LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1018

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Leidimas statyti ar rekonstruoti statinį pajūrio juostoje išduodamas Pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________