atsakingi geležinkeliai nagrinėja pretenziją vadovaudamiesi Tarnybinės SMGS instrukcijos 29.9 punkto 2.1.4 – 2.1.6 papunkčiais. 29.10. Jeigu vienas arba keli atsakingi geležinkeliai, išnagrinėję pretenziją, nepateikia atsakymo į pretenziją per pretenziją tvarkančio geležinkelio nustatytą terminą, tai pretenziją tvarkantis geležinkelis irgi palieka pretenziją be atsako. 29.11. Jeigu vienas arba keli atsakingi geležinkeliai pateiks neigiamą atsakymą vėliau nustatyto termino, tai pretenziją tvarkantis geležinkelis, vadovaudamasis juo, turi atmesti pateikėjo pretenziją. Jeigu vienas arba keli atsakingi geležinkeliai pateiks vėliau nustatyto termino atsakymą, kuriame sutinka su pateikta pretenzija, tai pretenziją tvarkantis geležinkelis turi pranešti pareiškėjui, kad jo pretenzija patenkinta. 29.12. Jeigu pagal pretenzijos pateikėjo ieškinį, yra teismo nuosprendis, o vežime dalyvavę geležinkeliai dar jos galutinai neišnagrinėjo arba nepripažino jos visos arba jos dalies, tai reikia tvarkytis pagal SMGS 33 straipsnio 1-5 paragrafus ir Tarnybinės SMGS instrukcijos 33 skyrių.

 

PASTABA

 

Tarnybinė SMGS instrukcija galioja tik geležinkeliams, kurie yra SMGS dalyviai, ir jų darbuotojams bei naudojama reguliuoti geležinkelių tarpusavio santykiams, tarp jų ir teisiniams. Tarnybinė SMGS instrukcija nereguliuoja teisinių santykių tarp siuntėjo, gavėjo ir geležinkelių.

 

30 straipsnis

Ieškiniai dėl vežimo sutarties. Teismingumas

 

1. Teisę pateikti ieškinį dėl vežimo sutarties turi tas asmuo, kuris turi teisę pateikti pretenziją geležinkeliui. Ieškinys gali būti pateiktas tik po pretenzijos pateikimo, kaip numatyta 29 straipsnyje.

2. Ieškinį gali pateikti tik tas asmuo, kuris turi tam teisę, tik tam geležinkeliui, kuriam buvo pateikta pretenzija ir tik tais atvejais, jeigu šis nesilaikė 29 straipsnio 8 paragrafe nustatytų pretenzijos nagrinėjimo terminų arba jeigu geležinkelis per tą laikotarpį pranešė pareiškėjui apie visos arba dalies pretenzijos atmetimą.

3. Ieškinys gali būti pateiktas tik tos šalies teismui, kurios geležinkeliui buvo pateikta pretenzija.

 

31 straipsnis

Pretenzijų ir ieškinių senaties terminas

 

1. Siuntėjo ar gavėjo pretenzijos ir ieškiniai geležinkeliams pagal vežimo sutartis arba geležinkelių reikalavimai ir ieškiniai siuntėjams ar gavėjams dėl važtapinigių, baudų ir nuostolių atlygio sumokėjimo gali būti pateikti per 9 mėnesius, išskyrus pretenzijas ir ieškinius dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo, kuriems pateikti nustatomas 2 mėnesių terminas.

2. Šio straipsnio 1 paragrafe nurodyti terminai skaičiuojami:

1) pretenzijoms dėl atlyginimo už dalinį krovinio praradimą, masės trūkumą, krovinio sugadinimą, gedimą arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusią krovinio kokybę, dėl krovinio pristatymo termino pažeidimo – nuo krovinio išdavimo gavėjui dienos;

2) pretenzijoms dėl visiško krovinio praradimo – praėjus 30-iai dienų nuo krovinio pristatymo termino, paskaičiuoto pagal 14 straipsnį, pabaigos; 3) pretenzijoms dėl papildomo apmokėjimo arba pretenzijoms dėl važtapinigių, baudų grąžinimo arba pretenzijoms, susijusioms su perskaičiavimais dėl klaidingo tarifo taikymo, – nuo apmokėjimo dienos arba, jeigu apmokėjimas nebuvo atliktas, nuo krovinio išdavimo dienos; 4) visoms kitoms pretenzijoms ir reikalavimams – nuo aplinkybių, kuriomis remiantis juos galima pateikti, nustatymo dienos. Senaties termino pradžios data į terminą neįtraukiama.

3. Jeigu siuntėjas arba gavėjas pateikė geležinkeliui raštišką, pagal 29 straipsnį įformintą pretenziją, šio straipsnio 1 paragrafe nurodyto senaties termino eiga pristabdoma. Senaties termino eiga tęsiasi nuo tos dienos, kai geležinkelis pranešė pretenzijos pareiškėjui apie visos arba dalies jo pretenzijos atmetimą; atmetimo diena laikoma nurodyta išsiuntimo punkto pašto spaudo data arba diena, kada pretenzijos pateikėjas savo rašteliu patvirtino pranešimo apie atmetimą gavimą. Jeigu pretenzija palikta be atsakymo, tai senaties termino eiga atnaujinama nuo 29 straipsnio 8 paragrafe nurodyto termino. Įrodymus apie pretenzijos išsiuntimą geležinkeliui arba apie atsakymą į ją ir apie dokumentų arba neišsamios pretenzijos grąžinimą pagal 29 straipsnio 7 paragrafą turi pateikti ta šalis, kuri remiasi šiais faktais. Pakartotinės pretenzijos, kuriose pareiškiami anksčiau pateikti reikalavimai, nepristabdo numatyto šio straipsnio 1 paragrafe senaties termino eigos. 4. Pretenzijos ir reikalavimai, kurių senaties terminas pasibaigė, negali būti pateikti kaip ieškiniai.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAI TARP GELEŽINKELIŲ

 

32 straipsnis

Atsiskaitymai tarp geležinkelių

 

1. Kiekvienas geležinkelis privalo sumokėti vežime dalyvaujantiems geležinkeliams dalį važtapinigių, išieškotų priimant vežti arba išduodant krovinį, numatytų vežimo sutartyje.

2. Pradinis geležinkelis atsako prieš kitus geležinkelius už jiems priklausančius iš siuntėjo neišieškotus važtapinigius, jeigu pagal važtaraščio duomenis siuntėjas juos sumokėjo arba, vadovaujantis važtaraščiu ir 15 straipsniu, turėjo juos sumokėti.

3. Jeigu galinis geležinkelis išdavė krovinį, neišieškojęs mokesčių, kuriuos pagal vežimo sutartį turėjo išieškoti iš gavėjo, tai jis atsako už šiuos mokesčius prieš visus vežime dalyvavusius geležinkelius.

4. Atsiskaitymai tarp geležinkelių, atsiradę pagal šį Susitarimą, atliekami pagal specialias sudarytas tarp geležinkelių sutartis dėl atsiskaitymo tvarkos.

 

33 straipsnis

Geležinkelių reikalavimai dėl išmokėtų atlygio sumų grąžinimo

 

33.1,

33.2

ir

33.4

1. Geležinkelis, kuris vadovaudamasis šiuo Susitarimu sumokėjo atlygį už viso ar dalies krovinio praradimą arba sugadinimą arba už krovinio pristatymo termino pažeidimą, turi teisę gauti iš dalyvaujančių vežime geležinkelių išmokėtą atlygį, tačiau:

1) geležinkelis, dėl kurio kaltės padaryta žala, visiškai atsako už ją;

2) jeigu žala padaryta dėl kelių geležinkelių kaltės, tai kiekvienas iš jų atsako už jo padarytą žalą;

3) jeigu neįmanoma įrodyti, kad žala padaryta dėl vieno arba kelių geležinkelių kaltės, tai atsakomybė dėl kiekvienos siuntos paskirstoma tarp geležinkelių proporcingai pagal tarifinius kilometrus, faktiškai atitinkančius atstumą, kurį ši siunta buvo vežama per kiekvieną vežime dalyvavusį geležinkelį, išskyrus tuos, kurie įrodys, kad žala padaryta ne jų ruožuose.

2. Jeigu krovinio pristatymo terminas pažeistas kelių geležinkelių, tai baudos paskaičiavimo procentas nustatomas vadovaujantis 27 straipsnio 1 paragrafu pagal bendrą sugaištį visuose geležinkeliuose ir išmokamas iš kiekvieno geležinkelio, kuriame buvo sugaišta, gautų važtapinigių.

3. Pristatymo terminai, kurie nustatyti vadovaujantis 14 straipsniu, paskirstomi tarp dalyvavusių vežime geležinkelių taip:

1) išsiuntimo terminas – vienodomis dalimis tarp pradinio ir galinio geležinkelių;

2) vežimo terminas – kiekvienam geležinkeliui atskirai pagal vežimo atstumą;

3) papildomi, paminėti 14 straipsnio (3–6) paragrafuose, terminai pridedami atitinkamiems geležinkeliams.

4. Geležinkelis, kuriam pateiktas reikalavimas dėl atlygio grąžinimo, neturi teisės ginčytis su geležinkeliu, kuris pateikė šį reikalavimą, dėl sumokėto atlygio teisėtumo, jeigu atlygį nustatė teismas ir jeigu geležinkelis, kuriam pateiktas reikalavimas, iš anksto buvo įspėtas apie iškvietimą į teismą.

33.3

5. Reikalavimai dėl atlygio išmokėjimo pagal pretenzijas turi būti pateikti per 75 dienas nuo reikiamos pagal pretenziją sumos faktinio išmokėjimo dienos. Reikalavimai dėl teismo paskirto atlygio išmokėjimo turi būti pateikti per 75 dienas nuo teismo nuosprendžio įsigaliojimo dienos. Terminas skaičiuojamas nuo datos, nurodytos išsiuntimo punkto pašto spaude. Nurodytų terminų pažeidimo atvejais visa atsakomybė pagal pretenziją priskiriama pažeidusiam šiuos terminus geležinkeliui.

6. Reikalavimai dėl atlygio, kurie sukelia ginčą tarp geležinkelių, pagal suinteresuotos šalies pareiškimą nagrinėjami Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) Komitete. Komiteto sprendimas pagal tokius reikalavimus yra galutinis.

7. Du arba keletas geležinkelių dėl vežamų jų keliais krovinių gali sudaryti susitarimą, pagal kurį bus nustatyta, kad vieno iš geležinkelių sumokėtų sumų asmeniui, kuris tam turi teisę, atlygiai bus dalijami proporcingai tarifinių kilometrų skaičiui, kuriuos krovinys faktiškai buvo vežamas geležinkeliais, sudariusiais tarpusavio susitarimą. Šiuo atveju geležinkeliai, kurie sudarė tokį susitarimą, atleidžiami nuo kaltės, dėl kurios išmokėtas atlygis, įrodymo.

33. Tarnybinė 33 straipsnio instrukcija

33.1. Geležinkelių tarpusavio atsakomybė ir vieno geležinkelio teisė reikalauti grąžinti išmokėtą atlygį iš kito geležinkelio numatytos SMGS.

33.2. Geležinkelių tarpusavio atsiskaitymams pagal reikalavimus dėl sumokėto atlygio, kuris paskaičiuotas kitai už šiuos mokesčius atsakingai pusei sutikus, grąžinimo geležinkeliai sudaro specialią sutartį.

33.3. Tuo atveju, kai pakartotinis reikalavimas pagal SMGS 33 straipsnį pagrįstas teismo nuosprendžiu, geležinkelis, kuris turi teisę gauti atlygio sumas, per 75 dienas nuo teismo sprendimo praneša geležinkeliui, kuriam pateiktas pakartotinis reikalavimas, apie teismo nuosprendį ir šio reikalavimo sumą įrašo savo naudai atsakingo geležinkelio sąskaita pagal geležinkelių specialią sutartį. Jeigu pretenzija sutvarkyta be teismo, geležinkelis, kuris turi teisę reikalauti grąžinti jam tam tikrą atlygį, turi pateikti savo pretenziją per 75 dienas nuo faktinės sumos, priklausančios pagal ankstesnę pretenziją, apmokėjimo dienos.

33.4. Praradus visą krovinį, jeigu važtapinigius už vežimą tranzitiniais geležinkeliais turėjo mokėti gavėjas ir galinis geležinkelis sumokėjo juos tranzitiniams geležinkeliams atsiskaitymų tarp geležinkelių sutartyse nustatyta tvarka, pretenziją tvarkantis geležinkelis (galinis geležinkelis) reikalauja, kad atsakingas geležinkelis grąžintų jam sumokėtus tranzitiniams geležinkeliams važtapinigius pagal geležinkelių specialioje sutartyje nustatytą tvarką.

 

PASTABA

Tarnybinė SMGS instrukcija galioja tik geležinkeliams, kurie yra SMGS dalyviai, ir jų darbuotojams bei naudojama reguliuoti geležinkelių tarpusavio santykiams, tarp jų ir teisiniams. Tarnybinė SMGS instrukcija nereguliuoja teisinių santykių tarp siuntėjo, gavėjo ir geležinkelių.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34 straipsnis

Atsiskaitymų tarifinė valiuta

 

1. Tranzitiniams vežimams apmokėti atsiskaitymų tarifinė valiuta yra Šveicarijos frankas.

2. Atsiskaitymų tarifinės valiutos kurso krovinių siuntėjams ir gavėjams paskelbimo tvarka nustatoma šalių, kurių geležinkeliai yra šio Susitarimo dalyviai, vidaus įstatymais ir taisyklėmis.

 

35 straipsnis

Tarnybinė SMGS instrukcija

 

Vadovaudamiesi šiuo Susitarimu, vadovaujantieji geležinkelių, jo dalyvių, organai priėmė kaip SMGS dokumentą Tarnybinę Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo instrukciją (Tarnybinė SMGS instrukcija). Tarnybinė SMGS instrukcija taikoma tik geležinkeliams ir nereguliuoja teisinių santykių tarp siuntėjo ir gavėjo iš vienos pusės bei geležinkelių – iš kitos.

 

36 straipsnis

Vidaus įstatymų taikymas

 

Jeigu šiame Susitarime, taikomuose tarifuose ir Tarnybinėje SMGS instrukcijoje nėra reikiamų teiginių, taikomos nuostatos, kurias nustato atitinkamos šalies, kurios geležinkelis yra šio Susitarimo dalyvis, vidaus įstatymai ir taisyklės.

 

37 straipsnis

Susitarimo ir Tarnybinės SMGS instrukcijos skelbimas spaudoje, jų pakeitimas ir papildymas

 

1. Susitarimas ir Tarnybinė SMGS instrukcija ar Susitarimo ir Tarnybinės SMGS instrukcijos pakeitimai ir papildymai skelbiami spaudoje pagal geležinkeliuose, šio Susitarimo dalyviuose, galiojančias vidaus taisykles. Skelbiant spaudoje Susitarimą ar Tarnybinę SMGS instrukciją ir jų pakeitimus bei papildymus turi būti nurodyta jų įsigaliojimo data. Pakeitimai ir papildymai turi būti paskelbti spaudoje ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki jų įsigaliojimo.

2. Susitarimas ir Tarnybinė SMGS instrukcija gali būti pakeisti ne anksčiau kaip per 5 metus nuo jų paskutinės redakcijos įsigaliojimo datos, išskyrus 2 priedą, kuris gali būti pakeistas po 2 metų nuo jo paskutinės redakcijos įsigaliojimo datos.

3. Susitarimas ir Tarnybinė SMGS instrukcija gali būti pakeisti arba papildyti laikantis šio straipsnio 2 paragrafe nustatytų terminų geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, tarpusavyje susitarus raštu per Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) Komitetą arba atitinkamos Komiteto Komisijos pasitarime derybų keliu, vėliau patvirtinus jų projektų sprendimus Komitete.

4. Geležinkelių pasiūlymai dėl Susitarimo ir Tarnybinės SMGS instrukcijos pakeitimo bei papildymo turi būti pateikti OSŽD Komitetui ir tuo pačiu metu geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki atitinkamos Komisijos pasitarimo sušaukimo. OSŽD Komiteto pasiūlymai, kuriuos jis teikia šiai Komisijai svarstyti, turi būti išsiųsti geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki šios Komisijos pasitarimo sušaukimo.

5. Pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo datą nustato OSŽD Komitetas, išskyrus pakeitimus, kurie padaryti vadovaujantis šio straipsnio 6 paragrafu.

6. Kai kuriais ypač svarbiais klausimais, kai būtina pakeisti Susitarimą ar Tarnybinę SMGS instrukciją nelaukiant 5 metų, pakeitimas įmanomas, įvykdžius šias sąlygas:

1) pasiūlymai dėl pakeitimų nagrinėjami, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 geležinkelių – šio Susitarimo dalyvių;

2) atitinkamos Komisijos parengtus pakeitimus patvirtina OSŽD Komitetas ir vėliau pateikia juos Ministrų pasitarimo sesijai susipažinti. Priimti pakeitimai įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 dienos, jeigu per 2 mėnesius nuo jų išsiuntimo visiems geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, nebus kokio nors geležinkelio, šio Susitarimo dalyvio, prieštaravimų.

7. OSŽD Komitetas pranešimus apie Susitarimo ir Tarnybinės SMGS instrukcijos pakeitimus turi išsiųsti prieš tiek laiko, kad jie pasiektų visus geležinkelius, šio Susitarimo dalyvius, ne vėliau kaip prieš 45 paras iki pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo.

 

38 straipsnis

OSŽD Komisijos pasitarimai

 

Susijusiems su Susitarimu arba Tarnybine SMGS instrukcija, jų pakeitimu ir papildymu, kaip numatyta 37 straipsnyje, klausimams spręsti sušaukiami atitinkamų OSŽD Komisijų pasitarimai. Komisijos pasitarimo laiką, vietą ir trukmę nustato OSŽD Komitetas. Komisijos pasitarimo klausimų parengimą ir jo sprendimų bei rekomendacijų įgyvendinimą reguliuoja OSŽD Komiteto reglamentas.

 

39 straipsnis

Reikalų tvarkymas

 

33.3

1. Tvarkyti reikalus ir atlikti atitinkamą šio Susitarimo bei Tarnybinės SMGS instrukcijos taikymo kontrolę yra įpareigotas OSŽD Komitetas, kuris veikia pagal Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos nuostatus, Ministrų pasitarimų sesijų procedūros taisykles ir OSŽD Komiteto reglamentą.

 

40 straipsnis

Susitarimo dalyviai

 

Naujų geležinkelių prisijungimą prie šio Susitarimo ir atsisakymą būti šio Susitarimo dalyviais reglamentuoja OSŽD nuostatai ir OSŽD Komiteto reglamentas.

 

41 straipsnis

Susitarimo galiojimo terminas ir baigiamosios nuostatos

 

Šis 1951 m. lapkričio 1d. įsigaliojęs Susitarimas su visais per galiojimo laiką 1997 m. lapkričio 1 d. patvirtintais ir nustatyta tvarka padarytais pakeitimais bei papildymais įsigalioja nuo 1998 metų sausio 1 d. Susitarimas yra neterminuotas.

Šis Susitarimas surašytas kinų ir rusų kalbomis. Abiejų kalbų tekstai turi vienodą galią. Skirtingai traktuojami tekstai, patikslinami pagal tekstą rusų kalba.

Šis Susitarimas pasirašytas geležinkeliams vadovaujančių ministerijų arba vyriausybės atsakingųjų organų atstovų:

Azerbaidžano Respublikos,*

Albanijos Respublikos,

Baltarusijos Respublikos,*

Bulgarijos Respublikos,

Vietnamo Socialistinės Respublikos,

Gruzijos,*

Irano Islamo Respublikos,*

Kazachstano Respublikos,*

Kinijos Liaudies Respublikos,

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos,

Kirgizijos Respublikos,*

Latvijos Respublikos,*

Lietuvos Respublikos,*

Moldovos Respublikos,*

Mongolijos,

Lenkijos Respublikos,

Rusijos Federacijos,

Tadžikistano Respublikos,*

Turkmėnistano,*

Uzbekijos Respublikos,*

Ukrainos,*

Estijos Respublikos.*

*Nuo 1992 metų birželio 5 d. prie SMGS prisijungė:

– Centrinis valstybės organas, vadovaujantis Baltarusijos Respublikos geležinkeliams,

– Latvijos Respublikos susisiekimo ministerija,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,

– Centrinis valstybės organas, vadovaujantis Moldovos Respublikos geležinkelių transportui,

– Estijos Respublikos transporto ir ryšių ministerija.

Nuo 1993 metų birželio 18 d. prie SMGS prisijungė:

Centrinis valstybės organas, vadovaujantis Azerbaidžano Respublikos geležinkelių transportui – Azerbaidžano geležinkelis,

– Centrinis valstybės organas, vadovaujantis Gruzijos geležinkelių transportui – Gruzijos geležinkelis,

– Kazachstano Respublikos transporto ministerija,

– Centrinis valstybės organas, vadovaujantis Uzbekijos Respublikos geležinkelių transportui – Uzbekijos geležinkelis.

Nuo 1994 metų birželio 17 d. prie SMGS prisijungė:

Centrinis valstybės organas, vadovaujantis Turkmėnistano geležinkelių transportui -Turkmėnistano valstybinis geležinkelis.

Nuo 1995 metų gegužės 30 d. prie SMGS prisijungė

Kirgizijos Respublikos transporto ministerija,

– Centrinis valstybės organas, vadovaujantis Tadžikistano Respublikos geležinkelių transportui – Tadžikijos geležinkelis.

Nuo 1997 metų birželio 6 d. prie SMGS prisijungė:

– Vyriausybinis organas, vadovaujantis Irano Islamo Respublikos geležinkelių transportui – Irano Islamo Respublikos geležinkeliai.

______________


TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIAIS SUSITARIMO PRIEDAI

 

Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 1 priedas

(4 straipsnio 1 paragrafas)

 

DAIKTŲ, KURIE YRA PAŠTO ŽINYBOS MONOPOLIJA, SĄRAŠAS

 

Prie daiktų, kurie yra pašto žinybos monopolija, priskiriami: Azerbaidžano Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, pašto siuntos ir spaudos leidiniai; Albanijos

Respublikoje:;

Baltarusijos Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai; Bulgarijos Respublikoje: visi užklijuoti, užantspauduoti arba užsiūti laiškai, atvirlaiškiai ar kiti siuntiniai, siunčiami į užsienį arba gaunami iš užsienio laikraščiai ir žurnalai; Vietnamo Socialistinėje Respublikoje: laiškai, laikraščiai, žurnalai ir atvirlaiškiai; Gruzijoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai; Irano Islamo Respublikoje:.........................................................................................................................................;

Kazachstano Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai;

Kinijos Liaudies Respublikoje: laiškai ir analogiški daiktai;

Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje: laiškai;

Kirgizijos Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai; Latvijos Respublikoje: visa korespondencija, siuntiniai;

Lietuvos Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai;

Moldovos Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai;

Mongolijoje: atvirlaiškiai, laiškai ir siuntiniai, banderolės bei paketai, laikraščiai ir žurnalai;

Lenkijos Respublikoje: atvirlaiškiai, laiškai;

Rusijos Federacijoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai;

Tadžikistano Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai;

Turkmėnistane: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai;

Uzbekistano Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai; Ukrainoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai;

Estijos Respublikoje: visa korespondencija, piniginės perlaidos, siuntiniai ir spaudos leidiniai.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 2 priedas

(4 straipsnio 1 paragrafas, 5 straipsnio 7 paragrafas, 6 straipsnio 1 paragrafas, 7 straipsnio 8 paragrafas, 8 straipsnio 4 paragrafas, 9 straipsnio 2 paragrafas, 6 priedas, 6.1 priedas, 8 priedo 2 ir 6 paragrafai)

 

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

 

(leidžiamos atskirai).

 

Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 3 priedas

(5 straipsnio 1, 2 ir 8 paragrafai, 6 straipsnio 2 paragrafas, 23 straipsnio 3 paragrafas, 4 priedo 3 paragrafas ir 12.5 priedas)

 

SIUNTĖJO ARBA GAVĖJO PALYDOVŲ LYDIMŲ KROVINIŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

 

Šios taisyklės taikomos vežant:

1) krovinius, kuriuos būtina lydėti vadovaujantis SMGS 5 straipsnio 1 ir 2 paragrafais, SMGS 4 priedo 6 paragrafu bei SMGS 7 priedo 2 paragrafu;

2) palaikus, jeigu jie vežami vadovaujantis SMGS 5 straipsnio 8 paragrafu;

3) krovinius, kurie neišvardyti šio paragrafo 1 punkte, tais atvejais, kai jie lydimi siuntėjui prašant ir visiems dalyvaujantiems vežime geležinkeliams sutikus. Tokį prašymą lydėti krovinius siuntėjas pateikia vadovaudamasis pradiniame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Palydovų lydimi kroviniai vežami tik vagono siuntomis. Dalyvaujantys vežime suinteresuoti geležinkeliai gali suderinti papildomą krovinių, kuriuos turi lydėti siuntėjo arba gavėjo palydovai, sąrašą.

2. Krovinio palydovus turi paskirti siuntėjas. Bet siuntėjas gali susitarti su gavėju, kad siuntėjo palydovai lydės krovinį tik iki pasienio stoties, per kurią išvažiuojama iš pradinio geležinkelio, tranzitinio geležinkelio pasienio stoties arba iki pasienio stoties, per kurią įvažiuojama į galinį geležinkelį, o nuo šių stočių iki galinės stoties krovinį lydės gavėjo palydovai. Siuntėjui arba gavėjui susitarus su ekspedicine organizacija krovinys siuntėjo arba gavėjo pavedimu gali būti vežamas tarp kaimyninių šalių pasienio stočių su ekspeditorių organizacijos palydovais arba vagonuose su šios organizacijos plombomis. Apie tokį susitarimą su ekspedicine organizacija siuntėjas, vadovaudamasis šio priedo 9 paragrafu, iki krovinio išsiuntimo turi padaryti važtaraštyje atitinkamą žymą. Jeigu siuntėjui arba gavėjui tokio susitarimo su ekspedicine organizacija būtinumas atsiranda kroviniui esant kelyje, siuntėjas arba gavėjas nustatyta tvarka turi pranešti apie tai atitinkamoms pasienio stotims. Jeigu tokio pranešimo pasienio stotyje negauta, tai geležinkelis turi pasielgti su kroviniu vadovaudamasis SMGS 21 straipsniu. Skirdamas tam tikrus asmenis krovinių palydovais siuntėjas arba gavėjas turi vadovautis šiuo priedu ir pradiniame geležinkelyje bei galiniame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Kiekvieną vagoną su kroviniu gali lydėti ne daugiau kaip du palydovai. Bet geležinkelis gali pareikalauti daugiau kaip du palydovus kiekvienam vagonui lydėti, jei vežami paskirtiniais traukiniais ir vagonų grupėmis kroviniai, kuriuos būtina lydėti.

3. Palydovai turi būti tokie asmenys, kurie lydėdami krovinį gali atlikti visus tam tikro pobūdžio darbus, būtent, pagal reikiamą tvarką atlikti lydimo krovinio priežiūrą, laiku išvengti arba atremti pavojų, kurį gali sukelti šis krovinys arba kuris gresia jam. Siuntėjas ir gavėjas turi:

1) painstruktuoti savo palydovus apie jų uždavinius, pareigas ir teises lydint krovinį, apie jų elgesį kelyje, kad jie visiškai susitvarkytų su visais savo darbais ir laikytųsi tvarkos, disciplinos bei darbų saugos;

2) suteikti palydovams visas sąlygas kroviniui lydėti ir parūpinti jiems darbe būtinas priemones, medžiagas bei įrankius;

3) sutvarkyti palydovų dokumentus, būtinus pervažiuoti valstybių sienas.

4. Siuntėjas turi teisę įpareigoti paskirtą palydovą atlikti siuntėjo pareigas ir perimti jo teises, susijusias su krovinio vežimo sutartimi, esant kliūtims vežti arba atiduoti krovinį.

5. Palydovai turi vykdyti muitinės, pasų, geležinkelių ir kitas šalių, kurių geležinkeliai dalyvauja vežime, taisykles.

6. Kiekvienam palydovui geležinkelis įformina pažymėjimą pagal SMGS 3.1 priedo formą, kuris suteikia jam teisę lydėti krovinį. Pažymėjimą įforminantis geležinkelis gali į šią formą įrašyti papildomus duomenis, susijusius su palydovu, pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Pažymėjimai spausdinami ir užpildomi SMGS 7 straipsnio 2 paragrafe nurodytomis kalbomis. Pareiškimą pažymėjimui gauti pateikia: – siuntėjas pradiniame geležinkelyje; – gavėjas arba jo įgaliotas atstovas tai stočiai, kurioje jo palydovai priima lydėti krovinį pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Palydovo pažymėjimas išduodamas vadovaujantis geležinkelio, kuris įformina pažymėjimą, galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Pažymėjimas turi būti palydovo pasirašytas. Jo parašas patvirtina, kad siuntėjas arba gavėjas supažindino jį su palydovo užduotimis, pareigomis ir teisėmis lydint krovinį. Palydovas kelyje turi turėti visą laiką su savimi pažymėjimą ir pareikalavus turi jį pateikti. Palydovas grąžina geležinkeliui pažymėjimą toje stotyje, kurioje baigia lydėti krovinį.

7. Vagonų su kroviniais, kurie vežami su siuntėjo arba gavėjo palydovais, geležinkelis neplombuoja.

8. Jeigu važiuoti palydovams reikalingas atskiras vagonas, tai siuntėjas arba gavėjas pateikia pareiškimą tokiam vagonui gauti ir geležinkelis siuntėjui arba gavėjui pateikia tokį vagoną pagal pradiniame arba galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

9. Siuntėjas važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ turi nurodyti palydovų vardus ir pavardes, jų dokumentų, būtinų pervažiuoti valstybių sienas, numerius. Jeigu siuntėjas ir gavėjas, vadovaudamiesi šio priedo 2 paragrafu, susitarė dėl palydovų pakeitimo, tai siuntėjas, skiltyje „Krovinio pavadinimas“ turi pažymėti, kokioje pasienio stotyje keisis palydovai. Nurodyta pasienio stotis užbraukia duomenis apie siuntėjo paskirtus palydovus ir užrašo atitinkamus duomenis apie gavėjo paskirtus palydovus. Jeigu krovinys vežamas tarp kaimyninių šalių pasienio stočių su ekspedicinės organizacijos palydovais arba šios ekspedicinės organizacijos užplombuotuose vagonuose, tai siuntėjas turi važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ padaryti tokio turinio įrašą:

– „nuo..... (pasienio stoties pavadinimas) iki.... (pasienio stoties pavadinimas) krovinys bus vežamas su..... (ekspedicinės organizacijos pavadinimas) palydovu“

Arba

– „nuo...... (pasienio stoties pavadinimas)

iki..... (pasienio stoties pavadinimas) vagonas bus vežamas su..... (ekspedicinės organizacijos pavadinimas) plombomis“. Geležinkelis neatsako už viso arba dalies krovinio praradimą, masės sumažėjimą, krovinio sugadinimą, gedimą arba dėl kitokių priežasčių pablogėjusią krovinio kokybę, jeigu krovinys tarp pasienio stočių pervežtas tvarkingame ekspedicinės organizacijos užplombuotame vagone su tvarkingomis plombomis.

Jeigu siuntėjas įpareigojo paskirtą palydovą laikytis siuntėjo pareigų ir perimti su vežimo sutartimi susijusias jo teises, vadovaudamasis šio priedo 4 paragrafu, siuntėjas turi važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ padaryti įrašą su tiksliu palydovo įgaliojimų aprašymu.

Jeigu važiuoti palydovams, vadovaujantis šio priedo 8 paragrafu, pateikiamas atskiras vagonas, siuntėjas važtaraščio skiltyse „Vagonas“, „Krovumas“, „Ašys“ ir „Taros masė“ turi įrašyti atitinkamus duomenis apie šį vagoną ir žemiau jų padaryti atžymą:“(Vagonas palydovams)“.

10. Mokestis už palydovų važiavimą paskaičiuojamas vadovaujantis SMGS 13 straipsniu ir išieškomas vadovaujantis SMGS 15 straipsniu. Asmeniniai palydovų daiktai, kurie jiems reikalingi krovinio lydėjimo metu, vežami nemokamai. Neleidžiama vežti daiktų, kurie nebūtini palydovams krovinio lydėjimo metu arba nenurodyti važtaraštyje, taip pat daiktų, kurių vadovaujantis muitinės arba kitomis šalių, kurių geležinkeliai dalyvauja vežime, taisyklėmis išvežimas, įvežimas arba pervežimas uždraustas.

11. Palydovų darbo pradžią pradiniame geležinkelyje arba pakelinėje stotyje ir su tuo susijusias priemones reglamentuoja tame geležinkelyje, kuriame pradedamas lydėti krovinys, galiojančios vidaus taisyklės.

12. Palydovai turi tinkamai atlikti jų lydimo krovinio priežiūrą, išvengti arba atremti pavojų, kurį gali sukelti šis krovinys arba kuris gresia jam. Jie privalo:

1) tepti vežamus krovinio teisėmis riedmenis, atlikti kitus, susijusius su jų priežiūra darbus, kurie būtini krovinio teisėmis vežamiems riedmenims;

2) šerti ir girdyti lydimus gyvūnus bei tinkamai juos prižiūrėti, valyti vagonus tik geležinkelio nustatytose vietose;

3) tinkamai prižiūrėti vežamus gedžiuosius krovinius, atsižvelgiant į jų rūšį ir savybes, palaikyti jiems būtiną nustatytą temperatūrą (šaldyti, šildyti, vėdinti). Esant ypatingiems įvykiams arba iškilus pavojui palydovams, jų lydimam kroviniui ar geležinkeliui, palydovai turi nedelsdami pranešti apie tai geležinkeliui ir suderinti su juo būtinas priemones, kurias palydovai ir geležinkelis atlieka kartu.

13. Siekdami išvengti patys ir apsaugoti kitus asmenis nuo nelaimingų atsitikimų bei traumų, išsaugoti lydimą krovinį, pašalinti grėsmę traukinių eismo saugumui, palydovai turi:

1) būti ypač dėmesingi ir atsargūs įlipdami į vagoną ir išlipdami iš jo, traukiniui pradedant važiuoti ir sustojant, manevrų su traukiniu arba vagonais metu, atidarydami ir uždarydami duris;

2) apsaugoti atidarytas duris, kad jos savaime neužsidarytų;

3) būti vagone, kuriame važiuoja palydovai arba tuose vagonuose, kuriuose vežamas jų lydimas krovinys. Pastaroji sąlyga netaikoma lydimiems vagonams su pavojingaisiais kroviniais; šiuo atveju palydovai turi būti ne vagone su pavojingaisiais kroviniais, bet kuo arčiau jų lydimų vagonų su pavojingaisiais kroviniais;

4) traukiniui sustojus tarpstotyje išeiti iš vagono tik geležinkelio darbuotojams pakvietus arba esant pavojui;

5) pagal galimybę nebūti ant kelio;

6) jeigu yra būtina vaikščioti geležinkelio keliais, būti ypatingai atsargūs bei apdairūs, būtent: -pereiti kelius tik skersai kelių, iš pradžių įsitikinę, kad jais nesiartina riedmenys; – nepereiti kelių prie pat iešmo smailių ir kryžmių; -nebėgti per kelius prieš pat stovinčius riedmenis; – nelįsti po vagonais; – nelipti per automatines sankabas arba sukabintų vagonų taukšus; 7) vagonams važiuojant, nestovėti tarp vagono atidarytų durų arba šalia atidarytų durų ir neiškišti bei neišmesti iš vagonų jokių daiktų;

8) vagonams važiuojant, nesėdėti ant platforminių vagonų bortų ir nestovėti arti jų, jeigu platforminiame vagone vežti krovinį kartu su palydovais leista vežime dalyvaujančių geležinkelių;

9) tamsoje nešiotis gerai šviečiantį ir priešgaisrinę saugą atitinkantį žibintą;

10) nesinaudoti spalvotais apšvietimo šaltiniais, kurių žiburiai gali būti panašūs į geležinkelio signalus;

11) neleisti pašalinių asmenų į lydimus ir į kitus pagal šio priedo 8 paragrafą pateiktus vagonus;

12) neprieštaraudami ir nedelsdami atlikti geležinkelio darbuotojų nurodymus bei reaguoti į perspėjimus, nesikišti į geležinkelio veiklą.

14. Vykdydami priešgaisrinės saugos reikalavimus, palydovai turi:

1) nerūkyti ir nenaudoti atviros ugnies vagonuose ir stočių prekių platformose, naudoti tik tuos apšvietimo ir apšildymo prietaisus, kuriuos leidžia naudoti pradinio arba galinio geležinkelio vidaus taisyklės;

2) naudodami apšildymo prietaisus, laikytis pradiniame arba galiniame geležinkelyje galiojančių vidaus priešgaisrinės saugos taisyklių;

3) turėti būtinas gaisro gesinimo priemones tuose vagonuose, kuriuose yra šiaudų, šieno arba kitų liepsniųjų medžiagų ar daiktų.

15. Elektrifikuotuose ruožuose su kontaktiniu tinklu palydovai turi:

1) laikytis saugaus atstumo nuo kontaktinio tinklo, kuris nustatytas vežime dalyvaujančiuose geležinkeliuose galiojančiomis vidaus taisyklėmis;

2) nelipti ant vagonų stogų ir aukštų krovinių;

3) neliesti asmenų, gyvūnų ir daiktų, kurie liečiasi su kontaktiniu tinklu arba yra arti jo.

16. Esant kliūtims vežti arba išduoti krovinį, kuris vežamas su palydovu, ir esant siuntėjo žymai važtaraštyje, padarytai vadovaujantis šio priedo 9 paragrafu, apie siuntėjo suteikimą palydovui tam tikrų įgaliojimų, geležinkelis turi užklausti palydovą dėl atitinkamų nurodymų. Jeigu siuntėjo įgaliotas palydovas nepraneš geležinkeliui jokių nurodymų arba duos neįvykdomus nurodymus, tai geležinkelis su kroviniu turi tvarkytis taip, kaip nurodyta SMGS 21 straipsnyje. Panašiai geležinkelis turi tvarkytis su kroviniu, išskyrus gyvūnus, kai nėra palydovų arba jų nepakanka kroviniui toliau vežti. Jeigu vežant krovinius palydovų nėra arba jų nepakanka, geležinkelis turi tvarkytis vadovaudamasis geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis.

17. Tam tikrais atvejais reikiami papildomi nurodymai dėl krovinių lydėjimo (be šio priedo taisyklių) suderinami su vežime dalyvaujančiais geležinkeliais ir pranešami siuntėjui bei gavėjui. 18. Siuntėjas ir gavėjas atsako prieš geležinkelius už žalą, kuri padaryta dėl pareigų, susijusių su šio priedo taisyklėmis, nevykdymo arba netinkamo vykdymo, arba dėl to, kad jų palydovai:

1) buvo skirti nesilaikant šio priedo taisyklių reikalavimų;

2) neatliko savo pareigų arba atliko jas netinkamai, arba nevykdė jiems geležinkelių duotų nurodymų ar juos vykdė netinkamai;

3) netaikė visų būtinų priemonių kroviniui išsaugoti ir delsė nukreipti pavojų, kuris iškilo dėl šio krovinio savybių, ar gresiantį jam;

4) kalti dėl geležinkeliui kitaip padarytos žalos. Jeigu išaiškės, kad padaryta geležinkeliui žala galėjo būti padaryta dėl anksčiau išvardytų priežasčių, tai laikoma, kad ši žala yra būtent dėl šių priežasčių, kol siuntėjas arba gavėjas neįrodys kitko.

19. Visais kitais atvejais vežamiems kroviniams, kuriuos lydi siuntėjo arba gavėjo palydovai, galioja SMGS nuostatos.

______________

 


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 3.1 priedas

(3 priedo 6 paragrafas)

 

 

Tarnybinės SMGS instrukcijos 3 priedas

(SMGS 3 priedas)

 

3.1 priedas Jeigu vežama grupė vagonų, kuriuos lydi palydovai, pradinė stotis kiekvieno šios grupės vagono važtaraščio 27-30 skiltyse turi padaryti atžymą „(15).... vagonų grupė su palydovais“. Visi vežime dalyvaujantys geležinkeliai turi vežti kartu visus vienos grupės vagonus, lydimus palydovų. Jeigu nuo vežamos vagonų grupės dėl gedimo arba dėl muitinės ar pasienio institucijų sulaikymo atkabinami atskiri vagonai ir dėl to jie negali būti lydimi, tai geležinkelis, kuriame vagonai buvo atkabinti, turi tvarkytis vadovaudamasis SMGS 21 straipsniu. Jeigu įvardyti atvejai atsitiko vežant gyvulius, tai dėl tolesnės palydos reikia tvarkytis pagal šiame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

3.2 priedas Geležinkelis prie skirto šiam geležinkeliui lydraščio (važtaraščio 2 lapo arba papildomo lydraščio egzemplioriaus) turi pritvirtinti pažymėjimą, kurį palydovas baigęs lydėti krovinį grąžino geležinkeliui.

3.3 priedas Vežime dalyvaujantys geležinkeliai turi pasirūpinti, kad atskiras vagonas, skirtas palydovams važiuoti, būtų vežamas tuo pačiu traukiniu, kuriuo vežamas jų lydimas krovinys.

 

PASTABA

Tarnybinė SMGS instrukcija galioja tik geležinkeliams, kurie yra SMGS dalyviai, ir jų darbuotojams bei naudojama reguliuoti geležinkelių tarpusavio santykiams, tarp jų ir teisiniams. Tarnybinė SMGS instrukcija nereguliuoja teisinių santykių tarp siuntėjo, gavėjo ir geležinkelių.

 

Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 4 priedas

(5 straipsnio 3 paragrafas, 6 straipsnio 3 paragrafas, 8 straipsnio 4 paragrafas, 23 straipsnio 3 paragrafas, 3 priedo 1 paragrafas, 9 priedo 4 paragrafas)

 

GEDŽIŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

 

1. Šios taisyklės taikomos vežant gedžiuosius krovinius. Gedžiaisiais kroviniais laikomi tokie kroviniai, kuriuos vežant reikia taikyti saugos priemones (šaldymas, šildymas, vėdinimas) nuo aukštos arba žemos temperatūros poveikio ir kuriems reikia specialios priežiūros. Pagrindinių gedžiųjų krovinių sąrašas pateiktas SMGS 4.1 priede. Priklausomai nuo pakraunamo krovinio technologinio ir terminio apdorojimo bei temperatūros gedieji kroviniai skirstomi į sušaldytus (temperatūra žemesnė kaip -18 oC), šaldytus (temperatūra nuo -6 iki -18 oC), atšaldytus ir neatšaldytus.

2. Gedžiųjų krovinių pristatymo terminas nustatomas vadovaujantis SMGS 14 straipsniu. Skubą (didžiąją ar mažąją) pasirenka siuntėjas.

3. Siuntėjas turi pateikti vežti gedžiuosius krovinius tik tinkamos kokybės ir būklės (įskaitant ir temperatūrą), atitinkančios pradinės šalies normatyvinius reikalavimus. Gediesiems kroviniams, kuriems vežti reikia taros arba pakuotės, siuntėjas turi naudoti atitinkančią SMGS 9 straipsnio 1 paragrafo reikalavimus tarą arba pakuotę.

4. Siuntėjas, vadovaudamasis SMGS 11 straipsniu, turi pridėti prie važtaraščio kaip lydinčius dokumentus šio krovinio sertifikatą arba gedžiojo krovinio kokybės specifikaciją. Taip pat, įformindamas vežamą mėsą, mėsos gaminius, sviestą, lašinius, gyvulinius taukus ir kitus gedžiuosius krovinius, kuriems būtina veterinarijos ir sanitarinė kontrolė, siuntėjas prie važtaraščio turi pridėti veterinarijos sertifikatą, o vežamiems šviežiems vaisiams, daržovėms, bulvėms bei gyviems augalams – ir fitosanitarinį sertifikatą, kurį išduoda pradinio geležinkelio šalies kompetentingi organai. Jeigu nors vienoje iš šalių, kurių geležinkeliai dalyvauja gedžiųjų krovinių vežime, reikalingas higieninis sertifikatas, tai siuntėjas nustatyta tvarka turi pridėti jį prie važtaraščio.

5. Gedžiųjų krovinių vežimo sąlygas, kurių būtina laikytis (šaldymą, vėdinimą, šildymą), vagono rūšį (termosinius, ledaininius, refrižeratorinius arba dengtuosius vagonus) arba konteinerius, taip pat būtinumą lydėti krovinį, išskyrus šio priedo 6 paragrafe numatytus atvejus, nustato siuntėjas, atsižvelgdamas į gedžiojo krovinio charakteristiką ir klimato sąlygas viso vežimo metu. Važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ siuntėjas nurodo būtinas sąlygas ir temperatūros režimą, kurių reikia laikytis visą vežimo kelią. Temperatūros režimas nurodomas kaip temperatūrų intervalas, atsižvelgiant į technines geležinkelio vagonų (konteinerių) galimybes jį išlaikyti. Jeigu važtaraštyje nėra jokių siuntėjo nurodymų, tai laikoma, kad vežamam gedžiajam kroviniui nereikalingos ypatingos sąlygos. Pasirenkant krovinio vežimo priemones, vagono arba konteinerio rūšį, siuntėjas, vadovaudamasis šio priedo 1 paragrafu, turi atsi-žvelgti į krovinio temperatūrą ir fiziologinę būklę prieš pakrovimą, leistiną vežimo terminą, paskaičiuotą pagal šio priedo 2 paragrafo taisykles krovinio pristatymo terminą (krovinio pristatymo terminas neturi būti didesnis kaip leistinas vežimo terminas), metų laiką ir klimato sąlygas per visą krovinio vežimo kelią. Už pasekmes dėl blogai pasirinkto vežimo būdo ir vagono rūšies arba kitų šiame priede numatytų reikalavimų nevykdymą atsako siuntėjas. Vežamiems gediesiems kroviniams, perkraunamiems galinės šalies pasienio stotyse, priimančioji šalis nustato vežimo būdą, taikomas sąlygas ir vagono rūšį, vadovaudamasi vidaus taisyklėmis, atsižvelgdama į anksčiau išvardytus reikalavimus ir siekdama išsaugoti krovinį.

6. Gedieji kroviniai, kuriems vežimo metu, kaip nurodyta šio priedo 1 paragrafe, reikalingos ypatingos sąlygos ir priežiūra, vežami tik vagono siuntomis arba didžiųjų refrižeratorinių konteinerių siuntomis. Jeigu gediesiems kroviniams kelyje reikalinga priežiūra, dėl kurios būtina juos lydėti, siuntėjas arba gavėjas, vadovaudamasis SMGS 3 priedu, turi paskirti savo palydovus tokiems kroviniams lydėti. Gedžiuosius krovinius, vežamus dengtame šildomame vagone arba gyvas žuvis, siuntėjo arba gavėjo palydovai turi lydėti nuo pradinės iki galinės stoties. Jeigu gedieji kroviniai vežami ne geležinkeliui priklausančiais refrižeratoriniais vagonais (refrižeratoriniais konteineriais), kurių įrangą prižiūri refrižeratorinių vagonų (refrižeratorinių konteinerių) orga- nizacijų savininkų darbuotojai, tai šie darbuotojai laikomi siuntėjo arba gavėjo palydovais ir jiems pagal SMGS 3 priedą turi būti įforminti būtini dokumentai. Nereikalaujama, kad gedžiuosius krovinius lydėtų siuntėjo arba gavėjo palydovai, jeigu šie kroviniai vežami refrižeratoriniuose vagonuose (refrižeratoriniuose konteineriuose), kurių įrangą prižiūri geležinkelio darbuotojai, ir siuntėjas važtaraštyje nepadarė kitokių įrašų ar žymų dėl priežiūros, išskyrus temperatūros režimus, kurių būtina laikytis.

7. Jeigu viename iš geležinkelių, įskaitant ir perkrovimą atliekantį geležinkelį, nustatyta, kad pagal vežimo sąlygas gedieji kroviniai gali sugesti, tai šis geležinkelis, vadovaudamais SMGS 21 straipsniu, turi imtis būtinų priemonių.

8. Už pasekmes dėl gedžiųjų krovinių pakrovimo į neatitinkančius komercinių ir sanitarinių normų vagonus bei konteinerius, o jei bus pakrauta į ne geležinkeliui priklausančius vagonus, neatitinkančius pradinės šalies geležinkelių techninių reikalavimų, atsako siuntėjas.

9. Termosiniai, refrižeratoriniai, ledaininiai ir dengtieji vagonai, konteineriai, tarp jų ir refrižeratoriniai, rengiami gediesiems kroviniams vežti vadovaujantis pradiniame geležinkelyje galiojančiomis taisyklėmis.

10. Dengtųjų vagonų, kuriuos pateikia geležinkelis neatšaldytiems vėdinamiems gediesiems kroviniams krauti, siuntėjas turi įdėti angų grotas, kurios apsaugotų krovinį, o važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ padaryti atitinkamą įrašą ar žymą apie tokio krovinio vežimo būdą. 11. Vežant krovinius vagonuose, kurie apšildomi ne elektra ar garais, krosnies įrangą parūpina ir vagonuose įrengia geležinkelis arba siuntėjas, laikydamasis priešgaisrinės saugos priemonių. Kurą vagonams tiekia:

1) vežant be perkrovimo: siuntėjas visam krovinio vežimo keliui;

2) vežant su perkrovimu: siuntėjas iki pirmos perkrovimo stoties ir nuo šios perkrovimo stoties iki kitos perkrovimo stoties arba iki galinės stoties – pagal tame geležinkelyje, per kurį vežamas krovinys, galiojančias vidaus taisykles. Prireikus papildomas kuras pagal palydovų raštiškus reikalavimus skiriamas stotyse, kur yra kuro sandėliai. Krovinio vežimo kelyje išskirto kuro kainą įrašo į važtaraštį ir patvirtina kurą išdavusi stotis.

12. Gedžiųjų krovinių vežimo refrižeratoriniuose vagonuose ir konteineriuose, kuriems šaldyti arba šildyti naudojami išoriniai energijos šaltiniai (kontaktinio tinklo, lokomotyvo), sąlygos iš anksto suderinamos su visais vežime dalyvaujančiais geležinkeliais.

13. Mokesčiai už reikiamo temperatūros režimo palaikymą savo energijos šaltinius turinčiuose izoterminiuose ir refrižeratoriniuose vagonuose skaičiuojami vadovaujantis taikomais tarifais, kurie galioja krovinio vežime dalyvaujančiuose geležinkeliuose, ir išieškomi pagal SMGS 15 straipsnį. Mokesčiai už išorinių energijos šaltinių (kontaktinio tinklo, lokomotyvo), naudojimą krovinių šaldymo arba šildymo įrangai veikti paskai-čiuojami pagal geležinkeliuose, kuriais vežamas krovinys, galiojančius vidaus tarifus ir išieškomi vadovaujantis SMGS 15 straipsniu.

14. Mokesčiai už ledo parūpinimą ledaininiams vagonams vežant krovinį pradiniu ir galiniu geležinkeliais, paskaičiuojami ir išieškomi vadovaujantis galiojančiais šiuose geležinkeliuose vidaus tarifais, o vežant tranzitiniais geležinkeliais – paskaičiuojami vadovaujantis šiems tarptautiniams vežimams taikomais tranzito tarifais ir išieškomi vadovaujantis SMGS 15 straipsniu. 15. Gediesiems kroviniams, kurie vežami Bulgarijos Respublikos, Lenkijos Respublikos geležinkeliais, siuntėjas atitinkamais atvejais turi važtaraščio skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ nurodyti, kokioje iš toliau išvardytų stočių į vagoną turi būti patiektas natūralus arba sausas ledas ar mišinys (nurodant jų procentinį kiekį) arba kuras. Dėl būtinybės tiekti ledą kelyje siuntėjas ant vagono klijuoja lipduką Nr. 16 pagal SMGS 6.1 priedą. Ledas arba kuras į vagonus tiekiamas šiose stotyse: Bulgarijos Respublikos geležinkeliai: Ruse-Razpredelitelna; Lenkijos Respublikos geležinkeliai: Malaševičė (tik kuras)

16. Pranešimas apie nurodyto šio priedo 15 paragrafe stočių sąrašo pakeitimą arba papildymą siunčiamas OSŽD Komitetui ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, nurodant pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo datą, atsižvelgus į tai, kad šis pranešimas patektų į OSŽD Komitetą ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, ne vėliau kaip prieš 45 paras iki pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo. Šiuo atveju SMGS 37 straipsnio nuostatos netaikomos. Pakeitimus ir papildymus geležinkeliai, vadovaudamiesi galiojančiomis geležinkeliuose vidaus taisyklėmis, turi skelbti spaudoje, o stotys turi būti išbrauktos iš sąrašo, vadovaujantis SMGS 37 straipsnio 1 paragrafu, ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki šio išbraukimo įsigaliojimo.

17. Visais kitais atvejais, vežant gedžiuosius krovinius, taikomos SMGS nuostatos.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 4.1 priedas

(4 priedo 1 paragrafas)

 

PAGRINDINIŲ GEDŽIŲJŲ KROVINIŲ SĄRAŠAS

 

1. Daržovės ir švieži bei konservuoti grybai (išskyrus vytintus ir džiovintus): baklažanai, švieži pipirai, agurkai, pomidorai, kopūstai, bulvės, ropiniai svogūnai, valgomieji burokai, griežčiai, ridikėliai, švieži grybai, sūdytos ir marinuotos visokios daržovės bei grybai, marmeladas ir daržovių tyrė, visokie žalumynai.

2. Visokie švieži ir konservuoti vaisiai bei uogos (išskyrus vytintus ir džiovintus): arbūzai, bananai, melionai, švieži vaisiai ir uogos, citrusiniai vaisiai, subtropinės kultūros, marinuoti vaisiai ir uogos, marmeladas, vaisių ir uogų tyrė bei tešla, įvairūs džemai ir uogienės, vaisių ir uogų uogienės.

3. Mėsa ir mėsos produktai (tarp jų paukštiena ir žvėriena), rūkyta mėsa ir dešros bei gyvuliniai taukai: įvairūs mėsos gaminiai, lašiniai ir taukai, paukštiena, endokrininės medžiagos, subproduktai.

4. Pienas ir pieno produktai: šviežias pienas, grietinėlė, grietinė, varškė, įvairių rūšių sūriai, brinza, šviežias ir lydytas sviestas.

5. Kiaušiniai ir kiaušinių melanžas.

6. Žuvys, žuvies produktai ir vėžiai: gyvi žuvies ikrai ir mailiai, įvairios žuvys: gyvos, atšaldytos, šaldytos, rūkytos, sūdytos, marinuotos, įvairūs ikrai ir vėžiai.

7. Margarinas, marguselinas, taukų mišinys, dirbtiniai taukai iš augalinių aliejų.

8. Alkoholiniai gėrimai: alus ir porteris, medaus vynas, vaisių ir uogų vynas, vynuogių vynas, bekmesas, vynuogių sunka, trauktinės, užpiltinės ir šampanas.

9. Gaivieji gėrimai, mineraliniai vandenys, natūralūs ir dirbtiniai gaivieji gėrimai.

10. Presuotos kepimo mielės.

11. Hermetiškai įpakuoti konservai.

12. Gyvi augalai: gyvi medžiai ir krūmai, daržovių daigai, įvairūs sodinukai ir kitokia sodinamoji medžiaga, visžaliai augalai, gyvos ir skintos gėlės.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 5 priedas

(5 straipsnio 4 paragrafas) (1-6 pav.)

 

PAKROVOS GABARITAI

 

 

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 6 priedas

(5 straipsnio 5 paragrafas, 9 straipsnio 3 paragrafas, 2 priedas ir 4 priedo 8 paragrafas)

 

SIUNTOS VIENETŲ, VAGONŲ, KONTEINERIŲ IR VAŽTARAŠČIŲ LIPDUKMI, SIUNTOS VIENETŲ ŽENKLINIMO APRAŠYMAS

 

I. Siuntos vienetų, vagonų, konteinerių ir važtaraščių lipdukai

 

Pavojingumo ženklų Nr. 1-9 ir 17 lipduko, skirtų vežamiems pavojingiems kroviniams, pavyzdžiai, matmenys ir aprašymai pateikti SMGS 2 priede. Lipdukų Nr. 10-16 matmenys ir aprašymai pateikti SMGS 6.1 priede, o jų pavyzdžiai – SMGS 253 psl. Be to, SMGS 2 priede pateikti lipdukų Nr. 10-13 pavyzdžiai (žr. SMGS 2 priedo 2.9 priedą), jų matmenys ir aprašymai paimti iš SMGS 6.1 priedo.

 

II. Siuntos vienetų ženklinimas

 

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 6.1 priedas

(6 priedo I ir II punktai)

 

SIUNTOS VIENETŲ, VAGONŲ, KONTEINERIŲ IR VAŽTARAŠČIŲ LIPDUKŲ MATMENYS BEI APRAŠYMAI, SIUNTOS VIENETŲ ŽENKLINIMO APRAŠYMAS

 

I. Siuntos vienetų, vagonų, konteinerių ir važtaraščių lipdukų matmenys bei aprašymai

 

1. Lipdukų matmenys

1.1. Lipdukų Nr. 1-9, 17, skirtų vežamiems pavojingiesiems kroviniams, matmenys pateikti SMGS 2 priede.

1.2. Siuntos vienetų lipdukai Nr. 10-12 – 74 x 105 mm.

1.3. Vagonų lipdukas Nr. 13 -148 x 210 mm arba trikampio pagrindas 105 mm ir trikampio aukštis 74 mm.

1.4. Vagonų ir konteinerių lipdukai Nr. 14 ir 15 – 148 x 105 mm.

1.5. Lipdukas Nr. 16:

– vagonų ir konteinerių                  – 148 x 105 mm;

– važtaraščių                                  – 37 x 27 mm.

 

2. Lipdukų aprašymas

Lipdukų Nr. 1-9, skirtų vežamiems pavojingiesiems kroviniams, pateikti SMGS 2 priede.

 

Lipdukas Nr. 10

Popieriaus spalva: balta. Piešinys: juodos spalvos išskleistas skėtis su šešiais vandens lašais. Užrašas (reikšmė): Saugoti krovinį nuo drėgmės.

 

Lipdukas Nr. 11

Popieriaus spalva: balta. Piešinys: dvi juodos spalvos į viršų nukreiptos rodyklės. Užrašas (reikšmė): Viršus, apačia, nevartyti.

 

Lipdukas Nr. 12

Popieriaus spalva: balta. Piešinys: juoda vyno taurė. Užrašas (reikšmė): Dužusis krovinys. Atsargiai.

 

Lipdukas Nr. 13

Popieriaus spalva: raudona. Piešinys: juodos spalvos šauktukas trikampyje. Užrašas (reikšmė): Atsargiai, manevruojant nestumdyti.

 

Lipdukas Nr. 14

Popieriaus spalva: balta. Piešinys: mėlynos spalvos jaučio galva, gaidys ir tupintis šuo. Užrašas (reikšmė): Gyvūnai.

 

Lipdukas Nr. 15

Popieriaus spalva: balta. Piešinys: mėlynos spalvos žuvis, tulpė, ir vynuogių kekė su lapu. Užrašas (reikšmė): Gedieji kroviniai.

 

Lipdukas Nr. 16

Popieriaus spalva: mėlyna. Piešinys: baltos spalvos lokys ant lyties. Užrašas (reikšmė): Papildomas ledo pakrovimas. Apatinėje lipduko dalyje yra 148 x 20 mm baltas laukas (vagono lipdukas) arba 37 x 5 mm (važtaraščio lipdukas), kur siuntėjas įrašo stoties, kurioje turi būti papildomai tiekiamas ledas, pavadinimą. Stoties pavadinimas turi būti parašytas pradinės šalies kalba ir išverstas į vieną iš OSŽD darbo kalbų (rusų arba kinų).

 

Pastaba:

1. Lipdukai Nr. 10-13 turi būti apibrėžti juodu rėmeliu, Nr. 14 ir 15 – mėlynu. 2. Lipdukai Nr. 14-16 gali būti išspausdinti ant gulsčio arba stataus stačiakampio blanko.

 

II. SIUNTOS VIENETŲ ŽENKLINIMO APRAŠYMAS

 

1 ženklas

Juodos spalvos piešinys baltame fone arba kitokių kontrastinių spalvų. Piešinys: grandinė.

 

2 ženklas

Juodos spalvos piešinys šviesiame fone arba kitokių kontrastinių spalvų. Piešinys: dvi statmenai susikertančios linijos, kirtimosi taške apibrėžtos brūkšninės linijos apskritimu.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 7 priedas

(5 straipsnio 6 paragrafas, 6 straipsnio 4 paragrafas)

 

RATINĖS IR VIKŠRINĖS TECHNIKOS VEŽIMO TAISYKLĖS

 

1. Šios taisyklės taikomos vežant lengvuosius, krovininius, specialiuosius automobilius, autobusus, troleibusus, tramvajus, jų kėbulus, traktorius, ekskavatorius, savaeiges žemės ūkio mašinas ir kitą ratinę ir vikšrinę techniką (toliau -ratinė ir vikšrinė technika).

2. Ratinė ir vikšrinė technika vežama universaliaisiais ir specialiaisiais vagonais, konteineriais. Lengvieji automobiliai vežami dengtaisiais vagonais, konteineriais, atviraisiais vagonais – su siuntėjo arba gavėjo palydovais. Specialūs automobiliai (dirbtuvės ir laboratorijos ant automobilių, rentgeno, reanimacijos, greitosios pagalbos automobiliai, gaisriniai automobiliai ir kt.), kuriuose yra specialios įrangos, atviraisiais vagonais vežami su siuntėjo arba gavėjo palydovais. Naudota ratinė ir vikšrinė technika gali būti vežama atviraisiais vagonais be palydovų laikantis sąlygų, suderintų tarp siuntėjo, gavėjo ir vežime dalyvaujančių geležinkelių.

3. Siuntėjas, pateikdamas vežti ratinę ir vikšrinę techniką, turi: – patikrinti ar gerai veikia stabdžių sistemos, po pakrovimo stabdžius užfiksuoti taip, kad jie savaime neatsileistų, išpilti vandenį; -fiksatoriais užfiksuoti ir užtvirtinti visas judamąsias ir sukiojamąsias dalis taip, kad jos nepajudėtų ir nepasisuktų; – nuimti ir įpakuoti lengvai nuimamas detales ir mazgus (lengvai nuimamos detalės ir mazgai – tai detalės ir mazgai, kurie gali būti nuimti nuo ratinės ir vikšrinės technikos be įrankių: veidrodžiai, valytuvai – sniego valytuvai ir pan.); – nuimti ir įpakuoti arba apvynioti įpakuojamąja medžiaga visas dužiąsias detales (tarp jų stiklus), taip pat neuždengtus benzino ir elektros variklius, akumuliatorius. Leidžiama vežti ratinę ar vikšrinę techniką neįpakavus dužiųjų detalių su sąlyga, kad siuntėjas prisiima visą atsakomybę už sudužimą ir už visas susijusias su pakuotės nebuvimu pasekmes.

4 grafoje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ siuntėjas turi padaryti įrašą „Vežama neįpakavus dužiųjų detalių“. Šiuo atveju klausimas dėl žalos atlyginimo ir už visas susijusias su dužiųjų detalių pakuotės nebuvimu pasekmes sprendžiamas tarp siuntėjo ir gavėjo, geležinkeliui nedalyvaujant; – uždaryti kabinų, salonų, dengtųjų kėbulų duris, gaubtus, bagažines, sekcijas ir pan. spragtukais užrakinti (nesant spynų – panaudoti papildomus užraktus) ir užplombuoti kabiną, saloną, kėbulą, gaubtą. Plombuojama vadovaujantis pradinio geležinkelio vidaus taisyklėmis. Šiuo atveju reikia plombuoti plombomis, kurių neįmanoma nuimti nesugadinus; užplombuota turi būti taip, kad nepažeidus plombų būtų neįmanoma patekti į saloną, kabiną ir t. t. Plombos neturi pažeisti ratinės ir vikšrinės technikos dažyto paviršiaus. 4. Vežant ratinę ar vikšrinę techniką dengtaisiais vagonais, konteineriais arba lydimą siuntėjo ar gavėjo palydovų, nereikia demontuoti lengvai nuimamų detalių, įpakuoti dužiųjų detalių ir plombuoti kabinų, salonų, kėbulų, bagažinių.

5. Visų vežamų pagal vieną važtaraštį atviruosiuose vagonuose mašinų raktai dedami į specialią planšetę su skyreliais, kurių numeriai atitinka mašinų numerius. Planšetė vežama vienos mašinos salone, kabinoje arba bagažinėje. Mašinos raktą krovinio siuntėjas įpakuoja, užantspauduoja ir tvirtai pritvirtina prie važtos dokumentų, apie ką važtaraščio 4 skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ daromas įrašas, nurodant mašinos, kurios yra šis raktas, numerį.

6. Ratinės ir vikšrinės technikos reikmenys, vežimo laikotarpiui patalpinti kabinoje, salone, bagažinėje, dengtame kėbule, turi būti įpakuoti. Dėžės su stambiomis detalėmis ir mazgais, kurių neįmanoma patalpinti kabinoje, salone, bagažinėje, dengtame kėbule, gali būti patalpintos ne ratinės ir vikšrinės technikos kabinoje, bagažinėje ar dengtame kėbule, o ant vagono grindų, pagal galimybę sunkiai pasiekiamoje vietoje ir pritvirtinti prie grindų. Be to, jie turi būti apkraštuoti metalo juosta. Dėžių skaičius turi būti nurodytas važtaraštyje. Į kiekvieną dėžę turi būti įdėtas sudėtų detalių aprašas.

7. Vežant ratinę ir vikšrinę techniką atvirųjų vagonų paskirtiniais sąstatais atitinkamai įpakuoti komplektavimo gaminiai, įrankiai ir reikmenys gali būti pakrauti į dengtąjį vagoną ir vežami su visa ratinės ir vikšrinės technikos partija. Šiuo atveju važtaraščio 4 skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ siuntėjas nurodo „Įrankių, komplektavimo detalių ir mazgų įdėta nebuvo“.

8. Kiekvienam ratinės ar vikšrinės technikos vienetui siuntėjas turi sudaryti du aprašo egzempliorius pagal 7.1 priede pateiktą formą. Aprašas įforminamas pradinės šalies kalba išverčiant į vieną iš OSŽD darbo kalbų (kinų, rusų), būtent: – vežant į Azerbaidžano Respubliką, Baltarusijos Respubliką, Bulgarijos Respubliką, Gruziją, Kazachstano Respubliką, Kirgizijos Respubliką, Latvijos Respubliką, Lietuvos Respubliką, Moldovos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Rusijos Federaciją, Tadžikistano Respubliką, Turkmėnistaną, Uzbekistano Respubliką, Ukrainą, Estijos Respubliką – į rusų kalbą; – vežant į Vietnamo Socialistinę Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką – į kinų arba rusų kalbą; – vežant į Mongoliją arba tranzitu per ją – į rusų kalbą. Apraše nurodoma bake esančių degalų rūšis ir kiekis pagal leistinas normas (autotransporto ir traktorinei technikai, kurios krovumas ne didesnis kaip 5 t, degalų kiekis bakuose neturi būti didesnis kaip 10 l, kurios krovumas didesnis kaip 5 t – 15 l), užplombuotos ratinės ir vikšrinės technikos plombų skaičius, jų vieta ir ženklai, dėžių su atsarginėmis ir lengvai nuimamomis detalėmis ar įrankiais skaičius, jų buvimo vieta, nuimtų detalių sąrašas, jei vežamos nesukomplektuotos mašinos -trūkstamų detalių sąrašas, o tais atvejais, kai įrankiai ir komplektavimo detalės vežamos sąstato siuntos atskirame dengtajame vagone, važtaraštyje daromas įrašas: „Įrankių, komplektavimo detalių ir mazgų įdėta nebuvo“. Vienas aprašo egzempliorius pridedamas prie važtaraščio, o antras įdedamas į saloną, kabiną ir t. t. arba pritvirtinamas kabinos viduje prie priekinio stiklo. Prireikus prie aprašo pridedama kabinimo schema, jei ratinė ir vikšrinė technika bus perkraunama keliamaisiais įrenginiais. Pradinio geležinkelio vidaus taisyklės gali numatyti papildomus, skirtus pradiniam geležinkeliui, aprašo egzempliorius.

9. Pakrautą į atviruosius vagonus ratinę ir vikšrinę techniką geležinkelis priima vežti patikrinęs, ar ji gerai pakrauta ir užtvirtinta, ar yra siuntėjo plombos ir kokie jų ženklai, pakrautų ant vagono grindų dėžių su stambiomis detalėmis ir mazgais skaičių, aprašą ir iš išorės apžiūrėjęs pačios ratinės ir vikšrinės technikos sveikumą. Analogiška tvarka ratinė ir vikšrinė technika išduodama galinėje stotyje arba perduodama pasienio stotyse. Ratinė ir vikšrinė technika, vežama dengtaisiais vagonais, konteineriais, priimama, išduodama ir perduodama tikrinant vagono ar konteinerio plombų buvimą ir būklę.

10. Visais kitais atvejais, vežant ratinę ir vikšrinę techniką, taikomi SMGS nuostatai.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 7.1 priedas

(7 priedo 8 paragrafas)

 

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 8 priedas

6 straipsnio 5 paragrafas, 23 straipsnio 3 paragrafas

 

KONTEINERIŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

 

1. Šios taisyklės taikomos vežant pakrautus mažuosius, vidutinius ir didžiuosius konteinerius arba tuščius didžiuosius konteinerius. Šios taisyklės netaikomos vežant ne geležinkeliui priklausančius mažuosius ir vidutinius konteinerius.

2. Mažaisiais konteineriais vadinami konteineriai, kurių talpa yra nuo 1,0 m 3 iki 3,0 m 3 imtinai ir maksimali leistina bendra bruto masė mažesnė kaip 2,5t. Vidutiniais konteineriais vadinami konteineriai, kurių talpa nuo 3,0 m 3 iki 15,0 m 3 imtinai ir maksimali leistina bendra bruto masė nuo 2,5 iki 5,0 t imtinai. Didžiaisiais konteineriais vadinami I ISO serijos konteineriai, kurių ilgis yra 20, 30 arba 40 Anglijos pėdų (atitinkamai 6058, 9125 arba 12192 mm), plotis 8 Anglijos pėdų 6 coliai (2591 mm). Konteinerius, kurių techninės charakteristikos neatitinka nurodytų, galima vežti tik suderinus su vežime dalyvaujančiais geležinkeliais. Specialiuosius konteinerius galima vežti tik suderinus su vežime dalyvaujančiais geležinkeliais, jeigu SMGS 2 priede nėra nurodymų dėl pavojingųjų krovinių vežimo konteineriais.

3. Kroviniai mažuose ir vidutiniuose konteineriuose gali būti vežami smulkiosiomis arba vagono siuntomis, o kroviniai didžiuosiuose konteineriuose ir tušti didieji konteineriai – tik didžiųjų konteinerių siuntomis. Mažieji konteineriai, kurių bruto masė didesnė kaip 1,5 t, į Kinijos Liaudies Respubliką vežami tik atviraisiais vagonais. Vežant šiuos konteinerius tranzitu Azerbaidžano Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Gruzijos, Kazachstano Respublikos, Kirgizijos Respublikos, Lietu-vos Respublikos, Moldovos Respublikos, Mongolijos, Rusijos Federacijos, Tadžikistano Respublikos, Turkmėnistano, Uzbekistano Respublikos, Ukrainos ir Estijos Respublikos geležinkeliais, reikalingas išankstinis suderinimas su šiais geležinkeliais.

4. Vežti konteinerius galima tarp šių stočių: 1) pakrautus mažuosius konteinerius iš visų pradinio geležinkelio stočių, kuriose priimami vežti šie konteineriai į SMGS 8.1 priede išvardytas stotis. SMGS 8.1 priede taip pat nurodytos pasienio stotys, kuriose perkraunami mažieji konteineriai iš 1435 mm vėžės vagonų į 1520 mm vėžės vagonus ir atvirkščiai; 2) pakrautus vidutinius konteinerius iš visų pradinio geležinkelio stočių, kuriose priimami vežti šie konteineriai, į SMGS 8.2 priede išvardytas stotis. SMGS 8.2 priede taip pat nurodytos pasienio stotys, kuriose perkraunami vidutiniai konteineriai iš 1435 mm vėžės vagonų į 1520 mm vėžės vagonus ir atvirkščiai; 3) pakrautus didžiuosius konteinerius, taip pat tuščius didžiuosius konteinerius iš visų pradinio geležinkelio stočių, kuriose priimami vežti šie konteineriai, į SMGS 8.3 priede išvardytas stotis. SMGS 8.3 priede taip pat nurodytos pasienio stotys, kuriose perduodami didieji konteineriai. Suinteresuotiems geležinkeliams susitarus tarpusavyje mažuosius, vidutinius ir didžiuosius konteinerius galima vežti ir tarp kitų stočių, kurios nenurodytos 8.1, 8.2 ir 8.3 prieduose.

5. Geležinkeliui priklausančių pakrautų ir tuščių didžiųjų konteinerių vežti iš šalių ir į šalis, kurių geležinkeliai nedalyvauja šiame Susitarime, neleidžiama, jeigu tarp vežime dalyvaujančių geležinkelių nėra kito susitarimo dėl tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais.

6. Pavojinguosius krovinius vežti konteineriais leidžiama tik laikantis SMGS 2 priede nurodytų taisyklių. Draudžiama vežti geležinkelio konteineriais krovinius, kurie gali sugadinti arba taip suteršti konteinerį, kad jo išvalyti, vadovaujantis šio priedo 16 paragrafu, bus neįmanoma, taip pat dvokiančius ir produktus bei medžiagas, kurie gali sukelti infekciją. Vežti maisto produktus arba kitus krovinius, kuriuos kelyje reikia šaldyti, vėdinti arba šildyti, leidžiama tik vežime dalyvaujantiems geležinkeliams susitarus ir tik specialiai įrengtuose šiems kroviniams vežti konteineriuose. Vežant krovinius į Azerbaidžano Respubliką, Baltarusijos Respubliką, Gruziją, Kazachstano Respubliką, Kirgizijos Respubliką, Lietuvos Respubliką, Moldovos Respubliką, Mongoliją, Rusijos Federaciją, Tadžikistano Respubliką, Turkmėnistaną, Uzbekistano Respubliką, Ukrainą ir Estijos Respubliką mažaisiais ir vidutiniais konteineriais, vieno vieneto masė neturi būti didesnė kaip 120 kg, o didžiaisiais konteineriais – 1500 kg. Vežti buities daiktus geležinkelio didžiaisiais konteineriais į ir iš Azerbaidžano Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Gruzijos, Kazachstano Respublikos, Kirgizijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos, Mongolijos, Rusijos Federacijos, Tadžikistano Respublikos, Turkmėnistano, Uzbekistano Respublikos, Ukrainos ir Estijos Respublikos galima tik šių šalių geležinkeliams susitarus.

7. Kiekvienam pakrautam ir kiekvienam tuščiam didžiajam konteineriui siuntėjas turi įforminti važtaraštį. Pagal vieną važtaraštį galima išsiųsti:

1) vagono siuntomis: – keletą mažųjų arba keletą vidutinių konteinerių kartu su kitais kroviniais, jei nereikia perkrauti; – keletą perkraunamų mažųjų konteinerių; – keletą perkraunamų vidutinių konteinerių, jeigu pradinis geležinkelis tai suderino su perkrovimą atliekančiais geležinkeliais;

2) didžiųjų konteinerių siuntomis ne daugiau kaip 3 didžiuosius konteinerius, kurių nereikia perkrauti, jeigu jų bendras ilgis ne didesnis kaip 60 Anglijos pėdų (18174 mm) ir jie pakrauti į vieną vagoną.

8. Vadovaudamasis SMGS važtaraščio pildymo paaiškinimais (SMGS 12.5 priedas), siuntėjas turi važtaraštyje įrašyti duomenis apie konteinerio rūšį, kategoriją, geležinkelio, konteinerio savininko, sutrumpintą pavadinimą arba savininko ženklą, konteinerio numerį, duomenis apie krovinio masę, paties konteinerio masę ir bendrą siuntos bruto masę, taip pat duomenis apie plombų skaičių ir jų kontrolinius ženklus.

9. Jeigu šiame priede ir atitinkamose SMGS nuostatose nenurodyta kitaip, konteineriai priimami vežti ir perkraunami pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles, o išduodami pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Jei kelyje reikia perkrauti, neleidžiama viename vagone vežti vidutinių konteinerių kartu su kitomis smulkiosiomis siuntomis.

10. Siuntėjas turi nustatyti konteinerio tinkamumą šiam kroviniui vežti. Jeigu jis pakraus krovinį į sugadintą konteinerį arba į konteinerį, kuris netinka šiam kroviniui vežti, tai geležinkelis neatsako už viso krovinio arba jo dalies praradimą, krovinio sugadinimą, gedimą arba dėl kitokių priežasčių jo kokybės pablogėjimą. Siuntėjas, kraudamas į konteinerį krovinius be taros arba lengvoje taroje, turi taikyti tam tikras priemones kroviniui apsaugoti nuo sugadinimo, gedimo arba dėl kitokių priežasčių jo kokybės pablogėjimo (pavyzdžiui, konteinerių sienas padengti popieriumi arba kitomis medžiagomis, panaudoti apsaugines plėveles ir guminius įdėklus, įvynioti krovinį į minkštas izoliacines medžiagas) bei konteineriui apsaugoti nuo kenksmingo krovinio poveikio (pavyzdžiui, korozijos). Siuntėjas turi pakrauti krovinį į konteinerį taip, kad būtų galima laisvai atidaryti ir uždaryti duris. Be to, siuntėjas turi taip pakrauti ir užtvirtinti krovinį konteineryje, kad būtų neįmanoma sugadinti kraunamo arba vežamo konteinerio. Visais kitais atvejais kroviniai pakraunami į konteinerius ir užtvirtinami konteineryje vadovaujantis pradiniame geležinkelyje galiojančiomis taisyklėmis. Geležinkelis neatsako už viso krovinio arba jo dalies praradimą, jo sugadinimą, gedimą arba dėl kitokių priežasčių kokybės pablogėjimą (dėl netinkamos taros arba pakuotės arba dėl blogai patalpinto konteineryje krovinio), jeigu geležinkelis išdavė gavėjui krovinį tvarkingame kontei-neryje ir su tvarkingomis siuntėjo arba pradinės stoties plombomis. Siuntėjas turi priduoti vežti tik techniškai tvarkingus konteinerius. Jeigu pateikiami vežti sugadinti ne geležinkeliui priklausantys tušti didieji konteineriai, tai siuntėjas važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ turi nurodyti sugadinimo rūšį ir matmenis.

11. Į konteinerį galima krauti iki leistinos bendros konteinerio bruto masės, atskaičiavus paties konteinerio masę. Jeigu bendroji konteinerio masė bruto viršyta, reikia vadovautis SMGS 12 straipsnio 3 ir 4 paragrafais.

12. Pakrauti konteineriai, išskyrus konteinerius su buities daiktais, priimami vežti užplombuoti siuntėjo plombomis. Konteinerius su buities daiktais dalyvaujant siuntėjui plombuoja pradinė stotis, jeigu pradiniame geležinkelyje galiojančiose vidaus taisyklėse nenustatyta kitaip. Konteineriai plombuojami vadovaujantis SMGS 9 straipsnio 8 paragrafu ir pradiniame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis. Kiekvienos vidutinio ir didžiojo konteinerio durys turi būti užplombuotos viena plomba, kuri kabinama ant paskutinės uždaromų durų sąvaros užrakto rankenos.

13. Mažųjų ir vidutinių konteinerių spynos rankena užsukama minkšta viela.

14. Siuntėjas turi ant konteinerio numatytoje vietoje arba ant jo durų, jeigu tokia vieta nenumatyta, priklijuoti vieną užpildyto pagal SMGS 8.4 priedo formą lipduko egzempliorių. Šiuo atveju siuntėjas turi panaikinti senus lipdukus. Antrą lipduko egzempliorių jis turi įdėti į konteinerį. Lipdukai spausdinami ir įforminami SMGS 7 straipsnio 2 paragrafe nurodytomis kalbomis.

15. Jeigu konteineris kelyje buvo sugadintas, dėl ko toliau vežti jame krovinį bus neįmanoma, tai geležinkelis, kuriame aptiktas sugadintas konteineris, turi perkrauti krovinį savo jėgomis ir savo sąskaita į kitą tinkamą konteinerį. Jeigu tinkamo kroviniui perkrauti konteinerio šiuo metu nėra, tai krovinį būtina: – iš mažųjų ir vidutinių konteinerių perkrauti į dėžes, maišus arba kitokią tinkamą tarą; – iš didžiojo konteinerio perkrauti į vagoną. Įpakuoti į dėžes, maišus ir pan. arba perkrauti į vagonus kroviniai turi būti pasverti ir išsiųsti į galinę stotį. Šiais nurodytais atvejais prireikus, vadovaujantis SMGS 18 straipsniu, įforminamas komercinis aktas. Jeigu dėl ypatingų natūralių krovinio savybių, pavojingumo ar dėl kitokių priežasčių geležinkelis negali krovinio perkrauti, tai su juo reikia tvarkytis taip, kaip nurodyta SMGS 21 straipsnyje. Jeigu sugadintas konteineris nėra geležinkelio nuosavybė, stotis, kurioje krovinys perkraunamas iš sugadinto konteinerio, turi tvarkytis su šiuo konteineriu taip, kaip nurodyta SMGS 21 straipsnyje.

16. Siuntėjas turi grąžinti geležinkeliui priklausančius konteinerius švarius, o būtinais atvejais išdezinfekuotus ir išplautus.

17. Už siuntėjo grąžinamų pradiniam geležinkeliui konteinerių, priklausančių geležinkeliui, užlaikymą arba už gavėjo grąžinamų galiniam geležinkeliui konteinerių, priklausančių geležinkeliui, užlaikymą atsako siuntėjas arba gavėjas pagal pradiniame arba galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles. Galinis geležinkelis, atidavęs gavėjui ne geležinkeliui priklausantį konteinerį, neturi imtis jokių priemonių tuščiam konteineriui grąžinti arba toliau naudoti.

18. Visais kitais atvejais vežant krovinius konteineriuose arba tuščius konteinerius galioja SMGS nuostatos.

19. Pranešimai dėl nurodytų SMGS 8.1, 8.2 ir 8.3 prieduose stočių sąrašų pakeitimo ir papildymo pateikiami OSŽD Komitetui ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, nurodant pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo datą taip apskaičiavus, kad šis pranešimas patektų į OSŽD Komitetą ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo. Šiuo atveju SMGS 37 straipsnio teiginiai netaikomi. Pakeitimai ir papildymai turi būti skelbiami spaudoje, vadovaujantis geležinkeliuose galiojančiomis vidaus taisyklėmis, o stotys išbraukiamos iš sąrašų ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki šio išbraukimo įsigaliojimo, vadovaujantis SMGS 37 straipsnio 1 paragrafu.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 8.1 priedas

(8 priedo 4 ir 19 paragrafai)

 

GALINIŲ STOČIŲ, Į KURIAS GALIMA SIŲSTI PAKRAUTUS MAŽUOSIUS KONTEINERIUS, SĄRAŠAS

 

Azerbaidžano Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Kišly;

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Azerbaidžano Respublikos geležinkeliu.

 

Baltarusijos Respublikos geležinkelių:

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis: Šiaurinis Brestas (Brest-Severnyj), Stepianka;

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus tai su Baltarusijos Respublikos geležinkeliais;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse: Šiaurinis Brestas (Brest-Severnyj).

 

Bulgarijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Burgas-Raspredelitelna,

Varna-Tovarna,

Varna-Feribotna,

Gorna Oriachovica-Tovarna,

Dragomanas pr. (tik tranzitinius konteinerius),

Kulata pr. (tik tranzitinius konteinerius),

Plovdivas-Tovarna,

Ruse-Raspredelitelna (tik tranzitinius konteinerius),

Ruse-Tovarna, Svilengradas pr., Svilengradas-Iztok pr. (tik tranzitinius konteinerius), Sofija-Tovarna

2) vežamus vagono siuntomis: į visas stotis, kuriose kraunamos vagono siuntos.

 

Vietnamo Socialistinės Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis[1][2]

Zapbatas,

Jenvjenas,

Chaifongas,

Šongtchanas;

2) vežamus vagono siuntomis: neleidžiama.

 

Gruzijos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Argveta,

Batumis-I, Prekinis Goris (Gori-Gruzovoj), Gurdžaanis,

Kutaisis-II,

Prekinis Rustavis (Rustavi-Gruzovoj),

Samtredija-II, Suchumis,

Prekinis Tbilisis (Tbilisis-Tovarnyj), Telavis,

Chašuris,

Cnoris-Cchali;

2) vežamus vagono siuntomis:

Argveta,

Prekinis Batumis (Batumi-Tovarnyj),

Prekinis Goris (Gori-Gruzovoj), Gurdžaani,

Kutaisis-II,

Prekinis Rustavis (Rustavi-Gruzovoj),

Samtredija-II, Suchumis,

Prekinis Tbilisis (Tbilisis-Tovarnyj), Telavis,

Chašuris,

Cnoris-Chali.

 

Kazachstano Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Akmola, Aktiubinskas, Almaty 1, Arysė 1, Atyrau,

Žambylas, Žilaėvas,

Zaščita,

Karaganda, Kzyl-Orda, Kokčetavas, Kustanajus,

Mangyšlakas,

Pavlodaras,

Semipalatinskas,

Čymkentas;

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Kazachstano Respublikos geležinkeliais.

 

Kinijos Liaudies Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis1

Bincziansis, Bejcziao, Benbu,

Guananmenis, Guančžunanis,

Daliandunis,

Lančžousis,

Mudanczianis,

Nanczinsis, Nansinciao, Ninbobejis,

Siansis, Sininas, Sinsianas, Sypinas, Siuičžousis,

Taijuandunas, Tianczinjnanis,

Chansis, Chuchechaote, Chefejus,

Czinanis, Cindao, Ciniunpu, Cicikaras,

Čančunis, Čženčžoudunas, Čendudunas,

Šicziačžuananis, Šenjanas;

2) vežamus vagono siuntomis: neleidžiama;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse: Mandžiūrija, Erlianis.

 

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Kalma, Kionsonas, Kilžučchonnenas, Kimčchekas, Komsanris,

Koninas, Kesonas, Kečchonas,

Miochiansanas,

Omonris, Onsenas,

Pančžukas, Ponchakas, Pukčchonas, Pchunjo,

Sosarivonas, Sinnampcho, Sinyičžu, Sopcho,

Sochečžu, Sončchonas,

Chambukchvasonas, Chamynas;

2) vežamus vagono siuntomis: į tas pačias galines stotis, kurios numatytos vežamiems smulkiosiomis siuntomis koteineriams;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse: Tumanganas.

 

Kirgizijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Alamėdinas;

2) vežamus vagono siuntomis: į visas stotis, kuriose kraunamos vagono siuntos.

 

Latvijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Latvijos Respublikos geležinkeliu;

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Latvijos Respublikos geležinkeliu.

 

Lietuvos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Lietuvos Respublikos geležinkeliu;

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Lietuvos Respublikos geležinkeliu.

 

Moldovos Respublikos geležinkelių

2) vežamus vagono siuntomis:

Benderai,

Kišiniovas,

Reucelas,

Ungenai;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyje:

Ungenai.

 

Mongolijos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Baga-Nuras, Bajan-Tumenas,

Darchanas I,

Ulan-Batoras,

Čojras,

Erdenetas;

2) vežti vagono siuntomis neleidžiama.

 

Lenkijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis: visos stotys, kuriose kraunamos smulkiosios siuntos; 2) vežamus vagono siuntomis: visos stotys, kuriose kraunamos vagono siuntos;

3) pasienio stotys, kuriose atliekamas perkrovimas: Terespolis (perkrovimas – Malaševičiai).

 

Rusijos Federacijos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Kaluga I,

Maskva-Prekinė-Jaroslavskaja (Moskva-Tovarnaja-Jaroslavskaja),

Pridača,

Samara;

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Rusijos Federacijos geležinkeliais;

3) pasienio stotys, kuriose atliekamas perkrovimas:

Zabaikaljskas,

Chasanas.

 

Turkmėnistano geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Ovezbėrdy Kulijėvas;

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui susitarus su Turkmėnistano valstybiniu geležinkeliu.

 

Uzbekistano Respublikos geležinkelių:

1) vežamus vagono siuntomis:

pradiniam geležinkeliui susitarus su Uzbekistano geležinkeliu.

 

Ukrainos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Doneckas,

Prekinis Kijevas (Kijev-Tovarnyj),

Prekinis Luganskas (Lugansk-Gruzovoj),

Lvovas, Prekinė Odesa (Odesa-Tovarnaja),

Balašovo Charkovas;

2) vežamus vagono siuntomis:

pradiniam geležinkeliui susitarus su Ukrainos geležinkeliais;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse:

Čopas.

 

Estijos Respublikos geležinkelių:

1) vežti smulkiosiomis siuntomis neleidžiama;

2) vežti vagono siuntomis neleidžiama.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 8.2 priedas

(prie 8 priedo 4 ir 19 paragrafai)

 

GALINIŲ STOČIŲ, Į KURIAS GALIMA SIŲSTI PAKRAUTUS VIDUTINIUS KONTEINERIUS, SĄRAŠAS

 

Azerbaidžano Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Kišly

2) vežamus vagono siuntomis: pradiniam geležinkeliui suderinus su Azerbaidžano Respublikos geležinkeliu.

 

Baltarusijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Aulsas (Gardinas)1

Centriniai Baranovičiai, Borisovas, Šiaurinis Brestas,

Berezina (Bobruiskas)1,

Volkovyskas, Vitebskas,

Dobrušas,

Žlobinas,

Kalinkovičiai, Kobrinas, Kričevas,

Lyda,

Mogiliovas-2 prie Dnepro,

Maladzečnas, Novoelnja,

Rytinė Orša (Orša-Vostočnaja), Osipovičiai,

Pinskas, Polockas,

Rėčica,

Stepianka (Minskas)1, Sluckas,

Slonimas, Centrolitas (Gomelis)1

2) vežamus vagono siuntomis:

pradiniam geležinkeliui suderinus su Baltarusijos Respublikos geležinkeliais;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse: Šiaurinis Brestas.

 

Bulgarijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Burgas-Raspredelitelna,

Varna-Tovarna, Varna-Feribotna;

Gorna-Oriachovica-Tovarna,

Dragomanas pr. (tik tranzitu),

Kulatas pr. (tik tranzitu),

Plovdivas-tovarna,

Ruse-tovarna, Ruse-Raspredelitelna (tik tranzitu),

2) vežamus vagono siuntomis:

visos stotys, kuriose kraunamos vagono siuntos.

 

Vietnamo Socialistinės Respublikos geležinkelių

1) vežti smulkiosiomis siuntomis neleidžiama

2) vežamus vagono siuntomis:

Zapbatas,

Jenvjėnas,

Chajfongas,

Šongtchanas.

 

Gruzijos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Argveta, Achalciche,

Prekinis Batumis (Tovarnyj),

Prekinis Goris (Gruzovoj), Gudžaanis,

Ingiris,

Kutaisis-II

Ozurgetis,

Potis,

Prekinis Rustavis (Gruzovoj),

Samtredija-II, Suchumis,

Prekinis Tbilisis (Tovarnyj), Telavis,

Chašuris,

Cnoris-Cchalis, Cchinvalis;

2) vežamus vagono siuntomis:

Argveta, Achalciche,

Prekinis Batumis (Tovarnyj),

Prekinis Goris (Gruzovoj), Gurdžaanis,

Ingiris,

Kutaisis-II,

Ozurgetis,

Prekinis Rustavis (Gruzovoj),

Samtredija-II, Suchumis,

Prekinis Tbilisis (Tovarnyj), Telavis,

Chašuris,

Cnoris-Cchalis, Cchinvalis.

 

Kazachstano Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Akmola, Aktiubinskas,

Almaty II,

Arkalykas,

Arysis I, Atbasaras,

Esilis

Žambylas, Žilaevas,

Zaščita,

Karaganda, Kzyl-Orda, Kokčetavas, Kustanajus,

Mangyšlakas,

Pavlodaras,

Semipalatinskas, Šimkentas;

2) vežamus vagono siuntomis:

pradiniam geležinkeliui suderinus su Kazachstano Respublikos geležinkeliais.

 

Kinijos Liaudies Respublikos geležinkelių

1) vežti smulkiosiomis siuntomis neleidžiama;

2) vežamus vagono siuntomis1:

Bincziansis, Benbu,

Guananmenis, Guahčžousis,

Daliansis

Lančžousis,

Mudanczianas,

Nanczinsis, Mansinciao, Ninbobejus,

Siansis, Sininas, Sinjsianas, Sypinas, Siuičžousis,

Taijuandunas, Tianczinjnanis,

Chansis, Chuchechaote, Chefejus,

Czinanis, Cindao, Cinjunpu, Cicikaras,

Čančunis, Čženčžoudunas, Čžečžoudunas, Čėndudunas,

Šanchaisis, Šicziačžuananis, Šenjianas;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse:

Mančžurija, Erlianis.

 

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Kalma, Kiosonas, Kilžučchonnenas, Kimčchekas, Komsanri,

Konjinas, Kesonas, Kečchonas,

Miochiansanas,

Omonris, Onsenas,

Pančžukas, Ponchakas, Pukčchonas, Pchunjo,

Sosarivonas, Sinnampcho, Sinyjčžu, Sopcho, Sochėčžu,

Sunčchonas, Chambukchvasanas, Chamchynas;

2) vežamus vagono siuntomis:

tos pačios stotys, į kurias numatyta vežti konteinerius smulkiosiomis siuntomis;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse:

Tumanganas.

 

Kirgizijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Alamedinas,

Rybačje;

2) vežamus vagono siuntomis:

Alamedinas,

Biškekas-I,

Džalal-Abadas,

Kyzylkija,

Ošas-I,

Rybačje.

 

Latvijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Valmijera, Ventspilis,

Daugpilis,

Rezeknė II, Ryga-Preču II;

2) vežamus vagono siuntomis:

Valmijera, Ventspilis,

Daugpilis,

Rezeknė II, Ryga-Preču II.

 

Lietuvos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis

Kaunas, Kėdainiai, Klaipėda,

Marijampolė,

Panevėžys, Paneriai (Vilnius)1,

Rokiškis,

Šiauliai;

2) vežamus vagono siuntomis:

Alytus,

Kaunas, Kėdainiai, Klaipėda,

Marijampolė,

Panevėžys, Paneriai (Vilnius)1,

Rokiškis,

Telšiai,

Šiauliai.

 

Moldovos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Kišiniovas,

Reucelas,

Tiraspolis,

Ungenai;

2) vežamus vagono siuntomis:

Benderai, Bolgradas,

Kalarašas, Kišiniovas, Komratas,

Oknica,

Renis, Reucelas, Rybnica,

Tiraspolis,

Ungenai,

Floreštai,

Čadyr-Lunga;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyje:

Ungenai.

 

Mongolijos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Baga-Nuras, Bajan-Tumenas,

Darchanas I,

Ulan-Batoras,

Čoiras, Erdenetas;

2) vežamus vagono siuntomis:

Amgalanas,

Baga-Nuras, Bajan-Tumenas,

Darchanas I,

Sain-Šandas,

Tolgoitas,

Ulan-Batoras,

Čoiras,

Erdenetas.

 

Lenkijos Respublikos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Bartošice, Belsko-Biala-Gluvna1,

Bžegas, Boleslavecas, Branevo2, Bžesko-Okocimas, Buisko-Zdrui, Bydgošč Gluvna, Bytomas1, Bialystokas,

Vadovice, Varšava-Gluvna-Tovarova1, Veicherovo, Vloclavek, Vroclav Gluvny,

Gdanskas-Poludnėvny, Gdynia-Tovarna, Glivice1, Gnezno,

Gožuv-Velkopolski1, Grifice, Grudzionzas,

Elenia-Gura,

Žaganas, Žary, Žešuv-Staroniva,

Zamošč, Zdunska-Volia3, Zelena Gura,

Ilava-Gluvna, Inovroclavas,

Kališas, Katovice-Tovarova1, Katovice-Šopenice-Pulnocne1, Klodzko-Gluvna, Koninas, Košalinas, Krokuva-Gluvny-Tovarovy1, Krosnas,

Legnica, Lešnas, Lobezas, Lodzė-Karolėv, Lomža, Liubanė-Šlionski, Liublinas, Liublinecas, Liubskas,

Melecas, Mrongovas,

Nova Sulis, Novy-Targas, Nysa,

Olava, Oleckas, Olkušas, Olštynas-Gluvny, Opole-Gluvne, Ostruvas- Velkopolski,

Pabjianice3, Petrkuvas-Trybunalski, Pila-Gluvna, Plockas, Poznanė-Gluvny,

Radzynas-Podliaski, Radomas, Racibužas, Rybnikas,

Svebodynas, Svidnica-Pšedmėscė, Sedlcė, Seradzas, Ckaržisko- Kamenna, Slupskas, Staleva-Volia-Rozvaduva, Starachovice- Vschodne, Stargardas-Ščecinski, Starogradas-Gdanski, Stary- Sončas, Stšelinas, Sucha-Beskidzka,

Tarnuvas, Tomašuvas-Mazovecki, Torunas-Vschodni1,

Chelmas, Choinice,

Čarna-Bialostocka4,

Ščecin-Port-Centralny, Ščecinekas,

Ėlkas, Ėlblongas5;

2) vežamus vagono siuntomis:

į tas pačias galines stotis, į kurias numatyta vežti konteinerius smulkiosiomis siuntomis;

3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse: Terespolis (perkrovimas – Malaševičiai).

 

Rusijos Federacijos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Bezymianka, Lgovo Brianskas (Briansk-Lgovskij),

Volgogradas II,

Skirstymo Karaliaučius (Kaliningrad-Sortirovočnyj), Kaluga I, Kotlaso Kirovas (Kirov-Kotlaskij), Kostaricha, Skirstymo Krasnodaras (Krasnodar-Sortirovočnyj), Kuncevo II,

Lagernaja, Lesokas (Riaznė) 6, Lipeckas,

Oriolas, Orskas,

Penza IV, Petrozavodskas, Pozimė (Iževskas)6, Pridača (Voronežas) 6, Prekinis Pskovas (Pskov-Tovarnyj), Prekinis Rostovas (Rostov-Tovarnyj), Ryškovo (Kurskas)6,

Vitebsko Prekinis Sankt Peterburgas (Sankt-Peterburg-Tovarnyj- Vitebskij), Prekinis Saratovas II (Saratov II-Tovarnyj), Smolenskas, Sočis,

Viazmos Tula (Tula-Viazemskaja),

Uljanovskas I,

Prekinis Čeliabinskas (Čeliabinsk-Gruzovoj), Černikovka,

Jurjevecas,

Jaroslavlis;

2) vežamus vagono siuntomis:

pradiniam geležinkeliui susitarus su Rusijos Federacijos geležinkeliais;

3) perkrovimą atlieka pasienio stotys: Zabaikalskas, Chasanas.

 

Turkmėnistano geležinkelių

1) Vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Ovezberdy Kulijevas, Čardževas-2;

2) vežamus vagono siuntomis:

Ovezberdy Kulijevas.

 

Uzbekistano geležinkelių

2) vežamus vagono siuntomis:

pradiniam geležinkeliui suderinus su Uzbekistano Respublikos geležinkeliu.

 

Ukrainos geležinkelių

1) vežamus smulkiosiomis siuntomis:

Aivazovskaja, Aleksandrija, Apostolovas, Artiomovskas-II, Achtyrka,

Balaklėja, Balta, Baras, Kijevo Bachmačas, Bielaja Cerkovė,

Belobožnica, Berdičevas, Berdianskas,

Beriozovka, Beršadas, Bogoduchovas, Božedarovka, Bolšoj Tokmakas, Brody, Bučačas,

Vapniarka, Vasilkovas-II, Vižnica, Viktorija, Vinnica, Viska, Volynsko Vladimiras, Voznesenskas, Volnovacha, Voločiskas, Volčanskas,

Gadiačas, Gaivoronas, Gaisinas, Geničeskas, Gluchovas, Gnivanis, Golovanevskas, Gruška, Guliaj-Polė,

Darnica, Deražnia, Džankojus, Džulinka, Prekinis Dnepropetrovskas (Dnepropetrovsk-Gruzovoj), Dolinskaja, Doneckas-II, Drogobyčas, Dubna, Dunajevcai,

Prekinė Eupatorija (Evpatorija-Tovarnaja),

Žoltyje Vody-II, Žitomiras, Žmerinka, Žuravliovka,

Zaporožje-II, Zasulje, Zatišje, Zvenigorodka, Zločevas, Zmijevas, Znamenka, Zolotonoša-II,

Ivano-Frankovskas, Izmailas, Iziumas, Iljičiovskas,

Prekinis Kazatinas (Kazatin-Tovarnyj), Kalušas, Podolsko Kamenecas, Karlovka,

Kachovka, Kachovskoje More, Kerčė, Prekinis Kijevas

(Kijev-Tovarnyj), Kirovogradas, Kobeliakai, Kovelis, Kolomyja, Konotopas,

Konstantinovka, Korostenis, Korsunė, Kostopolis, Kotovskas,

Kramatorskas, Krasnoarmeiskas, Krasnogradas, Krasnyj Lučas, Kremenecas, Kremenčugas,

Pagrindinis Krivoj Rogas (Krivoj Rog-Glavnyj), Krolevecas, Kulbakinas, Pietų Kupianskas

(Kupiansk-Južnyj), Lebedinskaja, Lipovecas, Lisičanskas, Lichačiovas, Lozovaja, Lubnai,

Prekinis Luganskas (Lugansk-Gruzovoj), Luckas, Liubaševka, Malininas, Marganėcas,

Mariupolis-Skirstymo (Mariupol- Sortirovočnyi), Melitopolis, Mena, Mirgorodas,

Miropolis, Podolsko Mogiliovas, Mukačevo, Niežinas, Nemirovas, Pobužsko Nikelis,

Nilitovka, Nikopolis, Šiaurės Novgorodas (Novgorod-Sievernyj), Volynsko Novgorodas I,

Novomirgorodas, Dnepro Novomoskovskas, Novoselica, Novoukrainka, Ovručas, Olevskas,

Orechovskaja, Pavlogradas-I, Pervomaiskas prie Bugo (Pervomaisk-na-Buge), Piriatinas,

Pologai, Polonnoje, Kijevo Poltava, Pomošnaja, Popasnaja, Popelnia, Prilukai, Putivlis,

Piatichatkos, Pagrindinis Renis (Reni-Osnovnaja), Rovenkai, Rovnas, Rubiežnoje, Rudnica,

Samboras, Sarata, Sarnai, Svatovas, Svetlovodskas, Prekinis Sevastopolis (Sevastopol-Tovarnyj), Serogozai, Prekinis Simferopolis (Simfero-pol-Gruzovoj), Skilovas, Slavata-I,

Slavianskas, Smėla, Sokolis, Starobelskas, Starokonstantinovas, Stachanovas, Stryjus, Prekiniai Sumai (Sumy-Tovarnaja), Ternopolis, Torezas, Trituznaja, Podolsko Trostianecas, Užgorodas, Umanė, Usatovas, Fastovas-I, Funduklejevka, Charcyzskas, Balašovo Charkovas, Chersonas, Chmelnikas, Chmelnickis, Chorolas, Chustas, Čerkasai, Černigovas, Černovcai, Čopas, Šabas, Podolsko Šepetovka, Šostka, Ščebionka, Ėscharas, Jampolis, Jarošenka; 2) vežamus vagono siuntomis: į tas pačias galines stotis, į kurias numatyta vežti konteinerius smulkiosiomis siuntomis, ir stotis, kurių privažiuojamuosiuose keliuose atliekamas krovinių priėmimas ir išdavimas vidutiniuose konteineriuose: Belozerje, Bolšaja Kachnovka, Borislavas, Velikij Byčkovas, Družkovka, Židačiovas, Industrialnaja, Spalio Kijevas (Kijev-Oktiabrskij), Kriukovka, Kostriževka, Lepesovka, Loskutovka, Mariupolio Uostas (Mariupol-Port), Nasvetevičius, Nižnedneprovsko Mazgas (Nižnedneprovsk-Uzel), Vakarų Odesa (Odesa-Zapadnaja), Peresypo Odesa, Rodakovas, Ternovoje, Skirstymo Charkovas (Charkov-Sortirovočnyj), Chodorovas; 3) perkrovimas atliekamas pasienio stotyse: Čopas.

 

Estijos Respublikos geležinkelių

1) vežti smulkiosiomis siuntomis neleidžiama;

2) vagono siuntomis vežti neleidžiama.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 8.3 priedas

(8 priedo 4 ir 19 paragrafas)

 

GALINIŲ STOČIŲ, Į KURIAS GALIMA SIŲSTI DIDŽIUOSIUS KONTEINERIUS, SĄRAŠAS

 

Stoties pavadinimas

Konteinerio kategorija

Maksimali leidžiama bruto masė, t1

Pastaba

1

2

3

4

Azerbaidžano Respublikos geležinkelių

 

 

 

Giandža

20

-

 

Kišly

20

-

 

Chyrdalanas

20

-

 

Baltarusijos Respublikos geležinkelių

 

 

 

Aulsas (Gardinas)2

20

1

2 pastaba šio priedo

Šiaurės Brestas (Brest- Severnyj)

20, 40

-

pabaigoje

Borisovas

20

-

 

Berezina (Bobruiskas)2

20

-

 

Vitebskas

20

-

 

Kalinkovičiai,

20

-

 

Koliadičiai (Minskas)2

20, 40

-

 

Lyda

20

-

 

Mogiliovas2 prie Dnepro

 

 

 

Maladzečnas

20

-

 

Rytų Orša (Vostočnaja)

20

-

 

Pinskas

20

-

 

Polockas

20

-

 

Sluckas

20

-

 

Centrolitas (Gomelis)2

20

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyje

 

 

 

Šiaurės Brestas (Brest- Severnyj)

 

 

 

Bulgarijos Respublikos geležinkelių

 

 

 

Burgas-raspredelitelna

40

18,0

2 pastaba šio priedo

Varna-tovarna

40

18,0

pabaigoje

Vraca-tovarana

40

18,0

 

Dmitrovgradas-Sever

40

18,0

 

Plevenas zapad

40

18,0

 

Ruse-tovarna

40

18,0

 

Sofija-tovarna, Stara Zagora- tovarna

40

18,0

 

Filipovo (Plovdivas)2

40

18,0

 

Častovo (Gorno Oriachovica) 2

40

18,0

 

Šumenas

40

18,0

 

Vietnamo Socialistinės Respublikos geležinkelių

 

 

 

Danangas

20, 40

-

2 pastaba šio priedo

Zapbatas (Hanojus)2

20, 40

-

pabaigoje

Jenvjenas (Hanojus)2

20, 40

-

 

Chaifongas

20, 40

-

 

Šongchanas (Hošiminas)2

20, 40

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio sotyse:

 

 

 

Dongdangas

 

 

 

Laokajis

 

 

 

Gruzijos geležinkelių

20

18,0

 

Samtredija-II

20

18,0

 

Prekinis Tbilisis (Tovarnyj)

 

 

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Bejuk-Kiasikas

 

 

 

Vesioloje Sadachlo

 

 

 

Kazachstano Respublikos geležinkelių

 

 

 

Akmola, Aktiubinskas, Almaty II, Atyrau

20

-

2 pastaba šio priedo pabaigoje

Žambyl, Žilajevo (Uralskas)2

20

-

 

Karaganda, Kzyl-Orda, Kokčetavas I, Kustanajus

20

-

 

Mangyšlakas

20

-

 

Pavlodaras

20

-

 

Semipalatinskas

20

-

 

Taldykorganas

20

-

 

Šymkentas

20

-

 

Kinijos Liaudies Respublikos geležinkelių

 

 

 

Anšunis

20

-

Be 1 skiltyje nurodytų stočių

Baodinas, Baotou,

40

-

galima siųsti

Baotoudunas, Beicziao, Benbu

 

-

taip pat į įmonių

Veifansi

40

-

privažiuoja- muosius kelius,

Guančžoudunas,

40

 

kuriuose, vadovaujantis

Guančžounanis,

 

 

galio-jančiomis KŽD vidaus

Guiganas, Guilinbejus,

 

 

taisyklėmis, kraunami ne geležinkeliui

Gujandunas, Genšanmenis,

 

 

priklausantys didieji

Daliansi

40

-

konteineriai

Dasianis

20

-

 

Datunas

40

-

 

Dukou

20

-

 

Žičžao

40

 

 

Inkou

20

-

 

Inčuanis

40

-

 

Kunmindunas

40

-

 

Lančžousi, Linji,

40

 

 

Linchė

 

-

 

Lėšanis, Liupanšuis

20

-

 

Liučžoudunas

40

-

 

Maominas, Mudanczianas,

40

-

 

Mianjanis

40

 

 

Nanjinis, Nankinsis,

40

-

 

Ninbobejus

 

 

 

Pekidunas,

40

-

 

Siansis, Sinmenas,

40

-

 

Sininas, Sintajus

 

 

 

Sičananis

20

-

 

Sučžousi, Siamenbejus,

40

-

 

Sianfanis, Siajuanis

 

 

 

Taijuandunas, Tangu

40

-

 

(Singanis), Tunšanis

40

-

 

Ubejus, Usinanis, Uchajus

40

-

 

Fučžoudunas

20

-

 

Chailaras

40

-

 

Chandanis, Chansi

 

 

 

Chuajuišanis, Chuchechaote,

 

 

 

Chenšuijs, Chefejus,

 

 

 

Checziavanis

 

 

 

Czilinsis, Czinanis,

40

-

 

Czininas, Czinchua,

 

 

 

Czinčžou (Daiaovangano uosto privažiuojamasis kelias)

 

 

 

Czinčžou, Czuninanis

20

-

 

Czybo, Czygunas

40

-

 

Cziuczianis, Cziamusy, Cziantju

20

-

 

Cindao, Cinchuandaonanis,

40

-

 

Cicikaras

20

1

 

Čančžou, Čančundunas, Čanšabejus, Čanšadunas, Čžanczianas, Čžunchuamenis, Čžunjunis, Čženčžoudunas, Čžencziannanis, Čuncindunas, Čendudunas

40

-

 

Šanchaisi, Šaosidunas

40

-

 

Šicziačžuannanis,

 

 

 

Šenčženbejus, Šenjanas

 

 

 

Juilinis

40

-

 

Janpu, Jantajus, Jančžou, Janczis

40

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Alanšankou

 

 

 

Dandunas

 

 

 

Mandžiūrija

 

 

 

Pinsianas

 

 

 

Suifynchejus

 

 

 

Tumynis

 

 

 

Erlianis

 

 

 

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos geležinkelių

 

 

 

Sopcho

20

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Sinyičžou

 

 

 

Tumanganas

 

 

 

Kirgizijos Respublikos geležinkelių

 

 

 

Alamedinas (Biškekas)2

20

-

 

Ošas-I

20

-

 

Latvijos Respublikos geležinkelių

 

 

Be 1 skiltyje nurodytų sto-

Ryga-Preču II

20

-

čių ir, vadovaujantis

Liepoja-Preču

20

-

LDZ galiojančiomis vidaus taisyklėmis, leidžiama siųsti į įmonių privažiuojamuo- sius kelius, kuriuose kraunami didieji konteineriai

Lietuvos Respublikos geležinkelių

 

 

 

Kaunas

20,40

-

2 pastaba šio priedo

Klaipėda

20

-

pabaigoje

Paneriai (Vilnius)2

20, 40

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyje:

 

 

 

Šeštokai

 

 

 

Moldovos Respublikos geležinkelių

 

 

 

Kišiniovas

20

-

 

Reucelas (Belcai)2

20

-

 

Tiraspolis (Benderai)2

20

-

 

Ungenai

20

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyje

 

 

 

Ungenai

 

 

 

Mongolijos geležinkelių

 

 

 

Bajan-Tumenas

20

-

 

Darchanas I, Zamyn-Uudas

40

33

 

Tolgoitas

40

-

 

Ulan Batoras

40

-

 

Erdenetas

40

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Zamyn-Uudas

 

 

 

Such-Batoras

 

 

 

Eroncavas

 

 

 

Lenkijos Respublikos geležinkelių

 

 

 

Varšuva-Gluvna-Tovarova

 

 

 

Vroclavas-Gluvny

40

-

 

Gdanskas-Poludniovy

20

-

 

Krokuva-Kržeslavice

40

-

 

Lodzė-Olechuv

40

-

 

Poznanė-Garbarai

20

-

 

Sosnovecas-Poludniovy

20

-

 

Ščecinas-Port-Centralny

20

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Beliava-Dolna

 

 

2 pastaba šio

Gdanskas-Port-Polunocny

 

 

priedo pabaigoje

Gdynios Uostas Gubinas

 

 

 

Zaviduvas

 

 

 

Zaseki

 

 

 

Zebžidovice

 

 

 

Kostšin

 

 

 

Kunovice

 

 

 

Liubavka

 

 

 

Mendzylesė

 

 

 

Merošuvas

 

 

 

Mušina

 

 

 

Svinouiscė

 

 

 

Terespolis (perkrovimas- Malaševičiai)2

 

 

 

Cešin-Marklovicai

 

 

 

Čeremcha

 

 

 

Ščecinas-Gumelce

 

 

 

Ščecinas-Port-Centralny

 

 

 

Rusijos Federacijos geležinkelių

 

 

 

Abakanas, Arzamasas-II,

 

 

2 pastaba šio

Rostovo Armaviras,

 

 

priedo pabaigoje

Archangelsko Miestas (Gorod),

 

 

 

Ačinskas-I

20

-

 

Bazaicha (Krasnojarskas)2,

 

 

 

Balakovas, Balašovas I,

 

 

 

Baryšas,

 

 

 

Batareinaja (Irkutskas)2,

 

 

 

Bezymianka (Samara)2,

 

 

 

Beriozki, Berezniki,

 

 

 

Berkakitas,

 

 

 

Birobidžanas I,

 

 

 

Blagoveščenskas,

 

 

 

Bločnaja (Permė)2,

 

 

 

Bolšaja Volga,

 

 

 

Borisoglebskas, Bratskas,

 

 

 

Lgovo Brianskas, Bujus,

20

-

 

Vladikavkazas, Sachalino Vladimirovka, Volžskij (Volgogradas)2, Vologda II, Vorkuta

20

-

 

Voinovka (Tiumenė)2

20, 40

-

2 pastaba šio

Glazovas, Gus-Chrustalnyj

20

-

priedo pabaigoje

Džeguta (Čerkaskas)2

20

-

 

Egorjevskas I

20

-

 

Joškar-Ola

20

-

 

Skirstymo Karaliaučius (Kaliningrad Sortirovočnyj), Kamenskaja, Enisiejaus Kanskas, Kamyšinas, Skirstymo Kemerovas (Sortirovočnyj), Kotlaso Kirovas, Komsomolskas prie Amūro, Kotelničai I, Pietų Kotlasas (Južnyj), Krasnokamenskas, Krymskaja, Prekinis Kurganas (Gruzovoj)

20

-

 

Kalininas, Kleščicha (Novosibirskas)2, Kostaricha (Gorkis)2, Naujoji Kostroma (Novaja), Skirstymo Krasnodaras, Kuncevas II (Maskva)2, Kutumas (Astrachanė)2

20, 40

-

 

Lagernaja (Kazanė)2 Kuznecko Leninskas I, Lipeckas, Liskai, Orlovo Lužkai

20

-

 

Lesokas (Riazanė)2

20, 40

-

 

Prekinis Magnitogorskas (Gruzovoj), Maikopas, Machačkala, Miasas I, Milerovas, Česnokovo Michailovas (Svobodnyj)2, Uralo Mičiurinskas, Kijevo Prekinė Maskva, Kursko Prekinė Maskva, Pavelecko Prekinė Maskva, Murmanskas,

20

-

 

Molotas (Jaroslavlis)2, Butyrsko Maskva, Prekinė Maskva (Tovarnaja), Smolensko Prekinė Maskva, Mitkovo Maskva II

20, 40

-

 

Nalčikas, Nachodka, Nevinomyskaja, Nižnevartovskas I, Nižnekamskas, Nižneudinskas, Nižnij Tagilas, Novgorodas prie Volchovo, Rytų Novokuzneckas, Novorosijskas, Noginskas, Nojabrskas I

20

-

 

Rytų Omskas, Orenburgas

20, 40

-

 

Orskas

20

-

 

Pervaja Riečka, Petropavlovskas, Pozimė (Iževskas)2, Pridača (Voronežas)2

20

-

 

Penza II

20, 40

-

 

Rosošė, Prekinis Rostovas (Tovarnaja), Jaroslavlio Rostovas, Prekinis Rybinskas (Tovarnyj)

20

-

 

Ryškovas (Kurskas)2

20, 40

-

 

Salskas, Baltijos Sankt Peterburgas, Saranskas, Sarepta, Sbornaja-Ugolnaja, Prekinis Sverdlovskas (Tovarnyj), Sergijev-Posadas, Silikatnaja, Skačkai (Piatigorskas)2, Slobodskoje, Smolenskas, Skirstymo Sovetskaja-Gavanė, Sočis, Staryj Oskolas, Staromarjevskaja (Stavropolis)2, Sterlitamakas, Syzranė II, Syktyvkaras, Stupinas,

20

-

2 pastaba šio

Vitebsko Prekinis Sankt Peterburgas (Tovarnyj), Taganrogas, Taišetas, Talcai (Ulan-Udė)2, Teleginas (Elecas)2, Timaševskaja, Tichoreckaja, Toljatis, Prekinis Tomskas (Gruzovoj), Tuimazai, Tumskaja,

20, 40

-

priedo pabaigoje

Tekstilnyj (Ivanovas)2,

20

-

 

Trofimovskij II, Viazmos Tula

20, 40

-

 

Usurijskas, Ust-Ilimskas, Uchta

20

-

 

Uljanovskas III

20, 40

-

 

Chabarovskas II, Chotunokas (Šachtai, Novočerkaskas, Novošachtinskas)2

20

-

 

Cimlianskaja, Cna (Tambovas)2

20

-

 

Čeboksarai, Prekinis Čeliabinskas (Gruzovoj), Čerepovecas I, Čerkasovo Kamenis, Černikovka (Ufa)2, Čita I

20

-

 

Šarja

20

-

 

Elista

20

-

 

Jurjevecas (Vladimiras)2

20

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Železnodorožnyj

 

 

 

Zabaikalskas

 

 

 

Nauškai

 

 

 

Turkmėnistano geležinkelių

 

 

 

Dašchovuzas

20

 

 

Zergeras

20

 

 

Maiskaja

20

 

 

Ovezberdy Kulijevas

20

 

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Gušgai

 

 

 

Krasnovodskas

 

 

 

Uzbekistano geležinkelių

 

 

 

Achtačai (Andižanas)2

20

-

2 pastaba šio

Buchara II

20

-

priedo pabaigoje

Dušanbe II

20

-

 

Kakiras (Kokandas)2

20

-

 

Leninabadas

20

-

 

Margilanas (Fergana)2

20

-

 

Raustanas (Namanganas)2

20

-

 

Tinčlikas

20

-

 

Ulugbekas (Samarkandas)2

20

-

 

Šumilova (Taškentas) 2

20

-

 

Ukrainos geležinkelių

 

 

 

Aivozavodskaja

20

-

2 pastaba šio

Belaja Cerkovė, Bučačas

20

-

priedo pabaigoje

Vinica

20

-

 

Gaivoronas, Gnidava (Luckas)2

20

-

 

Darnica, Prekinis Dnepropetrovskas (Gruzovoj), Dolinskaja

20

-

2 pastaba šio priedo

Žitomiras

 

 

pabaigoje

Prekinė Zaparožje (Gruzovoje), Zolotonoša

20

-

 

Ivano-Frankovskas

20

-

 

Podolsko Kamenecas, Kerčė, Žitomiro Korostenis, Kremenčugas, Vakarų Krivoj Rogas, Kulbakinas (Nikolajevas)2

20

-

 

Lelekovka (Kirovogradas)2 Lubnai, Prekinis Luganskas (Gruzovoj)

20

-

 

Skirstymo Mariupolis, Podolsko Mogiliovas, Mukačevas

20

-

 

Nikopolis, Volynės Novogradas

20

-

 

Polonnoje, Kijevo Poltava

20

-

 

Rovnas, Rubežnoje

20

-

 

Prekinis Sevastopolis (Tovarnyj), Prekinis Simferopolis (Gruzovoj), Sknilovas (Lvovas)2

20

-

 

Ternopolis

20

-

 

Užgorodas, Usatovas (Odesa)2

20

-

 

Charcizskas, Černozavodsko Charkovas, Chersonas, Chmelnickis, Chustas

20

-

 

Čerkasai, Černigovas, Černovcai

20

-

 

Jasinovataja II (Doneckas)2

20

-

 

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Batevas

 

 

 

Vadul-Siretas

 

 

 

Djakovas

 

 

 

Mostiska II

 

 

 

Užgorodas II

 

 

 

Čopas

 

 

 

Estijos Respublikos geležinkelių

 

 

 

Muga

20, 40

-

Tik varomuose į

Piarnu

20

-

Mugos uosto privažiuojamąjį

Talinas

20

-

kelią vagonuose Tik varomuose į

 

40

-

Kesklino uosto privažiuojamąji kelią vagonuose

Perdavimas atliekamas pasienio stotyse:

 

 

 

Valga

 

 

 

Narva

 

 

 

Orava

 

 

 

Tarnybinės SMGS instrukcijos 8 priedas (SMGS 8 priedas)

 

8.1 priedas Pradinė stotis kiekvienama geležinkelio mažajam ir vidutiniam konteineriui turi sudaryti pagal Vagonų naudojimo taisyklių (PPV) 25 paragrafą lydimąjį lapelį ir pridėti jį prie važtaraščio.

8.2 priedas Pradinė stotis, priimdama vežti konteinerį, turi patikrinti: – ar nuimtos anksčiau vežtų konteineryje siuntų plombos, – ar siuntėjas važtaraščio skiltyje „Plombos. Skaičius. Ženklai“ įrašė duomenys apie užblombuoto konteinerio plombų skaičių ir ženklus, – ar plombų duomenys važtaraštyje atitinka plombas, kuriomis užplombuotas konteineris. Jeigu siuntėjas neįvykdė šių nurodymų, tai pradinė stotis turi pareikalauti iš siuntėjo, kad juos įvykdytų.

8.3 priedas Stotis, kuri perkrauna krovinį į kitą geležinkelio mažąjį arba vidutinį konteinerį, turi surašyti pagal PPV 25 paragrafą lydimąjį lapelį ir pridėti jį prie važtaraščio.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 8.4 priedas

(8 priedo 14 paragrafas)

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 9 priedas

(6 straipsnio 6 paragrafas)

 

KROVINIŲ VEŽIMO ANT PADĖKLŲ TAISYKLĖS

 

1. Šio priedo taisyklės taikomos vežamiems ant padėklų kroviniams. Leidžiama vežti:

1) keičiamuosius plokščiuosius ir dėžinius geležinkeliui priklausančius padėklus;

2) plokščiuosius Europinio padėklų parko padėklus ir dėžinius Europinio dėžinių padėklų parko padėklus, turinčius žymėjimą EUR ir kurie naudojami tarp geležinkelių -šių parkų narių pagal atitinkamus susitarimus.

2. Ant padėklo galima krauti krovinį tik į vieną galinę stotį ir tik vienam gavėjui. Ant padėklų galima teikti vežti krovinius vagono ir smulkiosiomis siuntomis.

3. Sukrautų ant padėklų krovinių tarptautinis vežimas leidžiamas tik tarp SMGS 9.1 priede nurodytų stočių. Šiame priede taip pat nurodytos stotys, kuriose atliekamas krovinių perkrovimas iš 1435 mm vėžės vagonų į 1520 mm vėžės vagonus ir atvirkščiai.

4. Ant padėklų draudžiama vežti nuodingus ir dvokiančius krovinius bei krovinius, kurie purvina arba gadina padėklus. Maisto produktus ir kitus krovinius, kuriuos, vadovaujantis SMGS 4 priedu, kelyje būtina šaldyti, vėdinti arba šildyti, vežti ant padėklų galima tik vagono siuntomis.

5. Vadovaudamasis SMGS važtaraščio pildymo paaiškinimais (SMGS 12.5 priedas), siuntėjas važtaraštyje nurodo padėklų skaičių ir rūšį, krovinio masę, pačių padėklų masę bei bendrą siuntos bruto masę ir atsako už šių duomenų tikslumą. Jeigu galiniame geležinkelyje išaiškės nurodytų duomenų apie padėklų skaičių ir rūšį neatitikimas su faktiškai esamais, tai šį neatitikimą siuntėjas ir gavėjas aiškinasi tarpusavyje. Jeigu vežant be perkrovimo krovinius ant padėklų, nurodytų šio priedo 1 paragrafo 2 punkte, gavėjas nustatys netinkančius keisti padėklus, tai jų pakeitimo klausimą tiesiogiai sprendžia gavėjas ir siuntėjas.

6. Jeigu šiame priede ir atitinkamuose SMGS nurodymuose nenumatyta kitaip, tai krovinių priėmimas vežti ir krovinių pakrovimas ant padėklų bei padėklų pakeitimas tarp geležinkelių, iš vienos pusės, ir tarp siuntėjo ir gavėjo, iš kitos pusės, atliekamas pagal pradiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles, o išdavimas – pagal galiniame geležinkelyje galiojančias vidaus taisykles.

7. Bendra pakrauto padėklo masė neturi būti didesnė kaip 1000 kg. Vežti vagono siuntomis priimami kroviniai, sukrauti ant plokščiųjų Europinio padėklų parko padėklų kroviniai tarp geležinkelių – šio parko dalyvių, jei bendra padėklo masė, esant tolygiai apkrovai ne didesnė kaip 1500 kg.

8. Pakrautus ant padėklų krovinius įtvirtina siuntėjas savo reikmenimis ir savo sąskaita. Krovinys išdėstomas ir įtvirtinamas ant padėklo taip, kad krovinys būtų išsaugotas visą kelią. Draudžiama tvirtinti krovinius prie padėklo vinimis, kabėmis ir kitomis panašiomis priemonėmis, kurios sugadintų krovinį arba padėklą. Atskiri krovinio siuntos vienetai ant padėklų turi būti padėti taip, kad vežant būtų galima tikrinti jų skaičių, nekeičiant jų padėties ant padėklo ir nepažeidžiant įtvirtinimo. Jeigu nevykdomos šios sąlygos, geležinkelis gali atsisakyti priimti krovinį vežti ant padėklų.

9. Jeigu kelyje padėklas sugadintas, dėl ko toliau vežti ant jo krovinio neįmanoma, geležinkelis, kuris aptiko padėklo sugadinimą, turi savo jėgomis ir savo sąskaita perkrauti krovinį ant kito tvarkingo padėklo arba išsiųsti krovinį į galinę stotį be padėklo. Šiuo atveju būtina važtaraštyje ištaisyti įrašą apie naudojamų padėklų skaičių ir rūšį.

10. Visais kitais atvejais vežamiems ant padėklų kroviniams taikomi SMGS nuostatai.

11. Pranešimai apie SMGS 9.1 priedo stočių sąrašo pakeitimą ir papildymą siunčiami OSŽD Komitetui ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, nurodžius pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo datą atsižvelgiant į tai, kad pranešimas patektų į OSŽD Komitetą ir geležinkeliams, šio Susitarimo dalyviams, ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo. Šiuo atveju SMGS 37 straipsnio nuostatai netaikomi. Pakeitimus ir papildymus geležinkeliai, vadovaudamiesi geležinkeliuose galiojančiomis vidaus taisyklėmis, turi skelbti spaudoje, o stotys turi būti išbrauktos iš sąrašo, vadovaujantis SMGS 37 straipsnio 1 paragrafu, ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki šio išbraukimo įsigaliojimo.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 9.1 priedas

(9 priedo 3 ir 11 paragrafai)

 

STOČIŲ, TARP KURIŲ LEIDŽIAMA VEŽTI KROVINIUS ANT PADĖKLŲ, SĄRAŠAS

 

1. Vadovaujantis SMGS 9 priedo 1 paragrafu, vežti krovinius ant padėklų leidžiama tarp šių stočių:

 

Baltarusijos Respublikos geležinkelių

Aulsas (Gardinas)1,

Centriniai Baranovičiai,

Šiaurės Brestas (Severnyj),

Vitebskas, Mogiliovas-2 prie Dnepro,

Rytų Orša-(Vostočnaja), Stepianka (Minskas)1,

Centrolitas (Gomelis)1.

 

Bulgarijos Respublikos geležinkelių

vagono ir smulkiosioms siuntoms2. Tarp visų stočių, kuriose kraunamos vagono ir smulkiosios siuntos.

 

Gruzijos geležinkelių

Argveta,

Prekinis Batumis (Batumi-Tovarnyj),

Prekinis Goris (Gori-Gruzovoj),

Gurdžaanis, Kutaisis-II,

Prekinis Rustavis (Rustavi-Gruzovoj),

Samtredija-II, Suchumis,

Prekinis Tbilisis (Tbilisi-Tovarnyj), Telavis,

Chašuris, Cnoris-Cchalis.

 

Kazachstano Respublikos geležinkelių

Akmola, Almaty I,

Arysė I, Atyrau, Aktiubinskas,

Žambylas, Žilajevo, Zaščita, Kzyl-Orda,

Karaganda, Kustanajus, Pavlodaras,

Semipalatinskas, Čymkentas.

 

Kirgizijos Respublikos geležinkelių Alamedinas.

 

Latvijos Respublikos geležinkelių

Daugpilis,

Ryga-Preču II.

 

Lietuvos Respublikos geležinkelių

Vilnius,

Kaunas,

Šiauliai.

 

Moldovos Respublikos geležinkelių

Benderai, Belcai-Slobodzeja,

Kišiniovas, Tiraspolis, Ungenai.

 

Mongolijos geležinkelių

Ulan-Batoras.

 

Lenkijos Respublikos geležinkelių

– krovinius, vežamus vagono siuntomis ant plokščiųjų padėklų, turinčių EUR padėklų ženklinimą į visas stotis, kuriose kraunamos vagono siuntos;

– krovinius, vežamus smulkiosiomis siuntomis ant plokščiųjų padėklų, turinčių EUR padėklų ženklinimą – į visas stotis, kuriose kraunamos smulkiosios siuntos;

– krovinius ant geležinkeliams priklausančių plokščiųjų ir dėžinių padėklų

– tik po išankstinio suderinimo su Lenkijos Respublikos geležinkeliais.

 

Rusijos Federacijos geležinkelių

Anisovka, Arzamasas I, Rostovo Armaviras,

Astrachanė I, Ačinskas, Bazaicha, Barnaulas,

Bezymianka, Belogorskas, Blagoveščėnskas,

Lgovo Brianskas, Bugulma, Velikije Lukai,

Verch-Neivinskas, Vladivostokas, Vladimiras,

Volgogradas II, Voronežas I, Maskvos Gorkis,

Grodekovo, Groznas, Derbentas, Elecas,

Ivanovo, Iževskas II, Irkutskas,

Joškar-Ola, Kazanė, Karaliaučius (Kaliningradas),

Kaluga I, Kanašas II, Jenisėjaus Kanskas,

Kirovas, Kovrovas, Naujoji Kostroma (Novaja),

Pietų Kotlasas (Južnyj), Novorosijsko Krasnodaras,

Krasnoufimskas, Krasnojarskas,

Kurganas, Kurskas, Kuibyševas, Lipeckas,

Liubercai I, Lichaja Marijinskas, Milerovas,

Uralo Mičiūrinskas,

Butyrsko Maskva, Keleivių Jaroslavlio Maskva,

Prekinė Kijevo Maskva (Tovarnaja), Prekinė Riazanės Maskva (Tovarnaja), Prekinė Smolensko Maskva (Tovarnaja), Nachodka,

Nižnij Tagilas, Keleivių Omskas,

Oriolas, Orenburgas, Orskas, Penza I,

Permė II, Petropavlovskas, Podgornoje,

Prochladnaja, Pskovas, Prekinis Pskovas (Tovarnyj),

Prekinis Rostovas (Tovarnyj), Rtiščevo, Rubcovskas,

Riažskas I, Riazanė I, Salskas,

Samara, Varšuvos Sankt Peterburgas,

Suomijos Sankt Peterburgas (Finskij), Prekinis Vitebsko Sankt Peterburgas (Tovarnyj), Prekinis Maskvos Sankt Peterburgas (Tovarnyj),

Saranskas, Sarapulas, Prekinis Sverdlovskas (Tovarnyj), Svobodnyj, Serovas, Skabelevas I, Smolenskas, Stavropolis, Sterlitamakas,

Tambovas I, Tomskas II, Toržokas,

Troickas, Kursko Tula I, Tiumenė,

Uneča, Usūrijskas, Ufa, Chabarovskas II,

Chovrino, Čeboksarai, Pagrindinis Čeliabinskas (Glavnyj),

Įsrutis (Černiachovskas), Čita I.

 

Turkmėnistano geležinkelių

Ovezberdy Kulijevas, Čardževas2.

 

Uzbekistano Respublikos geležinkelių

Andižanas, Dušanbė, Kokandas I,

Leninabadas, Margilanas, Samarkandas,

Prekinis Taškentas (Tovarnyj),

Fergana I, Chavastas, Čardžou.

 

Ukrainos geležinkelių

Vapniarka, Vinica, Dnepropetrovskas,

Doneckas, Drogobyčis, Žitomiras, Žmerinka,

Znamenka, Ivano-Frankovskas, Izmailas,

Podolsko Kamenecas, Kijevas-Petrovka,

Prekinis Kijevas (Tovarnyj), Kovelis, Kolomyja,

Konstantinovka, Korostenis, Krasnogradas,

Krasnyj Limanas, Krasnyj Lučas, Kremenčugas,

Pietų Kupianskas (Južnyj), Lubnai,

Prekinis Luganskas (Gruzovoj), Lvovas,

Luckas, Mariupolis, Mukačiovas, Nikitovka,

Nikolajevas, Prekinė Odesa (Tovarnaja),

Kijevo Poltava, Pietų Poltava (Južnaja),

Popasnaja, Rovnas, Samboras, Sarnai,

Sevastopolis, Simferopolis, Slavianskas,

Slaviansko Atšaka (Vetka), Sknilovas, Stryj, Ternopolis,

Užgorodas, Fastovas, Charcyzskas,

Balašovo Charkovas, Levados Charkovas,

Prekinis Charkovas (Tovarnyj),

Chmelnickis, Černovcai, Jasinovataja II.

 

Estijos Respublikos geležinkelių

Talinas.

 

2. Perkrovimas atliekamas pasienio stotyse:

 

Baltarusijos Respublikos geležinkelių

Brestas.

 

Moldovos Respublikos geležinkelių

Ungenai.

 

Lenkijos Respublikos geležinkelių

Malaševiče.

 

Rusijos Federacijos geležinkelių

Zabaikalskas.

 

Ukrainos geležinkelių

Batevas, Mostiska II,

Užgorodas, Čopas.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 10 priedas

(6 straipsnio 7 paragrafas)

 

PRIVAČIŲ PREKINIŲ VAGONŲ IR GELEŽINKELIO IŠNUOMOTŲ VAGONŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

 

Taisyklių esmė ir taikymo sritis

1. Privačiais prekiniais vagonais, toliau vadinamais „Privačiais vagonais“, laikomi prekiniai vagonai, kurie nuosavybės teisėmis priklauso fiziniam arba juridiniam (išskyrus geležinkelius) asmeniui, toliau vadinamam“vagono savininkas“, ir įregistruoti tam tikrame geležinkelyje. Geležinkelių prekiniai vagonai, išnuomoti fiziniam arba juridiniam asmeniui, toliau vadinamam „vagono nuomininkas“, vadovaujantis nuomos sutartimi įregistruojami tam tikrame geležinkelyje. Tokie vagonai toliau vadinami „išnuomoti vagonai“.

2. Šio priedo taisyklės taikomos vežamiems pakrautiems arba tuštiems privatiems ir išnuomotiems vagonams, kuriems leidžiama važinėti tarptautiniais maršrutais.

 

Leidimas vagonams* važinėti tarptautiniais maršrutais

3. Vagonai gali važinėti tarptautiniais maršrutais su sąlyga, kad jie atitinka galiojančių taisyklių** nurodymus. Ant vagonų turi būti ženklai ir užrašai, kuriuose nurodyti vagono savininko arba nuomininko, įregistravimo stoties ir geležinkelio pavadinimai. Ant vagonų turi būti parašyta didelė raidė „P“, o ant Azerbaidžano Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Gruzijos, Kazachstano Respublikos, Kirgizijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos, Rusijos Federacijos, Tadžikistano Respublikos, Turkmėnistano, Uzbekistano Respublikos, Ukrainos, Estijos Respublikos privačių vagonų numeris turi prasidėti skaičiumi „5“. Visi vagonai be atitinkamų ženklų ir užrašų laikomi geležinkelio nuosavybe.

4. Leidimą vagonams važinėti tarptautiniais maršrutais išduoda vagonų įregistravimo geležinkelis. Neatitinkantys galiojančių taisyklių nurodymų vagonai gali važinėti tarptautiniais maršrutais visiems šiame vežime dalyvaujantiems geležinkeliams sutikus.

 

Speciali įranga

5. Už vagonų, kuriuose yra specialios arba papildomos įrangos, priežiūrą atsako siuntėjas arba gavėjas.

 

Vagonų naudojimas

6. Siuntėjas gali naudoti vagoną tik tiems kroviniams vežti, kuriems jis yra skirtas pagal vagono registravimo arba nuomos sutartį.

 

Vagonų pateikimas vežti

7. Teikti vagoną vežti gali vagono savininkas arba nuomininkas. Jeigu pakrauto arba tuščio vagono siuntėjas yra kitas asmuo, jis privalo pradinei stočiai kartu su važtaraščiu pateikti ir raštišką vagono savininko arba nuomininko įgaliojimą, kurį galima taikyti keletui vagonų. Įgaliojimo nereikia tuo atveju, jeigu vagono siuntėjas yra vagono ankstesnio vežimo gavėjas ir vagonas grąžinamas jo savininkui arba nuomininkui. Šiuo atveju vežama pagal naują važtaraštį, pateikus ankstesnio vežimo važtaraščio 5-ąjį lapą (pranešimą apie krovinio atvežimą). Sugadintą vagoną galima priimti vežti tik tuo atveju, jeigu pradinė stotis nustatys, kad jis nekelia pavojaus arba nėra jo naudojimo sunkumų. Jeigu vadovaujantis SMGS 10 priedo 11 paragrafu prie važtaraščio nepridėtas aktas, siuntėjas važtaraščio 4 skiltyje „Ypatingi siuntėjo pareiškimai“ turi smulkiai ir tiksliai aprašyti sugadinimą ir įrašą patvirtinti savo parašu.

 

Įrašai važtaraštyje

8. Siuntėjas, pateikdamas vežti pakrautus arba tuščius vagonus, turi pateikti SMGS 12.1 arba 12.2 prieduose nurodytos formos važtaraštį, užpildytą vadovaujantis SMGS 7 straipsniu ir SMGS 12.5 priedu. Be to, siuntėjas 11 važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ turi nurodyti: – pateikdamas vežti krautą vagoną: „Privatus vagonas. Savininkas..........“ arba „Išnuomotas vagonas. Nuomininkas..........“; – pateikdamas vežti tuščią vagoną: „Tuščias privatus vagonas. Anksčiau buvo vežtas......... (krovinio pavadinimas). Savininkas.........“ arba „Tuščias išnuomotas vagonas. Anksčiau buvo vežtas.......... (krovinio pavadinimas). Nuomininkas..........“. 27 skiltyje „Vagonas“ nurodoma vagono rūšis ir numeris bei sutrumpintas vagono įregistravimo geležinkelio pavadinimas.

 

Įkainojimas

9. Vagono įkainoti neleidžiama. Vežamų vagonuose krovinių įkainojimas atliekamas vadovaujantis SMGS 10 straipsnio nuostatomis.

 

Pristatymo termino pratęsimas

10. Vežamų pakrautų ir tuščių vagonų pristatymo terminas pratęsiamas be SMGS 14 straipsnio 5 paragrafe numatytų atvejų dar sugaištam laikui, kuris atsirado dėl vagono sugadinimo, jeigu tas sugadinimas įvyko ne dėl geležinkelio kaltės.

 

Vagono sugadinimo arba jo dalių praradimo nustatymas

11. Jeigu geležinkelis, tikrindamas vagoną savo iniciatyva arba gavėjui ar kitam teisėtam asmeniui pareikalavus, nustato šio vagono arba atskirų jo dalių sugadinimą, turi įforminti penkis vagono sugadinimo akto egzempliorius. Akte turi būti nurodyta sugadinimo priežastis ir jos apibūdinimas bei trūkstamos dalys. Pirmasis akto egzempliorius pridedamas prie važtaraščio, apie ką važtaraščio 4 ir 5 lapų 93 skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ daromas įrašas. Antrasis ir trečiasis egzemplioriai nedelsiant išsiunčiami vagono įregistravimo geležinkeliui. Šis geležinkelis vieną akto egzempliorių turi perduoti vagono savininkui arba nuomininkui. Ketvirtasis egzempliorius pasilieka stotyje, kuri įformino aktą. Penktasis egzempliorius siunčiamas valdybai (direkcijai, administracijai).

12. Vagono sugadinimo aktas neįforminamas, jeigu, gavėjui arba kitam teisėtam asmeniui pareikalavus, atlikto patikrinimo metu vagono arba jo dalių sugadinimo nenustatyta. Šiuo atveju geležinkelis 93 važtaraščio skiltyje „Geležinkelio įrašai ir žymos“ daro įrašą: „(16) Vagono arba jo dalių sugadinimo nenustatyta.“ Šis įrašas turi būti patvirtintas geležinkelio darbuotojo parašu ir stoties spaudu.

13. Jeigu vagonas pakrautas, tai prireikus, vadovaujantis SMGS 18 straipsniu, kroviniui įforminamas komercinis aktas.

 

Vagono sugadinimas, trukdantis toliau vežti krovinį

14. Jeigu tuščias vagonas sugadintas taip, kad jo toliau vežti neįmanoma arba jis tapo netinkamas kroviniui vežti, tai nustačiusi jo sugadinimą stotis turi nedelsdama informuoti apie tai telegrama, teletaipu arba telefaksu vagono įregistravimo geležinkelį ir pradinę stotį, pranešdama pagal galimybę ir sugadinimo apibūdinimą.

15. Geležinkelis, kuriame sugadintas vagonas atkabintas, vadovaudamasis galiojančių taisyklių nuostatomis, turi atstatyti kiekvieno vagono važiavimo savybes, nesvarbu, ar jis bus vėl naudojamas ar ne, išskyrus tuos atvejus, kada sugadintas vagonas negali pats važiuoti, o turi būti pakrautas į kitą vagoną.

16. Vagono remontas atliekamas vadovaujantis galiojančių taisyklių nuostatomis.

17. Jeigu, vadovaudamasis galiojančių taisyklių nuostatomis, geležinkelis savarankiškai atlieka sugadinto vagono remontą ir mano, kad remontas tęsis ilgiau kaip 4 dienas, jis turi:

a) tais atvejais, kai vagonas yra vežimo sutarties objektas, telegrama, teletaipu arba telefaksu per pradinę stotį paklausti siuntėjo nurodymų, keisti vežimo sutartį ar ne. Jeigu siuntėjas iki remonto darbų pabaigos nepateiks nurodymų, geležinkelis toliau veža pagal vežimo sutartį;

b) tais atvejais, kai vagonas geležinkelyje yra ne kaip vežimo sutarties objektas, vadovaudamasis „a)“ punkto nurodymais, kreiptis per vagono įregistravimo geležinkelį į savininką ar nuomininką dėl vagono panaudojimo po remonto pabaigos. Jeigu geležinkelis iki remonto pabaigos negaus savininko arba nuomininko nurodymų, jis elgiasi su vagonu vadovaudamasis vidaus taisyklių nuostatomis.

18. Jeigu, vadovaudamasis galiojančių taisyklių nuostatomis, geležinkelis neatlieka remonto, jis turi: a) tais atvejais, kai vagonas yra vežimo sutarties objektas, telegrama, teletaipu arba telefaksu per pradinę stotį paklausti siuntėjo nurodymų, ką daryti su vagonu. Jeigu siuntėjas duos atitinkamus nurodymus, vagonas persiunčiamas pagal pirminį važtaraštį, kuriame pagal nurodymus daromi pakeitimai. Jeigu geležinkelis per 8 dienas nuo telegramos, teletaipo arba telefakso pranešimo išsiuntimo negaus nurodymų, jis po vagono važiavimo savybių atstatymo tvarkosi su juo vadovaudamasis vidaus taisyklių nuostatomis; b) tuo atveju, kai vagonas geležinkelyje yra ne kaip vežimo sutarties objektas, vadovaudamasis „a)“ punkto nurodymais, turi per vagono įregistravimo geležinkelį kreiptis į savininką arba nuomininką dėl nurodymų, ką toliau daryti su vagonu. Jeigu geležinkelis per 8 dienas nuo užklausos išsiuntimo negaus iš siuntėjo arba nuomininko jokių nurodymų, tai jis po vagono važiavimo savybių atstatymo su vagonu tvarkosi vadovaudamasis vidaus taisyklių nuostatomis.

19. Jeigu pakrautas vagonas buvo sugadintas taip, kad toliau važiuoti negali ir jis turi būti iškrautas, tai iškrautam vagonui taikomos 15-21 paragrafų sąlygos. Jeigu vagonas gali būti suremontuotas, jo neperkraunant, tai taikomos 14-17 paragrafų sąlygos.

20. Visos išlaidos, kurios atsiranda dėl vagono sugadinimo ne dėl geležinkelio kaltės, skaičiuojamos ir išieškomos vadovaujantis SMGS 13 straipsnio 4 paragrafu ir 15 straipsniu. Važtapinigiai už papildomą vagono ridą, ir tuščio, ir pakrauto, paskaičiuojami pagal tuštiems vagonams nustatytus tarifus. Jeigu sugadintas vagonas nėra vežimo objektas, geležinkelio išlaidas, susijusias su pranešimų siuntėjui arba nuomininkui išsiuntimu, bei išlaidas, susijusias su jų nurodymų vykdymu, kompensuoja vagono savininkas arba nuomininkas.

21. Labai sugadinto vagono remontą, jo pakrovimą į kitą vagoną arba jo grąžinimą krovinio teisėmis į vagono įregistravimo geležinkelį būtina atlikti vadovaujantis galiojančių taisyklių nuostatomis. Geležinkelio atsakomybė už vagono praradimą, jo arba jo dalių sugadinimą

22. Priimtas vežti vagonas laikomas prarastu, jeigu jis negali būti pateiktas gavėjui per 3 mėnesius nuo pristatymo termino pabaigos. Vagono savininkas arba nuomininkas turi teisę pateikti pareiškimą dėl vagono paieškos per 30 dienų pasibaigus pristatymo terminui. Pareiškime būtina nurodyti savininko arba nuomininko turimus duomenis, kurie būtini vagono paieškai (kada, kur, iš kokios stoties, pagal kokią siuntą paskutinį kartą buvo išsiųstas vagonas ir kt.). Pateikiami du pareiškimo egzemplioriai. Geležinkelis pareiškimo gavimą patvirtina kalendoriniu spaudu ir pareiškimą priėmusio darbuotojo parašu (abiejuose egzemplioriuose). Vienas egzempliorius grąžinamas pareiškėjui. Pareiškimo dėl vagono paieškos pateikimas nėra 30 paragrafe minimos pretenzijos pateikimas.

23. Jeigu geležinkelis negali sugrąžinti savininkui vagono, kuris nebuvo priimtas vežti, bet pagal savininko įrodymus yra tame geležinkelyje, savininkui pareikalavus šis geležinkelis turi imtis priemonių vagono paieškai. Laikoma, kad vagonas prarastas, jeigu geležinkelis per 3 mėnesius nuo paieškos pareiškimo gavimo negali jo sugrąžinti savininkui.

24. Prie numatyto 22 ir 23 paragrafuose 3 mėnesių termino pridedamas vagono prastovos ne dėl geležinkelio kaltės arba prastovos dėl šio vagono sugadinimo laikas.

25. Geležinkelis atsako už privataus vagono arba jo dalių praradimą ir sugadinimą nuo jo priėmimo iki grąžinimo, jeigu neįrodys, kad praradimas arba sugadinimas įvyko ne dėl jo kaltės. Su tuo susijusias problemas tarpusavyje nagrinėja tik savininkas ir vagono įregistravimo geležinkelis.

26. Prarasto privataus vagono kaina nustatoma vadovaujantis galiojančių taisyklių nuostatomis.

27. Už prarastas arba sugadintas vagono nuimamąsias dalis geležinkelis atsako tik tuo atveju, jeigu šių dalių pavadinimai buvo nurodyti ant abiejų šoninių vagono sienų. Geležinkelis neatsako už kitų neįtvirtintų dalių praradimą arba sugadinimą.

 

Pretenzijos ir ieškiniai

28. Vagono savininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę teikti pretenziją dėl žalos už privataus vagono arba jo dalių sugadinimą. Pretenzija ir ieškinys gali būti pateikti tik vagono įregistravimo geležinkeliui. Prie pretenzijos turi būti pridėti būtini dokumentai, vadovaujantis vagono įregistravimo geležinkelio vidaus taisyklėmis, įteisinančiomis pretenziją. Pretenzijos nagrinėjimo tvarka ir terminai nustatomi vadovaujantis SMGS 29 straipsniu. Tuo atveju, kai už privataus vagono arba jo dalių sugadinimą atsako geležinkelis, jis atlygina savininkui padarytą žalą, bet ne daugiau negu atlygis, kuris sumokamas praradus privatų vagoną. Jeigu dėl geležinkelio kaltės privatus vagonas laikomas prarastu arba negali būti atstatytas (suremontuotas), geležinkelis išmoka savininkui atlygį, kurio suma nustatoma vadovaujantis galiojančių taisyklių nuostatomis. Pretenzija vagono savininkui už kelyje padarytą žalą geležinkeliui teikiama vagono įregistravimo geležinkelio arba per jį. Jeigu laikomas prarastu privatus vagonas bus surastas po to, kai sumokėtas atlygis, tai šio vagono savininkas per 6 mėnesius nuo vagono įregistravimo geležinkelio pranešimo gavimo gali pareikalauti jam perduoti vagoną į įregistravimo stotį nemokamai su sąlyga, kad jis grąžins geležinkeliui gautą atlygį. 29. Vagono savininkui geležinkelio pretenzija, susijusi su žala, kuri atsirado dėl savininko kaltės, pateikiama pagal vagono įregistravimo sutarties nuostatas. Kitų geležinkelių pretenzijas vagono savininkui tvarko vagono įregistravimo geležinkelis.

30. Ieškinį galima pateikti tik po pretenzijos pateikimo. Savininkas ar jo įgaliotas asmuo geležinkeliui arba geležinkelis vagono savininkui gali pateikti pretenzijas ir ieškinius per 9 mėnesius. Nurodyti terminai skaičiuojami: – jei savininkas teikia pretenziją geležinkeliui – nuo vagono praradimo arba sugadinimo nustatymo dienos; – jei geležinkelis teikia pretenziją savininkui – nuo žalos atsiradimo dienos. Ieškinį galima pateikti tik atitinkamam tos šalies, kurios geležinkeliams buvo pateikta pretenzija, teismui. Pretenzijų ir reikalavimų, kurių senaties terminas pasibaigė, negalima pateikti kaip ieškinių.

 

Atlygis už pristatymo uždelsimą

31. Atlygis už pristatymo termino uždelsimą, vadovaujantis SMGS 27 straipsniu, apmokamas tik už vagone esantį krovinį. Atsiskaitymai už tuščio vagono pristatymo uždelsimą atliekami kaip už krovinius.

 

Baigiamieji teiginiai

32. Visais kitais atvejais vežamiems pakrautiems ir tuštiems privatiems vagonams taikomos SMGS nuostatos.

 

 

Tarnybinės SMGS instrukcijos 10 priedas (SMGS 10 priedas)

 

10.1 priedas Privataus vagono įregistravimo geležinkelis, gavęs iš suinteresuotų geležinkelių sutikimą, turi pranešti vagono savininkui arba nuomininkui apie šių vagonų vežiojimų apribojimą.

10.2 priedas Pradinė stotis saugo vagono savininko arba nuomininko įgaliojimą, vadovaudamasi pradiniame geležinkelyje galiojančiomis taisyklėmis.

10.3 priedas Aktas sudaromas pagal PPV 54 priedą arba pagal kitas tarp geležinkelių galiojančias vagonų naudojimo taisykles. Pagal aktą nustatoma geležinkelio atsakomybė už žalą ir atlygio dydis. Akte turi būti tik faktai, o ne prielaidos.

10.4 priedas Siunčiamas tokios formos pranešimas: Pranešimas apie vagono sugadinimą, dėl kurio negalima toliau jo vežti, (SMGS 10 priedo 14 paragrafas)

1. Vagono numeris*:..........................................

2. Vagono savininko arba nuomininko pavadinimas ir adresas (jeigu yra):...........................................................

3. Važiavimo maršrutas pagal važtaraštį Nr................... nuo...................... stoties iki................. stoties

4. Vagono būklė (tuščias ar pakrautas):.........................................................................................................................

5. Atkabintas:............................. (atkabinimo data)

6. Atkabinimo priežastis:...................................................................................................................................................

7. Atkabinimo stoties ir geležinkelio pavadinimas............ Prašau pranešti nurodymus (siuntėjo, savininko, nuomininko) dėl vežimo sutarties pratęsimo ar tolesnio vagono panaudojimo po remonto arba duoti sutikimą jį

grąžinti

 

....................................................................................................................................................

data pareigos                                                                                ir parašas

 

______________


Tarptautinio krovinių vežimo susitarimo 11 priedas

(6 straipsnio 8 paragrafas)

 

KROVINIŲ VEŽIMO TRANSPORTO PAKETAIS TAISYKLĖS

 

1. Šio priedo taisyklės taikomos vežamiems transporto paketais kroviniams. Geležinkeliui pareikalavus siuntėjas turi pateikti vežti supaketuotus įpakuotus arba neįpakuotus vienetinius krovinius, kurie pagal savo matmenis ir savybes gali būti suformuoti į transporto paketus.

2. Transporto paketas -yra sustambintas krovinio vienetas, suformuotas iš atskirų įpakuotų ir taroje ar neįpakuotų ir ne taroje vienetų, tarpusavyje sutvirtintų universaliais ar specialiais vienkartiniais arba daugkartinio naudojimo paketavimo priemonėmis arba gabenimo įtaisais (padėklai, pakabos, kasetės ir kt.). Transporto paketas vežimo ir saugojimo geležinkelyje metu turi atitikti reikalavimus dėl:

1) galimybės mechanizuotai pakrauti, iškrauti ir perkrauti šakiniais krautuvais, kranais ir kitomis kėlimo bei transportavimo mašinomis;

2) transporto paketų sveikumo; 3)krovinio išsaugojimo;

4) atliekančių transportavimo, sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo ir perkrovimo darbus darbininkų saugumo;

5) viso vagonų ir konteinerių krovumo ir talpumo (pakrovos gabarito) panaudojimo;

6) traukinių eismo saugumo.

3. Viename transporto pakete galima talpinti krovinius, vežamus į vieną galinę stotį vienam gavėjui.

4. Kroviniai transporto paketuose gali būti pateikti vežti vagono, smulkiosiomis arba didžiųjų konteinerių siuntomis.

5. Prieš pateikdamas vežti krovinius paketuoja siuntėjas savo sąskaita. Sustambintas krovinio vienetas laikomas pakankamai patikimu transporto paketu tik tada, kai dėl tinkamai pritaikytų paketavimo priemonių arba gabenimo įtaisų visą kelią išlieka sveikas paketas ir jame esantis krovinys. Už parinktas netinkamas krovinių paketavimo priemones arba transporto paketo formavimo būdą, taip pat už šio priedo reikalavimų nevykdymą atsako siuntėjas.

6. Priemonės, kurios naudojamos formuojant krovinį į transporto paketą, ir siuntėjo uždėtas ženklinimas turi užkirsti kelią galimybei išimti atskirus krovinio vienetus iš paketo, nepažeidus šių priemonių ir ženklinimo.

7. Siuntėjas ant transporto paketo turi užrašyti arba užklijuoti:

1) vadovaudamasis SMGS 9 straipsnio 3 paragrafu, užrašus ir lipdukus (ant atskirų krovinio vienetų, iš kurių suformuotas paketas, užrašų ir lipdukų nereikia);

2) duomenis apie transporto paketo bruto ir neto masę, nustatytą vadovaujantis pradiniame geležinkelyje galiojančiomis vidaus taisyklėmis; be to, prireikus siuntėjas ant kiekvieno transporto paketo nurodo:

3) duomenis apie dedamų transporto paketų vagone arba sandėlyje maksimalų leidžiamą aukštų skaičių (pavyzdžiui, „Sukrauti ne daugiau kaip 4 aukštais“);

4) duomenis trupmena: bendrą transporto paketų skaičių (skaitiklis) ir bendrą krovinio vienetų skaičių (vardiklis) ir papildomai skliaustuose – transporto paketo numerį (pavyzdžiui, „5 / 30 (2)“).

8. Pateikiamo vežti dengtaisiais ir izoterminiais vagonais arba konteineriais transporto paketo masė (krovinio masė, įskaitant paketavimo priemonių arba gabenimo įtaisų masę) neturi būti didesnė kaip 1000 kg. Transporto paketo, vežamo atviraisiais vagonais, masė (krovinio masė, įskaitant paketavimo priemonių arba gabenimo įtaisų masę) neturi būti didesnė kaip 5000 kg. Nurodytą transporto paketo masę galima padidinti tik visiems dalyvaujantiems vežime geležinkeliams sutikus.

9. Siuntėjas važtaraščio skiltyje „Vienetų skaičius“ turi trupmena nurodyti: skaitiklis – bendras transporto paketų skaičius ir vardiklis – bendras krovinio vienetų skaičius šiuose paketuose. Važtaraščio skiltyje „Krovinio pavadinimas“ siuntėjas žemiau krovinio pavadinimo turi parašyti „Transporto paketas“, o jei paketams suformuoti buvo panaudotos geležinkelių paketavimo priemonės arba gabenimo įtaisai – šių paketavimo priemonių ir gabenimo įtaisų rūšį ir skaičių. Jei kroviniai vežami transporto paketais, kuriems suformuoti panaudotos paketavimo priemonės arba gabenimo įtaisai, siuntėjas važtaraščio skiltyje „Siuntėjo nustatyta masė (kg) „ nurodo krovinio masę, paketavimo priemonių arba gabenimo įtaisų nuosavą masę ir bendrą siuntos bruto masę.

10. Kai transporto paketas pažeistas kelyje, stotis, kuri tai aptiko, pagal galimybę tikrina krovinio vienetų skaičių šiame transporto pakete. Jeigu šio patikrinimo metu aptikti pažeisti krovinio vienetai, tai stotis turi patikrinti šių vienetų krovinio būklę. Prireikus, patikrinimo rezultatus reikia įforminti vadovaujantis SMGS 18 straipsniu.

11. Tvarkingus transporto paketus geležinkelis atiduoda siuntėjui netikrindamas transporto paketų krovinio kiekio ir būklės.

12. Priklausančių geležinkeliui daugkartinio naudojimo paketavimo priemonių arba gabenimo įtaisų naudojimo tvarką ir jų grąžinimo terminus tarpusavyje nustato suinteresuoti geležinkeliai atitinkamuose susitarimuose. 13. Visais kitais atvejais vežamiems transporto paketais kroviniams taikomos SMGS nuostatos.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 12.1 ir 12.2 priedai

(7 straipsnio 1 paragrafas)

 

SMGS VAŽTARAŠČIO PAVYZDŽIAI1

 

–. vežti mažąja skuba (12.1) – žr. 72-78 psl.

– vežti didžiąja skuba (12.2) – žr. 79-83 psl.

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 12.3 ir 12.4 priedai

(7 straipsnio 1 paragrafas)

 

LYDRAŠČIŲ PAPILDOMŲ EGZEMPLIORIŲ PAVYZDŽIAI1

 

– vežti mažąja skuba (12.3) – žr. 84 psl.

– vežti didžiąja skuba (12.4) – žr. 85 psl.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

______________


Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo 12.5 priedas

(7 straipsnio 1 ir 5 paragrafai, 15 straipsnio 2 paragrafas, 8 priedo 8 paragrafas ir 9 priedo 5 paragrafas)

 

SMGS VAŽTARAŠČIO PILDYMO PAAIŠKINIMAI