LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 1999 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. 269 „DĖL APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ DEGINANT SAUSĄ ŽOLĘ, NENDRES, ŠIAUDUS BEI LAUKININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS ATLIEKAS“ PAKEITIMO

 

2002 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 446

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540, 2002, Nr. 2-49) 6 straipsnio 5 dalies 19 punktu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 5.3, 6.2 ir 7.3 punktais:

1. Pakeičiu Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, patvirtintų aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 75-2284) 5 punktą ir šį punktą išdėstau taip:

5. Draudžiama sugrėbtas (surinktas) žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 100 m nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose.“

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „augalija“ ir „valdymo sistema“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS