LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1351

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009) 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti Žemės ūkio ministeriją vadovaujančiąja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro tvarkymo įstaiga.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, atnaujinti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie žemės ūkio ir kaimo valdas.

3. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924), šiais nuostatais, kitais teisės aktais.

4. Registro steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Registro objektas – žemės ūkio ir kaimo valda, šiuose nuostatuose vadinama objektu.

6. Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

7. Objekte vykdomos jungtinės veiklos partneriai (toliau vadinama – objekto partneriai) – žemės ūkio arba alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pagal raštišką tarpusavio susitarimą naudoja vieną žemės ūkio ir kaimo valdą, paskiria jos valdytoją ir dalijasi su valda susijusia juridine ir ekonomine atsakomybe.

8. Objekto valdytojas – žemės ūkio arba alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos teise ir kitais pagrindais valdantis vieną žemės ūkio ir kaimo valdą, arba tas objekto partneris, kuris, vieną valdą naudojant keliems partneriams, objekto partnerių raštišku tarpusavio susitarimu paskirtas objekto valdytoju. Gali būti tik vienas objekto valdytojas.

9. Registras yra valstybės registrų sistemos sudėtinė dalis.

10. Registro duomenys kaupiami vienoje duomenų bazėje.

11. Registre naudojami valstybės pagrindinių (bazinių) registrų duomenys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

12. Registro tvarkymo įstaigos yra:

12.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Žemės ūkio ministerija. Vadovaujančiąją registro tvarkymo įstaigą gali pakeisti tik registro steigėjas;

12.2. registro tvarkymo įstaigos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau vadinama – Centras) ir savivaldybės.

13. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga:

13.1. metodiškai vadovauja registro tvarkymo įstaigoms, koordinuoja jų veiklą, vykdo veiklos priežiūrą;

13.2. rengia teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu;

13.3. tvirtina registravimo dokumentų formas ir jų pildymo instrukcijas, kitus registro dokumentus.

14. Registro tvarkymo įstaiga – Centras:

14.1. užtikrina registro informacinės sistemos funkcionavimą;

14.2. tvarko registro duomenų bazę, kurioje kaupiami, saugomi ir atnaujinami registro duomenys;

14.3. užtikrina registro sąveiką su kitais valstybės registrais, kadastrais ir klasifikatoriais, perduoda registro duomenis kitiems registrams ar informacinėms sistemoms, priima kitų valstybės registrų duomenis;

14.4. teikia registro duomenis registro duomenų naudotojams įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka, registruoja naudotojus;

14.5. koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybių veiklą, susijusią su registro tvarkymu, konsultuoja savivaldybes ir teikia joms metodinę pagalbą registro duomenų ir dokumentų tvarkymo klausimais;

14.6. vykdo savivaldybėse esančios registro techninės ir programinės įrangos priežiūrą;

14.7. rengia ir tvarko specialius registro klasifikatorius;

14.8. priima iš savivaldybių objektų registravimo dokumentų ir prašymų išregistruoti objektus pirmuosius egzempliorius, įregistruoja jų gavimą ir užtikrina tolesnį minėtųjų dokumentų tvarkymą;

14.9. gauna iš kitų valstybės registrų registro tvarkymo duomenis;

14.10. registruoja registro objektus – suteikia unikalų identifikavimo kodą ir įrašo jį į registro duomenų bazę;

14.11. kaupia, atnaujina, apdoroja, archyvuoja ir saugo registro duomenis ir dokumentus, tvarko jų apskaitą;

14.12. atsako už registro duomenų bazės, dokumentų ir jų archyvų apsaugą;

14.13. nagrinėja skundus dėl atsisakymo pateikti ar patikslinti registro duomenis ir teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka;

14.14. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines registro tvarkymo problemas ir teikia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl registro funkcionavimo tobulinimo;

14.15. priima, suderinusi su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga, sprendimus, kurių reikia registro tvarkymui užtikrinti;

14.16. organizuoja Centro darbuotojų ir valstybės tarnautojų, dalyvaujančių tvarkant registro duomenis, kvalifikacijos kėlimą;

14.17. vykdo kitus vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nurodymus, susijusius su registro tvarkymu;

14.18. iki kiekvienų metų kovo 1 d. atsiskaito vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai už registro tvarkymą praėjusiais kalendoriniais metais.

15. Registro tvarkymo įstaigos – savivaldybės:

15.1. priima iš duomenų teikėjų objektų registravimo dokumentus, prašymus išregistruoti objektus ir kitus dokumentus, juos registruoja ir užtikrina tolesnį jų tvarkymą;

15.2. registro duomenų teikėjų pageidavimu išduoda jiems pažymas apie pateiktų dokumentų gavimo įregistravimą;

15.3. atlieka loginę teikiamų duomenų patikrą;

15.4. įrašo duomenis į registro duomenų bazę;

15.5. perduoda objektų registravimo dokumentų ir prašymų išregistruoti objektus pirmuosius egzempliorius Centrui;

15.6. siunčia registro duomenų teikėjams pranešimus apie objektų įregistravimą ir jiems suteiktus unikalius identifikavimo kodus, taip pat pranešimus apie objektų išregistravimą;

15.7. siunčia registro duomenų teikėjams jų pateiktų duomenų išrašus iš registro duomenų bazės;

15.8. atsako už saugų duomenų įrašymą į registro duomenų bazę ir saugų objektų registravimo dokumentų bei prašymų išregistruoti objektus pirmųjų egzempliorių perdavimą Centrui;

15.9. konsultuoja registro duomenų teikėjus registravimo dokumentų pildymo klausimais;

15.10. vykdo kitus vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos ir Centro nurodymus, susijusius su registro duomenų ir dokumentų tvarkymu.

16. Registro tvarkymo įstaigos užtikrina, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi arba neišsamūs duomenys, kad registravimo duomenys atitiktų pateiktuosius objektų registravimo dokumentuose.

17. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

18. Registre tvarkomi ir kaupiami šie objekto registravimo duomenys:

18.1. objekto unikalus identifikavimo kodas (numeris), susidedantis iš dešimties skaitmenų ir neturintis vidinės struktūros;

18.2. objekto duomenys:

18.2.1. objekto valdytojas (įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas), asmens išsilavinimas žemės ūkio ar kitoje srityje (profesinis, aukštesnysis arba aukštasis);

18.2.2. objekto valdytojo adresas korespondencijai siųsti (gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris, gyvenamosios vietovės (miesto, miestelio arba kaimo) pavadinimas ir kodas, savivaldybės pavadinimas ir kodas, pašto kodas, pašto dėžutės numeris), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

18.2.3. objekto valdytojo (fizinio asmens) kiekvieno šeimos nario duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, darbo objekte pobūdis – pagrindinis ar papildomas darbas, giminystės ryšys su objekto valdytoju – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.1 punktas);

18.2.4. kiekvieno objekto partnerio duomenys (įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas);

18.2.5. objekto centras – svarbiausiasis objekto ekonominei veiklai nekilnojamasis daiktas (nekilnojamojo daikto tipas – nurodoma, kad tai gamybinės ar kitos paskirties statinys arba žemės sklypas; adresas – gatvės pavadinimas, gyvenamosios vietovės (miesto, miestelio arba kaimo) pavadinimas ir kodas, seniūnijos pavadinimas ir kodas, savivaldybės pavadinimas ir kodas; unikalus statinio numeris Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo kadastro numeris ir unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre);

18.2.6. asmuo, įgaliotas palaikyti ryšius su registro tvarkymo įstaiga (įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas);

18.2.7. asmens, įgalioto palaikyti ryšius su registro tvarkymo įstaiga, adresas korespondencijai siųsti (gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris, gyvenamosios vietovės (miesto, miestelio arba kaimo) pavadinimas ir kodas, savivaldybės pavadinimas ir kodas, pašto kodas, pašto dėžutės numeris), telekomunikacijų rekvizitai (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

18.2.8. buhalterinės apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma;

18.2.9. pagrindinė ekonominė veikla (nurodoma, kad tai žemės ūkio veikla arba alternatyvi žemės ūkiui veikla);

18.2.10. pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pavadinimas ir kodas – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.2 punktas);

18.2.11. papildoma ekonominė veikla (nurodoma, kad tai žemės ūkio veikla arba alternatyvi žemės ūkiui veikla);

18.2.12. papildomos ekonominės veiklos rūšių pavadinimai ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.2 punktas);

18.2.13. ekonominės veiklos, kurios produkcija gaminama taikant ekologinio ūkininkavimo metodus, rūšys – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.2 punktas);

18.2.14. ekonominės veiklos tikslai (nurodoma, kad tai paslaugų teikimas ir (arba) žemės ūkio ar kitos produkcijos gamyba – parduoti, tik savo reikmėms arba likutis parduodamas);

18.2.15. kiekvieno naudojamo žemės sklypo duomenys: daiktinė teisė į žemės sklypą (nuosavas, nuomojamas, naudojamas pagal panaudos sutartį ir kitais pagrindais), adresas (gyvenamosios vietovės (miesto, miestelio arba kaimo) pavadinimas ir kodas, seniūnijos pavadinimas ir kodas, savivaldybės pavadinimas ir kodas), kadastro numeris ir unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre, bendras plotas (hektarais), žemės naudmenų plotas (hektarais), plotas, kultivuojamas taikant ekologinio ūkininkavimo metodus (hektarais), miško plotas (hektarais), vandens plotas (hektarais), vandens plotas, kuriame įveista žuvų (hektarais), objekto, iš kurio valdytojo arba partnerio(-ių) įsigytas (pirkimo, nuomos, panaudos ir kitais pagrindais) žemės sklypas, identifikavimo kodas;

18.2.16. kiekvieno perduoto naudoti (pardavimo, nuomos, panaudos ir kitais pagrindais) žemės sklypo duomenys: kadastro numeris ir unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre, objekto, kurio valdytojui arba partneriui(-iams) perduotas žemės sklypas, identifikavimo kodas;

18.2.17. einamaisiais kalendoriniais metais deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių pavadinimai ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.2 punktas);

18.2.18. laikomų įregistruotų Gyvulių registre galvijų, avių ir ožkų identifikavimo numeriai;

18.2.19. laikomi neregistruojami Gyvulių registre gyvuliai ir paukščiai – skaičius ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.3 punktas);

18.2.20. mašinos ir įrengimai – skaičius, pajėgumas (įrengimų) ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.4 punktas);

18.2.21. gamybiniai pastatai – skaičius, gamybinė charakteristika pagal pastato paskirtį – plotas (kv. metrais) arba talpa (kub. metrais) ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.5 punktas);

18.2.22. taikomų kraštovaizdžio kūrimo ir jo ypatumų palaikymo priemonių pavadinimai ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.6 punktas);

18.2.23. objekto teritorijoje esančių vandentvarkos sistemų pavadinimai ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.7 punktas);

18.3. tiesioginių išmokų ir kitos valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, gautos praėjusiais kalendoriniais metais, rūšys ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.8 punktas);

18.4. paskirtų praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio produkcijos gamybos kvotų pavadinimai ir kodai – pagal klasifikatorių (šių nuostatų 19.1.9 punktas);

18.5. savivaldybės, kurioje priimti ir įregistruoti objekto registravimo dokumentai ir įrašyti objekto duomenys į duomenų bazę, pavadinimas ir kodas;

18.6. asmens, įrašiusio duomenis į duomenų bazę, vardas, pavardė;

18.7. duomenų įrašymo į duomenų bazę data (metai, mėnuo, diena);

18.8. registravimo paskirties žyma: įregistravimas arba duomenų atnaujinimas. Duomenų atnaujinimo atveju naujas identifikavimo kodas objektui nesuteikiamas;

18.9. išregistravimo žyma;

18.10. įregistravimo, duomenų atnaujinimo arba išregistravimo data (metai, mėnuo, diena).

19. Objekto registravimo ir klasifikavimo požymiams nustatyti naudojami šie registro klasifikatoriai:

19.1. sukurti specialūs klasifikatoriai, kuriuos tvarko Centras:

19.1.1. giminystės ryšių klasifikatorius;

19.1.2. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių klasifikatorius;

19.1.3. neregistruojamų Gyvulių registre gyvulių ir paukščių rūšių klasifikatorius;

19.1.4. mašinų ir įrengimų klasifikatorius;

19.1.5. gamybinių pastatų klasifikatorius;

19.1.6. kraštovaizdžio kūrimo, jo ypatumų palaikymo priemonių klasifikatorius;

19.1.7. vandentvarkos sistemų klasifikatorius;

19.1.8. tiesioginių išmokų ir kitos valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai klasifikatorius;

19.1.9. žemės ūkio produkcijos gamybos kvotų klasifikatorius;

19.2. ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kurį tvarko Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

20. Visi registro duomenys kaupiami ir saugomi dokumentų bylose ir kompiuterinėse laikmenose.

 

IV. DUOMENŲ TEIKĖJAI

 

21. Registro duomenų teikėjai yra žemės ūkio ir kaimo valdų valdytojai.

22. Registro duomenų teikėjai įrašo objekto registravimo duomenis į nustatytosios formos registravimo dokumentą dviem egzemplioriais ir pateikia juos savivaldybei, kurios teritorijoje yra objekto centras.

23. Registro duomenų teikėjai privalo šių nuostatų 28 punkte nustatytu laiku atnaujinti įregistruotų objektų registravimo duomenis.

24. Registro duomenų teikėjai atsako už teikiamų duomenų teisingumą.

25. Kiekvienas registro duomenų teikėjas turi teisę susipažinti su jo pateiktais registravimo duomenimis.

26. Registro duomenų teikėjas, susipažinęs su registro duomenų bazėje saugomais jo pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti ar pašalinti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys. Gavusi šį reikalavimą, registro tvarkymo įstaiga privalo per 10 darbo dienų patikrinti tokio reikalavimo pagrįstumą ir, nustačiusi, kad reikalavimas pagrįstas, įvykdyti jį. Registro tvarkymo įstaiga raštu informuoja registro duomenų teikėją apie priimtą sprendimą.

 

V. OBJEKTŲ ĮREGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS IR DUOMENŲ

ATNAUJINIMAS

 

27. Objektui įregistruoti registro duomenų teikėjai savivaldybei pateikia:

27.1. objekto registravimo dokumentą (dviem egzemplioriais) – užpildytą šių nuostatų 18.2–18.4 punktuose nurodytais duomenimis vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintą formą;

27.2. objekto valdytojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – įmonės įregistravimo pažymėjimą (arba įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu, kurioje nurodomos jo pareigos ir tvirtinimo data) arba Lietuvos Respublikos piliečio pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

27.3. objekto valdytojo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (jeigu objektą naudoja keli partneriai);

27.4. objekto valdytojo atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (kai duomenys teikiami objekto valdytojo įgaliotam asmeniui);

27.5. Nekilnojamojo turto registro pažymėjimą apie įregistruotus žemės sklypus (arba jo kopiją);

27.6. žemės nuomos ar panaudos sutartis (arba jų kopijas);

27.7. Žemėtvarkos skyriaus parengtą pažymą apie asmeninio ūkio žemės sklypo suteikimą ir naudojimą (arba jos kopiją);

27.8. ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą (jeigu šis statusas suteiktas).

28. Įregistruotų objektų duomenys atnaujinami šia tvarka:

28.1. Įregistruotų registre objektų duomenys atnaujinami kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos.

28.2. Jeigu dėl pateisinamos priežasties (nenugalimų jėgų veiksniai, objekto valdytojo ar jo šeimos nario mirtis, sunki liga, išvykimas iš šalies ir kiti panašūs atvejai) įregistruoto registre objekto duomenų teikėjas pavėlavo pateikti atnaujintus objekto duomenis iki datos, numatytos šių nuostatų 28.1 punkte, jis privalo pateikti savivaldybei šių nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus, duomenis ir atitinkamą pateisinantį dokumentą. Savivaldybė nustatytąja tvarka priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktų registravimo dokumentų priėmimo ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja apie sprendimą duomenų teikėją ir Centrą.

28.3. Centras, nustatęs, kad įregistruoto registre objekto duomenys neatnaujinti šių nuostatų 28.1 punkte nustatytu laiku, du kartus išsiunčia objekto duomenų teikėjui nustatytosios formos įspėjimą apie galimą objekto išregistravimą iš registro: pirmą kartą – ne vėliau kaip iki eilinio duomenų atnaujinimo kalendorinių metų gruodžio 1 dienos, antrą (paskutinį) kartą – ne vėliau kaip iki kitų po eilinio duomenų atnaujinimo kalendorinių metų kovo 1 dienos.

29. Objekto duomenims atnaujinti registro duomenų teikėjai pateikia savivaldybei objekto registravimo dokumentą (dviem egzemplioriais) – užpildytą šių nuostatų 18.1–18.4 punktuose nurodytais duomenimis vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintą formą ir dokumentus, nurodytus šių nuostatų 27.2–27.4 punktuose. Dokumentai, nurodyti šių nuostatų 27.5–27.8 punktuose, pateikiami, jeigu objekte yra įvykę pasikeitimų.

30. Savivaldybė, priėmusi iš registro duomenų teikėjo dokumentų rinkinį registro objektui įregistruoti arba duomenims atnaujinti, duomenų teikėjo akivaizdoje atlieka loginę teikiamų duomenų patikrą ir nustatytąja tvarka įregistruoja dokumentų priėmimą. Loginės teikiamų duomenų patikros metu patikrinami pateikti dokumentai, patikrinama, ar objekto registravimo dokumentai užpildyti tinkamai pagal objektų registravimo dokumentų pildymo paaiškinimų reikalavimus, ar teikiami duomenys nėra aiškiai klaidingi.

31. Jeigu atliekant loginę duomenų patikrą randama klaidų, registravimo dokumentų rinkinys grąžinamas duomenų teikėjui, kad šis klaidas ištaisytų. Jeigu klaidų nerandama, objekto registravimo dokumentai priimami toliau tvarkyti ir duomenų teikėjo pageidavimu jam išduodama nustatytosios formos pažyma apie pateiktų dokumentų gavimo įregistravimą.

32. Savivaldybė įrašo registravimo duomenis į registro duomenų bazę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo įregistravimo.

33. Pirmuosius registravimo dokumentų egzempliorius savivaldybė ne vėliau kaip per 30 dienų nuo duomenų įrašymo į registro duomenų bazę perduoda Centrui, antrieji lieka savivaldybėje.

34. Objektas laikomas įregistruotu, kai Centras, nustatęs, kad įrašyti į registro duomenų bazę duomenys atitinka registro reikalavimus ir kitų valstybės registrų duomenis, priima sprendimą įregistruoti objektą, suteikia jam unikalų identifikavimo kodą ir įrašo jį, įregistravimo žymą ir objekto įregistravimo datą į registro duomenų bazę.

35. Įregistruoto registre objekto duomenys laikomi atnaujintais, kai Centras, nustatęs, kad įrašyti į registro duomenų bazę duomenys atitinka registro reikalavimus ir kitų valstybės registrų duomenis, priima sprendimą atnaujinti objekto duomenis ir įrašo duomenų atnaujinimo žymą ir objekto duomenų atnaujinimo datą į registro duomenų bazę.

36. Centras sprendimą dėl objekto įregistravimo arba duomenų atnaujinimo registre priima ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šių nuostatų 18.2–18.4 punktuose (objektą įregistruojant) arba 18.1–18.4 punktuose (atnaujinant objekto duomenis) nurodytų duomenų įrašymo į registro duomenų bazę. Atnaujinant įregistruoto registre objekto duomenis, jo identifikavimo kodas nekeičiamas.

37. Nustatęs, kad dėl duomenų teikėjo kaltės į registro duomenų bazę įrašyti klaidingi duomenys, Centras nedelsdamas praneša apie tai savivaldybei, o ši, gavusi tokį pranešimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja apie tai registro duomenų teikėją ir pareikalauja ištaisyti klaidą. Ištaisius klaidą, registro duomenų bazėje privalomai daromi papildomi įrašai, pažymėjus, kad tai – klaidų pataisos.

38. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo objekto įregistravimo registre savivaldybė išsiunčia duomenų teikėjui antspaudu patvirtintą raštišką pranešimą apie objekto įregistravimą ir jam suteiktą identifikavimo kodą. Kartu su pranešimu duomenų teikėjui siunčiamas ir jo pateiktų duomenų išrašas iš duomenų bazės.

Duomenų atnaujinimo atveju duomenų teikėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo objekto duomenų atnaujinimo registre savivaldybė išsiunčia tik jo pateiktų atnaujintų duomenų išrašą iš duomenų bazės.

39. Centras, nustatęs, kad dėl savivaldybės kaltės į registro duomenų bazę įrašyti duomenys neatitinka pateiktųjų dokumentuose, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų neatitikimo fakto nustatymo ištaisyti klaidą.

40. Apie atliktus taisymus registro duomenų bazėje Centras informuoja visus registro duomenų naudotojus, kuriems perduoti klaidingi duomenys.

41. Objektas išregistruojamas iš registro, kai:

41.1. registro duomenų teikėjas pateikia savivaldybei du egzempliorius nustatytosios formos prašymo išregistruoti objektą ir dokumentus, nurodytus šių nuostatų 27.2–27.4 punktuose;

41.2. Centras nustato, kad po paskutinio įspėjimo, nurodyto šių nuostatų 28.3 punkte, objekto duomenys nebuvo atnaujinti šių nuostatų 28.1 punkte nustatytu laiku ir nėra kitų duomenų apie objekto egzistavimą.

42. Savivaldybė, priėmusi iš registro duomenų teikėjo prašymą išregistruoti objektą, nustatytąja tvarka įregistruoja jo gavimą ir ne vėliau kaip per 15 dienų perduoda Centrui pirmąjį prašymo išregistruoti objektą egzempliorių, antrasis egzempliorius lieka savivaldybėje.

43. Centras, gavęs iš savivaldybės registro duomenų teikėjo prašymą išregistruoti objektą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą dėl objekto išregistravimo iš registro ir įrašo išregistravimo žymą ir išregistravimo datą į registro duomenų bazę.

44. Centras, nustatęs, kad po paskutinio įspėjimo, nurodyto šių nuostatų 28.3 punkte, įregistruoto registre objekto duomenys nebuvo atnaujinti šių nuostatų 28.1 punkte nustatytu laiku ir nėra kitų duomenų apie objekto egzistavimą, išregistruoja objektą iš registro kitų kalendorinių metų spalio 1 d. ir įrašo išregistravimo žymą ir išregistravimo datą į registro duomenų bazę.

45. Objektas laikomas išregistruotu, kai Centras priima sprendimą išregistruoti objektą iš registro ir įrašo išregistravimo žymą ir išregistravimo datą į registro duomenų bazę.

46. Savivaldybė ne vėliau kaip per 30 dienų nuo objekto išregistravimo iš registro išsiunčia duomenų teikėjui antspaudu patvirtintą raštišką pranešimą apie objekto išregistravimą.

47. Centras ne vėliau kaip per 30 dienų nuo objekto išregistravimo iš registro apie tai praneša visiems registro duomenų naudotojams.

48. Išregistravęs objektą, Centras privalo saugoti jo duomenis ir išregistravimo žymą registro duomenų bazėje 5 metus nuo išregistravimo. Pasibaigus šiam terminui, išregistruoto objekto duomenys iš duomenų bazės perkeliami į duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat.

49. Registravimo dokumentai saugomi registro tvarkymo įstaigose Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

50. Registro funkcionavimui užtikrinti Centras gauna registro tvarkymo duomenis pagal terminus, nustatytus duomenų teikimo sutartyse, iš šių valstybės registrų:

50.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro, kurį tvarko Vidaus reikalų ministerija, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje;

50.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro, kurį tvarko Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje;

50.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro, kurį tvarko Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje;

50.4. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių registro, kurį tvarko Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje;

50.5. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, kurį tvarko Teisingumo ministerija, – duomenis, nustatytus duomenų teikimo sutartyje;

50.6. Gyvulių registro, kurį tvarko Centras, – duomenis apie įregistruotus galvijus, avis ir ožkas.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

51. Registro duomenų bazėje esantys duomenys yra vieši, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų numatytus atvejus.

52. Registro duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.

53. Registro duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame nurodomas duomenų naudojimo tikslas, arba duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), kurioje nurodomas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, duomenų apimtis, jų perdavimo informacijos laikmenose arba ryšių kanalais sąlygos ir tvarka. Duomenų pateikimo būdas derinamas su registro duomenų naudotojais ir gali būti keičiamas tik abipusiu registro tvarkymo įstaigos ir registro duomenų naudotojo susitarimu.

54. Fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus fizinius ir juridinius asmenis, kurių duomenys yra registro objektas, taip pat valstybės valdžios, valdymo ir savivaldybių institucijas, kurioms naudojimasis valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenimis nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

55. Duomenų naudotojas iš registro gautais duomenimis negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu nustatyta juos perduodant.

56. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga pagal įstatymus ir kitus teisės aktus nustato skelbtinų duomenų sąrašą ir jų skelbimo būdą.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

57. Registro duomenys gali būti perduodami į užsienio valstybes ir tarptautinėms organizacijoms tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

58. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

 

IX. REGISTRO DUOMENŲ APSAUGA

 

59. Už registro duomenų apsaugą atsako registro tvarkymo įstaigos.

60. Registro duomenų apsaugos priemones vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga nustato atsižvelgdama į registre kaupiamų duomenų pobūdį.

61. Registro duomenų apsaugos priemonės turi būti išsamiai išdėstytos registro techniniame projekte.

62. Registro duomenų apsaugai nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo užtikrinti registro tvarkymo įstaigos parenka reikiamas administracines, organizacines, technines, programines ir kitas priemones, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.

 

X. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

63. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšomis.

 

XI. REGISTRO LIKVIDAVIMAS

 

64. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

______________