LIETUVOS RESPUBLIKOS IR AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOS

 

SUTARTIS

dėl asmenų, NUTEISTŲ laisvės atėmimU, perdavimo LIKUSIAI bausmei atlikti

 

Lietuvos Respublika ir Azerbaidžano Respublika, toliau – Susitariančiosios Šalys,

atsižvelgdamos į valstybinio suvereniteto, lygybės ir abipusės pagarbos principus;

vadovaudamosi tarptautinės teisės normomis ir siekdamos plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą baudžiamojo proceso srityje;

atsižvelgdamos į tai, jog galimybė nuteistiesiems atlikti bausmę valstybėje, kurios piliečiai jie yra, padeda efektyviau pasiekti bausmės vykdymo tikslų, grąžinti teisės pažeidėjus į normalų visuomenės gyvenimą;

vadovaudamosi humanizmo bei pagarbos žmogaus teisėms principais,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

1. Šioje Sutartyje:

1) „Valstybė, priėmusi nuosprendį“ – Susitariančioji Šalis, kurios teismas priėmė nuosprendį dėl asmens nuteisimo laisvės atėmimo bausme;

2) „Valstybė, vykdanti nuosprendį“ – Susitariančioji Šalis, kuriai perduodamas atlikti bausmę asmuo, nuteistas laisvės atėmimo bausme ir esantis jos pilietis;

3) „Nuteistasis“ – asmuo, vienos Susitariančiosios Šalies teismo nuteistas už padarytą nusikaltimą laisvės atėmimo bausme;

4) „Artimieji giminaičiai“ – motina, tėvas, vyras, žmona, tikrieji broliai ir seserys, vaikaičiai, seneliai, įtėviai, įvaikiai, kartu su jais gyvenantys asmenys;

5) „Kompetentingos institucijos“ – Susitariančiųjų Šalių įstaigos, vykdančios sprendimus dėl nuteistųjų perdavimo;

6) „Centrinės įstaigos“ – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir Azerbaidžano Respublikos teisingumo ministerija.

 

2 straipsnis

 

Šios Sutarties klausimais Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos tarpusavyje susižino per Centrines įstaigas.

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys, remdamosi šios Sutarties nuostatomis, įsipareigoja, esant prašymui, perduoti viena kitai nuteistuosius, atliekančius bausmes laisvės atėmimo vietose už Valstybės, priėmusios nuosprendį, teritorijoje padarytus nusikaltimus ir turinčius kitos Susitariančiosios Šalies pilietybę, bausmę atlikti Valstybėje, vykdančioje nuosprendį.

 

4 straipsnis

 

1. Nuteistasis gali būti perduotas pagal šią Sutartį tik tuo atveju, jei:

1) nuteistasis yra Valstybės, vykdančios nuosprendį, pilietis;

2) įsiteisėjo teismo nuosprendis;

3) gavus prašymą perduoti nuteistąjį, jam liko ne mažiau kaip 6 mėnesiai bausmei atlikti;

4) nuteistasis sutinka būti perduotas arba kai atsižvelgiant į jo amžių, fizinę ar psichinę būklę viena iš Susitariančiųjų Šalių arba jo artimieji giminaičiai ar nuteistojo atstovas pagal įstatymą mano, jog tai yra būtina;

5) veika, dėl kurios buvo priimtas nuosprendis, yra laikoma nusikaltimu pagal Valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymus;

6) atlyginta dėl nusikaltimo padaryta materialinė žala;

7) Valstybė, priėmusi nuosprendį, ir Valstybė, vykdanti nuosprendį, sutinka perduoti nuteistąjį.

2. Valstybės, priėmusios nuosprendį, baudžiamojo vykdymo sistemos valdymo institucijų atsakingi pareigūnai turi išaiškinti nuteistajam arba jo atstovui pagal įstatymą apie perdavimo galimybę ir jo teisines pasekmes.

3. Nuteistojo perdavimas gali būti atidėtas, jeigu nuteistasis neatlygino dėl nusikaltimo padarytos žalos.

4. Išimtiniais atvejais Susitariančiosios Šalys gali sutikti perduoti nuteistąjį, netgi jeigu jam liko mažiau negu 6 mėnesiai bausmei atlikti arba jeigu dėl nusikaltimo padaryta materialinė žala atlyginta ne visa.

 

5 straipsnis

 

Nuteistasis neperduodamas, jeigu:

1) Valstybėje, priėmusioje nuosprendį, asmuo už padarytą veiką atliko bausmę ar buvo išteisintas arba byla buvo nutraukta, taip pat jeigu asmuo buvo atleistas nuo bausmės;

2) Valstybės, gavusios prašymą vykdyti nuosprendį, nuomone, tai padarytų žalos valstybės interesams;

3) Valstybėje, gavusioje prašymą vykdyti nuosprendį, nenumatyta bausmės rūšis paskirta nuosprendžiu;

4) pagal Valstybės, priėmusios nuosprendį, įstatymus veika, už kurią buvo nuteistas asmuo, yra nusikaltimas valstybei arba karo nusikaltimas.

 

6 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys įsipareigoja:

1) per Centrines įstaigas viena kitą raštu informuoti apie viena kitos Susitariančiosios Šalies piliečius, nuteistus laisvės atėmimo bausmėmis, taip pat apie jų buvimo vietą;

2) išaiškinti ir suteikti realią galimybę nuteistiesiems, jų atstovams pagal įstatymą arba artimiesiems giminaičiams kreiptis į bet kurios Susitariančiosios Šalies centrines įstaigas ar kompetentingas institucijas su prašymu dėl perdavimo į valstybę, kurios piliečiai jie yra.

 

7 straipsnis

 

Nuteistojo perdavimas bausmei atlikti gali būti vykdomas Susitariančiosios Šalies, kurios teismas priėmė nuosprendį, siūlymu, jeigu Susitariančioji Šalis, kurios pilietis yra nuteistasis, sutinka jį priimti nuosprendžio vykdymui laikantis šios Sutarties sąlygų.

 

8 straipsnis

 

1. Prašymas dėl nuteistojo perdavimo pateikiamas raštu ir jame nurodomi nuteistojo asmens duomenys. Prie prašymo pridedama:

1) dokumentas, patvirtinantis nuteistojo pilietybę;

2) baudžiamojo įstatymo, kurio pagrindu asmuo nuteistas, straipsnių tekstas;

3) rašytinis nuteistojo prašymas arba šios Sutarties 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais jo artimųjų giminaičių ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas dėl perdavimo;

4) nuosprendžio ir su byla susijusių aukštesniųjų instancijų teismų sprendimų, dokumentų apie nuosprendžio įsiteisėjimą kopijos;

5) dokumentas apie atliktą bausmės dalį ir apie tą bausmės dalį, kuri turi būti toliau atliekama;

6) dokumentas apie papildomos bausmės įvykdymą, jeigu ji buvo paskirta;

7) duomenys apie materialinę žalą ir jos atlyginimo tvarką;

8) kitų dokumentų kopijos gali būti pridedamos tik abipusiu Susitariančiųjų Šalių sutarimu.

2. Visi išvardyti dokumentai turi būti pasirašyti ir patvirtinti herbiniu antspaudu.

 

9 straipsnis

 

Valstybė, priėmusi nuosprendį, užtikrina, kad asmuo, pagal šios Sutarties 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą duodantis sutikimą dėl perdavimo, tai darytų savanoriškai ir visiškai suvokdamas tokio sutikimo teisines pasekmes.

 

10 straipsnis

 

1. Prašymą gavusi Susitariančioji Šalis sprendimą dėl sutikimo perduoti ar dėl atsisakymo perduoti priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dokumentų, išvardytų šios Sutarties 8 straipsnio 1 dalyje, gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą raštu pranešama prašymą pateikusiai Susitariančiajai Šaliai ir asmeniui, dėl kurio buvo pateiktas prašymas, arba asmeniui, kuris kreipėsi su prašymu dėl perdavimo.

2. Susitariančioji Šalis gali pareikalauti papildomų duomenų, jeigu prašyme dėl nuteistojo perdavimo nėra būtinų duomenų, nurodytų šios Sutarties 8 straipsnyje. Kita Susitariančioji Šalis į tokį prašymą turi atsakyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

3. Sprendimas, kuriuo atsisakoma perduoti nuteistąjį, turi būti motyvuotas.

 

11 straipsnis

 

Nuteistojo perdavimo vietą, laiką ir tvarką nustato Susitariančiųjų Šalių bausmes vykdančios įstaigos.

 

12 straipsnis

 

Visas išlaidas, susijusias su nuteistųjų perdavimu, išskyrus tas, kurios atsirado Valstybės, priėmusios nuosprendį, teritorijoje, dengia Valstybė, vykdanti nuosprendį.

 

13 straipsnis

 

1. Nuteistajam paskirta bausmė vykdoma remiantis Valstybės, priėmusios nuosprendį, teismo nuosprendžiu.

2. Valstybė, vykdanti nuosprendį, užtikrina tolesnį bausmės atlikimą pagal savo įstatymus nepablogindama nuteistojo padėties. Klausimai, susiję su kitos Susitariančiosios Šalies nuosprendžio vykdymu, sprendžiami pagal kiekvienos Susitariančiosios Šalies įstatymus.

3. Valstybės, vykdančios nuosprendį, teismas, atsižvelgdamas į priimtą nuosprendį, priima sprendimą dėl jo vykdymo.

4. Jeigu pagal Valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymus už šią veiką didžiausias laisvės atėmimo terminas mažesnis, negu paskirtas pagal nuosprendį, tai Valstybės, vykdančios nuosprendį, teismas nustato didžiausią laisvės atėmimo terminą, numatytą šios Valstybės įstatymų.

5. Jeigu nuosprendis susijęs su dviem ar daugiau veikų, iš kurių viena arba kelios nėra pripažįstamos nusikaltimais Valstybėje, vykdančioje nuosprendį, šios valstybės teismas nustato, kokia bausmės dalis yra taikoma veikai, pripažįstamai nusikaltimu.

 

14 straipsnis

 

1. Valstybė, vykdanti nuosprendį, suteikia nuteistajam malonę arba taiko amnestiją, paskelbtą tiek Valstybėje, vykdančioje nuosprendį, tiek ir Valstybėje, priėmusioje nuosprendį.

2. Valstybė, priėmusi nuosprendį, ir Valstybė, vykdanti nuosprendį, teikia viena kitai informaciją apie malonę ir amnestiją.

 

15 straipsnis

 

Tik Valstybė, priėmusi nuosprendį, turi teisę peržiūrėti dėl perduoto nuteistojo priimtą nuosprendį.

 

16 straipsnis

 

1. Nuosprendžio peržiūrėjimo atveju Valstybė, priėmusi nuosprendį, nedelsdama nusiunčia Valstybei, vykdančiai nuosprendį, patvirtintą teismo sprendimo, kuriuo panaikintas ar pakeistas nuosprendis, kopiją.

2. Jeigu Valstybėje, priėmusioje nuosprendį, po nuteistojo perdavimo tolesnei bausmei atlikti nuosprendis panaikinamas ir numatomas naujas tyrimas ar nagrinėjimas teisme, tokio sprendimo kopija, baudžiamosios bylos medžiaga ir kita medžiaga apie būtinų procesinių veiksmų, galimų nuteistajam nedalyvaujant, atlikimo rezultatus, visos baudžiamosios bylos medžiagos vertimas į rusų kalbą, perduodami Valstybei, vykdančiai nuosprendį, baudžiamojo persekiojimo vykdymui pagal šios valstybės įstatymus.

3. Jeigu Valstybė, priėmusi nuosprendį, po nuteistojo perdavimo bausmei atlikti nuosprendį pakeičia, tokio sprendimo kopija ir kiti būtini dokumentai perduodami Valstybės, vykdančios nuosprendį, kompetentingai institucijai. Valstybės, vykdančios nuosprendį, teismas šios Sutarties 13 straipsnyje numatyta tvarka sprendžia klausimą dėl tokio sprendimo vykdymo.

 

17 straipsnis

 

1. Asmeniui, kuris perduotas bausmei atlikti Valstybėje, vykdančioje nuosprendį, atsiranda tokios pačios nuteisimo teisinės pasekmės kaip ir asmenims, nuteistiems už tokią pačią veiką šios valstybės teritorijoje.

2. Asmuo, perduotas kitos Susitariančiosios Šalies teismo priimto nuosprendžio vykdymui, negali būti vėl patrauktas baudžiamojon atsakomybėn Valstybės, vykdančios nuosprendį, teritorijoje už tą pačią veiką, dėl kurios buvo priimtas ir įsiteisėjo nuosprendis.

 

18 straipsnis

 

Valstybė, vykdanti nuosprendį, turi pateikti Valstybei, priėmusiai nuosprendį, informaciją apie nuosprendžio vykdymą, jeigu:

1) ji mano, kad nuosprendžio vykdymas yra baigtas;

2) nuteistasis iki nuosprendžio vykdymo pabaigos pabėgo;

3) Valstybė, priėmusi nuosprendį, pareikalauja iš jos specialios ataskaitos šiuo klausimu.

 

19 straipsnis

 

1. Abi Susitariančiosios Šalys pagal savo įstatymus gali leisti vežti tranzitu per savo teritorijas nuteistąjį, jeigu viena Susitariančioji Šalis į kitą kreipėsi su tokiu prašymu ir jeigu Susitariančioji Šalis, kuri kreipėsi, yra susitarusi su trečiąja valstybe dėl tokio asmens perdavimo į jos teritoriją arba iš jos teritorijos.

2. Išlaidas, susijusias su nuteistojo vežimu tranzitu, padengia prašymą dėl tokio vežimo pateikusi Susitariančioji Šalis.

 

20 straipsnis

 

Klausimus, susijusius su šios Sutarties taikymu, sprendžia Susitariančiųjų Šalių centrinės įstaigos.

 

21 straipsnis

 

1. Vykdydamos šią Sutartį, viena ir kita Susitariančioji Šalis vartoja savo valstybinę kalbą arba rusų kalbą.

2. Prie dokumentų, parengtų Susitariančiųjų Šalių valstybinėmis kalbomis, pridedami patvirtinti vertimai į rusų kalbą.

 

22 straipsnis

 

Šios Sutarties nuostatos nepažeidžia Susitariančiųjų Šalių teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų pagal kitas tarptautines sutartis, kurių dalyvės jos yra.

 

23 straipsnis

 

Ši Sutartis taip pat yra taikoma asmenims, Susitariančiųjų Šalių teismų nuteistiems iki šios Sutarties įsigaliojimo.

 

24 straipsnis

 

1. Ši Sutartis turi būti ratifikuota ir įsigalioja per trisdešimt dienų po Susitariančiųjų Šalių pasikeitimo ratifikavimo raštais.

2. Sutartis sudaroma neapibrėžtam terminui.

3. Šios Sutarties galiojimas baigiasi praėjus šešiems mėnesiams nuo to momento, kai viena Susitariančioji Šalis gauna kitos Susitariančiosios Šalies rašytinį pranešimą apie jos ketinimą nutraukti šios Sutarties galiojimą.

 

Sudaryta Vilniuje 2001 m. spalio 23 d. dviem egzemplioriais, lietuvių, azerbaidžaniečių ir rusų kalbomis, abu tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

Jei kiltų nesutarimų dėl šios Sutarties aiškinimo, Susitariančiosios Šalys vadovaujasi tekstu rusų kalba.

 

Lietuvos Respublikos

Azerbaidžano Respublikos

vardu

vardu

______________