LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 79 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. IX-998

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2002, Nr. 43-1607)

 

1 straipsnis. 79 straipsnio 5 dalies pakeitimas

79 straipsnio 5 dalies pirmame sakinyje vietoj skaičiaus „2001“ įrašyti skaičių „2003“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Iki 2003 m. gruodžio 31 d. bendrovė gali mažinti įstatinį kapitalą, kad būtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos (jei akcininkai, kurių akcijų skaičius mažinamas, su tuo raštiškai sutinka), taip pat kad gamybinės ir inžinerinės infrastruktūros objektai, socialiniai objektai, pastatai (jų dalys) būtų perduoti valstybės ar savivaldybių nuosavybėn jų funkcijoms vykdyti. Tokiu atveju atitinkamai sumažinamas valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, išskyrus, jei, sumažinus įstatinį kapitalą, valstybei ar savivaldybei, turėjusiai daugiau kaip 1/2 visų balsų, liktų 1/2 ar mažiau kaip 1/2 visų balsų. Šiuo atveju šio įstatymo 54 straipsnio 5 dalis netaikoma.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________