LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDININKŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRĄ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1255

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1709) 3 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 11 straipsniu, taip pat įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1418 „Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2743), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos valdininkų registrą į Valstybės tarnautojų registrą keičiant objektų sudėtį ir duomenų rinkimo tvarką.

2. Patvirtinti Valstybės tarnautojų registro nuostatus (pridedama).

3. Paskirti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančią įstaigą vadovaujančiąja Valstybės tarnautojų registro tvarkymo įstaiga.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 620 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro“ (Žin., 1995, Nr. 38-944);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 397 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 620 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 38-930);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 37-976) 1.2 punktą;

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 824 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 62-2049) 2 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Valstybės tarnautojų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir šiuose nuostatuose nustatytus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – įstaigos), valstybės registrams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Registro objektai – įstaigų struktūros, laisvos ir užimtos valstybės tarnautojų pareigos, valstybės tarnautojai ir jų darbo užmokestis, darbuotojai, dirbantys įstaigose pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, jų darbo užmokestis, viešojo administravimo srities aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys ir asmenys, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas.

4. Registras – valstybės registras (nepagrindinis).

5. Registro steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924), kitais įstatymais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

6. Nustatomos šios registrą tvarkančios įstaigos:

6.1. vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra registro duomenų valdytoja;

6.2. registro tvarkymo įstaigos. Šios įstaigos nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje.

7. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga:

7.1. koordinuoja, kontroliuoja įstaigų registro tvarkymo darbus ir metodiškai jiems vadovauja;

7.2. sprendžia registro duomenų formavimo ir apsaugos, informacijos teikimo ir kitus registro tvarkymo klausimus;

7.3. rengia registro duomenų atnaujinimo metodiką, kuri privaloma visoms registro tvarkymo įstaigoms;

7.4. tvarko registro duomenų bazę;

7.5. užtikrina registro duomenų bazės ir duomenų archyvo apsaugą;

7.6. teikia informaciją apie valstybės tarnybą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7. organizuoja registro techninės ir programinės įrangos kūrimo, tobulinimo ir diegimo darbus, aprūpina registro tvarkymo įstaigas registro kompiuterine duomenų tvarkymo programa;

7.8. organizuoja sąveiką su kitais valstybės registrais Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo, kitų teisės aktų, šių nuostatų 25-28 punktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

8. Registro tvarkymo įstaigos:

8.1. registruoja objektus ir atnaujina duomenis apie objektus;

8.2. užtikrina, kad į registrą nebūtų įrašyti klaidingi duomenys;

8.3. paskiria atsakingus už įstaigos duomenų tvarkymą registre valstybės tarnautojus, kuriuos duomenų valdytojas įgalioja tvarkyti įstaigos duomenis registre (toliau vadinama – duomenis tvarkantys tarnautojai);

8.4. paskiria valstybės tarnautojus, turinčius teisę susipažinti su įstaigos duomenimis registre ir jais naudotis;

8.5. duomenis tvarkančių tarnautojų darbui su registro kompiuterine duomenų tvarkymo programa skiria personalinį kompiuterį, kurio techniniai parametrai leidžia dirbti su registro duomenų baze tiesioginiu režimu.

9. Duomenis tvarkantys tarnautojai ir valstybės tarnautojai, turintys teisę susipažinti su įstaigos duomenimis registre ir jais naudotis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį teisės aktų nustatytą laiką. Šie asmenys privalo pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenų paslaptį ir nepažeis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

10. Registre kaupiami šie duomenys apie įstaigų struktūras ir valstybės tarnautojų pareigas (toliau vadinama – pareigos):

10.1. įstaigos identifikavimo kodas, įstaigos kodas juridinius asmenis registruojančiame registre, įstaigos pavadinimas, įstaigos įsteigimo data ir teisinis pagrindas, pagrindiniai uždaviniai, buveinė, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

10.2. struktūrinio padalinio kodas, struktūrinio padalinio įsteigimo data ir teisinis pagrindas, pagrindiniai uždaviniai. Struktūrinio padalinio buveinės adresas, telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas nurodomi tada, kai jie skirtingi negu įstaigos;

10.3. pareigų identifikavimo kodas, kuris susideda iš įstaigos kodo, struktūrinio padalinio kodo, pareigų registracijos numerio;

10.4. tikslus pareigų pavadinimas, kuris susideda iš įstaigos pavadinimo, struktūrinio padalinio pavadinimo ir pareigybės pavadinimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą (toliau vadinama – suvienodintų pareigybių sąrašas);

10.5. pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) teisinis pagrindas ir data;

10.6. pareigybės užimtumas. Jeigu pareigybė laisva, pateikiami duomenys, kad ji neužimta arba paskelbtas konkursas, arba pareigybė siūloma valstybės tarnautojui, norinčiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, arba buvusiam karjeros valstybės tarnautojui, atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo. Jeigu pareigybė užimta, pateikiami duomenys apie valstybės tarnautojo paskyrimą ar perkėlimą į pareigas;

10.7. pareigybės įregistravimo (išregistravimo) data;

10.8. pareigybės grupė, kuri nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnį (toliau vadinama – grupė), lygis, kategorija;

10.9. pareigybės aprašymas;

10.10. pareigybės duomenų pakeitimo data.

11. Registre kaupiami šie duomenys apie valstybės tarnautojus (išskyrus operatyvinės veiklos subjektus, kurių duomenis saugo specialius valstybės įgaliojimus turinčios valstybės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2633) 3 straipsnio 3 dalyje):

11.1. valstybės tarnautojo identifikavimo kodas, kuris eilės tvarka suteikiamas duomenų bazėje įregistravus duomenis apie valstybės tarnautoją;

11.2. asmens kodas;

11.3. pavardė (pavardės), vardas (vardai);

11.4. paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

11.5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

11.6. valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris, galiojimo data;

11.7. duomenys apie išsilavinimą, specialybė (pagal diplomą);

11.8. mokslo laipsnis, pedagoginis vardas;

11.9. užsienio kalbos, kurias moka valstybės tarnautojas;

11.10. tarnybos stažas;

11.11. skatinimai, apdovanojimai, tarnybinės nuobaudos;

11.12. nuolatinė gyvenamoji vieta, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas;

11.13. duomenys apie mokymąsi (įvadinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas) – mokymosi pobūdis, sritis, mokymo įstaigos pavadinimas, trukmė, duomenys apie gautą mokymo pabaigoje dokumentą (pavadinimas, numeris, data);

11.14. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į valstybės tarnautojo pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, dalis ir punktas, sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data);

11.15. duomenys apie darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos), pensiją;

11.16. duomenys apie valstybės tarnautojo ir jo tarnybinės veiklos vertinimą, kvalifikacinę klasę, jos suteikimo datą;

11.17. duomenys apie atostogas, dėl kurių atsilaisvina pareigos;

11.18. valstybės tarnautojo duomenų pakeitimo data.

12. Registre kaupiami šie duomenys apie darbuotojus, dirbančius valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – darbuotojai):

12.1. darbuotojo identifikavimo kodas, kuris eilės tvarka suteikiamas duomenų bazėje įregistravus duomenis apie darbuotoją;

12.2. asmens kodas;

12.3. pavardė (pavardės), vardas (vardai);

12.4. paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

12.5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

12.6. duomenys apie išsilavinimą, specialybė (pagal diplomą);

12.7. mokslo laipsnis, pedagoginis vardas;

12.8. užsienio kalbos, kurias moka darbuotojas;

12.9. darbo stažas;

12.10. skatinimai, apdovanojimai, drausminės nuobaudos;

12.11. nuolatinė gyvenamoji vieta, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas;

12.12. duomenys apie mokymąsi (kvalifikacijos tobulinimas) – mokymosi pobūdis, sritis, mokymo įstaigos pavadinimas, trukmė, duomenys apie gautą mokymo pabaigoje dokumentą (pavadinimas, numeris, data);

12.13. duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas (atleidimą iš jų) – data, einamosios pareigos, priėmimo (perkėlimo, atleidimo) teisinis pagrindas (sprendimo dėl priėmimo (perkėlimo, atleidimo) numeris ir data);

12.14. duomenys apie darbo užmokestį ir pensiją;

12.15. duomenys apie atostogas, dėl kurių atsilaisvina darbo vieta (pareigos);

12.16. darbuotojo duomenų pakeitimo data.

13. Registre kaupiami šie duomenys apie asmenis, turinčius aukštąjį išsilavinimą viešojo administravimo srityje:

13.1. asmens identifikavimo kodas, kuris eilės tvarka suteikiamas duomenų bazėje įregistravus duomenis apie asmenį;

13.2. asmens kodas;

13.3. pavardė (pavardės), vardas (vardai);

13.4. paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

13.5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

13.6. duomenys apie išsilavinimą, specialybė (pagal diplomą);

13.7. duomenys apie darbo patirtį;

13.8. nuolatinė gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

13.9. asmens duomenų pakeitimo data.

14. Registre kaupiami šie duomenys apie asmenis, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas:

14.1. asmens identifikavimo kodas, kuris eilės tvarka suteikiamas duomenų bazėje įregistravus duomenis apie asmenį;

14.2. asmens kodas;

14.3. pavardė (pavardės), vardas (vardai);

14.4. teismo nuosprendžio įsigaliojimo data, baudžiamosios bylos numeris, kuriam laikui atimta teisė eiti valstybės tarnautojo pareigas;

14.5. nutarties dėl kasacinio skundo patenkinimo numeris, data.

15. Papildomi duomenys – duomenis tvarkančio tarnautojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

 

IV. DUOMENŲ TVARKYMAS

 

16. Registro duomenų registravimo dokumentai yra:

16.1. pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų sprendimai;

16.2. valstybės tarnautojo ar darbuotojo priėmimo į pareigas (ar atleidimo iš jų) – valstybės tarnautoją ar darbuotoją į pareigas priimančio asmens sprendimas;

16.3. įstaigoje saugoma valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens byla;

16.4. aukštosios mokyklos pateikta nustatytosios formos anketa. Anketos formą tvirtina vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, joje pateikiami duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.2-13.8 punktuose.

17. Duomenis tvarkančiam tarnautojui duomenis, nurodytus šių nuostatų 10-12 punktuose, teikia valstybės tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą įstaigoje. Duomenis tvarkantis tarnautojas patikrina ir įrašo į registro duomenų bazę jam pateiktus duomenis. Kai įstaiga reorganizuojama ar likviduojama, duomenis tvarkantis tarnautojas vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai paštu išsiunčia kopijas dokumentų apie įstaigos reorganizavimą ar likvidavimą.

18. Aukštosios mokyklos per mėnesį po viešojo administravimo srities aukštojo mokslo diplomų įteikimo siunčia vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai nustatytosios formos anketas asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą viešojo administravimo srityje.

19. Duomenys apie asmenis, kuriems teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, iš teistumo informacijos duomenų bazės kartą per savaitę perduodami į registro duomenų bazę teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Duomenys apie valstybės tarnautojo pareigybę, valstybės tarnautoją, darbuotoją, viešojo administravimo srities aukštąjį išsilavinimą turintį asmenį ir asmenį, kuriam teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, registre įregistruojami, kai įrašomi į registro duomenų bazę, visiškai suformuojami identifikavimo kodai. Valstybės tarnautojo pareigybė išregistruojama, kai duomenis tvarkantis tarnautojas gauna duomenų apie valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimą ir atlieka pakeitimus registro duomenų bazėje. Valstybės tarnautojo ir(ar) darbuotojo duomenys išregistruojami, kai duomenis tvarkantis tarnautojas gauna jo duomenis apie atleidimą ir atlieka pakeitimus registro duomenų bazėje. Viešojo administravimo srities aukštąjį išsilavinimą turinčio asmens duomenys perregistruojami, kai duomenis tvarkantis tarnautojas gauna duomenų apie jo priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas ir atlieka pakeitimus registro duomenų bazėje. Asmens, kuriam teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas, duomenys išregistruojami tą pačią dieną, kurią pasibaigia teisės eiti valstybės tarnautojo pareigas atėmimo terminas arba iš teistumo informacijos duomenų bazės gaunama informacija apie nuteistojo valstybės tarnautojo kasacinio skundo patenkinimą.

21. Registro duomenys atnaujinami per 3 darbo dienas po pasikeitimo, o duomenys apie karjeros valstybės tarnautojų pareigybės užimtumą į registro duomenų bazę įrašomi per vieną darbo dieną po pasikeitimo. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga, gavusi šių nuostatų 16.4 punkte nurodytus registravimo dokumentus, per 3 darbo dienas įrašo duomenis į registro duomenų bazę.

22. Registro duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų ir asmens duomenų tvarkymą.

23. Išregistruotų valstybės tarnautojo pareigybių, valstybės tarnautojų, darbuotojų ir asmenų, nurodytų šių nuostatų 13 ir 14 punktuose, duomenys iš registro duomenų bazės po išregistravimo tą pačią dieną perkeliami į registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi neribotą terminą.

24. Paaiškėjus, kad registre įrašyti klaidingi duomenys, registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama juos ištaisyti. Jeigu registro duomenys neatitinka kitų valstybės registrų duomenų, vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo nedelsdama informuoti apie tai tą registro tvarkymo įstaigą, kurios registravimo duomenys netikslūs, ir pareikalauti nedelsiant ištaisyti klaidą.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR DUOMENŲ BAZĖMIS

 

25. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojama šių valstybės registrų ir institucijų informacija:

25.1. Juridinių asmenų registro;

25.2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

25.3. teistumo informacijos duomenų bazės, kurią tvarko Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

26. Registro duomenų bazei formuoti naudojami:

26.1. studijų programų, mokymo sričių klasifikatoriai, kuriuos tvarko Švietimo ir mokslo ministerija;

26.2. pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius, kurį tvarko Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos;

26.3. vidiniai registro klasifikatoriai – suvienodintų pareigybių sąrašas, pareigybių grupės, kvalifikacijos tobulinimo pobūdis.

27. Registras teikia duomenis kitiems valstybės registrams, jeigu apie tokį duomenų teikimą nurodyta šių registrų nuostatuose.

28. Registras bendradarbiauja su kitais valstybės registrais, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui ir kitiems teisės aktams.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

29. Registro duomenys teikiami:

29.1. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Duomenis teikia vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis arba duomenų gavėjo prašymą;

29.2. asmenims, kurių duomenys saugomi registre, pateikusiems raštišką prašymą, – jų duomenys. Duomenis teikia registrą tvarkančios įstaigos. Asmuo, susipažinęs su registre saugomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys. Registrą tvarkanti įstaiga, gavusi šį reikalavimą ir patikrinusi jo pagrįstumą, privalo ištaisyti duomenis per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir raštu informuoti apie tai asmenį. Registro tvarkymo įstaiga, atmetusi prašymą pakeisti duomenis kaip nepagrįstą, privalo apie tai informuoti asmenį per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

30. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga viešai skelbia šiuos registro duomenis:

30.1. suvestinius duomenis apie valstybės tarnautojų pareigas ir valstybės tarnautojus – jų skaičių ir pasiskirstymą pagal grupes, lygius, kategorijas; valstybės tarnautojų pasiskirstymą pagal specialybes, išsilavinimą, mokslo laipsnį, amžiaus vidurkį ir kitus požymius;

30.2. informaciją apie valstybės tarnautojų pareigas ir valstybės tarnautojus – pareigų pavadinimas, lygis, kategorija ir užimtumas. Jeigu pareigos užimtos, nurodoma, kas jas eina – pavardė, vardas, darbo telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Duomenys, nurodyti šių nuostatų 30.1 ir 30.2 punktuose, viešai skelbiami registro tinklalapyje, leidžiamas periodinis informacinis leidinys „Valstybės tarnyba Lietuvoje“.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

31. Registro duomenys gali būti teikiami užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis nustatytais atvejais ir tvarka.

32. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis nustatytais atvejais.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ APSAUGA

 

33. Registro duomenų apsauga organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

34. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga nustato ir užtikrina organizacines, programines, technines ir kitokias priemones, apsaugančias registro duomenų bazę nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

35. Apsaugos priemonės turi užtikrinti:

35.1. centrinio kompiuterio patalpų, į kurias patekimas būtų ribotas, įrengimą;

35.2. naudotojams suteikiamų leidimų dirbti su duomenimis sistemą;

35.3. operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą;

35.4. duomenų tvarkymo ir apdorojimo technologiją;

35.5. apsikeitimo duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis taisykles;

35.6. registro duomenų bazės ir registro kompiuterinės duomenų tvarkymo programos atnaujinimą nenumatytais atvejais.

36. Už registro duomenų apsaugą atsako registro tvarkymo įstaigos.

37. Programinėms duomenų apsaugos priemonėms keliami šie reikalavimai:

37.1. kiekvienas duomenis tvarkantis tarnautojas ir valstybės tarnautojas, turintis teisę susipažinti su įstaigos duomenimis registre ir jais naudotis, turi būti unikaliai identifikuojamas;

37.2. turi būti užtikrinta slaptažodžių sistema;

37.3. turi būti programiškai registruojami visi asmens duomenų tvarkymo kompiuteriniai veiksmai ir bandymai juos atlikti;

37.4. sisteminės ir taikomosios programos turi užtikrinti duomenų nepažeidžiamumą.

38. Techninės duomenų apsaugos priemonės turi užkirsti kelią informacijos nutekėjimui ir iškraipymui kompiuterinėse darbo vietose ir ryšio linijose.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

39. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

40. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________