Išrašas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimui                                                              2002-07-03  Nr. 102-

 

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2002-07-03

 

 

1.   SVARSTYTA: Pasiūlymai Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(12) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-1014 (2SP)

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys J.Razma

Siūlau bazinio 21412 įstatymo projekto 2 dalyje išbraukti žodį "penkių" ir įrašyti "dešimties" bei 4 dalyje išbraukti žodį "dešimties" ir įrašyti žodį "dvidešimties".

 

Nepritarti,

kadangi komitetas apsisprendė dėl kitokios, t.y. švelnesnės sankcijos, taip kaip pateikta patobulintame Komiteto projekte

Seimo narys A.Sadeckas

1. Siūlyčiau įstatymo projekto 1 straipsnį išdėstyti taip:

 

“1 straipsnis. 21412 straipsnio papildymas

21412 straipsnio pavadinime po žodžių “religinę nesantaiką” įrašyti žodžius “viešas demonstravimas ar”, 1 dalyje po žodžių “religinę nesantaiką” įrašyti žodžius “viešas demonstravimas arba” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“21412 straipsnis. Informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, viešas demonstravimas ar gaminimas, laikymas arba platinimas

Spausdinių, vaizdo, garso ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, viešas demonstravimas arba gaminimas ar laikymas turint tikslą platinti, taip pat platinimas -

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų su tokio pobūdžio gaminamos, laikomos ar platinamos produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti, konfiskavimu arba be gamybos priemonių konfiskavimo.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su tokios produkcijos bei priemonių, iš esmės naudojamų tai produkcijai gaminti, konfiskavimu arba be gamybos priemonių konfiskavimo.”

 

Nepritarti,

nes priėmus pasiūlymą ATPK 21412 straipsnis nenumatytų atsakomybės už informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, viešą demonstravimą neturint tikslo jos platinti.

 

Seimo Teisės departamentas

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau siūlytume Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 21412 straipsnio pavadinimą bei jo 1 dalį keisti įrašant žodžius “arba viešas demonstravimas” po žodžių “platinimas” ir visą ATPK 21412 straipsnio pavadinimą bei jame numatyto pažeidimo aprašymą išdėstyti taip:

“21412 straipsnis. Informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas, laikymas, platinimas arba viešas demonstravimas

Spausdinių, vaizdo, garso ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas ar laikymas turint tikslą platinti, taip pat platinimas arba viešas demonstravimas – “

Priėmus dabartinės redakcijos projektą neatsižvelgus į šį pasiūlymą, ATPK 21412 straipsnis nenumatytų atsakomybės už informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, viešą demonstravimą neturint tikslo jos platinti, jeigu jis būtų aiškinamas laikantis nuostatos, kad platinimas neapima viešo demonstravimo.

 

Pritarti

 

Seimo narys J.Sabatauskas

Siūlau 21412 straipsnio pavadinimą bei jo 1 dalį keisti įrašant žodžius “arba viešas demonstravimas” po žodžių “platinimas” ir visą straipsnio pavadinimą bei straipsnio 1 dalies dispoziciją išdėstyti taip:

 

“21412 straipsnis. Informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę

ar religinę nesantaiką, gaminimas, laikymas, platinimas arba

viešas demonstravimas

Spausdinių, vaizdo, garso ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas ar laikymas turint tikslą platinti, taip pat platinimas arba viešas demonstravimas –“

 

 

Pritarti

 

 

 

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo nario J.Razmos pasiūlymui

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

2. Nepritarti Seimo nario A.Sadecko pasiūlymui

Balsavimo rezultatai:

2 už

4 prieš

1 susilaikė

 

3. Pritarti Seimo Teisės departamento išvadai bei Seimo nario J.Sabatausko pasiūlymui

Balsavimo rezultatai:

4 už

1 prieš

2 susilaikė

 

2.   SVARSTYTA: Pasiūlymai Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(6), 246(1) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-1283(2SP).

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys A.Butkevičius

Įstatymo projekto 4 straipsnyje vietoj žodžio “sausio” įrašyti žodį “liepos” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

“4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio liepos 1 d.”.

 

 

Pritarti

Seimo Teisės departamentas

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau dėl jo galima pateikti keletą pastabų.

1.     Projektas papildytinas nuorodomis į oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinius “Žin., 2002, Nr. 13-468, 477, Nr. 23-852, Nr. 31-1121, Nr. 33-1252”.

2.     Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš esmės identiškas projektas Nr. IXP-376 jau buvo svarstomas Seime. Tačiau jis nebuvo priimtas dėl to, kad buvo atmestas jį sąlygojęs Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 pakeitimo ir papildymo projektas Nr. IXP-371. Projektas Nr. IXP - 371 yra iš esmės identiškas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 pakeitimo ir papildymo projektui Nr. IXP-1277, kuris sąlygoja projektą Nr. IXP – 1283 (2). Todėl, jeigu projekte Nr. IXP-1277 numatytas įstatymas nebus priimtas, neturėtų būti priimamas ir aptariamas projektas.

3.     Atkreiptinas dėmesys į tai, kad projektu numatomą keisti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2461 straipsnį, taip pat numatoma keisti projektu Nr. IXP-1451, o 2591 straipsnį – projektais Nr. IXP - 143, 233, 392, 875, 1042, 1132, 1171, 1310, 1330, 1451, 1502.

 

 

Pritarti

 

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo Teisės departamento pastaboms bei Seimo nario A.Butkevičiaus pasiūlymui.

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

3.   SVARSTYTA: Pasiūlymai Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-1418 (SP)

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo Teisės departamentas

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

 

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau jį redaguojant įstatymo pavadinime žodžiai “Lietuvos Respublikos” išdėstytini atskiroje eilutėje. Žodis “įstatymas” taip pat rašytinas atskiroje eilutėje.

Projekte numatytas įstatymas turėtų būti priimtas, jeigu būtų priimtas naujas Referendumo įstatymas, numatytas projekte Nr. IXP-1397.

 

 

Pritarti

 

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo Teisės departamento pastaboms.

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

4.   SVARSTYTA: Pasiūlymai Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(2), 171(1), 246(1) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-1451(2SP)

 

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo Teisės departamentas

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

 

Vertinant projektą juridinės technikos atžvilgiu ir pagal santykį su galiojančiais įstatymais, galima pateikti keletą pastabų ir pasiūlymų:

1.     Projektas turėtų būti papildytas nuorodomis į oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinius “Žin., 1992, Nr. 21-610, 1993, Nr. 26-597, Nr. 54-1047, 2002, Nr. 23-852, Nr. 31-1121”, tačiau išbrauktinos perteklinės nuorodos į šaltinius “Žin., 2000, Nr. 32-888, Nr. 41-1164”.

2.     Projekto 1, 2 ir 4 straipsnių nuostatos įsigaliotų vėliau, nei numatyta projekto 5 straipsnyje, nes 2002 m. liepos 1 d. projekte numatytas įstatymas dar nebūtų paskelbtas.

 

Pritarti

Seimo narys A.Sakalas

Projekte siūloma įstatymo įsigaliojimo data 2002 m. liepos 1 d. yra praėjusi, todėl siūlau projekto 5 straipsnį išbraukti:

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.”

 

Pritarti

 

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo Teisės departamento pastaboms bei Seimo nario A.Sakalo pasiūlymui

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

5. SVARSTYTA: Pasiūlymai Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(10), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-392(2SP)

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo Teisės departamentas

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 64 straipsnį autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimu yra laikomas kūrinių ir gretutinių teisių objektų neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais, o projektu siūloma nustatyti administracinę atsakomybę, kai nurodyta veika padaroma siekiant turtinės naudos. Manytume, kad nurodytos sąvokos nėra visiškai tapačios. Siekiant išvengti skirtingo teisės normų aiškinimo, siūlytume suvienodinti projekto terminiją su Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo terminija.

 

Nepritarti,

nes formuluotės yra suderintos su pagrindiniu įstatymu IXP-232.

Siūlyti Seimui atidėti projekto priėmimą rudens sesijai ir minėtus projektus svarstyti kartu.

 

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Seimo teisės departamento pastabai.

2. Siūlyti Seimui šio įstatymo projekto priėmimą atidėti rudens sesijai.

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

 

 

 

 

6. SVARSTYTA: Pasiūlymai Baudžiamojo kodekso 325 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-1282 (2SP)

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo Teisės departamentas

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau dėl jo galima pateikti keletą pastabų.

1.     Projekte išbrauktinos perteklinės nuorodos į oficialaus teisės aktų paskelbimo šaltinius “Žin., 1994, Nr. 60-1182; 1995, Nr. 86-1941, Nr. 104-2325”.

2.     Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš esmės identiškas projektas Nr. IXP-377 jau buvo svarstomas Seime. Tačiau jis nebuvo priimtas dėl to, kad buvo atmestas jį sąlygojęs Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-371. Projektas Nr. IXP - 371 yra iš esmės identiškas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-1277, kuris sąlygoja projektą Nr. IXP – 1282 (2). Todėl, jeigu projekte Nr. IXP-1277 numatytas įstatymas nebus priimtas, neturėtų būti priimamas ir aptariamas projektas.

3.     Svarstytina, ar tikslinga keisti galiojantį Baudžiamąjį kodeksą nuo 2003 m. sausio 1 d., kadangi remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymu, Baudžiamasis kodeksas, kurį projekte numatoma keisti, nuo minėtos datos jau nebegalios.

Pritarti

Seimo narys

A.Butkevičius

Įstatymo projekto 2 straipsnyje vietoj žodžio “sausio” įrašyti žodį “liepos” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

“2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio liepos 1 d.”.

 

Pritarti iš dalies

 

NUSPRĘSTA:

Siūlyti įstatymo projekto IXP-1282(2) priėmimą atidėti iki rudens sesijos.

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

4.   SVARSTYTA: Pasiūlymai Baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-938(2SP)

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys A.Sakalas

1. Projekto 2 straipsnyje nurodyta jau praėjusi įstatymo įsigaliojimo data, be to atitinkamai reikėtų patikslinti ir Baudžiamojo proceso kodekso 4151 straipsnio 2 dalį, kurioje pateikiama nuoroda į keičiamą 410 straipsnį, todėl siūlau pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnį (atitinkamai pakeičiant įstatymo projekto pavadinimą) ir išdėstyti jį taip:

“2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

2 straipsnis. 4151 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Projekto 4151 straipsnio 2 dalyje po žodžio “asmenų” įrašyti žodžius “ir nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos  galvos asmenų” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Nutartį vykdyti nuosprendį, esant kitiems neįvykdytiems nuosprendžiams (šio kodekso 405 straipsnis), atidėti nuosprendžio vykdymą (šio kodekso 406 straipsnis), atidėti baudos sumokėjimą ir išdėstymą (šio kodekso 407 straipsnis), atleisti nuteistąjį nuo bausmės atlikimo dėl ligos (šio kodekso 408 straipsnis), pakeisti nuteistų laisvės atėmimu asmenų ir nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos asmenų laikymo sąlygas jiems atliekant bausmę (šio kodekso 410 straipsnis), pakeisti pataisos darbus ir baudą kitomis bausmėmis (šio kodekso 411 straipsnis), lygtinai atleisti nuo bausmės prieš terminą ir pakeisti bausmę švelnesne bausme (šio kodekso 412 straipsnis), lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų (šio kodekso 4121 straipsnis), atleisti prieš terminą nuo atėmimo teisės eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą, ar užsiiminėti tam tikra veikla (šio kodekso 413 straipsnis), lygtinai paleistą iš laisvės atėmimo vietos asmenį pasiųsti pagal nuosprendį į laisvės atėmimo vietą (šio kodekso 4l31 straipsnis), panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą (šio kodekso 4132 straipsnis), išspręsti visokius abejojimus ir neaiškumus, kylančius vykdant nuosprendį (šio kodekso 414 straipsnis), nustatyti teistumo išnykimą ir panaikinti teistumą prieš terminą. (šio kodekso 415 straipsnis) gali apskųsti prokuroras, nuteistasis ir jo gynėjas, nepilnamečio nuteistojo įstatyminis atstovas, o jeigu klausimas susijęs su nuosprendžio vykdymu civilinio ieškinio atžvilgiu, taip pat civilinis ieškovas ir civilinis atsakovas arba jų atstovai.”

 

 

Pritarti

 

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo Seimo nario A.Sakalo pasiūlymui.

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

8. SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 142(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-234

NUSPRĘSTA:

Siūlyti Seimui padaryti svarstyme pertrauką iki rudens sesijos.

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

9. SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 142(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-324

NUSPRĘSTA:

Siūlyti Seimui padaryti svarstyme pertrauką iki rudens sesijos.

Balsavimo rezultatai:

Bendru sutarimu

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                     Aloyzas Sakalas