LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1396

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 56-2264):

1. Išdėstyti nurodytuoju nutarimu patvirtintos Leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo tvarkos 6.4 punktą taip:

6.4. patalpoje (-se) ir (arba) teritorijoje (-ose) neįsteigtas muitinės sandėlis. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai patalpoje (-se) ir (arba) teritorijoje (-ose) įsteigtas muitinės sandėlis, kuriame laikomi naftos produktai, skirti išgabenti jūrų transportu“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkoje:

2.1. Išdėstyti 22.3 punktą taip:

22.3. įregistruotas ir suformuotas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 20 mln. litų, o laidavimo suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis šios tvarkos 4 ar 5 punkto nuostatų, neviršija 50 procentų suformuoto ir įregistruoto kapitalo, ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas (išskyrus turtą, įkeistą Finansų ministerijai už paskolas) ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį“.

2.2. Išdėstyti 23.4 punktą taip:

23.4. kontroliuojančio juridinio asmens suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 40 mln. litų, o laidavimo suma, kuri turėtų būti pateikta laikantis šios tvarkos atitinkamai 4 ar 5 punkto nuostatų, neviršija 50 procentų suformuoto ir įregistruoto įstatinio kapitalo, ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas (išskyrus turtą, įkeistą Finansų ministerijai už paskolas) ar areštuotas, už sumą, atitinkančią įstatinio kapitalo dalį“.

3. Išdėstyti nurodytuoju nutarimu patvirtintų kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų 11 punktą taip:

11. Centrinis mokesčio administratorius, išnagrinėjęs jo nustatyta tvarka 10 punkte nurodytą prašymą, suteikia teisę mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą užtikrinti pateikiant raštišką įsipareigojimą ir tą įsipareigojimą priima, jeigu bendra raštiškų įsipareigojimų (už visų turimų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininko prievoles, taip pat už prievoles, galinčias atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu) suma neviršija 50 procentų suformuoto ir įregistruoto įstatinio kapitalo ir įmonė turi turto, kuris nėra įkeistas (išskyrus turtą, įkeistą Finansų ministerijai už paskolas) ar areštuotas, už sumą, atitinkančią šią įstatinio kapitalo dalį“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ